Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Kung Bakit Natin Inaalaala ang Hapunan ng Panginoon

Kung Bakit Natin Inaalaala ang Hapunan ng Panginoon

“Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” 1 COR. 11:24.

1, 2. Ano ang ginawa ni Jesus noong gabi ng Nisan 14, 33 C.E.? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

GABI na noon ng Nisan 14, 33 C.E. sa Jerusalem, pero medyo maliwanag pa rin dahil kabilugan ng buwan. Ipinagdiwang ni Jesus at ng kaniyang mga apostol ang Paskuwa para alalahanin ang pagliligtas sa Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, mga 1,500 taon na ang nakararaan. Kasama ang kaniyang 11 tapat na apostol, pinasinayaan ni Jesus ang isang espesyal na hapunan—isa na magpapaalaala sa kaniyang kamatayan na magaganap bago matapos ang araw na iyon. *Mat. 26:1, 2.

2 Nanalangin si Jesus at ipinasa sa mga apostol ang tinapay na walang lebadura, at sinabi: “Kunin ninyo, kainin ninyo.” Kumuha siya ng kopa ng alak, muling nanalangin, at sinabi: “Uminom kayo mula rito, kayong lahat.” (Mat. 26:26, 27) Wala nang ibang pagkaing ipinasa si Jesus, pero marami pa siyang sasabihin sa kaniyang tapat na mga tagasunod sa napakahalagang gabing iyon.

3. Ano-anong tanong ang tatalakayin sa artikulong ito?

 3 Nang pagkakataong iyon, pinasinayaan ni Jesus ang Memoryal ng kaniyang kamatayan, na tinatawag ding “Hapunan ng Panginoon.” (1 Cor. 11:20) Baka itanong ng ilan: Bakit dapat alalahanin ang kamatayan ni Jesus? Ano ang kahulugan ng tinapay at ng alak? Paano tayo makapaghahanda para sa Memoryal? Sino ang dapat makibahagi sa mga emblema? At paano pinahahalagahan ng mga Kristiyano ang kanilang pag-asa?

KUNG BAKIT DAPAT ALALAHANIN ANG KAMATAYAN NI JESUS

4. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ano ang naging posible para sa atin?

4 Bilang mga inapo ni Adan, nagmana tayo ng kasalanan at kamatayan. (Roma 5:12) Walang sinumang di-sakdal na tao ang makapagbibigay sa Diyos ng pantubos para sa kaniyang buhay o para sa iba. (Awit 49:6-9) Pero sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, nabayaran ang katumbas na halaga ng pantubos—ang kaniyang sakdal na katawan at itinigis na dugo. Sa pamamagitan ng pantubos na iniharap ni Jesus sa Diyos, naging posible na mapalaya tayo mula sa kasalanan at kamatayan at tumanggap ng buhay na walang hanggan.Roma 6:23; 1 Cor. 15:21, 22.

5. (a) Ano ang katibayan na iniibig ng Diyos at ni Kristo ang mga tao? (b) Bakit dapat tayong dumalo sa Memoryal ng kamatayan ni Jesus?

5 Ang paglalaan ng pantubos ay katibayan ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. (Juan 3:16) Ang hain ni Jesus ay katibayan din na mahal niya tayo. Kahit noong nasa langit pa siya bilang “dalubhasang manggagawa” ng Diyos, ang mga “kinagigiliwan [ni Jesus] ay nasa mga anak ng mga tao.” (Kaw. 8:30, 31) Bilang pasasalamat sa Diyos at sa kaniyang Anak, dapat tayong mapakilos na dumalo sa Memoryal ng kamatayan ni Jesus, sa gayo’y sinusunod natin ang utos: “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.”1 Cor. 11:23-25.

KUNG ANO ANG KAHULUGAN NG MGA EMBLEMA

6. Bakit mga simbolo lang ang tinapay at alak sa Memoryal?

6 Nang pasinayaan ni Jesus ang Memoryal, hindi niya makahimalang ginawang literal na laman at dugo ang tinapay at alak. Sa halip, ganito ang sinabi niya tungkol sa tinapay: “Ito ay nangangahulugan ng aking katawan.” Tungkol sa alak, sinabi niya: “Ito ay nangangahulugan ng aking ‘dugo ng tipan,’ na siyang ibubuhos alang-alang sa marami.” (Mar. 14:22-24) Kaya maliwanag na ang tinapay at alak ay mga simbolo, o emblema.

