Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

“Kayo ang Aking mga Saksi”

“Kayo ang Aking mga Saksi”

“‘Kayo ang aking mga saksi,’ ang sabi ni Jehova.”ISA. 43:10.

1, 2. (a) Ano ang ibig sabihin ng pagiging saksi? Ano ang hindi iniuulat ng news media? (b) Bakit hindi kailangan ni Jehova ang news media?

ANO ang ibig sabihin ng pagiging saksi? Ganito ang sabi ng isang diksyunaryo: “Isa na nakakita ng isang pangyayari at nagsasaysay tungkol dito.” Halimbawa, sa lunsod ng Pietermaritzburg, South Africa, isang diyaryo na tinatawag ngayong The Witness ang mahigit 160 taon nang inilalathala. Angkop ang pangalan nito dahil ang layunin ng isang diyaryo ay iulat nang tumpak ang mga pangyayari sa daigdig. Nangako ang punong editor ng The Witness na iuulat ng diyaryong iyon ang “katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan.”

2 Nakalulungkot, madalas na binabale-wala o pinipilipit pa nga ng news media ang pinakamahahalagang katotohanan. Hindi nito sinasabi ang totoo tungkol sa Diyos na makapangyarihan-sa-lahat at sa kaniyang mga ginawa. Pero hindi kailangan ng Soberanong Tagapamahala ng uniberso ang news media. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni propeta Ezekiel: “Makikilala nga ng mga bansa na ako ay si Jehova.” (Ezek. 39:7) Si Jehova ay may halos walong milyong Saksi na nangangaral sa mga tao sa buong daigdig tungkol sa kaniya at sa mga pakikitungo niya sa sangkatauhan noon at ngayon. Ibinabalita rin ng hukbong ito ng mga Saksi ang kamangha-manghang mga pagpapala na ilalaan ng Diyos sa hinaharap. Mababasa sa Isaias 43:10: “ ‘Kayo ang aking mga saksi,’ ang sabi ni Jehova, ‘ang akin ngang lingkod na aking pinili.’ ” Kung ginagawa nating priyoridad ang gawaing pangangaral, pinatutunayan natin na talagang mga Saksi ni Jehova tayo.

3, 4. (a) Kailan sinimulang gamitin ng mga Estudyante ng Bibliya ang kanilang bagong pangalan, at ano ang nadama nila tungkol doon? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) (b) Anong mga tanong ang tatalakayin natin?

 3 Isa ngang pribilehiyo na matawag sa pangalan ni Jehova dahil siya ang “Haring walang hanggan,” na nagsabi: “Ito ang aking pangalan hanggang sa panahong walang takda, at ito ang pinakaalaala sa akin sa sali’t salinlahi”! (1 Tim. 1:17; Ex. 3:15; ihambing ang Eclesiastes 2:16.) Noong 1931, sinimulang gamitin ng mga Estudyante ng Bibliya ang pangalang Saksi ni Jehova. Marami ang sumulat para sabihin ang pagpapahalaga nila sa pagbabagong ito. “Tuwang-tuwa kami sa magandang balita na kami ay ‘mga saksi ni Jehova,’ at talagang napasigla kami nito na sikaping maging karapat-dapat sa bagong pangalang ito,” ang sabi ng sulat mula sa isang kongregasyon sa Canada.

4 Paano mo maipakikita na pinahahalagahan mo ang pribilehiyong matawag sa pangalan ng Diyos? Maipaliliwanag mo ba ang konteksto sa Bibliya na pinagkunan ng ating pangalang Saksi ni Jehova?

MGA SAKSI NG DIYOS NOONG SINAUNANG PANAHON

5, 6. (a) Paano naipakita ng mga magulang na Israelita na mga saksi ni Jehova sila? (b) Ano pa ang kinailangang gawin ng mga magulang na Israelita? Bakit kailangan din itong gawin ng mga magulang ngayon?

