Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Walang Sinumang Makapaglilingkod sa Dalawang Panginoon

Walang Sinumang Makapaglilingkod sa Dalawang Panginoon

“Walang sinuman ang maaaring magpaalipin sa dalawang panginoon . . . Hindi kayo maaaring magpaalipin sa Diyos at sa Kayamanan.”MAT. 6:24.

1-3. (a) Anong pinansiyal na mga problema ang kinakaharap ng marami sa ngayon? Paano ito sinosolusyonan ng iba? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) (b) Ano ang ikinababahala ng ilan pagdating sa pagpapalaki ng anak?

“ARAW-ARAW na umuuwing pagód ang asawa kong si James galing sa trabaho, pero halos sapat lang sa pang-araw-araw na pangangailangan namin ang kinikita niya,” ang paliwanag ni Marilyn. * “Gusto kong mapagaan ang pasan niya at maibigay sa anak naming si Jimmy ang magagandang bagay na meron ang mga kaeskuwela niya.” Gusto ring makatulong ni Marilyn sa mga kamag-anak nila at makapag-ipon. Marami na sa mga kaibigan niya ang nangibang-bansa para kumita ng mas malaki. Pero kapag naiisip niyang mangibang-bansa, iba-iba ang nadarama niya. Bakit?

2 Takót si Marilyn na iwan ang pamilya niya at masira ang kanilang espirituwal na rutin. Pero naiisip niyang may mga nag-abroad na parang naging maayos naman ang espirituwalidad ng pamilya. Sa kabilang banda, naiisip din niya kung paano niya magagabayan si Jimmy kung nasa malayo siya. Mapapalaki kaya niya ito “sa disiplina at pangkaisipang patnubay ni Jehova” gamit ang Internet?Efe. 6:4.

3 Humingi ng payo si Marilyn. Ayaw ng asawa niyang umalis siya pero sinabi nito na hindi niya pipigilan si Marilyn. Pinayuhan  si Marilyn ng mga elder at ng ilan sa kongregasyon na huwag umalis, pero may mga sister na nagsabing mag-abroad siya. “Kung mahal mo ang pamilya mo, aalis ka,” ang sabi nila. “Makakapaglingkod ka pa rin naman kay Jehova.” Kahit nagtatalo ang isip, iniwan ni Marilyn ang kaniyang mag-ama para magtrabaho sa ibang bansa. “Sandali lang ako do’n,” ang pangako niya.

MGA OBLIGASYON SA PAMILYA AT MGA SIMULAIN SA BIBLIYA

4. Bakit marami ang nag-a-abroad? Kanino kadalasang naiiwan ang mga anak nila?

4 Ayaw ni Jehova na masadlak sa kahirapan ang mga lingkod niya, at noon pa man ay isa nang solusyon sa kahirapan ang pangingibang-bansa. (Awit 37:25; Kaw. 30:8) Para hindi sila mamatay sa gutom, pinapunta ng patriyarkang si Jacob sa Ehipto ang mga anak niya para bumili ng pagkain. * (Gen. 42:1, 2) Sa ngayon, karamihan sa mga nag-a-abroad ay nagpasiyang umalis hindi naman dahil sa wala nang makain ang kanilang pamilya. Pero maaaring baón sila sa utang. Gusto naman ng iba na gumanda kahit paano ang kanilang buhay. Para magawa ito, marami ang lumilipat sa maunlad na lugar o bansa at nawawalay sa kanilang pamilya. Kadalasan, ang maliliit na anak ay naiiwan sa isang magulang, sa kuya o ate, lolo’t lola, mga kamag-anak, o mga kaibigan. Masakit man para sa mga nag-a-abroad na iwan ang kanilang asawa o mga anak, iniisip ng marami sa kanila na wala silang mapagpipilian.

