Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 TAMPOK NA PAKSA

Dapat Ka Bang Magdasal?

Dapat Ka Bang Magdasal?

‘Kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, pati na ang mga iniisip at kailangan ko, bakit pa ako magdarasal?’ baka maitanong mo. Makatuwiran namang tanong iyan. Hindi ba sinabi ni Jesus na “nalalaman ng Diyos . . . kung anong mga bagay ang kinakailangan ninyo bago pa man ninyo hingin sa kaniya”? (Mateo 6:8) Alam ito ni Haring David ng sinaunang Israel. Isinulat niya: “Wala pa mang salita sa aking dila, ngunit, narito! O Jehova, alam mo nang lahat iyon.” (Awit 139:4) Kung gayon, bakit pa tayo magdarasal sa Diyos? Para masagot iyan, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa panalangin ng mga mananamba ng Diyos. *

“Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo.”Santiago 4:8

 INILALAPÍT TAYO NG PANALANGIN SA DIYOS

Sinasabi ng Bibliya na alam ng Diyos na Jehova * ang lahat ng bagay. Pero hindi lang siya basta interesadong alamin ang mga bagay tungkol sa kaniyang mga mananamba. (Awit 139:6; Roma 11:33) Ang kaniyang walang-limitasyong memorya ay di-gaya ng computer na basta nag-iimbak ng impormasyon tungkol sa mga indibiduwal. Sa katunayan, ang Diyos ay talagang interesado sa mga iniisip natin dahil gusto niyang maging malapít tayo sa kaniya. (Awit 139:23, 24; Santiago 4:8) Kaya hinimok ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod na magdasal, kahit na alam na alam ng kaniyang Ama ang ating pangunahing pangangailangan. (Mateo 6:6-8) Habang sinasabi natin sa Maylalang ang ating niloloob, mas magiging malapít tayo sa kaniya.

Kung minsan, baka hindi natin alam kung ano ang eksaktong sasabihin natin sa panalangin. Pero hindi man natin masabi iyon, alam ng Diyos ang nadarama natin. Dahil sakdal ang kaniyang kaalaman, alam niya ang ating kalagayan at ibibigay niya ang kailangan natin. (Roma 8:26, 27; Efeso 3:20) Kapag nakikita natin kung paano tayo personal na tinutulungan ng Diyos kahit sa paraang hindi natin inaakala, napapalapít tayo sa kaniya.

SINASAGOT BA NG DIYOS ANG LAHAT NG DASAL?

Tinitiyak sa atin ng Bibliya na sinasagot ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat ang mga dasal ng kaniyang tapat na mga lingkod. Pero sinasabi rin nito kung bakit may mga panalangin na hindi niya pinakikinggan. Halimbawa, noong panahong laganap ang karahasan sa sinaunang Israel, inutusan ng Diyos ang kaniyang propetang si Isaias na sabihin sa bayan: “Kahit nananalangin kayo ng marami, hindi ako nakikinig; ang inyo mismong mga kamay ay napuno ng pagbububo ng dugo.” (Isaias 1:15) Maliwanag, ang mga walang-galang sa kautusan ng Diyos o ang mga nagdarasal na may maling motibo ay hindi makaaasang pakikinggan ng Diyos.Kawikaan 28:9; Santiago 4:3.

Sa kabilang dako, sinasabi ng Bibliya: “Anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya.” (1 Juan 5:14) Pero ibig bang sabihin, awtomatikong ibinibigay ng Diyos ang lahat ng hinihingi ng kaniyang mga mananamba? Hindi naman. Tingnan ang kaso ni apostol Pablo na tatlong beses na nakiusap sa Diyos na alisin ang “isang tinik sa laman.” (2 Corinto 12:7, 8) Si Pablo ay maaaring may matagal nang sakit sa mata. Nakapanghihina nga ng loob iyon! Binigyan si Pablo ng kaloob na pagpapagaling at bumuhay pa nga ng patay, pero kailangan niyang pagtiisan ang kaniyang karamdaman. (Gawa 19:11, 12; 20:9, 10) Kahit na ang kaniyang mga panalangin ay hindi sinagot sa paraang gusto niya, pinahalagahan pa rin ni Pablo ang sagot ng Diyos.2 Corinto 12:9, 10.

