Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

‘Magpaalipin kay Jehova’

‘Magpaalipin kay Jehova’

“Huwag magmakupad sa inyong gawain. . . . Magpaalipin kayo para kay Jehova.”—ROMA 12:11.

1. Ano ang iniisip ng marami tungkol sa pagkaalipin? Ano ang kaibahan nito sa pagkaaliping binabanggit sa Roma 12:11?

ANG pagkaalipin ng mga Kristiyano ay ibang-iba sa pagkaaliping iniisip ng maraming tao. Para sa kanila, ang alipin ay minamaltrato, inaapi, at inaabuso. Pero ang isang uri ng pagkaalipin na binabanggit sa kinasihang Salita ng Diyos ay kusang-loob na paglilingkod sa isang maibiging Panginoon. Sa katunayan, nang payuhan ni apostol Pablo ang unang-siglong mga Kristiyano na ‘magpaalipin kay Jehova,’ pinasisigla niya silang maglingkod sa Diyos udyok ng pag-ibig. (Roma 12:11) Ano ang nasasangkot sa uring ito ng pagkaalipin? Paano natin maiiwasang maging alipin ni Satanas at ng kaniyang sanlibutan? At ano ang mga gantimpala sa tapat na paglilingkod bilang alipin ni Jehova?

“TALAGANG INIIBIG KO ANG AKING PANGINOON”

2. (a) Bakit maaaring ipasiya ng isang aliping Israelita na manatiling alipin sa halip na maging malaya? (b) Ano ang ibig sabihin ng pagbutas sa tainga ng isa na gustong manatiling alipin?

2 Sa Kautusang ibinigay ng Diyos sa Israel, may matututuhan tayo sa uri ng pagkaalipin na hinihiling ni Jehova sa atin. Ang aliping Israelita ay dapat palayain sa ikapitong taon ng kaniyang pagkaalipin. (Ex. 21:2) Pero kung talagang iniibig ng isang alipin ang kaniyang panginoon at gusto niya itong patuloy na paglingkuran, gumawa si Jehova ng espesyal na kaayusan. Dadalhin ng panginoon ang kaniyang alipin sa tapat ng pinto o ng poste ng pinto at bubutasan ang kaniyang tainga sa pamamagitan ng balibol. (Ex. 21:5, 6) Kapansin-pansin na sangkot sa kaayusang ito ang tainga. Sa wikang Hebreo, ang ideya ng pagkamasunurin ay ginagamitan ng isang salitang kaugnay ng pakikinig. Gusto ng aliping iyon na patuloy na maging masunurin sa kaniyang panginoon. Makikita natin dito kung ano ang sangkot sa ating pag-aalay kay Jehova—kusang-loob na pagsunod udyok ng pag-ibig sa Diyos.

3. Ano ang saligan ng ating pag-aalay sa Diyos?

3 Bago tayo nagpabautismo, nakapagpasiya na tayong  maglingkod kay Jehova, o maging kaniyang alipin. Nag-alay tayo dahil gusto nating maging masunurin kay Jehova at gawin ang kaniyang kalooban. Walang pumilit sa atin na gawin iyon. Oo, kahit ang mga kabataang nagpapabautismo ay kusang-loob na nag-aalay ng kanilang sarili kay Jehova, anupat ginagawa iyon hindi lang para pasayahin ang kanilang mga magulang. Ang saligan ng Kristiyanong pag-aalay ay pag-ibig sa ating makalangit na Panginoon, si Jehova. “Ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos,” ang isinulat ni apostol Juan, “na tuparin natin ang kaniyang mga utos.”—1 Juan 5:3.

MALAYA KAHIT MGA ALIPIN

4. Ano ang kailangan nating gawin para maging “mga alipin ng katuwiran”?

4 Laking pasasalamat natin kay Jehova na ibinigay niya ang kailangan natin para maging alipin niya! Dahil sa pananampalataya sa haing pantubos ni Kristo, maaari tayong makalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Bagaman makasalanan pa tayo, kusang-loob tayong nagpasakop sa awtoridad ni Jehova at ni Jesus. Ipinaliwanag ito ni Pablo sa isang kinasihang liham niya: “Ibilang ninyo ang inyong sarili na patay nga may kaugnayan sa kasalanan ngunit buháy may kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus.” Saka siya nagbabala: “Hindi ba ninyo alam na kung patuloy ninyong inihaharap sa kaninuman ang inyong sarili bilang mga alipin upang sundin siya, kayo ay mga alipin niya sapagkat sinusunod ninyo siya, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagkamasunurin tungo sa katuwiran? Ngunit salamat sa Diyos na kayo noon ay mga alipin ng kasalanan ngunit naging masunurin kayo mula sa puso sa anyong iyon ng turo na pinagbigyan sa inyo. Oo, yamang pinalaya kayo mula sa kasalanan, kayo ay naging mga alipin ng katuwiran.” (Roma 6:11, 16-18) Pansinin na binanggit ng apostol ang pagiging ‘masunurin mula sa puso.’ Kaya kapag iniaalay natin ang ating sarili kay Jehova, tayo ay nagiging “mga alipin ng katuwiran.”

