Mga Original Song

Isang koleksiyon ng mga awiting batay sa pagpapahalaga natin sa ating espirituwal na pamana.

Huwag Magmadali sa Pagpili

Kapag naghahanap ng mapapangasawa, dapat tayong maghintay at maging matalino sa pagpili.

Pag-asa na Hinihintay

Napakalapit na ang tunay na buhay na hinihintay natin.

Umalinsabay

Makisabay sa sumusulong na organisasyon ni Jehova!

Pagpapala sa Pag-aaral ng Bagong Wika

Anong mga pagpapala ang naghihintay sa iyo kapag nag-aral ka ng bagong wika?

Maghinay-hinay

Kadalasan nang mas huhusay ang ating ministeryo at iba pang aspekto ng buhay kapag naghihinay-hinay tayo at hindi nagmamadali.

Maging Mapagpatuloy

Ano ang mga puwede mong gawin para maging mapagpatuloy?

Salamat sa Iyo

Sa tulong ng banal na espiritu ni Jehova, makakayanan natin ang ating mga problema. Napapakilos tayong umawit ng pasasalamat sa kaniya.

Kung Saan Ako Nararapat

Paano ka makakapili ng mabubuting kaibigan?

Pagpapasiya

Makakabuti kung pag-isipan natin ang epekto sa ating ministeryo at sa iba ng mga pagpapasiyang ginagawa natin.

Magpatawaran Tayo

Humanap ng mga pagkakataon na matularan si Jehova at patawarin ang iba.

Ito’y Nalalapit Na

Kapag inaasam-asam natin ang Paraiso, makakatulong ito sa atin na makapagbata.

Ikaw ay Tatatag

Ang personal na pag-aaral ng Salita ng Diyos ay makakatulong sa mga kabataan na maging matatag sa espirituwal.

Ang Iyong Salita ay Mananatili Magpakailanman

Purihin ang Diyos sa pagpapanatili ng kaniyang Salita para sa tao!

Ika’y Manalangin

Kapag may problema, ano ang puwede nating gawin?

Magpasiya Kasama si Jehova

Pasayahin si Jehova araw-araw sa ginagawa mong mga pagpapasiya.

Lahat Makakaya Kung Mananampalataya

Kailangan ang pagsisikap para magkaroon ng matibay na pananampalataya at pagpapalain tayo ni Jehova kung gagawin natin ito.

Mahal Ko ang Iyong Utos

Sa salita at gawa, patunayan natin na talagang mahal natin ang utos ni Jehova.

Makakabangon Ako

Alamin kung paano nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik sa kongregasyon ang isang dating masigasig na lingkod ni Jehova.

Humahanga sa Iyong mga Gawa

Pahalagahan ang pribilehiyo mong gumawang kasama ni Jehova!

Minamahal na Anak na Babae

Sa paglipas ng panahon, sinubaybayan ng isang ama ang paglaki ng kaniyang anak na babae at kung paano ito naglingkod nang tapat sa Diyos.

Kumilos Na!

Ang pagpapalawak ng iyong ministeryo, sa anumang anyo nito, ay magbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan bilang lingkod ni Jehova.

Masdan Mo

Huwag hayaang magambala ka kapag kasama mo ang mga kaibigan mo.

Kahanga-hanga ang Iyong Likha

Humahanga tayo sa mga likha ni Jehova at napapakilos tayong umawit sa kaniya.

Mahalagang Bagay

Kailangan nating maglaan ng panahon para sa mas mahahalagang bagay—panalangin, pag-aaral, at laging pag-una kay Jehova.

Tunay na Pag-ibig

Kapag isinama ninyo ang Diyos na Jehova sa inyong pag-aasawa, titibay ang inyong pagsasama bilang mag-asawa!

Isang Dako ng Papuri sa Iyo

Isang pribilehiyo na mag-alay kay Jehova ng isang dako na luluwalhati sa kaniyang dakilang pangalan.

Tiwala sa Iyo

Makakatulong sa atin ang pagbabasa at pagbubulay-bulay sa Salita ng Diyos na makayanan ang mga problema sa buhay.

Gumawa ng Pagbabago

Naisip mo na bang gumawa ng pagbabago?

Hindi Nag-iisa

Kapag kasama natin si Jehova, hindi tayo nag-iisa!

Pag-ibig na Pangkapatid

Walang katulad ang pagtutulungang makikita sa bayan ni Jehova.

Huwag Kang Matakot

Kapag marami tayong problema, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa.

Hanapin

Kung magsisikap ang mga tao na mahanap ang Diyos, siya ay makikilala nila.

Tunay na Kaibigan

Saan tayo makakakita ng tunay na mga kaibigan?

Nandito Lang Ako

Magkaroon man ng mga pagbabago sa buhay, makakaasa tayo sa mga tunay na kaibigan.

Tayo ay Iisa

Kahit nabubuhay tayo sa masamang sanlibutan, mayroon tayong mapayapa at nagkakaisang kapatiran.

Bigyan Mo Ako ng Lakas ng Loob

Palalakasin ni Jehova ang ating loob para mabata ang anumang pagsubok na maaaring mapaharap sa atin.

Lahat ay Ibibigay

Talagang nararapat si Jehova sa ating buong-kaluluwang debosyon at paglilingkod.

Huwag Mag-alala

Puwede tayong maging payapa at masaya sa kabila ng mga problema.

Magpakatatag Ka

Isang paboritong kanta na makakatulong sa atin na magtiis.

Maraming Salamat sa mga Nilalang ng Diyos!

