Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Paano Natin Maipakikitang Iniibig Natin si Jehova?

Paano Natin Maipakikitang Iniibig Natin si Jehova?

“Tayo ay umiibig, sapagkat siya ang unang umibig sa atin.”—1 JUAN 4:19.

AWIT: 56, 138

1, 2. Ayon kay apostol Juan, paano ipinakita sa atin ng Diyos kung paano natin siya iibigin?

SANG-AYON ang marami na ang pinakamagandang paraan para maturuan ng ama ang kaniyang mga anak ay sa pamamagitan ng halimbawa niya. Isinulat ni apostol Juan na “tayo ay umiibig, sapagkat [ang Diyos] ang unang umibig sa atin.” (1 Juan 4:19) Kaya malinaw, si Jehova ay naglaan ng natatanging halimbawa ng makaamang pag-ibig na makatutulong sa atin na ibigin siya.

2 Paano ipinakita ng Diyos na siya ang “unang umibig sa atin”? Sinabi ni apostol Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat, samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.” (Roma 5:8) Nang gawin ni Jehova ang dakilang sakripisyong iyon—ang paghahandog ng kaniyang sariling Anak bilang pantubos para sa mga taong mananampalataya—ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ipinakikita ito sa pamamagitan ng pagbibigay at pagkilos sa mapagsakripisyo o di-makasariling paraan. Dahil sa ginawa ng Diyos, naging posible na maging malapít tayo sa kaniya at maipakitang iniibig natin siya.—1 Juan 4:10.

3, 4. Paano dapat ipakita ang pag-ibig sa Diyos?

3 Pag-ibig ang pangunahing katangian ni Jehova, kaya maiintindihan  natin kung bakit sinabi ni Jesus na ang unang utos mula sa Diyos ay: “Iibigin mo si Jehova na iyong Diyos nang iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa at nang iyong buong pag-iisip at nang iyong buong lakas.” (Mar. 12:30) Sa sinabi ni Jesus, nalaman natin na puso ang pangunahing sangkot sa pag-ibig sa Diyos. Hindi nalulugod si Jehova kung hati ang ating puso. Pero nakita natin na sangkot din sa pag-ibig sa Diyos ang ating buong kaluluwa, pag-iisip, at lakas. Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi lang basta emosyonal na damdamin. Inaasahan ni Jehova na iibigin din natin siya nang “buong pag-iisip” at “buong lakas.” Ayon kay propeta Mikas, iyan ang gusto ni Jehova na gawin natin.—Basahin ang Mikas 6:8.

4 Paano natin maipakikita na talagang iniibig natin ang ating makalangit na Ama? Dapat natin siyang ibigin nang lubusan. Gaya ng sinabi ni Jesus, sangkot dito ang ating buong lakas, buong puso, at buong pag-iisip. Sa nakaraang artikulo, tinalakay natin ang apat na paraan kung paano ipinakikita ni Jehova ang pag-ibig niya sa kaniyang mga anak. Isasaalang-alang naman natin ngayon kung paano maipakikita at mapalalalim ang ating pag-ibig kay Jehova sa paraang sinasang-ayunan niya.

PAHALAGAHAN ANG MGA PAGLALAAN NI JEHOVA

5. Paano natin masusuklian ang lahat ng ginagawa ni Jehova para sa atin?

5 Ano ang ginagawa mo kapag nakatanggap ka ng regalo? Malamang na magpapasalamat ka. Gagamitin mo rin iyon at hindi lang basta ilalagay sa isang tabi. “Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na regalo ay mula sa itaas,” ang isinulat ng alagad na si Santiago, “bumababa ito mula sa Ama ng makalangit na mga liwanag, at sa kaniya ay wala man lamang pagbabago sa pagbaling ng anino.” (Sant. 1:17) Inilalaan ni Jehova ang lahat ng kailangan natin para mabuhay at maging masaya. Hindi ba tayo napakikilos nito na ibigin din siya?

6. Ano ang kailangang gawin ng mga Israelita para patuloy silang pagpalain ni Jehova?

6 Sa loob ng daan-daang taon, ang mga Israelita ay pinangalagaan at saganang pinagpala ni Jehova sa materyal at espirituwal. (Deut. 4:7, 8) Pero nakadepende ito sa pagsunod nila sa Kautusan ng Diyos, gaya ng regular na paghahandog kay Jehova ng “pinakamainam sa mga unang hinog na bunga” ng lupain. (Ex. 23:19) Sa gayon, ipinakikita ng mga Israelita na pinahahalagahan nila ang pag-ibig at mga pagpapala ni Jehova.—Basahin ang Deuteronomio 8:7-11.

