Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Patuloy Ka Bang Magbabantay?

Patuloy Ka Bang Magbabantay?

“Patuloy kayong magbantay, kung gayon, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.”—MAT. 25:13.

1, 2. (a) Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa mga huling araw? (b) Ano-anong tanong ang tatalakayin natin?

ISIP-ISIPING nakaupo si Jesus sa Bundok ng mga Olibo kung saan natatanaw ang templo sa Jerusalem. Kasama niya ang apat sa kaniyang mga apostol, sina Pedro, Andres, Santiago, at Juan. Nakikinig silang mabuti habang binibigkas ni Jesus ang isang kapana-panabik na hulang matutupad sa hinaharap. Marami siyang sinabi tungkol sa mga huling araw ng masamang sanlibutang ito, kung kailan mamamahala siya sa Kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus na sa panahong iyon, ang kaniyang “tapat at maingat na alipin” ang kakatawan sa kaniya sa lupa at magbibigay sa mga lingkod niya ng espirituwal na pagkain sa tamang panahon.—Mat. 24:45-47.

2 Pagkatapos, sa hula ring iyon, inilahad ni Jesus ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga. (Basahin ang Mateo 25:1-13.) Talakayin natin ngayon ang sumusunod na mga tanong: (1) Ano ang pangunahing mensahe ng talinghagang iyon? (2) Paano ikinakapit ng tapat na mga pinahiran ang payo sa talinghaga, at ano ang mga resulta?  (3) Paano makikinabang ang bawat isa sa atin ngayon sa talinghaga ni Jesus?

ANO ANG MENSAHE NG TALINGHAGA?

3. Paano ipinaliliwanag noon ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga, at ano ang posibleng resulta nito?

3 Nakita natin sa naunang artikulo na sa nakalipas na mga dekada, unti-unting binago ng tapat na alipin ang paraan ng pagpapaliwanag sa mga ulat ng Bibliya. Mas idiniriin ngayon ang praktikal na mga aral kaysa sa makasagisag o makahulang paglalarawan. Noon, binibigyan ng espesipikong makasagisag na kahulugan kahit ang maliliit na detalye sa talinghaga ni Jesus tungkol sa 10 dalaga, kasama na rito ang lampara, langis, lalagyan ng langis, at iba pa. Pero posible kayang naililihis nito ang ating pansin mula sa simple at apurahang mensahe ng talinghaga? Gaya ng makikita natin, napakahalaga ng sagot sa tanong na iyan.

4. Sa talinghaga, paano natin nalaman kung sino ang (a) kasintahang lalaki? (b) mga dalaga?

4 Tingnan natin ang pangunahing mensahe ni Jesus sa talinghaga. Una, isaalang-alang ang pangunahing mga tauhan. Sino ang kasintahang lalaki sa talinghaga? Si Jesus. Nalaman natin iyan dahil sa isang pagkakataon, tinukoy mismo ni Jesus ang kaniyang sarili bilang ang kasintahang lalaki. (Luc. 5:34, 35) Sino naman ang mga dalaga? Sa talinghaga, ipinakita ni Jesus na ang mga dalaga ay dapat maging handa at may nakasinding lampara kapag dumating ang kasintahang lalaki. Pansinin ang katulad na tagubilin ni Jesus sa kaniyang “munting kawan” ng mga pinahirang tagasunod: “Bigkisan ninyo ang inyong mga balakang at paningasin ang inyong mga lampara, at kayo mismo ay maging tulad ng mga taong naghihintay sa kanilang panginoon kapag bumalik siya mula sa kasalan.” (Luc. 12:32, 35, 36) Bukod diyan, kinasihan sina apostol Pablo at apostol Juan na ihalintulad sa malilinis na birhen, o dalaga, ang mga pinahirang tagasunod ni Kristo. (2 Cor. 11:2; Apoc. 14:4) Maliwanag na ang talinghaga ni Jesus sa Mateo 25:1-13 ay payo at babala sa kaniyang mga pinahirang tagasunod.

5. Paano ipinakita ni Jesus ang yugto ng panahon kung kailan kumakapit ang kaniyang talinghaga?

5 Sumunod, isaalang-alang kung sa anong yugto ng panahon kumakapit ang payo ni Jesus. Makatutulong sa atin ang sinabi ni Jesus sa bandang huli ng talinghaga: “Ang kasintahang lalaki ay dumating.” (Mat. 25:10) Gaya ng tinalakay sa Bantayan, Hulyo 15, 2013, ang hula ni Jesus sa Mateo kabanata 24 at 25 ay may walong pagtukoy sa kaniyang “pagdating.” Sa bawat pagbanggit, ang tinutukoy ni Jesus ay ang panahon sa malaking kapighatian kung kailan darating siya para hatulan at puksain ang masamang sanlibutang ito. Kaya lumilitaw na ang talinghaga ay kumakapit sa mga huling araw, pero ang pagtatapos nito ay sa panahon ng malaking kapighatian.

