Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Ang Aking Aklat ng mga Kuwento sa Bibliya

Kuwento 88: Binautismuhan ni Juan si Jesus

Kuwento 88: Binautismuhan ni Juan si Jesus

NAKIKITA mo ba ang kalapati na dumadapo sa ulo ng lalaking ito? Ang lalaki ay si Jesus. Mga 30 años na siya ngayon. At ang lalaking kasama niya ay si Juan. Alam mo ba kung sino si Juan? Anak siya ni Elisabet. Siya yaong lumukso sa tuwa nang hindi pa siya isinisilang, nang dalawin ni Maria si Elisabet.

Ang bautismo ni Jesus

Katatapos pa lang ilubog ni Juan si Jesus sa tubig ng Ilog Jordan. Ganito ang pagbabautismo sa mga tao. Una, inilulubog muna siya sa ilalim ng tubig, at pagkatapos ay iniaahon uli. Ganito ang ginagawa ni Juan sa mga tao, kaya tinatawag siya na Juan Bautista. Pero bakit kaya binautismuhan ni Juan si Jesus?

Kasi, lumapit si Jesus kay Juan at hiniling na bautismuhan siya. Binabautismuhan ni Juan ang mga tao na gustong magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pero wala namang kasalanan si Jesus. Bakit kaya niya gustong magpabautismo?

Bago lumapit si Jesus kay Juan, siya ay isang karpentero, gaya ni Jose na asawa ni Maria. Pero ang Diyos ay may espesyal na trabaho para kay Jesus. Para ipakita na sisimulan na niyang gawin ang kalooban ng kaniyang Ama, hiniling ni Jesus kay Juan na bautismuhan siya.

Nalulugod ang Diyos dito. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, isang boses mula sa langit ang nagsabi: ‘Ito ang aking Anak, na lubos kong kinalulugdan.’ Pagkatapos, parang bumukas ang langit at nanaog ang kalapating ito kay Jesus. Hindi ito totoong kalapati. Mukha lang itong kalapati. Ang totoo’y espiritu ito ng Diyos.

Ngayon ay maraming dapat bulaybulayin si Jesus. Pumunta siya sa isang kubling lugar sa loob ng 40 araw. Tatlong beses na si Satanas ay nagsikap na tuksuhin si Jesus para lumabag sa mga utos ng Diyos, pero ayaw gawin ito ni Jesus.

Pagkatapos nito, bumalik si Jesus at nasalubong ang ilang mga lalaki na naging kaniyang unang mga tagasunod, o alagad. Ang ilan sa kanila ay sina Andres, Pedro (tinatawag ding Simon), Felipe at Nataniel (tinatawag ding Bartolome). Si Jesus at ang mga bagong alagad na ito ay pumunta sa distrito ng Galilea. Doon, sa Cana, dumalo si Jesus sa isang malaking kasalan, at ginanap ang kaniyang unang himala. Alam mo ba kung ano iyon? Ginawa niyang alak ang tubig.

Mateo 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Marcos 6:3; Juan 1:29-51; 2:1-12Mga Tanong

  • Sino ang dalawang lalaking nasa larawan?
  • Paano binabautismuhan ang isang tao?
  • Sino ang karaniwang mga binabautismuhan ni Juan?
  • Sa anong espesyal na dahilan hiniling ni Jesus kay Juan na bautismuhan siya?
  • Paano ipinakita ng Diyos na nalulugod Siya na nabautismuhan si Jesus?
  • Ano ang nangyari nang pumunta si Jesus sa isang kubling lugar sa loob ng 40 araw?
  • Sinu-sino ang ilan sa unang mga tagasunod o alagad ni Jesus, at ano ang una niyang himala?

Karagdagang mga tanong