Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Si Pedro Ba ang Kauna-unahang Papa?

Si Pedro Ba ang Kauna-unahang Papa?

“Si Cardinal Jorge Mario Bergoglio, S.J., ay nahalal bilang Kataas-taasang Papa, ang ika-265 kahalili ni Pedro.”—VATICAN INFORMATION SERVICE, VATICAN CITY, MARSO 13, 2013.

“Ang obispo ng Roma ay may karapatang maging lider ng [Katolikong] Simbahan sa buong daigdig, yamang siya ang kahalili ni San Pedro, na tumanggap ng gayong pantanging awtoridad mula kay Jesu-Kristo.” —THE PRIMACY OF THE BISHOP OF ROME DURING THE FIRST THREE CENTURIES, 1903, NI VINCENT ERMONI.

“Kaya kung sakaling may sinumang magsasabi . . . na ang Papa ng Roma ay hindi kahaliling lider ni San Pedro; hayaan siyang maging anatema [ibig sabihin, ipahayag na erehe].”—AYON SA FIRST VATICAN COUNCIL, HULYO 18, 1870.

PARA sa milyon-milyong Katoliko sa buong daigdig, ang dekreto ng unang Vatican Council noong 1870 ay isang doktrina ng simbahan, isang turo na dapat sundin at hindi puwedeng baguhin. Pero ang tanong, Itinuturo ba ito ng Kasulatan? Bukod diyan, si Pope Francis nga ba ang kahalili ni apostol Pedro? At si Pedro ba ang kauna-unahang papa?

“SA IBABAW NG BATONG ITO AY ITATAYO KO ANG AKING IGLESYA”

Ang dekreto ng Vatican Council noong 1870 ay pangunahin nang nakabatay sa interpretasyon nito sa Mateo 16:16-19 at Juan 21:15-17. Ang mga pag-uusap nina Jesus at Pedro na mababasa sa mga talatang ito at sa iba pang ulat ng Bibliya ay nagpapakitang si apostol Pedro ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng sinaunang Kristiyanismo. Sa katunayan, nang una silang magkita, inihula ni Jesus na si Pedro ay magpapakita ng tulad-batong mga katangian. (Juan 1:42) Pero binigyan ba ni Kristo si Pedro ng nakahihigit na posisyon?

Sa Mateo 16:17, 18, sinabi ni Jesus kay Pedro: “Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro [na ang pangalan ay nangangahulugang “Isang Piraso ng Bato”], at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya.” * Sinasabi ba ni Jesus na ang kaniyang “iglesya,” o kongregasyon, ay itatayo kay Pedro, na isang tao? Si Pedro ba ang magiging lider ng lahat ng iba pang tagasunod ni Jesus? Ano ang intindi ng iba pang apostol na naroroon sa sinabi ni Jesus? Binabanggit ng mga Ebanghelyo na nang maglaon, ilang ulit silang nagtalo-talo kung sino ang pinakadakila sa kanila. (Mateo 20:20-27; Marcos 9:33-35; Lucas 22:24-26) Kung ginawa na ni Jesus si Pedro na nakahihigit sa lahat ng apostol, kailangan pa ba nilang pagtalunan kung sino ang pinakadakila sa kanila?

Ano ang intindi mismo ni Pedro sa sinabi ni Jesus? Bilang isang Israelita, tiyak na pamilyar si Pedro sa iba’t ibang hula sa Hebreong Kasulatan tungkol sa “bato” o “batong-panulukan.” (Isaias 8:13, 14; 28:16; Zacarias 3:9) Nang sipiin ni Pedro ang isa sa mga ito sa kaniyang liham sa mga kapananampalataya, ipinaliwanag niya na ang inihulang “batong-panulukan” ay ang Panginoong Jesu-Kristo, ang Mesiyas. Ginamit ni Pedro ang salitang Griego na pe’tra (ang katulad na salitang ginamit ni Jesus sa Mateo 16:18) para lang kay Kristo.—1 Pedro 2:4-8.

Si apostol Pablo ay isa pang tapat na tagasunod ni Jesus. Naniniwala ba si Pablo na binigyan ni Jesus si Pedro ng nakahihigit na posisyon? Bilang pagkilala sa posisyon ni Pedro sa sinaunang kongregasyong Kristiyano, isinulat ni Pablo na si Pedro ay kabilang sa “mga kinikilalang haligi ng iglesya.” Para kay Pablo, hindi lang iisa ang tinutukoy na “haligi.” (Galacia 2:9) Isa pa, kung si Pedro ang inatasan ni Jesus bilang ulo ng kongregasyon, bakit kinikilala, o ipinalalagay lang ng kaniyang mga kapananampalataya, na siya’y isang haligi?

