Itinatayo ng mga manggagawa ang mga pader ng Jerusalem

TINGNAN mo ang mga Israelita na abalang-abala sa pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Nang mawasak ang Jerusalem 152 taon na ang nakakaraan, sinira ni Haring Nabukodonosor ang mga pader. Hindi agad itinayo ng mga Israelita ang mga pader nang magbalik sila mula sa Babilonya.

Sa loob ng panahong yaon ang bayan ay hindi nakadama ng katiwasayan samantalang nakatira sa isang lunsod na walang mga pader. Madali silang pasukin at salakayin ng kanilang mga kaaway. Pero ngayon si Nehemias ay tumutulong sa mga tao para itayo uli ang mga pader. Kilala mo ba si Nehemias?

Si Nehemias ay isang Israelita. Siya ay mula sa lunsod ng Susan, kaya marahil ay mabuting kaibigan siya nina Mardocheo at Ester. Si Nehemias ay naglingkod sa ikalawang hari ng Persiya, si Artaserkses.

Natatandaan mo siguro, na siya ang mabait na hari na nagbigay kay Ezra ng maraming pera para iuwi sa Jerusalem at gamitin sa pagpapakumpuni sa templo ni Jehova. Pero hindi itinayo ni Ezra ang mga gibang pader. Tingnan natin kung papaano napapunta ang gawaing ito kay Nehemias.

13 taon na ang nakakaraan mula nang ibigay ni Artaserkses kay Ezra ang pera para kumpunihin ang templo ni Jehova. Si Nehemias ngayon ang hepe ng mga tagapag-ingat ng kopa ng hari. Nangangahulugan ito na siya ang nagsisilbi ng alak sa hari at tinitiyak niya na walang sinomang lalason dito. Napakaimportanteng trabaho nito.

Dinalaw si Nehemias ng ilang mga taga-Israel at ibinalita sa kaniya ang hirap na dinaranas ng mga Israelita, at kung papaanong ang mga pader ng Jerusalem ay nananatiling giba. Malungkot si Nehemias. Nanalangin siya kay Jehova tungkol dito.

Isang araw, sinabi ng hari kay Nehemias: ‘Bakit mukhang malungkot ka?’ Ibinalita sa kaniya ni Nehemias ang tungkol sa mahirap na kalagayan sa Jerusalem. ‘Ano ngayon ang gusto mo?’ tanong sa kaniya ng hari.

Nangasiwa si Nehemias sa pagtatayo

Hiniling ni Nehemias na makabalik siya sa Jerusalem para tumulong sa muling pagtatayo ng mga pader. Siya ay pinayagan ng mabait na hari, at tinulungan siya na kumuha ng kahoy para sa pagtatayo. Hindi nagtagal pagdating ni Nehemias sa Jerusalem, ang mga tao ay nagsimula nang magtayo.

Nakita ng mga kaaway ng mga Israelita na ang pader ay itinayo na. Pinagbantaan nilang patayin ang mga trabahador. Pero nabalitaan ito ni Nehemias kaya binigyan niya ng mga espada at sibat ang mga trabahador. Sinabi niya sa kanila na huwag matakot.

Nilakasan ng bayan ang kanilang loob. Pagkaraan lamang ng 52 araw ay natapos na ang mga pader. Ngayon ay ligtas na ang bayan sa loob ng lunsod. Sila ay tinuruan nina Nehemias at Ezra tungkol sa kautusan ng Diyos, kaya sila ay naging maligaya.

Pero ang bayan ay nasa ilalim pa rin ng hari ng Persiya. May pangako si Jehova na magpapadala siya ng bagong hari, at na ang haring ito ay magdudulot ng kapayapaan sa bayan. Sino ang haring ito? Mga 450 taon ang lumipas bago nalaman ito. Ito ay nang ipanganak ang isang importanteng sanggol. Pero iba na namang kuwento iyan.

Nehemias, mga kabanatang 1 hanggang 6Mga Tanong

  • Ano ang nadama ng mga Israelita dahil walang mga pader na nakapalibot sa kanilang lunsod ng Jerusalem?
  • Sino si Nehemias?
  • Ano ang trabaho ni Nehemias, at bakit ito mahalaga?
  • Anong balita ang nagpalungkot kay Nehemias, at ano ang ginawa niya?
  • Paano nagpakita ng kabaitan si Haring Artaserkses kay Nehemias?
  • Paano isinaayos ni Nehemias ang pagtatayo para hindi ito mapahinto ng mga kaaway ng mga Israelita?

Karagdagang mga tanong