Pumunta sa nilalaman

“Dahil Dito ay Dumating Ako sa Sanlibutan”

Pansinin ang napakahusay na paraan ng pagtuturo ni Jesus habang buong-tapang siyang nagpapatotoo tungkol sa katotohanan.

Batay sa Mateo 21:23-46; 22:15-46.

Magugustuhan Mo Rin

JESUS—ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, ANG BUHAY

Binigo ni Jesus ang Pakanang Hulihin Siya

Napatahimik niya ang mga Pariseo, pagkatapos ay ang mga Saduceo, at panghuli ay ang nagsanib-puwersang mga lider ng relihiyon.

JESUS—ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, ANG BUHAY

Binatikos ang mga Mananalansang

Bakit hindi kinunsinti ni Jesus ang pagkukunwari ng mga lider ng relihiyon?

JESUS—ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, ANG BUHAY

Dalawang Ilustrasyon Tungkol sa Ubasan

Alamin ang kahulugan ng ilustrasyon tungkol sa isang lalaking nag-utos sa kaniyang dalawang anak na magtrabaho sa kaniyang ubasan at sa isang lalaki na may masasamang magsasaka.

VIDEO

‘May-katiyakang Ginawa Siya ng Diyos Bilang Panginoon at Kristo’ (Bahagi I)

Paano ka nakatitiyak na ginawa ng Diyos si Jesus bilang Panginoon at Kristo?

VIDEO

‘May-katiyakang Ginawa Siya ng Diyos Bilang Panginoon at Kristo’ (Bahagi II)

Alamin kung paano mapatitibay ang pananampalataya mo kay Jesus.