7. Paano natin magagamit ang ating “mahahalagang pag-aari” para ipakitang iniibig natin si Jehova?

7 Kumusta naman tayo? Hindi natin kailangang literal na maghandog ngayon, pero tama lang na parangalan natin ang Diyos ng ating “mahahalagang pag-aari” para ipakitang iniibig natin siya. (Kaw. 3:9) Paano natin ito magagawa? Puwede nating gamitin ang ating materyal na mga bagay para suportahan ang gawaing pang-Kaharian sa ating kongregasyon at sa buong daigdig. Magandang paraan ito para ipakitang iniibig natin si Jehova, mahirap man tayo o mayaman. (2 Cor. 8:12) Pero may iba pang paraan para maipakitang iniibig natin si Jehova.

8, 9. Bakit magkaugnay ang pagtitiwala sa pangako ni Jehova at ang pag-ibig sa kaniya? Ilarawan.

8 Tandaan na pinaalalahanan ni Jesus ang mga tagasunod niya na huwag mabalisa tungkol sa pagkain at damit kundi patuloy na hanapin muna ang Kaharian. Sinabi niyang alam ng Ama kung ano ang talagang kailangan natin. (Mat. 6:31-33) Makikita sa pagtitiwala natin sa pangakong iyan ang lalim ng  pag-ibig natin kay Jehova, dahil ang pag-ibig at pagtitiwala ay magkaugnay. Hindi natin magagawang ibigin ang isang tao kung wala tayong tiwala sa kaniya. (Awit 143:8) Kaya itanong sa sarili: ‘Makikita ba sa aking mga tunguhin at paraan ng pamumuhay na talagang iniibig ko si Jehova? Ipinakikita ba ng mga ginagawa ko sa araw-araw na nagtitiwala akong mailalaan niya ang mga pangangailangan ko?’

9 Nagpakita ng ganitong pag-ibig at pagtitiwala si Mike. Bata pa lang siya, pangarap na niyang makapaglingkod sa Diyos sa ibang bansa. Kahit nakapag-asawa na siya at nagkaroon ng dalawang anak, hindi nagbago ang pangarap niya. Dahil napatibay ng maraming artikulo at ulat tungkol sa paglilingkod kung saan mas malaki ang pangangailangan, pinasimple ni Mike at ng pamilya niya ang kanilang buhay. Ibinenta nila ang kanilang bahay at lumipat sa isang apartment. Pinaliit din ni Mike ang janitorial business niya at pinag-aralan kung paano ito mapatatakbo mula sa ibang bansa gamit ang Internet. Makalipas ang dalawang taon ng masayang paglilingkod nila sa ibang bansa, sinabi ni Mike: “Napatunayan naming totoo ang sinabi ni Jesus sa Mateo 6:33.”

ISAPUSO ANG KATOTOHANAN MULA SA DIYOS

10. Gaya ni Haring David, ano ang maitutulong sa atin ng pagbubulay-bulay sa katotohanan tungkol kay Jehova?

10 Mga 3,000 taon na ang nakalipas, naantig si Haring David sa nakita niya sa kalangitan. Isinulat niya: “Ang langit ay naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos; at ang gawa ng kaniyang mga kamay ay isinasaysay ng kalawakan.” Sinabi pa niya: “Ang kautusan ni Jehova ay sakdal, na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang paalaala ni Jehova ay mapagkakatiwalaan, na nagpaparunong sa walang-karanasan.” Ano ang resulta ng gayong pagbubulay-bulay? Sinabi ni David: “Ang mga pananalita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging kalugud-lugod nawa sa harap mo, O Jehova na aking Bato at aking Manunubos.” Maliwanag na lalong naging malapít si David sa kaniyang Diyos.—Awit 19:1, 7, 14.