“Ito ang pagtitiwala na taglay natin sa kaniya, na, anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya.”1 Juan 5:14

Oo, makahimalang sinagot ang panalangin ng ilang tauhan sa Bibliya. (2 Hari 20:1-7) Ngunit hindi laging ganoon, kahit noong panahon ng Bibliya. Ang ilang mananampalataya ay nadismaya nang waring hindi sinagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Nagtanong si Haring David: “Hanggang kailan mo ako kalilimutan, O Jehova? Magpakailanman ba?” (Awit 13:1) Pero nang mapag-isip-isip ng tapat na lalaking ito kung gaano kadalas siyang iligtas ni Jehova, muling tumibay ang pagtitiwala ni David sa Diyos. Sa panalangin ding iyon, idinagdag ni David: “Sa ganang akin, nagtiwala ako sa iyong maibiging-kabaitan.” (Awit 13:5) Tulad ni David, ang mga mananamba ng Diyos ngayon ay dapat na matiyagang  magdasal hanggang sa makita nila ang sagot ng Diyos sa kanilang mga kahilingan.Roma 12:12.

KUNG PAANO SINASAGOT NG DIYOS ANG MGA PANALANGIN

Ibinibigay ng Diyos ang talagang kailangan natin.

Hindi laging ibinibigay ng mapagmahal na mga magulang ang gusto ng kanilang mga anak sa panahon na hinihingi nila ito. Sa katulad na paraan, hindi ibinibigay ng Diyos ang ating mga hinihingi sa paraang iniisip natin o sa panahong inaasahan natin. Ngunit makaaasa tayo na ibibigay ng ating Maylalang, gaya ng isang mapagmahal na ama, ang talagang kailangan natin sa tamang panahon at sa tamang paraan.Lucas 11:11-13.

Maaaring nasa Bibliya ang sagot ng Diyos sa ating panalangin

Maaaring hindi natin namamalayan ang sagot ng Diyos.

Pero kumusta naman kung magdarasal tayo para malutas ang isang problema? Iisipin ba natin na dahil hindi ito makahimalang sinagot, hindi ito talaga sinagot ni Jehova? Sa kabaligtaran, makabubuting isipin na baka tinulungan na tayo ng Diyos sa paraang hindi natin namamalayan. Halimbawa, maaaring isang nagmamalasakit na kaibigan ang tumulong sa atin sa tamang panahon. (Kawikaan 17:17) Posible kayang pinakilos siya ni Jehova para tulungan tayo? Isa pa, maaaring nasa Bibliya ang sagot ng Diyos sa ating panalangin para maharap ang isang problema.2 Timoteo 3:16, 17.

Maaaring gamitin ng Diyos ang mapagmahal na mga kaibigan para tulungan tayo sa panahong kailangan natin

Imbes na alisin ang isang personal na problema, kadalasang binibigyan ng Diyos ng lakas ang kaniyang bayan upang maharap ito. (2 Corinto 4:7) Halimbawa, nang makiusap si Jesus sa kaniyang Ama na alisin ang isang matinding pagsubok, sa takot na makasira ito sa pangalan ng Diyos, isinugo ni Jehova ang isang anghel para palakasin ang kaniyang Anak. (Lucas 22:42, 43) Maaari ding gamitin ng Diyos ang isang malapít na kaibigan upang patibayin tayo sa panahong kailangang-kailangan natin. (Kawikaan 12:25) Dahil hindi agad nahahalata ang ganitong sagot, baka kailangan nating talasan pa ang ating pakiramdam sa paraan ng pagsagot ng Diyos sa ating mga dasal.

Alam ng Diyos kung kailan pinakamabuting sagutin ang panalangin.

Sinasabi ng Bibliya na ang mga mapagpakumbaba ay pagpapakitaan ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat ng pabor sa “takdang panahon.” (1 Pedro 5:6) Kaya kung parang hindi pa sinasagot ang ating taimtim na mga kahilingan, hindi ibig sabihin na walang malasakit si Jehova. Sa halip, dahil malawak ang kaniyang pananaw, tiyak na sinusuri ng ating mapagmahal na Maylalang ang ating mga kahilingan batay sa kung ano talaga ang pinakamabuti para sa atin.