5 Ang indibiduwal na mga Israelita noong panahon ni Isaias ay “mga saksi” ni Jehova, at ang bansa sa kabuuan ay “lingkod” ng Diyos. (Isa. 43:10) Ang mga magulang na Israelita ay nagiging saksi kapag tinuturuan nila ang kanilang mga anak tungkol sa mga pakikitungo ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Halimbawa, nang tagubilinan silang ipagdiwang ang Paskuwa taon-taon, inutusan ang bayan: “Kapag sinabi sa inyo ng inyong mga anak, ‘Ano ang kahulugan sa inyo ng paglilingkod na ito?’ kung gayon ay sabihin ninyo, ‘Ito ang hain ng paskuwa para kay Jehova, na lumampas sa mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto nang salutin niya  ang mga Ehipsiyo, ngunit iniligtas niya ang aming mga sambahayan.’ ” (Ex. 12:26, 27) Malamang na ipinaliwanag din ng mga magulang na iyon sa mga anak nila ang nangyari nang unang lumapit si Moises kay Paraon para payagan nito ang mga Israelita na sambahin si Jehova sa ilang. Sumagot si Paraon: “Sino si Jehova, anupat susundin ko ang kaniyang tinig upang payaunin ang Israel?” (Ex. 5:2) Siyempre, ikinuwento rin nila kung paano sinagot ni Jehova ang tanong ni Paraon at kung paano Niya ipinakita na Siya ang Makapangyarihan-sa-lahat. Nagpasapit si Jehova ng 10 salot sa Ehipto at iniligtas ang mga Israelita mula sa hukbo ng Ehipto sa Dagat na Pula. Nasaksihan ng mga Israelita na si Jehova ang tunay na Diyos at Tagatupad ng kaniyang mga pangako.

6 Para sa mga Israelitang iyon, isang karangalan ang maging mga saksi ni Jehova. Tiyak na ikinuwento nila ang mga pangyayaring ito hindi lang sa kanilang mga anak kundi pati sa mga banyagang naging alipin sa kanilang sambahayan. Alam din ng mga Israelita na kailangan nilang sanayin ang kanilang mga anak na magpakabanal, o mamuhay ayon sa mga pamantayan ni Jehova. Sinabi ni Jehova: “Magpakabanal kayo, sapagkat akong si Jehova na inyong Diyos ay banal.” (Lev. 19:2; Deut. 6:6, 7) Napakagandang halimbawa nito para sa mga magulang na Kristiyano! Dapat nilang sanayin ang kanilang mga anak na mamuhay sa paraang magpaparangal sa maluwalhating pangalan ng Diyos.Basahin ang Kawikaan 1:8; Efeso 6:4.

Kapag tinuturuan natin ang ating mga anak tungkol kay Jehova, pinararangalan natin ang pangalan niya (Tingnan ang parapo 5, 6)

7. (a) Ano ang epekto sa katabing mga bansa kapag tapat kay Jehova ang Israel? (b) Ano ang pananagutan ng lahat ng kumakatawan kay Jehova?

7 Kapag tapat ang mga Israelita, nakapagbibigay sila ng magandang patotoo sa pangalan ng Diyos. Sinabihan sila: “Makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ang pangalan ni Jehova ay itinatawag sa iyo, at matatakot nga sila sa iyo.” (Deut. 28:10) Pero nakalulungkot, mas madalas na masuwayin kay Jehova ang mga Israelita. Paulit-ulit silang bumabalik sa pagsamba sa mga gawang-taong idolo. At gaya ng mga diyos ng Canaan na sinamba nila, naging malulupit sila—inihain nila ang kanilang mga anak at inapi ang mahihirap. Isa ngang mahalagang aral ito sa atin! Dapat nating sikaping maging banal, dahil tayo ay kumakatawan kay Jehova, ang Isa na Kabanal-banalan.

“NARITO! GUMAGAWA AKO NG ISANG BAGONG BAGAY”

8. Anong atas ang ibinigay ni Jehova kay Isaias? Ano ang reaksiyon ni Isaias?

8 Inihula ni Jehova na isang kamangha-manghang pagliligtas mula sa pagkabihag ang masasaksihan ng bansang Israel. (Isa. 43:19) Ang kalakhang bahagi ng unang anim na kabanata ng aklat ng Isaias ay mga babala tungkol sa isang kalamidad na tiyak na sasapit sa Jerusalem at sa nakapalibot na mga lunsod. Inutusan si Isaias na patuloy na babalaan ang mga Israelita kahit alam ni Jehova, na nakakabasa ng puso, na hindi sila magsisisi. Nagulat si Isaias at nagtanong kung hanggang kailan mananatiling masuwayin ang bayan ng Diyos. Ang sagot ni Jehova? “Hanggang sa ang mga lunsod ay gumuho, na walang isa mang tumatahan, at ang mga bahay ay mawalan ng makalupang tao, at ang lupa ay masira tungo sa pagkatiwangwang.”Basahin ang Isaias 6:8-11.

9. (a) Kailan natupad ang hula ni Isaias tungkol sa Jerusalem? (b) Anong babala ang itinatawag-pansin sa atin?

