BAKIT nananalangin ang lalaking ito kay Jehova? At ano ang mga sulat na kaniyang inilalagay sa harap ng altar ni Jehova? Siya ay si Ezekias. Siya ang hari ng dalawang tribo ng Israel sa timog. At siya ay nasa gipit na kalagayan.

Nananalangin si Haring Ezekias

Winasak na ng mga hukbong Asiryano ang 10 tribo sa hilaga. Pinayagan ito ni Jehova kasi napakasama nila. Ngayon ang mga hukbong Asiryano ay sumusugod laban sa dalawang tribong kaharian.

Katatapos pa lang ipadala ng hari ng Asirya ang mga liham na ito kay Ezekias. Dito’y ginawa niyang katatawanan si Jehova at sinabi niya kay Ezekias na sumuko na ito. Ito ang mga liham na inilalagay ni Ezekias sa harap ng altar ni Jehova. Nananalangin si Ezekias: ‘O Jehova, iligtas mo kami mula sa hari ng Asirya.’

Mabuting hari si Ezekias. Sinunod niya ang mga utos ni Jehova. Kaya, pagkatapos manalangin ni Ezekias, pinadalhan siya ni propeta Isaias ng isang mensahe mula kay Jehova: ‘Ang hari ng Asirya ay hindi makakapasok sa Jerusalem. Ang mga kawal niya ay hindi makapagpapatudla ng kahit isang palaso sa lunsod.’

Tingnan mo ang larawan sa pahinang ito. Ang mga patay na kawal ay mga Asiryano. Sa isang gabi lang, pinatay ng anghel ni Jehova ang 185,000 sa kanila. Kaya umuwi ang hari ng Asirya.

Patay na mga sundalong Asiryano

Nailigtas ang dalawang-tribong kaharian, at ang bayan ay sandaling nagtamasa ng kapayapaan. Pero pagkamatay ni Ezekias, ang dalawang sumunod na hari ay naging napakasama kaya’t ang lupain ay napuno ng kabalakyutan. Pagkatapos ay naghari si Josias na apo-sa-tuhod ni Ezekias.

2 Hari 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Mga Tanong

  • Sino ang lalaking nasa larawan, at bakit siya nasa gipit na kalagayan?
  • Ano ang mga sulat na inilagay ni Ezekias sa harap ng altar ni Jehova, at ano ang idinalangin ni Ezekias?
  • Anong uri ng hari si Ezekias, at anong mensahe ang ipinadala ni Jehova sa kaniya sa pamamagitan ni propeta Isaias?
  • Ano ang ginawa ng anghel ni Jehova sa mga Asiryano, gaya ng makikita sa larawan?
  • Bagaman sandaling nagtamasa ng kapayapaan ang dalawang-tribong kaharian, ano ang nangyari pagkamatay ni Ezekias?

Karagdagang mga tanong