Pumunta sa nilalaman

 Turuan ang Iyong mga Anak

Iniligtas si Pablo ng Kaniyang Pamangkin

Iniligtas si Pablo ng Kaniyang Pamangkin

ALAM mo bang may mga kamag-anak si apostol Pablo na mga tagasunod ni Jesus? *— Malamang na ito ay ang kaniyang kapatid na babae at ang anak nitong lalaki. At iniligtas ng batang lalaking ito si Pablo! Hindi natin alam ang pangalan niya at ng kaniyang ina, pero alam natin kung ano ang ginawa niya. Gusto mo bang malaman ito?—

Kababalik lamang ni Pablo mula sa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero at nasa Jerusalem siya. Malamang na 56 C.E. noon. Inaresto si Pablo para litisin. Pero ayaw na ng mga kaaway ni Pablo na litisin siya. Gusto na nila siyang patayin! Kaya nagplano silang tambangan si Pablo ng mga 40 lalaki upang patayin siya.

Sa paano man, nalaman ng pamangkin ni Pablo ang plano nila. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya?— Nagpunta siya kay Pablo at sinabi niya ang tungkol dito. Agad-agad, sinabi ni Pablo sa opisyal ng hukbo: “Dalhin mo ang kabataang lalaking ito sa kumandante ng militar, sapagkat may sasabihin siya sa kaniya.” Dinala ito ng opisyal sa kumandante, si Claudio Lisias, at ipinaliwanag na may mahalagang sasabihin ang kabataang lalaki. Dinala ni Claudio ang pamangkin ni Pablo sa isang tabi, at sinabi sa kaniya ng kabataan ang lahat ng nalalaman niya.

Binabalaan ni Claudio ang pamangkin ni Pablo: “Huwag mong ipagsabi kaninuman na nilinaw mo sa akin ang mga bagay na ito.” Saka niya ipinatawag ang dalawang opisyal ng hukbo at sinabihan sila na maghanda ng 200 sundalo, 70 mangangabayo, at 200 maninibat para magtungo sa Cesarea. Noong alas nuwebe ng gabing iyon, umalis ang 470 lalaki at ligtas na dinala si Pablo sa Romanong gobernador na si Felix na nasa Cesarea. Sa isang liham kay Felix, sinabi ni Claudio ang tungkol sa planong pagpatay kay Pablo.

Dahil dito, walang nagawa ang mga Judio kundi harapin si Pablo sa hukuman sa Cesarea upang doon isampa ang kanilang mga akusasyon. Siyempre pa, wala silang katibayan na may kasalanan si Pablo. Magkagayon man, nabilanggo pa rin si Pablo sa loob ng dalawang taon. Umapela si Pablo na litisin siya sa Roma, kaya ipinadala siya roon.—Gawa 23:16–24:27; 25:8-12.

 Ano ang matututuhan natin sa ulat na ito tungkol sa pamangkin ni Pablo?— Nangangailangan ng lakas ng loob upang sabihin ang tama at na kapag ginawa natin ito, maililigtas natin ang buhay ng iba. Kahit na alam ni Jesus na “sinisikap ng mga [kaaway] na patayin siya,” patuloy pa rin niyang sinabi sa mga tao ang tungkol sa Kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus na ganiyan din ang gawin natin. Gagawin ba natin ito? Oo, kung mayroon tayong lakas ng loob gaya ng pamangkin ni Pablo.—Juan 7:1; 15:13; Mateo 24:14; 28:18-20.

Hinimok ni Pablo ang kaniyang kabataang kaibigan na si Timoteo: “Bigyang-pansin ang iyong sarili at ang iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ililigtas mo kapuwa ang iyong sarili at yaong mga nakikinig sa iyo.” (1 Timoteo 4:16) Tiyak na sinunod ng pamangkin ni Pablo ang gayong pampatibay-loob mula sa kaniyang tiyo. Susundin mo rin ba?

^ par. 3 Kung binabasa mo ito sa mga bata, ang mga gatlang ay nagsisilbing paalaala sa iyo na huminto at hintayin ang kanilang sagot.