PAGKATAPOS mapatay ni David si Goliat, tuwang-tuwa si Saul sa kaniya. Ginawa niyang hepe si David sa kaniyang hukbo at pinatira siya sa bahay ng hari.

Nang magbalik ang hukbo mula sa digmaan, si David ang higit na pinarangalan ng mga babae at hindi si Saul. Kaya nainggit si Saul. Pero hindi nainggit si Jonatan na anak ni Saul. Mahal-na-mahal niya si David, at mahal din ni David si Jonatan. Ang dalawa ay nagsumpaan na lagi silang magiging magkaibigan.

Sinibat ni Haring Saul si David

Mahusay tumugtog si David sa alpa, at gusto siyang pakinggan ni Saul. Pero isang araw dahil sa inggit ni Saul ay gumawa ito ng isang masamang bagay. Samantalang tumutugtog si David sa alpa, hinagisan siya ni Saul ng sibat. Umilag si David kaya hindi tumama ang sibat. Pagkatapos nito ay muntik na namang tamaan ni Saul si David. Kaya alam ni David na dapat siyang mag-ingat.

Naalaala mo ba na ang makakapatay kay Goliat ay tatanggap sa anak ni Saul bilang kaniyang asawa? Sinabi nga ni Saul na puwedeng mapangasawa ni David ang anak niyang si Michal, pero dapat muna itong pumatay ng 100 kaaway na Pilisteo. Biro mo iyon! Gusto talaga ni Saul na si David ay mapatay ng mga Pilisteo. Pero hindi nila ito nagawa, kaya ibinigay ni Saul ang anak niya para mapangasawa ni David.

Isang araw sinabi ni Saul kay Jonatan at sa lahat ng alipin na binabalak niyang patayin si David. Pero sinabi ni Jonatan: ‘Huwag n’yong gawin iyan. Wala namang ginagawang masama si David sa inyo.’

Nakailag si David

Kaya nangako si Saul na hindi niya sasaktan si David. Ibinalik si David, at nagsilbi uli siya kay Saul sa bahay nito. Pero, isang araw, sinibat na naman ni Saul si David. Umilag si David kaya hindi siya tinamaan. Ikatlong beses na ito! Alam ni David na dapat siyang tumakas.

Nang gabing iyon umuwi si David sa sarili niyang bahay. Pero nag-utos si Saul na patayin siya. Alam ni Michal ang gagawin ng tatay niya, kaya tinulungan niya si David na tumakas. Sa loob ng pitong taon, nagtago si David sa iba’t-ibang lugar, para hindi siya makita ni Saul.

1 Samuel 18:1-30; 19:1-18.Mga Tanong

  • Bakit nainggit si Saul kay David, pero paano naiiba ang anak ni Saul na si Jonatan?
  • Ano ang nangyari isang araw nang tumutugtog si David ng alpa para kay Saul?
  • Ano ang sinabi ni Saul kay David na dapat muna niyang gawin bago niya mapangasawa ang anak ni Saul na si Michal, at bakit ito sinabi ni Saul?
  • Nang tumutugtog si David ng alpa para kay Saul, ano ang ikatlong beses na nangyari, gaya ng makikita sa larawan?
  • Ano ang ginawa ni Michal para iligtas ang buhay ni David, at ano ang kinailangang gawin ni David sa loob ng pitong taon?

Karagdagang mga tanong