5. Anong pakikipagpunyagi sa sarili ang nararanasan nating lahat, at bakit?

5 Bilang nakaalay na mga alipin ng Diyos, mayroon tayong dalawang pakikipaglaban. Una, nariyan ang pakikipagpunyaging gaya ng naranasan ni Pablo. Sinabi niya: “Tunay ngang nalulugod ako sa kautusan ng Diyos ayon sa aking pagkatao sa loob, ngunit nakikita ko sa aking mga sangkap ang isa pang kautusan na nakikipagdigma laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap.” (Roma 7:22, 23) Dahil sa di-kasakdalan, patuloy rin tayong nakikipaglaban sa ating makalamang pagnanasa. Pinayuhan tayo ni apostol Pedro: “Maging gaya ng malalayang tao, gayunma’y taglay ang inyong kalayaan, hindi bilang panakip ukol sa kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos.”—1 Ped. 2:16.

6, 7. Paano ginagawang kaakit-akit ni Satanas ang sanlibutang ito?

6 Ang isa pang pakikipagpunyagi natin ay laban sa sanlibutang ito na kontrolado ng mga demonyo. Si Satanas ang tagapamahala ng sanlibutan, at ginagawa niya ang lahat para sirain ang katapatan natin kay Jehova at kay Jesus. Gusto niya tayong alipinin kaya tinutukso niya tayo sa iba’t ibang paraan para pasamain tayo. (Basahin ang Efeso 6:11, 12.) Ang isang paraan ni Satanas ay gawing maganda at kaakit-akit sa paningin ang sanlibutang ito. Nagbabala si apostol Juan: “Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig sa Ama ay wala sa kaniya; sapagkat ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan—ang pagnanasa ng laman at ang pagnanasa ng mga mata at ang pagpaparangya ng kabuhayan ng isa—ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan.”—1 Juan 2:15, 16.

7 Hangad ng mga tao sa sanlibutan ang umasenso. Pinaniniwala sila ni Satanas na magiging maligaya sila basta’t may pera. Kabi-kabila ang naglalakihang mall. Itinatampok sa maraming advertisement ang istilo ng pamumuhay na nakapokus sa materyal na  pag-aari at paglilibang. Ang mga travel agency ay nag-o-offer ng bakasyon sa magagandang destinasyon, kadalasa’y kasama ng mga taong makasanlibutan. Oo, laging nandiyan ang pang-engganyong “pagandahin” ang buhay—ayon sa pamantayan ng sanlibutan.

8, 9. Ano ang isang malaking panganib, at bakit?

8 Tungkol sa mga Kristiyano noong unang siglo na nagkaroon ng makasanlibutang pananaw, nagbabala si Pedro: “Itinuturing nilang isang kaluguran ang marangyang pamumuhay kung araw. Sila ay mga batik at mga dungis, na nagpapakasasa nang may walang-patumanggang pagsasaya sa kanilang mga turong mapanlinlang habang nakikipagpiging sa inyo. Sapagkat nagsasalita sila ng mapagmalaking mga kapahayagan na di-mapapakinabangan, at sa pamamagitan ng mga pagnanasa ng laman at ng mahahalay na ugali ay inaakit nila yaong mga tumatakas pa lamang mula sa mga tao na gumagawing may kamalian. Habang nangangako sila sa kanila ng kalayaan, sila mismo ay namumuhay bilang mga alipin ng kasiraan. Sapagkat ang sinumang nadaraig ng iba ay naaalipin ng isang iyon.”—2 Ped. 2:13, 18, 19.

9 Ang pagsunod ng isang tao sa “pagnanasa ng mga mata” ay hindi nagpapalaya sa kaniya. Sa halip, nagiging alipin siya ng di-nakikitang panginoon ng sanlibutang ito, si Satanas na Diyablo. (1 Juan 5:19) Malaki ang panganib na maging alipin siya ng materyalismo—isang pagkaalipin na mahirap takasan.

MAKABULUHAN AT KASIYA-SIYANG KARERA

10, 11. Sino sa ngayon ang paboritong biktimahin ni Satanas? Paano maaaring maging mapanganib sa kanila ang edukasyon ng sanlibutang ito?