5, 6. (a) Ano ang itinuro ni Jesus tungkol sa kaligayahan at kapanatagan? (b) Anong materyal na bagay ang itinuro ni Jesus na ipanalangin ng kaniyang mga tagasunod? (c) Paano tayo pinagpapala ni Jehova?

5 Noong panahon ni Jesus, marami ring mahihirap, at maaaring iniisip nila na magiging mas masaya sila at panatag kung marami silang pera. (Mar. 14:7) Pero ayaw ni Jesus na doon magtiwala ang mga tao. Gusto niyang magtiwala sila sa Pinagmumulan ng namamalaging kayamanan—si Jehova. Sa kaniyang Sermon sa Bundok, ipinaliwanag ni Jesus na ang tunay na kaligayahan at kapanatagan ay hindi nakadepende sa materyal na mga bagay, ni sa sarili nating pagsisikap, kundi sa pakikipagkaibigan natin sa ating Ama sa langit.

6 Sa modelong panalangin ni Jesus, tinuruan niya tayo na manalangin, hindi para sa materyal na kasaganaan, kundi para sa ating pangangailangan sa bawat araw, ang ‘ating tinapay para sa araw na ito.’ Tuwiran niyang sinabi sa kaniyang mga tagapakinig: “Huwag na kayong mag-imbak para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa . . . Sa halip, mag-imbak kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit.” (Mat. 6:9, 11, 19, 20) Makapagtitiwala tayo na pagpapalain tayo ni Jehova gaya ng ipinangako niya. Hindi lang ito nangangahulugang sasang-ayunan niya tayo. Kikilos din siya para mailaan kung ano ang talagang kailangan natin. Oo, ang tanging paraan para maging tunay na maligaya at panatag ay ang magtiwala sa ating mapagmahal na Ama sa halip na sa pera.Basahin ang Mateo 6:24, 25, 31-34.

7. (a) Kanino ibinigay ni Jehova ang pananagutang magpalaki sa mga anak? (b) Bakit dapat na magkasamang palakihin ng mga magulang ang kanilang mga anak?

7 Kung ‘hinahanap muna ng isa ang katuwiran ng Diyos,’ gagampanan niya ang kaniyang mga pananagutan sa pamilya gaya ng inaasahan ni Jehova. May isang simulain sa Kautusan ni Moises na dapat sundin ng mga Kristiyano: Kailangang sanayin ng mga magulang ang kanilang mga anak na maglingkod kay Jehova. (Basahin ang Deuteronomio 6:6, 7.) Ibinigay ng Diyos ang pananagutang ito sa ama’t ina, hindi sa lolo’t lola o sa iba pa. Sinabi ni Haring Solomon: “Makinig ka, anak ko, sa disiplina ng iyong ama, at huwag mong iiwan ang kautusan ng iyong ina.” (Kaw. 1:8)  Gusto ni Jehova na mamuhay nang magkakasama ang pamilya para maturuan at magabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak. (Kaw. 31:10, 27, 28) Kapag naririnig ng mga anak na nakikipag-usap ang mga magulang nila tungkol kay Jehova at nakikitang pinaglilingkuran nila siya sa araw-araw, natututo silang tularan ang mga ito.

DI-INAASAHANG MGA RESULTA

8, 9. (a) Ano ang kadalasang nangyayari kapag malayo sa pamilya ang isa sa mga magulang? (b) Paano maaaring masira ang pamilya kapag hindi sila magkakasama?

8 Alam ng mga nag-a-abroad na maaaring magdulot ng mga problema ang desisyon nila, pero iilan lang ang nakakakita ng lahat ng puwedeng maging epekto nito sa kanilang pamilya. (Kaw. 22:3) * Pagkaalis ni Marilyn, nakadama siya agad ng matinding pangungulila. Gayon din ang nadama ng kaniyang asawa’t anak. Lagi siyang tinatanong ng kaniyang anak na si Jimmy, “Bakit n’yo po ako iniwan?” Ang plano ni Marilyn na ilang buwang pag-a-abroad ay tumagal nang ilang taon, at napansin niya ang di-magagandang pagbabago sa kaniyang pamilya. Lumalayo na ang loob ni Jimmy sa kaniya. Malungkot na sinabi ni Marilyn, “Hindi na niya ‘ko mahal.”