7. Saan lumalarawan ang tinapay na walang pampaalsa?

7 Sa napakahalagang okasyong iyon noong 33 C.E., gumamit si Jesus ng tinapay na walang pampaalsa na natira mula sa hapunan ng Paskuwa. (Ex. 12:8) Sa Bibliya, ang pampaalsa, o lebadura, ay tumutukoy kung minsan sa kasiraan o kasalanan. (Mat. 16:6, 11, 12; Luc. 12:1) Angkop lang na tinapay na walang pampaalsa ang gamitin ni Jesus para lumarawan sa kaniyang walang-kasalanang katawan. (Heb. 7:26) Kaya ganitong tinapay rin ang ginagamit sa Memoryal ngayon.

8. Saan lumalarawan ang alak sa Memoryal?

8 Ang alak na ginamit ni Jesus noong Nisan 14, 33 C.E. ay lumalarawan sa kaniyang dugo, gaya ng alak na ginagamit natin sa Memoryal ngayon. Sa Golgota, isang lugar sa labas ng Jerusalem, itinigis ang dugo ni Jesus “ukol sa kapatawaran ng mga kasalanan.” (Mat. 26:28; 27:33) Yamang ang tinapay at alak sa Memoryal ay lumalarawan sa di-matutumbasang hain ni Jesus alang-alang sa masunuring mga tao at pinahahalagahan natin ang paglalaang ito, angkop lang na personal nating paghandaan ang taunang pag-alaala sa Hapunan ng Panginoon.

 ILANG PARAAN KUNG PAANO MAKAPAGHAHANDA

9. (a) Bakit mahalagang basahin ang nakaiskedyul na pagbasa sa Bibliya sa Memoryal? (b) Ano ang nadarama mo tungkol sa pantubos?

9 Ang isang paraan para makapaghanda sa Memoryal ay ang pagbabasa ng Bibliya ayon sa iskedyul na makikita sa Pagsusuri sa Kasulatan Araw-araw. Matutulungan tayo nito na mabulay-bulay ang mga ginawa ni Jesus bago siya mamatay. Sa ganitong paraan, maihahanda natin ang ating puso para sa Hapunan ng Panginoon. * Isinulat ng isang sister: ‘Pinananabikan namin ang Memoryal. Nagiging mas espesyal ito taon-taon. Naaalala ko pa noong nakaburol ang mahal kong tatay, habang tinitingnan ko siya, unti-unti akong nakadama ng taos-pusong pasasalamat sa pantubos. Alam ko ang lahat ng teksto tungkol doon at kung paano ipapaliwanag ang mga iyon. Pero nang mamatay si Tatay, saka ko lang lubusang naunawaan ang kahalagahan ng pantubos pati na ang magagawa nito para sa atin.’ Kaya sa paghahanda para sa Memoryal, makabubuting bulay-bulayin kung paano tayo pinalalaya ng hain ni Jesus mula sa kasalanan at kamatayan.

Gamitin ang mga pantulong na inilaan para maihanda ang iyong puso sa Memoryal (Tingnan ang parapo 9)

10. Ano pa ang maaari nating gawin sa panahon ng Memoryal?

10 Maaari din tayong magplanong gumugol ng mas maraming oras sa ministeryo sa panahon ng Memoryal. Baka puwede tayong mag-auxiliary pioneer sa panahon ng Memoryal. Sa pag-iimbita ng mga Bible study at ng iba pa sa Hapunan ng Panginoon, makadarama tayo ng kasiyahan sa pakikipag-usap tungkol sa Diyos, sa kaniyang Anak, at sa mga pagpapalang naghihintay sa mga nagpapalugod at pumupuri kay Jehova.Awit 148:12, 13.

11. Bakit hindi karapat-dapat ang ginawang pagkain at pag-inom ng emblema ng Memoryal ng ilang taga-Corinto?

11 Habang naghahanda ka para sa Hapunan ng Panginoon, pag-isipan ang isinulat ni apostol Pablo sa kongregasyong Kristiyano sa Corinto. (Basahin ang 1 Corinto 11:27-34.) Sinabi ni Pablo na sinumang makibahagi sa tinapay at alak nang hindi karapat-dapat ay “magkakasala may kinalaman sa katawan at sa dugo ng Panginoon,” si Jesu-Kristo. Kaya dapat “patunayan muna ng isang [pinahiran] ang kaniyang sarili pagkatapos ng maingat na pagsisiyasat,” at saka lang siya makikibahagi sa mga emblema. Kung hindi, siya ay “kumakain at umiinom ng hatol laban sa kaniyang sarili.” Dahil sa di-tamang paggawi, marami  sa mga taga-Corinto ang naging “mahina at masasaktin, at marami ang natutulog na sa [espirituwal na] kamatayan.” Posibleng ang ilan ay kumain at uminom nang sobra-sobra bago o sa panahon ng Memoryal kaya wala sila sa katinuan. Dahil nakibahagi sila sa mga emblema sa gayong kondisyon, naiwala nila ang pagsang-ayon ng Diyos.

