Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Global Policy sa Paggamit ng Personal na mga Impormasyon

PAGGAMIT NG PERSONAL NA MGA IMPORMASYON

Ang kalakhang bahagi ng website na ito ay puwedeng ma-access ng isang indibiduwal kahit hindi siya mag-register bilang user at hindi magbigay ng anumang impormasyon. Pero may ilang feature ito na magagamit lang ng naka-register na mga user, mga user na nagpapadala ng request o aplikasyon, o mga user na ang personal na impormasyon ay ipinapadala ng kongregasyon ng mga Saksi ni Jehova gamit ang jw.org. Ginagamit lang namin ang iyong personal na impormasyon kung may pahintulot mo. Sa ilang kaso, kung gusto mong bawiin ang pahintulot mo, posibleng gamitin pa rin namin ang iyong personal na impormasyon kung may legal na basehan kami.

Ang ibinigay mong personal na impormasyon sa website ay gagamitin lang sa layuning ipinaalám sa iyo nang panahong ibigay mo ito. Ito ang ilang paggagamitan ng impormasyon:

Account. Ang e-mail address na ibinigay mo nang gumawa ka ng account sa website na ito ay gagamitin sa pagkontak sa iyo hinggil sa iyong account. Halimbawa, kung nakalimutan mo ang iyong user name o password at gusto mong magpatulong sa pag-log in, ang tulong ay ipapadala sa e-mail address na nakalagay sa iyong user profile.

Aplikasyon. Puwede mong gamitin ang website na ito para magpadala ng aplikasyon, o ang kongregasyon mo ay puwedeng magpadala ng aplikasyon para iyo. Sa ganitong kaso, ang ibinigay na mga impormasyon ay gagamitin lang sa pagpoproseso at pagsasaalang-alang ng iyong aplikasyon at para sa iba pang kaugnay na administratibong layunin. Kung kailangan sa pagpoproseso ng aplikasyon mo, ang mga impormasyon sa iyong aplikasyon ay puwedeng ipadala sa ibang sangay o mga organisasyon na ginagamit ng mga Saksi ni Jehova sa ibang bansa.

Donasyon. Kung magdo-donate ka ng pera online, kukunin namin ang iyong pangalan at contact information. Para makatanggap ng donasyon sa pamamagitan ng credit card, gumagamit kami ng accredited na mga online payment processing service na may world-class na seguridad at data privacy policy. Kapag natanggap namin ang ilang impormasyon gaya ng credit card number o financial account number na kailangan para maproseso ang iyong donasyon, ipinapadala namin ang mga impormasyong ito sa mga processing service na iyon. Pinoproseso namin ang donasyon mo gamit ang mga pamantayang pasado sa Payment Card Industry Data Security Standard (“PCI DSS”) para matiyak ang seguridad nito. Ang tumatanggap ng donasyon ay nagtatago ng rekord ng transaksiyon nang di-kukulangin sa 10 taon. Kasama sa rekord ang petsa kung kailan ibinigay ang donasyon, ang halaga nito, at ang paraan ng pagdo-donate. Kailangan ito para matugunan namin ang kahilingan sa accounting at masagot namin ang anumang katanungan mo sa loob ng panahong iyon. Hindi ka namin kokontakin para humingi ulit ng donasyon.

Request Para sa Higit Pang Impormasyon o Para sa Pag-aaral sa Bibliya. Puwede ka ring mag-request ng higit na impormasyon o ng libreng pag-aaral sa Bibliya gamit ang website namin. Ang personal na impormasyong ipinadala mo ay gagamitin lang namin para matugunan ang espesipikong request mo. Kung kinakailangan para maproseso ang iyong request, ang personal na impormasyon mo ay puwedeng ipadala sa ibang sangay o sa iba pang organisasyon na ginagamit ng mga Saksi ni Jehova.

Iba Pang Gamit. Kahit hindi ka gagawa ng account, magpapadala ng aplikasyon, o magdo-donate, puwede kang magbigay ng personal na mga impormasyon (gaya ng iyong pangalan, postal address, at telephone number) para sa ibang dahilan. Sa ganitong kaso, ipapaalám sa iyo kung bakit hinihingi ang impormasyon. Hindi namin gagamitin sa ibang bagay ang impormasyong ibinigay mo, maliban sa layuning nabanggit sa iyo.

Ang personal na mga impormasyong ito ay kinukuha, itinatago, at ginagamit lang namin para sa dahilan ng pagbibigay mo nito. At itinatago namin ang mga impormasyong ito hangga’t kailangan lang para sa dahilang ito at para sa iba pang lehitimong dahilan. Kung piliin mong huwag ibigay ang hinihiling naming impormasyon, posibleng hindi ka maka-access sa ilang bahagi ng website at hindi rin namin matugunan ang request mo.