9 Kapag hindi magkakasama ang mga magulang at mga anak, maaari itong magdulot ng iba’t ibang problema. * Miyentras mas bata ang mga anak at mas matagal silang nawalay sa kanilang mga magulang, mas malala ang nagiging problema. Ipinaliwanag ni Marilyn kay Jimmy na para sa kapakanan nito ang ginagawa niya. Pero pakiramdam ni Jimmy, pinabayaan na siya ng nanay niya. Noong una, nami-miss nito si Marilyn. Pero nang maglaon, kapag umuuwi si Marilyn, ayaw na siyang makasama ni Jimmy. Gaya ng maraming bata na iniwan ng kanilang mga magulang, nadama ni Jimmy na wala nang karapatan ang nanay niya sa kaniyang pagsunod at pagmamahal.Basahin ang Kawikaan 29:15.

Hindi mo mayayakap ang anak mo sa Internet (Tingnan ang parapo 10)

10. (a) Ano ang maaaring mangyari sa mga anak kapag ang kanilang mga magulang ay nasa malayo at nagpapadala lang ng materyal na mga bagay? (b) Ano ang hindi magagawa ng magulang kapag malayo siya sa kaniyang mga anak?

10 Kahit nagpapadala si Marilyn ng pera at regalo para makabawi kay Jimmy, napapansin niyang naitutulak pa rin niya palayo ang kaniyang anak at parang natuturuan niya itong mas mahalin ang materyal na mga bagay kaysa kay Jehova at sa pamilya. (Kaw. 22:6) “Huwag na kayong umuwi,” ang sabi sa kaniya ni Jimmy. “Magpadala na lang po kayo ng mga regalo.” Nakita ni Marilyn na hindi niya magagabayan ang anak niya sa pamamagitan lang ng sulat, tawag sa telepono, o video chat.  Sinabi niya, “Hindi mo mayayakap o mahahalikan ang anak mo sa Internet.”

Paano maaaring manganib ang relasyon mo sa iyong asawa kapag magkalayo kayo? (Tingnan ang parapo 11)

11. (a) Kapag magkalayo ang mag-asawa dahil sa trabaho, paano ito maaaring makaapekto sa relasyon nila? (b) Paano naintindihan ng isang sister na kailangan na niyang umuwi sa kaniyang pamilya?

11 Nanganib din ang kaugnayan ni Marilyn kay Jehova at sa asawa niyang si James. Bawat linggo, isang araw lang siyang nakakadalo sa pulong at nakakalabas sa larangan, at kung minsan ay hindi pa nga. Nanganib din siya sa kaniyang amo na gustong makipagtalik sa kaniya. Dahil malayo sa isa’t isa, sina Marilyn at James ay parehong naging malapít sa iba at muntik nang makagawa ng imoralidad. Nakita ni Marilyn na hindi man sila nagtataksil sa isa’t isa, hindi naman nila nasusunod ang utos ng Bibliya na ilaan ang emosyonal at seksuwal na pangangailangan ng bawat isa. Hindi nila agad-agad na masabi ang kanilang niloloob, at hindi rin nila nae-enjoy ang sulyapan, ngitian, at lambingan ng mag-asawa. (Sol. 1:2; 1 Cor. 7:3, 5) Hindi rin nila lubusang masamba si Jehova kasama ang kanilang anak. “Nang marinig ko sa isang kombensiyon na napakahalaga ng regular na pampamilyang pagsamba para makaligtas kami sa dakilang araw ni Jehova, naintindihan kong kailangan ko nang umuwi,” ang sabi ni Marilyn. “Kinailangan kong muling ayusin ang aking espirituwalidad at buhay pampamilya.”