11. Kung iniibig natin ang Diyos, ano ang dapat nating gawin sa saganang kaalaman na inilalaan niya? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

11 Napakarami nating kaalaman ngayon tungkol sa mga gawa ni Jehova at sa katuparan ng kaniyang layunin. Itinatampok ng sanlibutang ito ang pagkuha ng mataas na edukasyon. Pero makikita sa karanasan ng marami na dahil sa gayong tunguhin, nawala ang kanilang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Hinihimok tayo ng Bibliya na ibigin ang kaalaman at magtamo ng karunungan at kaunawaan. Ibig sabihin, dapat nating matutuhang gamitin ang kaalamang ibinibigay ng Diyos sa paraang makikinabang tayo at ang iba. (Kaw. 4:5-7) Kalooban ng Diyos na “lahat ng uri ng mga tao ay maligtas at sumapit sa tumpak na kaalaman sa katotohanan.” (1 Tim. 2:4) Ipinakikita nating iniibig natin si Jehova kapag buong-puso nating ipinangangaral sa lahat ang mabuting balita ng Kaharian at tinutulungan silang maintindihan ang layunin ng Diyos para sa mga tao.—Basahin ang Awit 66:16, 17.

12. Paano ipinakita ng isang kabataan ang pagpapahalaga sa espirituwal na paglalaan ni Jehova?

12 Maipakikita rin ng mga kabataan na iniibig nila si Jehova kung pahahalagahan nila ang espirituwal na mga paglalaan niya. Ikinuwento ni Shannon na noong 11 anyos siya at 10 anyos naman ang kapatid niyang babae, dumalo sila sa “Makadiyos na Debosyon” na Pandistritong Kombensiyon kasama ng kanilang mga magulang. Sa isang sesyon,  ang mga kabataan ay pinaupo sa isang espesyal na seksiyon. Kahit medyo kinakabahan, umupo siya roon. Nagulat siya nang regaluhan ang bawat kabataan ng magandang aklat na Ang mga Tanong ng mga KabataanMga Sagot na Lumulutas. Ano ang nadama ni Shannon tungkol sa Diyos na Jehova? Sinabi niya: “Noon ko naintindihan na totoo si Jehova at mahal na mahal niya ako.” Sinabi pa ni Shannon: “Masayang-masaya kami at binigyan kami ng ating dakilang Diyos na si Jehova ng gano’n kaganda at walang-katulad na regalo!”

TANGGAPIN ANG PAYO AT DISIPLINA NG DIYOS

13, 14. Paano makikita sa pananaw natin sa payo ni Jehova na iniibig natin siya?

13 “Ang iniibig ni Jehova ay sinasaway niya, gaya nga ng ginagawa ng ama sa anak na kaniyang kinalulugdan,” ang paalaala sa atin ng Bibliya. (Kaw. 3:12) Kung gayon, paano tayo dapat tumugon? Isinulat ni apostol Pablo: “Walang disiplina ang waring sa kasalukuyan ay nakagagalak, kundi nakapipighati.” Hindi naman sa minamaliit ni Pablo ang disiplina, dahil sinabi pa niya: “Gayunman pagkatapos doon sa mga sinanay nito ay nagluluwal ito ng mapayapang bunga, samakatuwid nga, ng katuwiran.” (Heb. 12:11) Kung iniibig natin si Jehova, hindi natin dapat ipagwalang-bahala o ikasama ng loob ang kaniyang payo. Hamon ito para sa ilan. Pero malaki ang maitutulong sa atin ng pag-ibig sa Diyos.

14 Noong panahon ni Malakias, hindi pinahalagahan ng maraming Judio ang payo ng Diyos. Binale-wala nila ang sinasabi ng Kautusan tungkol sa paghahandog kaya matindi silang pinayuhan ni Jehova. (Basahin ang Malakias 1:12, 13.) Gaano ba kaselan ang sitwasyon? Pansinin ang sinabi ni Jehova: “Pasasapitin ko rin sa inyo ang sumpa, at isusumpa ko ang inyong mga pagpapala. Oo, isinumpa ko nga ang pagpapala, sapagkat hindi ninyo . . . isinasapuso [ang aking mga utos].” (Mal. 2:1, 2) Maliwanag, kung lagi o sadya nating binabale-wala ang maibiging payo ni Jehova, hindi maganda ang magiging resulta.

