ANG mga tao ay pinipilit ng mga lalaking ito na magtrabaho. Tingnan mo ang isang lalaki na humahagupit sa trabahador! Ang mga trabahador ay mga Israelita. At ang mga lalaking nagpapatrabaho sa kanila ay mga Ehipsiyo. Ang mga Israelita ay alipin ng mga Ehipsiyo. Papaano nangyari ito?

Pinapahirapan ng mga Ehipsiyo ang mga Israelita

Sa loob ng maraming taon ang malaking pamilya ni Jacob ay namuhay nang payapa sa Ehipto. Importanteng tao si Jose doon, at inasikaso niya sila. Pero namatay si Jose. At isang bagong Paraon, na galit sa mga Israelita, ang naging hari sa Ehipto.

Kaya ang mga Israelita ay inalipin ng masamang Paraon. Pinagtrabaho niya sila nang mabigat sa pagtatayo ng mga lunsod. Patuloy na dumami ang mga Israelita. Kaya natakot ang mga Ehipsiyo na baka masyadong dumami ang mga Israelita at maging malakas sila.

Pinapahirapan ng mga Ehipsiyo ang mga Israelita

Alam mo ba kung ano ang ginawa ni Paraon? Sinabi niya sa mga komadrona: ‘Patayin ninyo ang bawa’t sanggol na lalaking isisilang.’ Pero mababait sila, kaya hindi nila ginawa ito.

Kaya inutusan ni Paraon ang buong bayan: ‘Patayin ang mga sanggol na lalaking Israelita! Mga sanggol na babae lang ang dapat mabuhay.’ Hindi ba napakasamang utos nito? Tingnan natin kung papaano nakaligtas ang isa sa mga sanggol na lalaki.

Exodo 1:6-22Mga Tanong

  • Sa larawan, sino ang lalaking may panghagupit, at sino ang kaniyang hinahagupit?
  • Pagkamatay ni Jose, ano ang nangyari sa mga Israelita?
  • Bakit natakot ang mga Ehipsiyo sa mga Israelita?
  • Ano ang iniutos ni Paraon sa mga komadrona?

Karagdagang mga tanong