10 Gaya ng ginawa niya sa Eden, pinupuntirya rin ngayon ni Satanas ang mga walang-karanasan. Paborito niyang biktimahin ang mga kabataan. Naiinis si Satanas kapag ang isang kabataan, o ang sinuman, ay kusang-loob na nagpapaalipin kay Jehova. Gustong sirain ng kaaway ng Diyos ang debosyon at katapatan kay Jehova ng lahat ng Kaniyang lingkod.

11 Balikan natin ang halimbawa ng alipin na pumayag na butasan ang kaniyang tainga. Tiyak na pansamantala siyang nasaktan, pero nag-iwan iyon ng isang permanenteng tanda ng kaniyang pagkaalipin. Sa katulad na paraan, kung ang isang kabataan ay pipili ng istilo ng pamumuhay na iba sa mga kaedad niya, baka mahirapan siya o masaktan pa nga. Pinaniniwala ni Satanas ang mga tao sa ideya na kasiya-siya ang isang karera sa sanlibutan, pero dapat isipin ng mga Kristiyano ang kahalagahan ng pag-una sa kanilang espirituwal na pangangailangan. “Maligaya yaong mga palaisip sa kanilang espirituwal na pangangailangan,”  ang sabi ni Jesus. (Mat. 5:3) Ang mga nakaalay na Kristiyano ay nabubuhay para gawin ang kalooban ng Diyos, hindi ang kay Satanas. Nalulugod sila sa kautusan ni Jehova, at binubulay-bulay nila iyon araw at gabi. (Basahin ang Awit 1:1-3.) Pero ang karamihan sa mga kurso sa paaralan ngayon ay umuubos ng panahon ng isang Kristiyano na para sana sa pagbubulay-bulay sa Salita ng Diyos at paglilingkod kay Jehova.

12. Anong pagpili ang napapaharap sa maraming kabataan ngayon?

12 Ang isang aliping Kristiyano ay maaaring mahirapan dahil sa kaniyang panginoong di-kapananampalataya. Sa kaniyang unang liham sa mga taga-Corinto, nagtanong si Pablo: “Tinawag ka ba habang isang alipin?” Saka siya nagpayo: “Huwag mo itong ikabahala; ngunit kung maaari ka ring maging malaya, samantalahin mo nga ang pagkakataon.” (1 Cor. 7:21) Mas mabuti kung makakalaya ang isa sa pagkaalipin. Sa maraming bansa ngayon, kahilingan ang edukasyon hanggang sa isang partikular na edad. Pagkatapos, pinapipili ang mga estudyante kung gusto nilang magpatuloy sa pag-aaral o hindi. Ang isang Kristiyano na magpapatuloy sa pag-aaral para magkaroon ng karera sa sanlibutang ito ay malamang na mahirapang pumasok sa buong-panahong paglilingkod.—Basahin ang 1 Corinto 7:23.

Kanino ka magpapaalipin?

MATAAS NA EDUKASYON O ANG PINAKAMATAAS NA EDUKASYON?

13. Anong uri ng edukasyon ang lubusang pakikinabangan ng mga lingkod ni Jehova?

13 Nagbabala si Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas: “Mag-ingat: baka may sinumang tumangay sa inyo bilang kaniyang nasila sa pamamagitan ng pilosopiya at walang-katuturang panlilinlang ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa panimulang mga bagay ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo.” (Col. 2:8) Ang “pilosopiya at walang-katuturang panlilinlang ayon sa tradisyon ng mga tao” ay makikita ngayon sa makasanlibutang kaisipan na isinusulong ng maraming intelektuwal. Ang mga nagtapos ng mataas na edukasyon, na nagsunog ng kilay sa akademikong pag-aaral, ay kadalasang walang gaanong praktikal na kasanayan at hindi handang humarap sa realidad ng buhay. Kabaligtaran nito, ang mga lingkod ni Jehova ay pumipili ng edukasyong magbibigay sa kanila ng kinakailangang kasanayan para makapamuhay nang simple at makapaglingkod sa Diyos. Sineseryoso nila ang payo ni Pablo kay Timoteo: “Ang totoo, ito ay isang paraan ng malaking pakinabang, itong makadiyos na debosyon kalakip ang kasiyahan sa sarili. Kaya, sa pagkakaroon ng pagkain at pananamit, magiging kontento na tayo sa mga bagay na ito.” (1 Tim. 6:6, 8) Sa halip na kumuha ng mga degree at maging titulado,  ang mga tunay na Kristiyano ay nakapokus sa lubusang pakikibahagi sa ministeryo para matulungan ang iba na maging alagad ni Kristo.—Basahin ang 2 Corinto 3:1-3.

