Pumunta sa nilalaman

 Turuan ang Iyong mga Anak

Hindi Huminto si Jeremias

Hindi Huminto si Jeremias

NASIRAAN ka na ba ng loob at parang gusto mo nang huminto?— * Ganiyan ang nadarama ng marami. Ganiyan din ang nadama ni Jeremias. Gayunman, hindi siya huminto dahil sa sinabi o ginawa ng iba. Pag-usapan natin kung bakit natatangi si Jeremias sa Diyos, kahit na nadama niyang gusto niyang huminto.

Bago ipanganak si Jeremias, pinili siya ng tunay na Diyos, si Jehova, na maging propeta upang babalaan ang bayan dahil hindi sila nakalulugod sa Diyos. Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Jeremias kay Jehova pagkalipas ng ilang taon?— “Hindi nga ako marunong magsalita, sapagkat ako ay isang bata lamang.”

Ano kaya ang naging tugon ni Jehova kay Jeremias?— Mahinahon pero matatag na sinabi niya: “Huwag mong sabihin, ‘Ako ay isang bata lamang.’ Kundi sa lahat niyaong pagsusuguan ko sa iyo ay paroroon ka; at ang lahat ng iuutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Huwag kang matakot.” Bakit hindi siya dapat matakot? “Ako ay sumasaiyo upang iligtas ka,” ang sabi ni Jehova.—Jeremias 1:4-8.

Pero nang maglaon, nasiraan pa rin ng loob si Jeremias dahil tinuya siya sa paglilingkod niya sa Diyos. ‘Pinagtatawanan nila ako buong araw,’ ang sabi niya. Kaya gusto na niyang huminto. “Hindi ko siya [si Jehova] babanggitin, at hindi na ako magsasalita sa kaniyang pangalan,” ang sabi niya. Pero talaga bang huminto siya?

Sinabi ni Jeremias, ‘Sa aking puso ang salita ni Jehova ay naging gaya ng nagniningas na apoy na nakukulong sa aking mga buto, at pagod na ako sa kapipigil.’ (Jeremias 20:7-9) Kahit na kung minsan ay natatakot si Jeremias, hindi siya huminto dahil sa pag-ibig niya kay Jehova. Tingnan natin kung paano iniligtas ni Jehova si Jeremias dahil hindi siya huminto.

Sinabi ni Jehova kay Jeremias na babalaan ang bayan na ang Jerusalem ay wawasakin kung hindi nila babaguhin ang kanilang masamang gawa. Nang sabihin ito ni Jeremias, nagalit ang bayan at nagsabi: “Nararapat sa lalaking ito ang hatol na kamatayan.” Pero nakiusap sa kanila si Jeremias, “Sundin ninyo  ang tinig ni Jehova.” Sinabi pa niya: ‘Alamin nga ninyo, na kung ako ay inyong papatayin, taong walang-sala ang papatayin ninyo, sapagkat isinugo ako ng Diyos upang magsalita sa inyo.’ Alam mo ba kung ano ang sumunod na nangyari?—

Ayon sa Bibliya: “Sinabi ng mga prinsipe at ng buong bayan sa mga saserdote at sa mga propeta: ‘Hindi nararapat sa lalaking ito ang hatol na kamatayan, sapagkat nagsalita siya sa atin sa pangalan ni Jehova na ating Diyos.’” Hindi hinayaan ni Jeremias na pahintuin siya ng takot kaya iniligtas siya ni Jehova. Tingnan naman natin kung ano ang nangyari kay Urias, isa ring propeta ni Jehova.

‘Patuloy na nanghula si Urias laban sa Jerusalem kaayon ng lahat ng mga salita ni Jeremias,’ ang sabi ng Bibliya. Subalit nang magalit si Haring Jehoiakim kay Urias, alam mo ba kung ano ang ginawa ni Urias?— Natakot siya, huminto sa paggawa ng kalooban ng Diyos, at tumakas tungo sa Ehipto. Kaya isinugo ng hari ang kaniyang mga tauhan upang hanapin si Urias at ibalik siya. Nang maibalik siya, alam mo ba kung ano ang ginawa ng masamang hari sa kaniya?— Pinatay niya si Urias sa pamamagitan ng tabak!—Jeremias 26:8-24.

Bakit kaya iniligtas ni Jehova si Jeremias samantalang si Urias ay hindi?— Buweno, maaaring natakot din si Jeremias na gaya ni Urias, pero hindi huminto si Jeremias sa paglilingkod kay Jehova at hindi siya tumakas. Ano ang matututuhan natin kay Jeremias?— Baka minsan mahirap para sa atin na gawin ang sinasabi ng Diyos, ngunit dapat lagi tayong magtiwala at sumunod sa kaniya.

^ par. 3 Kung binabasa mo ito sa isang bata, ang mga gatlang ay nagsisilbing paalaala sa iyo na huminto at hintayin ang kaniyang sagot.