Tinanggap ni Isaias ang atas na ito noong huling taon ng pamamahala ni Haring Uzias, o mga 778 B.C.E. Nagpatuloy siyang manghula nang 46 na taon o higit pa hanggang pagkaraan ng 732 B.C.E., noong namamahala si Haring Hezekias. Iyan ay 125 taon bago wasakin ang Jerusalem noong 607 B.C.E. Kaya maraming taon bago nito, patiunang nababalaan ang bayan ng Diyos tungkol sa sasapitin ng kanilang bansa. Sa ngayon, ginagamit din ni Jehova ang kaniyang bayan para magbabala sa mga tao. Sa loob ng 135 taon, mula sa unang labas ng Ang Bantayan, itinatawag-pansin  nito sa mga mambabasa na ang napakasamang pamamahala ni Satanas ay malapit nang magwakas at hahalinhan ito ng Sanlibong Taóng Paghahari ni Jesu-Kristo.Apoc. 20:1-3, 6.

10, 11. Anong katuparan ng hula ni Isaias ang nasaksihan ng mga Israelitang bihag sa Babilonya?

10 Maraming masunuring Judio na sumuko sa mga Babilonyo ang nakaligtas nang wasakin ang Jerusalem. Dinala silang bihag sa Babilonya. (Jer. 27:11, 12) Pagkaraan ng 70 taon, nasaksihan ng bayan ng Diyos ang katuparan ng isa pang kahanga-hangang hula: “Ito ang sinabi ni Jehova, na inyong Manunubos, ang Banal ng Israel: ‘Alang-alang sa inyo ay magsusugo ako sa Babilonya at pababagsakin ko ang mga halang ng mga bilangguan.’ ”Isa. 43:14.

11 Bilang katuparan ng hulang iyan, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap noong Oktubre 539 B.C.E. Isang gabi habang ang hari ng Babilonya at ang kaniyang mga maharlika ay nag-iinuman gamit ang mga sagradong sisidlan na sinamsam sa templo sa Jerusalem at pumupuri sa kanilang gawang-taong mga diyos, nilupig ng mga hukbo ng Media at Persia ang Babilonya. Noong 538 o 537 B.C.E., ang manlulupig ng Babilonya, si Ciro, ay naglabas ng utos para bumalik ang mga Judio sa Jerusalem at muling itayo ang templo ng Diyos. Ang lahat ng ito ay inihula ni Isaias, pati na ang pangako ni Jehova na paglalaanan niya at poprotektahan ang kaniyang nagsisising bayan sa pagbalik nila sa Jerusalem. Tinawag sila ng Diyos na “ang bayan na inanyuan ko para sa aking sarili, upang isalaysay nila ang aking kapurihan.” (Isa. 43:21; 44:26-28) Nang makabalik ang mga dating tapon na ito at muling maitayo ang templo ni Jehova sa Jerusalem, naging saksi sila na ang tanging tunay na Diyos, si Jehova, ay laging tapat sa kaniyang salita.

12, 13. (a) Sino ang sumama sa mga Israelita nang muling itayo ang templo? (b) Ano ang inaasahan sa “ibang mga tupa” habang sumusuporta sila sa “Israel ng Diyos”? Anong oportunidad ang naghihintay sa kanila?

12 Nang bumalik ang mga Israelita para muling itayo ang templo, libo-libong banyaga ang sumama sa kanila para sambahin si Jehova. Nang maglaon, mas marami pang Gentil ang naging mga proselitang Judio. (Ezra 2:58, 64, 65; Es. 8:17) Sa ngayon, “isang malaking pulutong” ng “ibang mga tupa” ni Jesus ang tapat na sumusuporta sa mga pinahirang Kristiyano, na bumubuo sa “Israel ng Diyos.” (Apoc. 7:9, 10; Juan 10:16; Gal. 6:16) Ang malaking pulutong, gaya ng mga pinahiran, ay tinatawag ding mga Saksi ni Jehova.

13 Sa panahon ng Sanlibong Taóng Paghahari ni Kristo, magkakaroon ng isang kahanga-hangang oportunidad ang malaking pulutong. Maikukuwento nila sa mga binuhay-muli ang mga gawain at pinagdaanan ng mga Saksi ni Jehova sa mga huling araw ng sanlibutan ni Satanas. Posible lang  iyan kung magsisikap tayong manatiling banal at karapat-dapat sa tawag sa atin. Pero gaano man ang pagsisikap nating mamuhay ayon sa mga pamantayan ni Jehova, nagkakamali pa rin tayo. Kaya kailangan nating humingi ng kapatawaran araw-araw. Kung mananatili tayong banal, maipakikita nating pinahahalagahan natin ang pribilehiyong maging kinatawan ni Jehova.Basahin ang 1 Juan 1:8, 9.