Payo ng Diyos ang sundin sa halip na pamantayan ng sanlibutan (Tingnan ang parapo 15)

15. Anong saloobin ng sanlibutan ang dapat nating iwasan?

 15 Sa makasariling henerasyon ngayon, marami ang hindi tumatanggap ng payo at disiplina. Tinatanggap man ito ng iba, masama naman ang loob nila. Pero pinapayuhan ang mga Kristiyano na ‘huwag nang magpahubog ayon sa sistemang ito ng mga bagay.’ Dapat nating maunawaan kung ano ang “sakdal na kalooban ng Diyos” at sundin ito. (Roma 12:2) Sa pamamagitan ng kaniyang organisasyon, binibigyan tayo ni Jehova ng napapanahong payo tungkol sa iba’t ibang aspekto ng buhay—pakikitungo sa di-kasekso, pagpili ng mga kasama, at paglilibang. Kapag ikinakapit at tinatanggap natin ang gayong mga tagubilin, ipinakikita nating pinahahalagahan natin at talagang iniibig si Jehova.—Juan 14:31; Roma 6:17.

UMASA SA PROTEKSIYON AT PAGLILIGTAS NI JEHOVA

16, 17. (a) Bakit dapat nating isaalang-alang ang kalooban ni Jehova kapag nagdedesisyon? (b) Paano nagpakita ng kawalan ng pag-ibig at pagtitiwala kay Jehova ang mga Israelita?

16 Kapag natatakot, tumatakbo agad ang mga bata sa mga magulang nila. Pero habang lumalaki, unti-unti silang gumagawa ng sarili nilang mga desisyon. Natural lang naman iyon. Pero ang ilan na malalapít sa kanilang magulang ay humihingi pa rin ng opinyon at payo bago magdesisyon. Ganiyan din sa espirituwal. Binibigyan tayo ni Jehova ng kaniyang espiritu para “loobin at ikilos” natin kung ano ang tama. Pero kung nagdedesisyon tayo nang hindi isinasaalang-alang ang kalooban niya, ipinakikita nito na wala tayong tiwala at pag-ibig sa kaniya.—Fil. 2:13.

17 Noong panahon ni Samuel, ang mga Israelita ay natalo ng mga Filisteo. Kailangang-kailangan nila ang tulong at proteksiyon ni Jehova. Ano ang ginawa nila? “Kunin natin mula sa Shilo ang kaban ng tipan ni Jehova, upang iyon ay mapasagitna natin at mailigtas tayo mula sa palad ng ating mga kaaway,” ang sabi nila. Ano ang resulta? “Naging lubhang lansakan ang patayan, anupat ang nabuwal mula sa Israel ay tatlumpung libong lalaking naglalakad. At ang mismong kaban ng Diyos ay nabihag.” (1 Sam. 4:2-4, 10, 11) Nang kunin ng mga Israelita ang Kaban, parang nagtitiwala sila kay Jehova na tutulungan niya sila. Pero ang totoo, hindi nila hiningi ang patnubay ni Jehova; sinunod nila ang sarili nilang ideya, kaya napahamak sila.—Basahin ang Kawikaan 14:12.

18. Ano ang dapat na nadarama natin kapag humihingi ng tulong kay Jehova?

18 Ipinakikita ng salmista ang tamang saloobin nang isulat niya: “Maghintay ka sa Diyos, sapagkat pupurihin ko pa siya bilang ang dakilang kaligtasan ng aking pagkatao. O Diyos ko, sa loob ko ay nanlulumo ang aking kaluluwa. Kaya naman kita naaalaala.” (Awit 42:5, 6) Napakalaking tiwala at pag-ibig kay Jehova! Ganiyan din ba ang nadarama mo sa iyong makalangit na Ama? Kahit oo ang sagot mo, mapatitibay mo pa rin ang pagtitiwala mo sa kaniya gaya ng sinasabi ng Bibliya: “Magtiwala ka kay Jehova nang iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pagkaunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay isaalang-alang mo siya, at siya mismo ang magtutuwid ng iyong mga landas.”—Kaw. 3:5, 6.

19. Paano mo ipakikitang iniibig mo si Jehova?

19 Si Jehova ang unang umibig sa atin, at sa gayong paraan niya ipinakita kung paano natin siya iibigin. Lagi nating tandaan ang natatanging halimbawa niya. At patuloy na ipakitang iniibig natin siya ‘nang ating buong kaluluwa at nang ating buong pag-iisip at nang ating buong lakas.’—Mar. 12:30.