Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Kuwento 97: Dumating si Jesus Bilang Hari

Kuwento 97: Dumating si Jesus Bilang Hari

DUMATING si Jesus sa isang maliit na nayon malapit sa Jerusalem. Sinabi niya sa dalawa niyang alagad: ‘Pumasok kayo sa nayon at makakasumpong kayo ng isang batang asno. Kalagan ninyo ito at dalhin sa akin.’

Sinakyan ni Jesus ang asno, at pumaroon sa Jerusalem. Isang malaking grupo ng mga tao ang sumalubong sa kaniya. Marami sa kanila ay naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba ay pumutol ng sanga mula sa mga palma at inilagay din ang mga ito sa daan. Sumisigaw sila: ‘Pagpalain nawa ng Diyos ang hari na pumaparito sa pangalan ni Jehova.’

Sinasalubong ng mga tao si Jesus

Noong araw ang mga bagong hari sa Israel ay pumapasok sa Jerusalem sakay ng isang batang asno para magpakita sa mga tao. Kaya ganito ang ginagawa ni Jesus. At ipinakikita ng mga taong ito na gusto nila si Jesus na maging kanilang hari. Pero hindi lahat ay may gusto nito. Ipinakikita ito ng mga pangyayari sa templo.

Doon, pinagaling ni Jesus ang mga bulag at pilay. Nang makita ito ng mga bata, sumigaw sila ng papuri kay Jesus. Pero nagalit ang mga saserdote at sinabi kay Jesus: ‘Naririnig mo ba ang sinasabi ng mga bata?’ Sumagot si Jesus: ‘Hindi ba ninyo nabasa sa Bibliya: ‘Mula sa bibig ng mumunting bata ay magdadala ang Diyos ng papuri?’ Kaya ang mga bata ay patuloy na nagpuri kay Jesus.

Gusto nating gayahin ang mga batang yaon, hindi ba? Anoman ang sabihin ng iba, patuloy nating sasabihin ang tungkol sa kamangha-manghang mga bagay na gagawin ni Jesus para sa mga tao.

Kailan maghahari si Jesus? Iyan ang susunod nating mababasa.

Mateo 21:1-17; Juan 12:12-16Mga Tanong

  • Nang dumating si Jesus sa isang maliit na nayon malapit sa Jerusalem, ano ang ipinagawa niya sa kaniyang mga alagad?
  • Sa larawan, ano ang nangyari nang malapit na si Jesus sa lunsod ng Jerusalem?
  • Ano ang ginawa ng mga bata nang makita nilang pinagagaling ni Jesus ang mga taong bulag at pilay?
  • Ano ang sinabi ni Jesus sa galít na mga saserdote?
  • Paano natin magagaya ang mga batang pumupuri kay Jesus?

Karagdagang mga tanong