ANG KAHULUGAN NG PANGALAN NG DIYOS

14. Ano ang kahulugan ng pangalang Jehova?

14 Para higit nating mapahalagahan ang karangalang matawag sa pangalan ng Diyos, kailangan nating bulay-bulayin ang kahulugan nito. Karaniwan nang isinasalin ang banal na pangalang ito bilang “Jehova.” Nagmula ito sa isang pandiwang Hebreo na nagpapakita ng pagkilos at maisasaling “maging.” Nauunawaan natin na ang pangalang Jehova ay nangangahulugang “Pinangyayari Niyang Maging Gayon.” Ang kahulugang ito ay katugma ng papel ni Jehova bilang Maylalang ng uniberso at ng matatalinong nilalang at bilang Tagatupad ng kaniyang layunin. Patuloy niyang pinangyayari na matupad ang kaniyang kalooban at layunin anumang paghadlang ang gawin ng mga mananalansang, gaya ni Satanas.

15. Ano ang matututuhan natin tungkol sa pangalan ni Jehova batay sa sinabi niya kay Moises? (Tingnan ang kahong “ Isang Pangalang Punong-puno ng Kahulugan.”)

15 Nang atasan ni Jehova si Moises para akayin ang Kaniyang bayan palabas ng Ehipto, isiniwalat Niya ang isang aspekto ng kaniyang personalidad. Gumamit siya ng isang kaugnay na pandiwa para ilarawan ang pangalan niya, na nasa unang panauhan naman ngayon. Mababasa sa Bibliya: “Sinabi ng Diyos kay Moises: ‘Ako ay Magiging Gayon sa Anumang Ako ay Magiging Gayon.’ At isinusog niya: ‘Ito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, “Isinugo ako sa inyo ni Ako ay Magiging Gayon.” ’ ” (Ex. 3:14) Kaya sa anumang sitwasyon, si Jehova ay magiging anuman na kinakailangan para matupad ang layunin niya. Sa mga Israelita na dating mga alipin, siya ay naging Tagapagligtas, Tagapagsanggalang, Gabay, at Tagapaglaan ng lahat ng kanilang materyal at espirituwal na pangangailangan.

IPAKITA ANG IYONG PAGPAPAHALAGA

16, 17. (a) Paano natin pinahahalagahan ang pribilehiyong matawag sa pangalan ng Diyos? (b) Ano ang tatalakayin sa susunod na artikulo?

16 Sa ngayon, patuloy na kumikilos si Jehova kaayon ng kahulugan ng kaniyang pangalan sa pamamagitan ng paglalaan ng lahat ng ating espirituwal at materyal na pangangailangan. Pero higit pa riyan ang kahulugan ng pangalan ng Diyos. Kasama rito ang mga pinangyayari niya may kaugnayan sa gawain ng kaniyang mga Saksi para matupad ang kaniyang layunin. Kung bubulay-bulayin natin ito, mapakikilos tayong patuloy na magsikap na maging karapat-dapat sa kaniyang pangalan. Kuning halimbawa ang 84-anyos na si Kåre, na mga 70 taon nang masigasig na Saksi sa Norway. Sinabi niya: “Napakalaking karangalan ang maglingkod kay Jehova, ang Haring Walang Hanggan, at mapabilang sa bayang tinatawag sa kaniyang banal na pangalan. Malaking pribilehiyo na ipaliwanag ang mga katotohanan sa Bibliya at makita ang kagalakan ng mga tao kapag naintindihan nila ang mga ito. Halimbawa, tuwang-tuwa ako kapag itinuturo ko sa kanila ang nagagawa ng haing pantubos ni Kristo at ang papel nito para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan sa isang mapayapa at matuwid na bagong sanlibutan.”

17 Totoo na sa ilang teritoryo, bihira na tayong makatagpo ng mga taong gustong matuto tungkol sa Diyos. Pero gaya ni Kåre, hindi ba’t napakasaya mo kapag may nakinig sa iyong mensahe at naituro mo ang tungkol sa pangalan ni Jehova? Pero paanong tayo ay mga Saksi ni Jehova at mga saksi rin ni Jesus? Sasagutin ang tanong na iyan sa susunod na artikulo.