12. (a) Saan inihambing ni Pablo ang Memoryal? Ano ang babala niya sa mga nakikibahagi sa mga emblema? (b) Ano ang dapat gawin ng isang nakikibahagi sa mga emblema kung nakagawa siya ng malubhang kasalanan?

12 Inihambing ni Pablo ang Memoryal sa isang salusalo, at binalaan niya ang mga nakikibahagi rito: “Hindi kayo maaaring uminom sa kopa ni Jehova at sa kopa ng mga demonyo; hindi kayo maaaring makibahagi sa ‘mesa ni Jehova’ at sa mesa ng mga demonyo.” (1 Cor. 10:16-21) Kung ang isa na nakikibahagi sa mga emblema sa Hapunan ng Panginoon ay nakagawa ng malubhang kasalanan, dapat siyang humingi ng tulong sa mga elder. (Basahin ang Santiago 5:14-16.) Kung ang pinahirang iyon ay magpapakita ng “mga bungang angkop sa pagsisisi,” ang pakikibahagi niya sa mga emblema ng Memoryal ay hindi maituturing na kawalang-galang sa hain ni Jesus.Luc. 3:8.

13. Bakit dapat nating ipanalangin ang tungkol sa pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos?

13 Makapaghahanda rin tayo sa Memoryal sa pamamagitan ng pananalangin at pagbubulay-bulay sa ating personal na pag-asa na ibinigay ng Diyos, ito man ay sa langit o sa lupa. Hindi natin gustong magpakita ng kawalang-galang sa hain ni Jesus, kaya hindi tayo nakikibahagi sa mga emblema kung wala naman tayong malinaw na ebidensiya na pinahiran tayo. Kaya paano natin malalaman kung dapat tayong makibahagi sa mga emblema o hindi?

SINO ANG DAPAT MAKIBAHAGI?

14. Bakit dapat makibahagi ang mga pinahiran sa mga emblema ng Memoryal?

14 Ang mga karapat-dapat makibahagi sa mga emblema ng Memoryal ay lubusang nakatitiyak na bahagi sila ng bagong tipan. Ganito ang sinabi ni Jesus tungkol sa alak: “Ang kopang ito ay nangangahulugan ng bagong tipan sa bisa ng aking dugo.” (1 Cor. 11:25) Sa pamamagitan ni Jeremias, inihula ng Diyos na ang tipang Kautusan na ipinakipagtipan Niya sa mga Israelita ay papalitan Niya ng isang bagong tipan. (Basahin ang Jeremias 31:31-34.) Ang bagong tipang ito ay ipinakipagtipan ng Diyos sa espirituwal na Israel. (Gal. 6:15, 16) Nagkaroon ng bisa ang tipang ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. (Luc. 22:20) Si Jesus ang Tagapamagitan ng bagong tipan, at ang mga tapat na pinahiran na kasama sa tipang ito ay tatanggap ng makalangit na mana.Heb. 8:6; 9:15.

15. Sino ang mga kasama sa tipan para sa Kaharian? Ano ang magiging pribilehiyo nila kung mananatili silang tapat?

15 Alam ng mga nakikibahagi sa mga emblema ng Memoryal na kasama rin sila sa tipan para sa Kaharian. (Basahin ang Lucas 12:32.) Ang mga pinahirang tagasunod ni Jesus na nanatiling tapat sa kaniya at nakibahagi sa kaniyang mga pagdurusa ay makakasama niyang mamahala sa langit. (Fil. 3:10) Dahil kabilang sila sa tipan para sa Kaharian, ang tapat na mga pinahirang ito ay magiging mga hari kasama ni Kristo magpakailanman. (Apoc. 22:5) Sila ang karapat-dapat makibahagi sa mga emblema sa Hapunan ng Panginoon.

16. Ipaliwanag sa maikli ang kahulugan ng Roma 8:15-17.

16 Tanging ang mga nakatanggap ng patotoo ng espiritu na sila ay mga anak ng Diyos ang dapat makibahagi sa mga emblema ng Memoryal. (Basahin ang Roma 8:15-17.) Pansinin na ginamit ni Pablo ang salitang Aramaiko na “Abba,” na nangangahulugang “O Ama!” Ginagamit ito ng isang anak kapag tinatawag ang kaniyang ama, dahil ang terminong ito ay may lambing ng salitang “papa” samantalang pinananatili ang dignidad ng salitang “ama.”  Ipinakikita nito na ang mga pinahiran ay may pantanging kaugnayan kay Jehova nang tumanggap sila ng “espiritu ng pag-aampon bilang mga anak.” Ang espiritu ng Diyos ang nagpapatotoo kasama ng kanilang espiritu, kaya natitiyak nila na sila ay pinahirang mga anak ni Jehova. Hindi naman ito nangangahulugan na ayaw nilang manirahan sa lupa. Natitiyak nila na makakasama sila ni Jesus bilang tagapagmana sa makalangit na Kaharian kung mananatili silang tapat hanggang kamatayan. Sa ngayon, iilan na lang ang natitira sa 144,000 tagasunod ni Kristo, na ‘pinahiran ng isa na banal,’ si Jehova. (1 Juan 2:20; Apoc. 14:1) Napakalapit ng kaugnayan nila kay Jehova kaya tumatawag sila sa kaniya ng “Abba, Ama!”