MABUTING PAYO AT MASAMANG PAYO

12. Anong payo ng Bibliya ang maibibigay sa mga nagtatrabaho malayo sa kanilang pamilya?

12 Iba-iba ang naging reaksiyon sa desisyon ni Marilyn na umuwi. Kinomendahan siya ng mga elder sa kongregasyon niya sa abroad dahil sa kaniyang pananampalataya at lakas ng loob. Pero hindi sang-ayon ang ilan sa mga nagtatrabaho roon na malayo rin sa kani-kanilang pamilya. Sa halip na tularan ang kaniyang magandang halimbawa, kinumbinsi nila siya na huwag umuwi. “Tiyak na babalik ka rin agad,” ang sabi nila. “Paano kayo makakaraos kung uuwi ka?” Sa halip na magbigay ng gayong mga komento na di-nakapagpapatibay, ang mga kapuwa Kristiyano ay dapat na magpayo sa “mga kabataang babae na ibigin ang kani-kanilang asawa, na ibigin ang kanilang mga anak, na maging . . . manggagawa sa tahanan,” sa sarili nilang tahanan, “upang ang salita ng Diyos ay hindi mapagsalitaan nang may pang-aabuso.”Basahin ang Tito 2:3-5.

13, 14. Bakit kailangan ang pananampalataya para magawa ng isa na unahin si Jehova sa halip na ang kagustuhan ng pamilya? Magbigay ng halimbawa.

13 Maraming nag-a-abroad ang lumaki sa kulturang inuuna ang tradisyon at obligasyon sa pamilya, lalo na sa mga magulang. Kailangan ng isang Kristiyano ang matibay na pananampalataya para magawa niyang unahin si Jehova sa halip na ang kaugalian o ang kagustuhan ng pamilya.

14 Pansinin ang ikinuwento ni Carin: “Nang isilang ang anak naming si Don, nagtatrabaho  kaming mag-asawa sa ibang bansa at nagsisimula pa lang akong mag-aral ng Bibliya. Inaasahan ng pamilya na iuuwi ko si Don para paalagaan sa mga magulang ko hanggang sa makaipon kami.” Nang sabihin ni Carin na hihinto siya sa pagtatrabaho para alagaan si Don, pinagtawanan siya at sinabihang tamad ng kaniyang asawa at mga kamag-anak. “Sa totoo lang, hindi pa malinaw sa akin noon kung bakit mali na paalagaan ko si Don nang ilang taon sa mga magulang ko,” ang sabi ni Carin. “Pero alam kong ang pananagutang palakihin ang aming anak ay sa amin ibinigay ni Jehova bilang mga magulang niya.” Nang magbuntis uli si Carin, gusto ng kaniyang di-sumasampalatayang asawa na ipalaglag iyon. Pero dahil sa unang desisyon ni Carin, tumibay ang kaniyang pananampalataya, at muli siyang nanindigan para kay Jehova. Sa ngayon, ang buong pamilya ni Carin ay masaya dahil nanatili silang magkakasama. Kung pinaalagaan ni Carin sa iba ang mga anak niya, baka ibang-iba ang kalagayan ng kanilang pamilya.

15, 16. (a) Ilahad ang karanasan ng isang sister noong bata pa siya. (b) Bakit niya ipinasiyang huwag palakihin ang kaniyang anak sa gayon ding paraan?

15 Ikinuwento ng Saksing si Vicky: “Sa loob ng ilang taon, si Lola ang nagpalaki sa akin, samantalang nasa mga magulang ko ang nakababata kong kapatid na babae. Noong makasama ko nang muli ang mga magulang ko, iba na ang damdamin ko sa kanila. Nasasabi ng kapatid ko sa kanila ang niloloob niya, nayayakap niya sila, at malapít siya sa kanila. Malayo naman ang loob ko sa kanila, at kahit noong adulto na ako, nahihirapan akong ipakita sa kanila ang nadarama ko. Ipinangako naming magkapatid na aalagaan namin sila pagtanda nila. Pero gagawin ko iyon pangunahin nang dahil sa pananagutan, at gagawin naman iyon ng kapatid ko pangunahin nang dahil sa pagmamahal.

