Mga astrologo

NAKIKITA mo ba ang maliwanag na bituin na itinuturo ng isa sa mga lalaking ito? Sila ay mga taga-Silangan. Naniniwala sila na inaakay sila ng bituing ito tungo sa isang bagay na mahalaga.

Pagdating nila sa Jerusalem, sila ay nagtanong: ‘Nasaan ang sanggol na magiging hari ng mga Hudiyo? Nakita namin ang kaniyang bituin nang kami’y nasa Silangan pa.’

Ngayon, si Herodes na hari sa Jerusalem, ay ayaw na may ibang maghahari bilang kapalit niya. Kaya tinanong niya sa mga punong saserdote kung saan isisilang ang ipinangakong hari. Sabi nila: ‘Sabi ng Bibliya ay sa Betlehem.’

Kaya tinawag niya ang mga taga-Silangan. Sinabi niya sa kanila na ipagbigay-alam sa kaniya kung saan nila matatagpuan ang bata. Nagkunwari si Herodes na gusto niyang sambahin ang bata, pero ang totoo’y gusto niyang patayin ito.

Sinundan ng mga lalaki ang bituin hanggang sa Betlehem, at nasumpungan nila sina Maria at Jesus. Nagbigay sila ng mga regalo kay Jesus. Pero binalaan sila ni Jehova na huwag babalik kay Herodes, kaya umuwi sila sa pamamagitan ng ibang daan.

Nagalit si Herodes nang malaman niya na ang mga taga-Silangan ay nakauwi na. Kaya iniutos niya na patayin ang lahat ng batang lalaki sa Jerusalem na dalawang taon ang edad pababa. Pero binalaan ni Jehova si Jose, kaya lumipat ito sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, bumalik sila sa Nazaret. Dito lumaki si Jesus.

Sino sa palagay mo ang may kagagawan sa pagsikat ng bituin? Tandaan, dahil sa bituing iyon, muntik nang napatay si Jesus. Gusto ni Satanas na patayin ang Anak ng Diyos, kaya malamang na siya ang may kagagawan sa pagsikat ng bituing iyon.

Mateo 2:1-23; Mikas 5:2Mga Tanong

  • Sino ang mga lalaking nasa larawan, at bakit nakaturo ang isa sa kanila sa isang maliwanag na bituin?
  • Dahil ayaw niya na may ibang maghahari bilang kapalit niya, ano ang ginawa ni Haring Herodes?
  • Saan inaakay ng maliwanag na bituin ang mga lalaki, pero bakit umuwi sila sa pamamagitan ng ibang daan?
  • Ano ang iniutos ni Herodes, at bakit?
  • Ano ang ipinagawa ni Jehova kay Jose?
  • Sino ang may kagagawan sa pagsikat ng bituin, at bakit?

Karagdagang tanong