Ang mga impormasyong ibinigay mo para sa iyong request o aplikasyon ay puwedeng ma-access ng mga processor na kailangang magproseso ng impormasyong ito para maisakatuparan ang layunin ng pagbibigay ng impormasyon at/o ng mga technical support specialist na may kinalaman sa pag-o-operate at pagmamantini ng technical system. Hindi namin ibinibigay sa iba ang iyong personal na mga impormasyon maliban kung (1) kailangan ito para maibigay ang serbisyo na hinihiling mo at malinaw naming naipaalám sa iyo; (2) lubos kaming naniniwala na ang pagbibigay ng iyong impormasyon ay talagang kailangan para walang malabag na anumang batas o regulasyon; (3) hinihiling ito ng mga awtoridad; o (4) kailangan ito para madetek at maiwasan ang fraud sa seguridad at problema sa teknikal. Kapag ginamit mo ang aming website, sumasang-ayon ka na puwede naming ibigay sa mga third party ang iyong personal na impormasyon para sa mga dahilang ito. Hinding-hindi namin ibebenta, ipagpapalit, o ipapagamit nang may bayad ang anumang personal na impormasyong ibinigay mo.

PAGPAPADALA NG IMPORMASYON SA IBANG BANSA

Pandaigdig ang organisasyon kaya gumagamit ito ng mga korporasyon at grupo sa iba’t ibang bansa. Ang ilan sa mga server ng website na ito ay nasa United States of America. Puwede naming ilipat ang iyong personal na mga impormasyon sa ibang bansa, at posibleng pati sa mga bansa na ang seguridad sa paghawak ng personal na impormasyon ay hindi katulad sa bansang tinitirhan mo. Tinitiyak naming secured ang iyong personal na mga impormasyon habang hawak namin ito at kapag ipinapadala namin ito sa ibang bansa. Inaasahan namin na ang lahat ng organisasyong ginagamit para suportahan ang gawain ng mga Saksi ni Jehova ay sumusunod sa policy namin pagdating sa pag-iingat ng impormasyon, pati na sa mga batas at regulasyon hinggil sa personal na impormasyon.

Kapag pumunta ka sa aming website at nakipag-ugnayan sa amin electronically, sumasang-ayon ka sa pagpapadala ng iyong personal na impormasyon sa ibang bansa.

MGA KARAPATAN MO

Tuwing pinoproseso namin ang iyong personal na mga impormasyon, tinitiyak namin na tumpak ang mga ito at up-to-date para matugunan ang dahilan ng pagbibigay mo nito. Depende sa bansang tinitirhan mo at sa mga data protection law roon, puwedeng ibigay sa iyo ang mga karapatang ito pagdating sa personal na mga impormasyong ipinadala mo sa amin:

  • Puwede kang mag-request ng impormasyon hinggil sa pagkuha at paggamit ng iyong personal na mga impormasyon kaayon ng lokal na mga batas;

  • Puwede mong i-request na ma-access, maitama, mabura, o huwag ipakita sa iba ang iyong personal na mga impormasyon kung kulang ito o di-tumpak;

  • Kung mayroon kang lehitimong mga dahilan, puwede mong tanggihan ang pagpoproseso ng iyong personal na mga impormasyon at i-request sa amin na itigil ang kasalukuyang pagpoproseso rito.

Kung gusto mong ma-access, maitama, o mabura ang iyong personal na mga impormasyon at may sariling mga data protection law ang bansang tinitirhan mo, makikita mo ang contact information ng bansang ito sa Data Protection Contacts page.

Kapag natanggap na namin ang nasusulat na request mo at nakapagbigay ka ng sapat na ebidensiya ng iyong pagkakakilanlan at sapat na detalye para mahanap namin ang iyong personal na impormasyon, titingnan ng data controller kung mapagbibigyan ang iyong request. Babalansehin nito kung makakatulong sa iyo na ma-access ang iyong personal na impormasyon o na maitama at mabura ang iyong impormasyon at kung hindi ito makakasamâ sa lehitimong interes ng organisasyon (halimbawa, kung ang pagpayag sa request ay posibleng magsapanganib sa kalayaan at karapatan ng organisasyon na isagawa ang relihiyosong mga gawain nito). Ipapaalám din namin sa mga third party ang kinakailangang pagbabago.

Pakisuyong tandaan na posibleng hindi mabura ang iyong personal na mga impormasyon kung hinihiling ng batas na iproseso ito o may legal na mga basehan para huwag burahin ang mga impormasyon. Halimbawa, permanenteng iniingatan ng organisasyon ang mga impormasyon hinggil sa status ng isang tao bilang Saksi ni Jehova. Kung buburahin ang impormasyong iyon, makakaapekto ito sa relihiyosong paniniwala at gawain ng organisasyon. Kapag may nag-request na burahin ang kaniyang personal na mga impormasyon, isaalang-alang din ang mga legal reporting o document retention requirement na kailangan naming tugunan. Puwede kang maghain ng reklamo sa lokal na awtoridad na nagpapatupad ng data protection law hinggil sa pagpoproseso ng mga impormasyong ibinigay mo sa website na ito.