16 “Ngayon gusto ni Inay na paalagaan ko sa kaniya ang anak ko, kung paanong pinaalagaan niya ako kay Lola. Magalang akong tumanggi,” ang sabi ni Vicky. “Gusto naming mag-asawa na palakihin ang aming anak sa daan ni Jehova. At ayokong masira ang relasyon ko sa aking anak.” Nakita ni Vicky na magtatagumpay lang ang isa kung uunahin niya si Jehova at ang Kaniyang mga simulain sa halip na ang materyal na mga bagay at kagustuhan ng pamilya. Malinaw na sinabi ni Jesus: “Walang sinuman ang maaaring magpaalipin sa dalawang panginoon,” sa Diyos at sa Kayamanan.Mat. 6:24; Ex. 23:2.

“PINAGTATAGUMPAY” NI JEHOVA ANG MGA PAGSISIKAP NATIN

17, 18. (a) Bakit masasabing laging may mapagpipilian ang mga Kristiyano? (b) Anong mga tanong ang sasagutin natin sa susunod na artikulo?

17 Nangangako ang ating Ama, si Jehova, na ilalaan niya ang lahat ng talagang kailangan natin kung uunahin natin ang Kaharian at ang kaniyang katuwiran. (Mat. 6:33) Kaya ang mga tunay na Kristiyano ay laging may mapagpipilian. Nangangako si Jehova na anumang problema ang mapaharap sa atin, gagawa siya ng “daang malalabasan” kung saan hindi natin kailangang ikompromiso ang mga simulain sa Bibliya. (Basahin ang 1 Corinto 10:13.) Kapag ‘hinihintay natin nang may pananabik’ si Jehova, kapag ‘nananalig tayo sa kaniya’ anupat nananalangin para sa karunungan at patnubay at sumusunod sa kaniyang mga utos at simulain, “siya mismo ang kikilos” alang-alang sa atin. (Awit 37:5, 7) Pagpapalain niya ang mga pagsisikap natin na siya lang ang paglingkuran bilang ang ating Panginoon. Kung uunahin natin siya, gagawin niya tayong ‘matagumpay.’—Ihambing ang Genesis 39:3.

18 Ano ang puwedeng gawin para maayos ang mga problemang dulot ng pagkakawalay ng magkakapamilya sa isa’t isa? Paano natin mapaglalaanan ang ating pamilya nang hindi nawawalay sa kanila? At paano natin mapapatibay ang iba na gumawa ng mga tamang desisyon sa bagay na ito? Sasagutin sa susunod na artikulo ang mga tanong na iyan.

^ par. 1 Binago ang mga pangalan.

^ par. 4 Sa bawat pagpunta ng mga anak ni Jacob sa Ehipto, maaaring hanggang tatlong linggo lang silang nalayo sa kani-kanilang pamilya. Nang si Jacob at ang mga anak niya ay manirahan na sa Ehipto, isinama nila ang kanilang asawa at mga anak.Gen. 46:6, 7.

^ par. 8 Tingnan ang “Pangingibang-bansa—Mga Pangarap at Realidad” sa Gumising! isyu ng Pebrero 2013.

^ par. 9 Ipinapakita ng mga ulat mula sa iba’t ibang bansa na kapag ang isa ay nagtrabaho sa abroad at nawalay sa kaniyang asawa o mga anak, nagdudulot ito ng malulubhang problema. Kasama rito ang pagtataksil sa asawa, homoseksuwalidad, o insesto. Ang mga anak ay maaaring magkaproblema sa paaralan. Maaari silang maging magagalitin, mabalisa, madepres, o mag-isip pa nga na magpakamatay.