ALAM mo ba kung ano ang unang ginawa ni Noe nang siya at ang kaniyang pamilya ay lumabas sa daóng? Naghandog siya sa Diyos. Nakikita mo ba siya sa larawan habang ginagawa niya ito? Inihahandog ni Noe ang mga hayop na ito para pasalamatan ang Diyos dahil sa pagliligtas sa kaniyang pamilya sa baha.

Ang daóng at ang bahaghari

Sa palagay mo kaya’y natuwa si Jehova sa handog? Oo, natuwa siya. Kaya nangako siya kay Noe na hindi na niya uli lilipulin ang daigdig sa pamamagitan ng isang baha.

Kaya si Noe at ang kaniyang pamilya ay nagsimula ng panibagong buhay sa labas ng daóng. Binasbasan sila ng Diyos at sinabi sa kanila: ‘Dapat kayong magkaroon ng maraming anak. Magpakarami kayo hanggang sa mapuno ng tao ang buong lupa.’

Pero sa bandang huli, baka matakot ang mga tao na muling magbabaha. Kaya, binigyan sila ng Diyos ng tanda na magpapaala-ala sa kanila tungkol sa kaniyang pangako na hindi na niya muling lilipulin ang lupa sa isang baha. Alam mo ba kung ano ang tandang iyon? Isang bahaghari. Nakakita ka na ba nito? May nakikita ka bang bahaghari sa larawan?

Si Noe at ang kaniyang pamilya

Nangako ang Diyos: ‘Hindi na muling lilipulin ng isang baha ang lahat ng tao at hayop. Inilalagay ko ang aking bahaghari sa ulap. Kaya kapag lumitaw ang bahaghari, makikita ko ito at maaala-ala ko ang aking pangako.’

Kaya kapag nakakakita ka ng isang bahaghari, ano ang maaala-ala mo? Oo, ang pangako ng Diyos na hindi na niya muling lilipulin ang daigdig sa pamamagitan ng isang baha.

Genesis 8:18-22; 9:9-17Mga Tanong

  • Gaya ng makikita sa larawan, ano ang unang ginawa ni Noe nang lumabas siya sa daong?
  • Ano ang iniutos ng Diyos kay Noe at sa kaniyang pamilya pagkatapos ng Baha?
  • Ano ang ipinangako ng Diyos?
  • Kapag nakakakita tayo ng bahaghari, ano ang maaala-ala natin?

Karagdagang mga tanong