Maglaan ng panahon para bulay-bulayin ang mga nilalang ni Jehova at pasalamatan siya sa panalangin.

Tayo ay Isang Pamilya

Nasaan man tayo, bahagi tayo ng pamilya ni Jehova.

Magtatagumpay Ka

Sa kabila ng mga problema, makakapanatili tayong tapat kay Jehova.

Hindi Tayo Iiwan ni Jehova

Gusto ni Jehova na tulungan tayo.

Malapit Na

May epekto sa damdamin natin kung ano ang ating iniisip. Makakatulong ang kantang ito para maipokus natin ang ating isip sa bagong sanlibutan.

Buhay Ko, Ibibigay sa Iyo

Dahil sa pag-ibig kay Jehova, nauudyukan ang isa na ialay ang buhay niya kay Jehova at magpabautismo.

Ang Pag-ibig ay Hindi Nabibigo

Ang pag-ibig ni Jehova ay hindi nabibigo. Nagbibigay ito ng kagalakan at kapanatagan.

Igulong Mo kay Jehova

Kapag nadedepres ka, patuloy na magtiwalang papatibayin at papalakasin ka ni Jehova.

Gaya ng Bata

Paano tayo magiging gaya ng bata sa pagpapakita ng pag-ibig?

Manalig Ka

Makakapagtiwala tayo na mahal tayo ni Jehova, kahit anong hamon ang mapaharap sa atin.

Magpatawad Mula sa Puso

Nasaktan ka ba ng iba? Nahihirapan ka bang kalimutan iyon? Alamin kung paano ka magpapatawad nang mula sa puso.

Magpatuloy Ka

Gumawa ng matatalinong desisyon para makamit ang buhay na walang hanggan.

Huwag Hihinto

Patibayin natin ang ating pananampalataya gamit ang magagandang klaseng materyales.

Mahal Kita

Pahalagahan ang regalo ni Jehova na pag-aasawa.

Ingatan ang Isip

Sa tulong ni Jehova, malalabanan mo ang negatibong mga kaisipan.

“Laging Magsaya”

Isang masayang kanta na magpapaalala sa atin ng mga dahilan para maging masaya.

Laging Maninindigan

Sa kabila ng mga pagsubok at kapighatian, lagi tayong naninindigan.

Gawin ang Buong Makakaya

Gawin ang buo mong makakaya para kay Jehova. Wala kang pagsisisihan!

Kagalakan Magpakailanman

Kay Jehova lang nagmumula ang tunay na kagalakan.

Narito!

Magsaya dahil sa pag-asa nating mabuhay sa bagong sanlibutan.

Diyos ang Laging Unahin

Ang pag-una kay Jehova ang pinakamagandang paraan ng pamumuhay.

Nananampalataya Ako

Isipin ang napakagandang kinabukasan na ipinapangako ng Diyos sa mga tao.

Pamilya ni Jehova

May mga tao pa rin sa mundo na naghahanap ng katotohanan. Pakikilusin ka ng video na ito na patuloy na hanapin ang mga tulad-tupa.

Nandito Kami

Sa tulong ni Jehova at ng mga kapatid natin sa buong mundo, matitiis natin ang lahat ng pagsubok.

Siya ang Pipiliin Ko

Panoorin ang buhay ng isang tapat na lingkod na laging nakikinig sa tinig ng pastol.

Kasama Ko si Jehova

Sa tulong ni Jehova, madaraig natin ang takot.

Ibalik ang Pagkakaibigan

Kalimutan ang tampuhan at ibalik ang pagkakaibigan.

Manumbalik Ka

Lalo kang tatatag kung matututo ka sa mga pagkakamali mo.

Kamtin ang Tunay na Buhay

Posibleng maging masaya at makabuluhan ang buhay natin ngayon at sa hinaharap.

Kapayapaang Hindi Magwawakas (Kanta Para sa 2022 Kombensiyon)

Kahit may pagsubok, magpokus sa pangakong kapayapaan ng Diyos.

Lumapit Ka sa Kaniya

Hinahanap ng Diyos ang lahat ng gustong mapalapít sa kaniya, anuman ang pinagmulan nila.

Maghihintay Kami (Awit Para sa 2023 Kombensiyon)

Tularan ang mga tapat habang naghihintay kay Jehova.

Sa Yakap Niya

Hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka na kay Jehova.

Dalawang Maliliit na Barya

Pinapahalagahan ni Jehova ang mga sakripisyo mo, gaano man ito kaliit o kalaki.

Kilala Ka ng Iyong Diyos

Kilala ni Jehova ang bawat isa sa atin, at naiintindihan niya ang lahat ng nadarama natin.

Pumupuri sa Diyos Nang Nagkakaisa

May kagalakan at kapayapaan tayo dahil naglilingkod tayo kay Jehova.

Huwag Magpahadlang

Magtiwala kay Jehova, at mangaral kahit may hadlang.

Tiwala Ko’y Patibayin

Patibayin ang tiwala kay Jehova para maalis ang mga alinlangan.

Tulad-Ilog na Kapayapaan

Magbibigay si Jehova ng kapayapaan magpakailanman, gaya ng ilog na tuloy-tuloy ang agos.

Sa Paraiso

Lalakas tayo at makakayanan natin ang mga pagsubok kapag inisip natin ang pag-asa natin sa hinaharap.

Mabuting Balita! (Awit Para sa 2024 Kombensiyon)

Mula pa noong unang siglo, masaya nang ipinapangaral ng mga tao ang mabuting balita. Napakalaking gawain nito! Si Jesus mismo ang nag-utos sa atin na gawin ito at sinusuportahan ito ng lahat ng anghel.