6. Batay sa konteksto, ano ang pangunahing mensahe ng talinghaga?

6 Ano ang pangunahing mensahe ng talinghaga? Alalahanin ang konteksto nito. Sa Mateo kabanata 24, tinalakay ni Jesus ang tungkol sa “tapat at maingat na alipin.” Ang aliping iyon ay isang maliit na grupo ng mga pinahirang lalaki na mangunguna sa mga tagasunod ni Kristo sa mga huling araw. Binabalaan ni Jesus ang mga lalaking iyon na dapat silang manatiling tapat. Sa sumunod na kabanata, ginamit ni Jesus ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga para payuhan ang lahat ng pinahirang tagasunod niya sa mga huling araw na ‘patuloy na magbantay’ dahil baka maiwala nila ang kanilang gantimpala sa langit. (Mat. 25:13) Suriin natin ngayon ang talinghaga at tingnan kung paano ikinakapit ng mga pinahiran ang payo nito.

 PAANO IKINAKAPIT NG MGA PINAHIRAN ANG PAYO NG TALINGHAGA?

7, 8. (a) Anong dalawang katangian ang nakatulong sa maiingat na dalaga? (b) Paano ipinakikita ng mga pinahiran na handa sila?

7 Idiniin ng talinghaga ni Jesus na ang maiingat na dalaga, di-tulad ng mga mangmang, ay nakahanda sa pagdating ng kasintahang lalaki. Bakit? Dahil sa dalawang katangian: pagiging handa at mapagbantay. Ang 10 dalaga na inatasang maghintay sa pagdating ng kasintahang lalaki ay kailangang manatiling alerto. Kailangan din nilang panatilihing may sindi ang kanilang lampara sa buong magdamag. Di-gaya ng mangmang na mga dalaga, ang limang maiingat ay talagang naghanda. Nagdala sila ng ekstrang langis. Naging handa rin ba ang tapat na mga pinahiran?

8 Oo! Sa mga huling araw, ang mga pinahirang Kristiyano ay kumikilos na gaya ng maiingat na dalaga. Handa silang gampanan ang kanilang atas hanggang sa wakas. Nauunawaan nila na para magawa ito, kailangan nilang talikuran ang maraming materyal na kaalwanan sa sanlibutan ni Satanas, at handa silang gawin iyon. Determinado silang paglingkuran nang tapat si Jehova, hindi dahil malapit na ang wakas, kundi dahil mahal nila siya at ang kaniyang Anak. Hindi nila hinahayaang mahawa sila ng materyalistiko, imoral, at makasariling saloobin ng sanlibutang ito. Sa gayon, nananatili silang handa at patuloy na sumisikat bilang mga tagapagbigay-liwanag, at hindi nanghihina ang loob nila kahit waring naaantala ang pagdating ng Kasintahang Lalaki.—Fil. 2:15.

9. (a) Paano nagbabala si Jesus tungkol sa tendensiya na antukin ang isa? (b) Paano tumutugon ang mga pinahiran sa sigaw: “Narito na ang kasintahang lalaki”? (Tingnan din ang talababa.)

9 Ang ikalawang katangiang nakatulong sa maiingat na dalaga ay ang pagiging mapagbantay. Posible bang antukin ang isang pinahirang Kristiyano habang naghihintay sa pagdating ni Kristo? Oo. Pansinin na sinabi ni Jesus na ang 10 dalaga ay “inantok at nakatulog” noong waring naaantala ang kasintahang lalaki. Alam na alam ni Jesus na kahit ang espiritu ay sabik, maaari pa ring madaig ang isang tao ng kahinaan ng laman. Kaya naman ang tapat na mga pinahiran ay lalong nagsikap na manatiling mapagbantay. Sa talinghaga, ang lahat ng dalaga ay tumugon sa sigaw noong kalagitnaan ng gabi: “Narito na ang kasintahang lalaki!” Pero ang maiingat na dalaga lang ang nanatiling handa. (Mat. 25:5, 6; 26:41) Kumusta naman ang tapat na mga pinahiran ngayon? Sa mga huling araw, tumutugon sila sa malinaw na mga katibayan na waring sumisigaw, “Narito na ang kasintahang lalaki”—paparating na. Nagbabata rin sila at laging handa sa pagdating ng Kasintahang Lalaki. * Gayunman, ang huling bahagi ng talinghaga ay nakapokus sa isang mas espesipikong yugto ng panahon. Paano?