14. Ayon sa Filipos 3:8, paano itinuring ni Pablo ang pribilehiyo niyang maging alipin ng Diyos at ni Kristo?

14 Kuning halimbawa si Pablo. Naturuan siya sa paanan ni Gamaliel na guro sa Kautusang Judio. Ang edukasyong natamo niya ay maikukumpara sa kurso sa unibersidad ngayon. Pero paano ito itinuring ni Pablo kumpara sa pribilehiyo niyang maging alipin ng Diyos at ni Kristo? Sumulat siya: “Ang lahat ng bagay ay itinuturing ko rin na kawalan dahil sa nakahihigit na halaga ng kaalaman tungkol kay Kristo Jesus na aking Panginoon.” Idinagdag pa niya: “Dahil sa kaniya ay tinanggap ko ang kawalan ng lahat ng bagay at itinuturing kong mga basura ang mga iyon, upang matamo ko si Kristo.” (Fil. 3:8) Ang sinabi niya ay makakatulong sa Kristiyanong mga kabataan at mga magulang na maging matalino sa pagpapasiya pagdating sa edukasyon. (Tingnan ang mga larawan.)

MAKINABANG SA PINAKAMATAAS NA EDUKASYON

15, 16. Anong edukasyon ang inilalaan ng organisasyon ni Jehova? Saan ito nakapokus?

15 Ano ba ang kalagayan ngayon sa maraming institusyon ng mataas na edukasyon? Hindi ba’t laganap doon ang imoralidad at mga bisyo? At hindi ba’t kung minsan ay itinataguyod doon ang paglaban sa pamahalaan? (Efe. 2:2) Sa kabaligtaran, ang organisasyon ni Jehova ay naglalaan ng pinakamataas na edukasyon sa loob ng mapayapang kongregasyong Kristiyano. Lahat tayo ay nakikinabang sa lingguhang Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo. Nariyan din ang espesyal na kurso para sa mga brother na payunir at walang asawa (Bible School for Single Brothers) at mga mag-asawang payunir (Bible School for Christian Couples). Ang gayong teokratikong edukasyon ay tumutulong sa atin na maging masunurin kay Jehova, ang ating makalangit na Panginoon.

16 Makapagsasaliksik tayo ng espirituwal na kayamanan sa Watch Tower Publications Index o sa Watchtower Library sa CD-ROM. Ang pagsamba kay Jehova ang pokus ng edukasyong ito. Tinuturuan tayo nito kung paano natin matutulungan ang mga tao na makipagkasundo sa Diyos, at ang mga natulungan naman natin ay makapagtuturo din sa iba.—2 Cor. 5:20; 2 Tim. 2:2.

GANTIMPALA PARA SA ALIPIN

17. Anong mga pagpapala ang dulot ng pinakamataas na edukasyon?

17 Sa talinghaga ni Jesus tungkol sa mga talento, ang dalawang tapat na alipin ay tumanggap ng komendasyon at nakibahagi sa kagalakan ng kanilang panginoon nang atasan sila ng higit pang gawain. (Basahin ang Mateo 25:21, 23.) Magdudulot ng kagalakan at pagpapala ang pagpili ngayon sa pinakamataas na edukasyon. Kuning halimbawa si Michael. Napakahusay niyang estudyante kaya kinausap siya ng kaniyang mga guro tungkol sa posibilidad na makapag-aral siya sa unibersidad. Laking gulat nila nang sabihin ni Michael na kukuha lang siya ng vocational course. Di-nagtagal, nagamit niya ito para suportahan ang kaniyang sarili bilang regular pioneer. May pinanghinayangan ba siya? “Walang maipapantay sa teokratikong edukasyon na natanggap ko bilang payunir—at ngayon bilang elder sa kongregasyon,” ang sabi niya. “Anumang perang kikitain ko ay walang-wala kumpara sa mga pagpapala at pribilehiyong natanggap ko. Mabuti na lang at hindi ako kumuha ng mataas na edukasyon.”

18. Bakit dapat mong piliin ang pinakamataas na edukasyon?

18 Itinuturo sa atin ng pinakamataas na edukasyon kung ano ang kalooban ng Diyos at kung paano tayo magpapaalipin kay Jehova. Binibigyan tayo nito ng pag-asang ‘mapalaya sa pagkaalipin sa kasiraan’ at sa kalaunan ay matamo ang “maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos.” (Roma 8:21) Higit sa lahat, natututuhan natin ang pinakamahusay na paraan para ipakitang talagang mahal natin ang ating makalangit na Panginoon, si Jehova.—Ex. 21:5.