TINGNAN mo ang batang lalaki na nakikipag-usap sa matatandang yaon. Sila’y mga guro sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Ang bata ay si Jesus. Siya ngayon ay 12 años na.

Nagtataka ang mga guro kung bakit napakaraming alam ni Jesus sa Bibliya. Pero nasaan sina Jose at Maria? Alamin natin.

Nakikipag-usap ang batang si Jesus sa mga guro

Taun-taon dinadala ni Jose ang pamilya niya sa Jerusalem para sa pantanging pagdiriwang ng Paskua. Malayo ang Nazaret sa Jerusalem. Noon ay wala pang mga kotse o tren. Kailangan ang tatlong araw na paglalakad para makarating sa Jerusalem.

Sa ngayon ay malaki na ang pamilya ni Jose. Kaya may maliliit na kapatid na lalaki at babae si Jesus na dapat alagaan. Sina Jose at Maria at ang kanilang mga anak ay pauwi na sa Nazaret. Akala nila ay kasama nila si Jesus, pero nang maggagabi na ay hindi nila siya makita. Kaya bumalik sila sa Jerusalem para hanapin siya doon.

Sa wakas nakita nila si Jesus na kasama ng mga guro. Lahat ay takang-taka sa katalinuhan niya. Pero sinabi ni Maria: ‘Anak, kami ng tatay mo ay alalang-alala sa paghahanap sa iyo.’

‘Bakit ninyo ako hinahanap?’ tanong ni Jesus. ‘Hindi ba n’yo alam na dapat akong manatili sa bahay ng aking Ama?’

Oo, gustong-gusto ni Jesus na manatili sa kung saan siya puwedeng matuto tungkol sa Diyos. Hindi ba ganoon din ang gusto natin? Sa Nazaret, dumadalo si Jesus sa mga pulong linggu-linggo. Nakikinig siyang mabuti at marami siyang natututuhan. Gayahin natin si Jesus at sundin ang kaniyang halimbawa.

Lucas 2:41-52; Mateo 13:53-56Mga Tanong

  • Ilang taon si Jesus sa larawan, at nasaan siya?
  • Ano ang ginagawa ni Jose taun-taon kasama ang kaniyang pamilya?
  • Pagkatapos ng isang araw na paglalakbay pauwi, bakit bumalik sina Jose at Maria sa Jerusalem?
  • Saan nakita nina Jose at Maria si Jesus, at bakit takang-taka ang mga tao roon?
  • Ano ang sinabi ni Jesus sa kaniyang nanay na si Maria?
  • Paano natin matutularan si Jesus sa pag-aaral tungkol sa Diyos?

Karagdagang mga tanong