PAHALAGAHAN ANG IYONG SALIG-BIBLIYANG PAG-ASA

17. Ano ang pag-asa ng mga pinahiran? Ano ang nadarama nila tungkol dito?

17 Kung isa kang pinahirang Kristiyano, ang iyong makalangit na pag-asa ay mahalagang bahagi ng personal na mga panalangin mo. Kapag binabanggit ng Bibliya ang tungkol sa “ipinangakong ipakakasal” sa makalangit na Nobyo, si Jesu-Kristo, alam mong kapit ito sa iyo at nananabik kang mapabilang sa “kasintahang babae” ni Kristo. (2 Cor. 11:2; Juan 3:27-29; Apoc. 21:2, 9-14) Kapag ipinahayag ng Diyos sa Bibliya ang pag-ibig niya sa kaniyang espirituwal na mga anak, masasabi mong, “Ako ang tinutukoy nito.” At kapag may tagubilin ang Salita ni Jehova sa kaniyang mga pinahirang anak, pakikilusin ka ng banal na espiritu na sumunod at sabihin sa sarili, “Para sa akin ito.” Ang espiritu ng Diyos ay nagpapatotoo kasama ng iyong espiritu na may makalangit kang pag-asa.

18. Ano ang pag-asa ng “ibang mga tupa”? Ano ang nadarama mo tungkol dito?

18 Kung kabilang ka naman sa “malaking pulutong” ng “ibang mga tupa,” binigyan ka ng Diyos ng pag-asa sa lupa. (Apoc. 7:9; Juan 10:16) Gusto mong mabuhay magpakailanman sa Paraiso, at nasisiyahan ka kapag binubulay-bulay mo ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa buhay sa lupa sa hinaharap. Pinananabikan mo ang isang mapayapang mundo kasama ng pamilya mo at ng iba pang matuwid na tao. Sabik na sabik kang makita ang panahon kung kailan wala nang gutom, kahirapan, pagdurusa, sakit, at kamatayan. (Awit 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isa. 33:24) Inaasam-asam mong salubungin ang mga mahal mo sa buhay na bubuhaying muli. (Juan 5:28, 29) Laking pasasalamat mo dahil binigyan ka ni Jehova ng pag-asa sa lupa! Kahit hindi ka nakikibahagi sa mga emblema, dumadalo ka sa Memoryal dahil pinahahalagahan mo ang haing pantubos ni Jesu-Kristo.

DADALO KA BA?

19, 20. (a) Paano mo makakamit ang pag-asang ibinigay sa iyo ng Diyos? (b) Bakit ka dadalo sa Hapunan ng Panginoon?

19 Ang pag-asa mo man ay sa langit o sa lupa, makakamit mo lang iyon kung mananampalataya ka sa Diyos na Jehova, kay Jesu-Kristo, at sa pantubos. Sa pagdalo sa Memoryal, may pagkakataon kang bulay-bulayin ang pag-asa mo at ang kahalagahan ng kamatayan ni Jesus. Kaya siguraduhin na isa ka sa milyon-milyong dadalo sa Hapunan ng Panginoon pagkalubog ng araw sa Biyernes, Abril 3, 2015, sa mga Kingdom Hall at sa iba pang lokasyon sa buong daigdig.

20 Mas lalalim ang pagpapahalaga mo sa haing pantubos ni Jesus kapag dumalo ka sa Memoryal. Ang pakikinig nang mabuti sa pahayag ay magpapakilos sa iyo na ipakita ang pag-ibig sa kapuwa sa pamamagitan ng pagsasabi ng natutuhan mo tungkol sa pag-ibig ni Jehova at sa kaniyang dakilang layunin para sa mga tao. (Mat. 22:34-40) Kaya gawin ang buong makakaya mo para makadalo sa Hapunan ng Panginoon.

^ par. 1 Para sa mga Hebreo, ang araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw at nagtatapos sa susunod na paglubog ng araw.

^ par. 9 Tingnan ang Appendix B12 sa New World Translation.