GANTIMPALA SA MAIINGAT AT PARUSA SA MGA MANGMANG

10. Anong tanong ang bumabangon may kinalaman sa pag-uusap ng mangmang na mga dalaga at maiingat na dalaga?

10 May isang punto sa bandang dulo ng talinghaga na maaaring mahirap maunawaan. Humingi ng langis ang mangmang na mga dalaga sa maiingat na dalaga, na tumangging magbigay. (Basahin ang Mateo 25:8, 9.) Kaya may tanong na bumabangon: “May panahon ba sa kasaysayan ng bayan ng Diyos na tumangging  tumulong ang tapat na mga pinahiran sa mga nangangailangan?” Alalahanin na sa nilinaw na pagkaunawa natin, si Jesus, ang Kasintahang Lalaki, ay darating sa bandang dulo ng malaking kapighatian para humatol. Kaya malamang na ang pag-uusap ng mga dalaga ay tumutukoy sa mangyayari bago ang pangwakas na paghatol na iyan. Bakit natin nasabi ang gayon? Dahil sa panahong iyon, tinanggap na ng mga pinahiran ang pangwakas na pagtatatak.

11. (a) Ano ang mangyayari bago magsimula ang malaking kapighatian? (b) Ano ang ipinahihiwatig ng maiingat na dalaga nang papuntahin nila sa mga nagtitinda ng langis ang mga mangmang?

11 Kaya bago magsimula ang malaking kapighatian, ang lahat ng tapat na pinahiran sa lupa ay tumanggap na ng pangwakas na pagtatatak. (Apoc. 7:1-4) Mula sa panahong iyon, sigurado na ang pag-akyat nila sa langit. Pero isipin ang mga taon bago magsimula ang kapighatian. Ano kaya ang mangyayari sa mga pinahiran na hindi mananatiling mapagbantay at magiging di-tapat? Maiwawala nila ang kanilang gantimpala sa langit. Maliwanag, hindi sila tatanggap ng pangwakas na pagtatatak bago magsimula ang kapighatian. Sa panahong iyon, ibang tapat na mga Kristiyano ang papahiran bilang kapalit nila. Kapag nagsimula na ang kapighatian, baka magulat ang mga mangmang sa pagkawasak ng Babilonyang Dakila. Maaaring sa panahong iyon lang nila makikita na hindi pala sila handa sa pagdating ng Kasintahang Lalaki. Sa pagkakataong iyon, ano ang mangyayari kapag humingi sila ng tulong? Makikita ang sagot sa talinghaga ni Jesus. Ang maiingat na dalaga ay tumangging magbigay ng langis sa mga mangmang. Sinabi nila sa mga ito na pumunta sa mga nagtitinda ng langis. Pero tandaan na noon ay “kalagitnaan na ng gabi.” Makahahanap pa ba sila ng nagtitinda ng langis sa ganoong oras? Hindi na. Huli na ang lahat.

12. (a) Sa panahon ng malaking kapighatian, ano ang masaklap na sitwasyon ng sinumang pinahiran na naging di-tapat bago ang pangwakas na pagtatatak? (b) Ano ang kahihinatnan ng mga naging gaya ng mangmang na mga dalaga?

12 Sa katulad na paraan, sa panahon ng malaking kapighatian, hindi matutulungan ng tapat na mga pinahiran ang sinumang naging di-tapat. Huli na ang lahat. Kaya ano ang mangyayari sa mga di-tapat? Ipinaliwanag ni Jesus kung ano ang nangyari nang umalis ang mangmang na mga dalaga para bumili ng langis: “Ang kasintahang lalaki ay dumating, at ang mga dalagang nakahanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan; at isinara ang pinto.” Kapag dumating na si Kristo sa kaniyang kaluwalhatian sa bandang dulo ng kapighatian, titipunin niya tungo sa langit ang kaniyang tapat na mga pinahiran. (Mat. 24:31; 25:10; Juan 14:1-3; 1 Tes. 4:17) Pero sarado na ang pinto para sa mga di-tapat, na naging gaya ng mangmang na mga dalaga. Sa diwa ay sisigaw sila: “Ginoo, ginoo, pagbuksan mo kami!” Pero ang sagot sa kanila ay gaya ng sagot sa napakaraming tulad-kambing sa oras na iyon ng paghatol: “Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, Hindi ko kayo kilala.” Napakasaklap nga!—Mat. 7:21-23; 25:11, 12.