Nang isulat ang tungkol sa isang pagkakataong nagpakita ng pagtatangi si Pedro, magalang pero tahasang sinabi ni Pablo: “Harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa.” (Galacia 2:11-14) Hindi inisip ni Pablo na itinayo ni Kristo ang kaniyang iglesya, o kongregasyon, kay Pedro o sa sinumang di-sakdal na tao. Sa halip, naniniwala siyang si Jesu-Kristo ang pundasyon ng kongregasyon. Para kay Pablo, “ang batong iyon ay si Cristo.”—1 Corinto 3:9-11; 10:4.

“IKAW AY PEDRO . . .”

Kaya paano natin uunawain ang pananalitang: “Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya”? Para maintindihan nang tama ang isang teksto, kailangan nating basahin ang konteksto nito. Ano ba ang pinag-uusapan nina Jesus at Pedro? Katatanong pa lang ni Jesus sa kaniyang mga alagad: “Para sa inyo, sino ako?” Walang pag-aatubili, sumagot si Pedro: “Kayo po ang Cristo, ang Anak ng Diyos na buhay.” Dahil diyan, pinapurihan ni Jesus si Pedro at saka idinagdag na itatayo niya ang kaniyang “iglesya,” o kongregasyon, sa mas matibay na “bato,” ang isa na sinampalatayanan ni Pedro—si Jesus mismo.—Mateo 16:15-18.

Paano natin uunawain ang pananalita ni Jesus: “Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya”?

Kaayon nito, maraming “Ama ng Simbahan” ang sumulat na si Kristo ang bato sa Mateo 16:18. Halimbawa, noong ikalimang siglo, isinulat ni Augustine: “Sinabi ng Panginoon: ‘Sa ibabaw ng batong-limpak na ito ay itatayo ko ang aking Iglesya,’ dahil sinabi sa kaniya ni Pedro: ‘Ikaw ang Kristo na Anak ng Diyos na buháy.’ Kaya sa batong-limpak na ito, na iyong ipinahayag, ay itatayo ko ang aking Iglesya.” Paulit-ulit na sinabi ni Augustine na “ang Bato (Petra) ay si Kristo.”

Si Augustine at ang iba pa ay ituturing na mga erehe kung hahatulan ayon sa doktrina ng mga Katoliko ngayon. Ang totoo, ayon sa teologong Swiso na si Ulrich Luz, kung ibabatay sa Vatican Council noong 1870, hahatulan bilang erehiya ang nagkakaisang opinyon ng mga iskolar ng Bibliya ngayon tungkol sa paksang ito.

ANG PAPA—KAHALILI NI PEDRO?

Hindi pamilyar si apostol Pedro sa titulong “papa.” Ang totoo, ginamit ng maraming obispong di-Romano ang titulong ito sa kanilang sarili hanggang noong ikasiyam na siglo. Ngunit bihira itong gamitin bilang opisyal na titulo bago ang huling bahagi ng ika-11 siglo. Bukod diyan, hindi inisip ng unang mga Kristiyano na ang pagiging lider na ipinalalagay na ibinigay kay Pedro ay ipinasa sa sinumang kahalili. Kaya nasabi ng Alemang iskolar na si Martin Hengel na “walang makikitang basehan sa kasaysayan at relihiyon para masabi na ang papa ay may ‘nakahihigit na posisyon.’”

Bilang konklusyon: Si Pedro ba ang kauna-unahang papa? Hinalinhan ba siya? Kaayon ba ng Kasulatan ang doktrinang Katoliko na may nakahihigit na posisyon ang papa? Ang tamang sagot sa lahat ng ito ay hindi. Gayunman, walang alinlangan na talagang itinayo ni Jesus ang kaniyang iglesya, ang kaniyang tunay na kongregasyon, sa kaniyang sarili. (Efeso 2:20) Kaya para sa bawat isa sa atin, ang mahalagang tanong ay, Nasumpungan ko na ba ang tunay na kongregasyong iyon?

^ par. 8 Ang lahat ng pagsipi sa Bibliya sa artikulong ito ay mula sa 2005 Edisyon ng Magandang Balita Biblia.