PAGTUNTONG ng Agosto 31, 2015, ang kabuoan o bahagi ng New World Translation ay naisalin na sa 129 na wika. Available din ito sa jw.org sa 129 na wika, kasali na ang 7 wikang pasenyas. Ang sumusunod na mga edisyon ay inilabas noong 2015 taon ng paglilingkod.