Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 TAMPOK NA PAKSA | MAHALAGA KA BA SA DIYOS?

Inilalapít Ka ng Diyos sa Kaniya

Inilalapít Ka ng Diyos sa Kaniya

“Walang taong makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama, na nagsugo sa akin.”​—JUAN 6:44.

KUNG BAKIT NAG-AALINLANGAN ANG ILAN: Maraming naniniwala sa Diyos ang nakadaramang malayo sila sa kaniya. “Alam kong ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay,” ang sabi ni Christina, taga-Ireland na linggo-linggong nagsisimba. “Pero hindi ko talaga siya kilalá. Ni minsan ay hindi ko naramdamang malapít ako sa kaniya.”

KUNG ANO ANG ITINUTURO NG SALITA NG DIYOS: Kapag waring naliligaw tayo, laging nariyan si Jehova. Ganito inilarawan ni Jesus ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin: “Kung ang isang tao ay magkaroon ng isang daang tupa at maligaw ang isa sa kanila, hindi ba niya iiwan ang siyamnapu’t siyam sa mga bundok at hahayo sa paghahanap sa isa na naliligaw?” Ang aral? “Sa gayunding paraan hindi kanais-nais na bagay sa aking Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay malipol.”​—Mateo 18:12-14.

Bawat “isa sa maliliit na ito” ay mahalaga sa Diyos. Pero paano hinahanap ng Diyos ang “isa na naliligaw”? Ayon sa siniping teksto sa umpisa ng artikulong ito, inilalapit ni Jehova ang mga tao sa kaniya.

Sino sa ngayon ang nagbabahagi ng mensahe ng Bibliya tungkol sa Diyos sa mga tahanan at pampublikong lugar?

Pansinin na ang Diyos ang kumilos para ilapit sa kaniya ang mga taong taimtim. Noong unang siglo C.E., isinugo ng Diyos ang Kristiyanong alagad na si Felipe para kausapin ang isang Etiopeng opisyal tungkol sa kahulugan ng hula sa Bibliya na binabasa nito. (Gawa 8:26-39) Nang maglaon, inutusan ng Diyos si apostol Pedro na puntahan ang Romanong opisyal na si Cornelio, na nananalangin at sumasamba sa Diyos. (Gawa 10:1-48) Inakay rin ng Diyos si apostol Pablo at ang mga kasama nito sa isang ilog sa labas ng lunsod ng Filipos. Nakilala nila roon ang “isang mananamba ng Diyos” na si Lydia, at “binuksang mabuti ni Jehova ang kaniyang puso upang magbigay-pansin.”​—Gawa 16:9-15.

Ipinakikita ng mga ito na binibigyan ni Jehova ng pagkakataon ang mga humahanap sa kaniya na makilala siya. Sino sa ngayon ang nagbabahagi ng mensahe ng Bibliya tungkol sa Diyos sa mga tahanan at pampublikong lugar? Marami ang magsasabi, “mga Saksi ni Jehova.” Tanungin ang sarili, ‘Ginagamit kaya sila ng Diyos para mapalapít ako sa kaniya?’ Hinihimok ka namin na ipanalangin sa Diyos na tulungan kang tumugon sa mga ginagawa niya para mapalapít ka sa kaniya. *

^ par. 8 Para sa higit na impormasyon, panoorin sa www.jw.org/tl ang video na Bakit Magandang Mag-aral ng Bibliya?