13. (a) Bakit hindi dapat isipin na marami sa mga pinahirang tagasunod ni Kristo ang magiging di-tapat? (b) Bakit masasabing ang babala ni Jesus ay kapahayagan din ng kaniyang tiwala? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

13 Batay sa mga natalakay, ano ang maaaring maging konklusyon natin? Sinasabi ba ni Jesus na marami sa mga pinahirang lingkod niya ang magiging di-tapat at kailangang palitan? Hindi. Tandaan na sa Mateo kabanata 24, binabalaan ni Jesus ang kaniyang “tapat at maingat na alipin”  na huwag maging masamang alipin. Hindi naman niya inaasahan na magiging masamang alipin sila. Sa katulad na paraan, ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga ay nagbibigay ng mariing babala. Kung paanong lima ang mangmang at lima ang maingat, bawat pinahiran ay makapipili kung magiging handa at mapagbantay siya o magiging mangmang at di-tapat. Halos ganito rin ang babala ni apostol Pablo sa mga kapuwa niya pinahirang Kristiyano. (Basahin ang Hebreo 6:4-9; ihambing ang Deuteronomio 30:19.) Pansinin na mahigpit ang babala ni Pablo. Pero pagkatapos nito, maibigin niyang sinabi na nagtitiwala siyang may naghihintay na “mga bagay na mas mabuti” sa kaniyang Kristiyanong mga kapatid. Ganiyan ding maibiging pagtitiwala ang ipinahihiwatig ng babala ni Jesus sa talinghaga. Alam ni Kristo na kaya ng bawat pinahirang lingkod niya na manatiling tapat at na makakamit nila ang kamangha-manghang gantimpala!

PAANO MAKIKINABANG ANG “IBANG MGA TUPA” NI KRISTO?

14. Bakit makikinabang din ang “ibang mga tupa” sa talinghaga tungkol sa 10 dalaga?

14 Ang talinghaga ni Jesus tungkol sa 10 dalaga ay para sa mga pinahirang tagasunod niya. Pero makikinabang din ba rito ang “ibang mga tupa” ni Kristo? (Juan 10:16) Oo! Tandaan na simple lang ang mensahe ng talinghaga: “Patuloy kayong magbantay.” Kapit lang ba ito sa mga pinahiran? Minsan ay sinabi ni Jesus: “Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, Patuloy kayong magbantay.” (Mar. 13:37) Hinihiling ni Jesus sa lahat ng kaniyang tagasunod na maging handa at mapagbantay. Kaya tinutularan ng lahat ng Kristiyano ang magandang halimbawa ng mga pinahiran at inuuna ang ministeryo sa kanilang buhay. Tandaan din na ang mangmang na mga dalaga ay humingi ng langis sa maiingat na dalaga. Ipinaaalala nito sa atin na walang ibang puwedeng maging tapat para sa atin, manatili sa katotohanan para sa atin, at maging mapagbantay para sa atin. Bawat isa sa atin ay magsusulit sa matuwid na Hukom na itinalaga ni Jehova. Dapat tayong maging handa. Malapit na siyang dumating!

Ang paghingi ng langis ay nagpapaalala sa atin na walang sinuman ang puwedeng maging tapat para sa atin o manatiling mapagbantay para sa atin

15. Bakit nananabik ang lahat ng tunay na Kristiyano sa kasal ni Kristo at ng kaniyang kasintahang babae?

15 Lahat ng Kristiyano ay makikinabang sa mahalagang okasyong binanggit sa talinghaga ni Jesus. Tiyak na lahat tayo ay nananabik sa magaganap na kasalang iyon. Bago ang panahong iyon, nasa langit na ang mga pinahiran; pagkatapos ng digmaan ng Armagedon, ikakasal sila kay Kristo. (Apoc. 19:7-9) Ang lahat ng nasa lupa ay makikinabang sa kasalang iyon sa langit, dahil ginagarantiyahan nito ang isang sakdal na gobyerno para sa lahat. Sa langit man o sa lupa ang pag-asa natin, maging determinadong ikapit ang napakahalagang aral mula sa talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Lagi tayong maging handa at patuloy na magbantay para tamasahin natin ang napakagandang kinabukasang inihahanda ni Jehova para sa atin!

^ par. 9 Sa talinghaga, malinaw na may pagitan ang pagsigaw ng “Narito na ang kasintahang lalaki!” (talata 6) at ang mismong pagdating nito (talata 10). Sa mga huling araw, naunawaan ng mapagbantay na mga pinahiran ang tanda ng pagkanaririto ni Jesus. Kaya alam nila na siya ay “narito na”—namamahala na sa Kaharian ng Diyos. Pero kailangan pa rin nilang patuloy na magbantay hanggang sa mismong pagdating niya.