“Magpakababa kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang maitaas niya kayo sa takdang panahon.”1 Pedro 5:6

Ipagpalagay nang may anak kang nagpapabili sa iyo ng bisikleta. Agad mo bang ibibigay iyon sa kaniya? Kung sa palagay mo ay hindi pa niya kayang magbisikleta, baka ipasiya mong hindi muna siya ibili. Pero darating ang panahon na maaari mong ibigay ang hinihingi niya kapag alam mong kaya na niya ito. Sa katulad na paraan, maaaring ibigay ng Diyos sa takdang panahon ang wastong “mga kahilingan ng [ating] puso” kung patuloy tayong magdarasal.Awit 37:4.

MAGTIWALANG NAKIKINIG SI JEHOVA

Hinihimok ng Bibliya ang mga tunay na Kristiyano na huwag mawalan ng tiwala sa bisa ng panalangin. Pero baka sabihin ng ilan, ‘Mas madaling sabihin iyan kaysa gawin.’ Oo, kung may mabigat tayong problema o dumaranas tayo ng kawalang-katarungan, baka mainip tayo sa sagot ng Diyos. Makabubuting  tandaan ang itinuro ni Jesus tungkol sa pagiging matiyaga sa pagdarasal.

Nagbigay si Jesus ng isang ilustrasyon tungkol sa dukhang babaing balo na patuloy na pumupunta sa isang di-patas na hukom upang humingi ng katarungan. (Lucas 18:1-3) Bagaman noong una ay tumanggi ang hukom na tulungan ang balo, sinabi niya sa dakong huli: “Titiyakin kong magkamit siya ng katarungan, upang hindi na siya laging pumarito at pahirapan ako nang lubusan.” (Lucas 18:4, 5) Ayon sa teksto sa orihinal na wika, binigyang-pansin ng hukom ang babaing balo para hindi siya nito “patamaan sa ilalim ng mata,” o sa makasagisag na paraan, “sirain ang [kaniyang] reputasyon.” * Kung kahit ang di-makatarungang hukom, dahil sa takot na masira ang kaniyang reputasyon, ay tutulong sa balo, hindi ba’t mas magbibigay ang ating maibiging Diyos ng katarungan sa mga humihingi ng tulong sa kaniya araw at gabi? Gaya ng sinabi ni Jesus, “Pangyayarihin [ng Diyos] na mabilis silang mabigyan ng katarungan.”Lucas 18:6-8.

“Patuloy na humingi, at ibibigay ito sa inyo.”Lucas 11:9

Kung minsan, baka magsawa tayo sa paghingi ng tulong. Pero hindi tayo dapat sumuko. Kung magtitiyaga tayo sa pagdarasal, ipinakikita natin na talagang gusto natin ang tulong ng Diyos. Natututuhan din nating makita ang mga sagot ng Diyos sa ating mga kahilingan at, bunga nito, nagiging mas malapít tayo sa kaniya. Oo, makaaasa tayo na sasagutin ni Jehova ang ating wastong mga panalangin kung hihingin natin ito nang may pananampalataya.Lucas 11:9.

^ par. 3 Kung gusto nating pakinggan ng Diyos ang ating mga dasal, dapat nating pagsikapang abutin ang kaniyang mga kahilingan. Kung gagawin natin ito, makikita natin ang bisa ng panalangin, gaya ng tinatalakay sa artikulong ito. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang kabanata 17 ng aklat na Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? na inilalathala ng mga Saksi ni Jehova, o magpunta sa www.jw.org/tl.

^ par. 5 Jehova ang pangalan ng Diyos gaya ng sinasabi sa Bibliya.

^ par. 22 Noong panahon ng Bibliya, inaasahan ng Diyos na magpapakita ng pantanging konsiderasyon sa mga babaing balo at mga ulila ang mga hukom sa Israel.Deuteronomio 1:16, 17; 24:17; Awit 68:5.