Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Maglingkod Nang Walang Pinagsisisihan

Maglingkod Nang Walang Pinagsisisihan

“Nililimot ang mga bagay na nasa likuran at inaabot ang mga bagay na nasa unahan.”—FIL. 3:13.

1-3. (a) Ano ang pagsisisi o panghihinayang? Paano ito maaaring makaapekto sa atin? (b) Ano ang matututuhan natin sa halimbawa ni Pablo?

ISINULAT ng isang makata: “Sa lahat ng malulungkot na pananalitang binigkas o isinulat, ito ang pinakamalungkot: ‘Disin sana!’” Ang makatang ito ay si J. G. Whittier, at tinutukoy niya ang mga bagay na pinanghihinayangan o pinagsisisihan natin, na gusto nating baguhin kung maibabalik lang natin ang panahon. Ang “pagsisisi,” o “panghihinayang,” ay paghihirap ng kalooban dahil sa mga bagay na ginawa o hindi natin ginawa. Maaari itong mangahulugang “muling tumangis.” Lahat tayo ay nakagawa ng mga bagay na gusto nating baguhin kung maibabalik lang natin ang panahon. Anong mga bagay ang pinagsisisihan o pinanghihinayangan mo?

2 May mga taong nakagawa ng mabibigat na pagkakamali sa kanilang buhay, o malulubhang kasalanan pa nga. Ang iba naman ay walang nagawang masama, pero nag-aalinlangan sila kung tama ang naging pagpapasiya nila. Ang ilan ay natutong kalimutan ang nakaraan at magpatuloy sa kanilang buhay. Pero hindi naman maalis-alis ng iba ang pagsisisi o panghihinayang. (Awit 51:3) Alin ka sa mga ito? Gusto mo bang makapaglingkod sa Diyos nang walang pinagsisisihan o pinanghihinayangan? Sa ulat ng Bibliya, mayroon na bang nakagawa niyan? Mayroon—si apostol Pablo.

3 Nakagawa si Pablo kapuwa ng malalaking pagkakamali at matatalinong pagpapasiya. Pinagsisihan niya nang husto ang nagawa niyang mga pagkakamali, pero natutuhan din niyang magpokus sa tapat na paglilingkod sa Diyos. Tingnan natin kung ano ang matututuhan natin sa kaniyang halimbawa.

ANG NAKARAAN NI PABLO

4. Ano ang mga ginawa ni Pablo na pinagsisihan niya nang maglaon?

4 Nang si Pablo ay isang kabataang Pariseo, nakagawa  siya ng mga bagay na pinagsisihan niya nang maglaon. Halimbawa, may-kalupitan niyang pinag-usig ang mga alagad ni Kristo. Sinasabi ng Bibliya na kaagad-agad pagkatapos patayin ng mga mang-uusig si Esteban, “si Saul [na nakilala nang maglaon bilang Pablo] ay nagsimulang makitungo sa kongregasyon nang may kalupitan. Isa-isang pinapasok ang mga bahay at, kinakaladkad sa labas kapuwa ang mga lalaki at mga babae, dinadala niya sila sa bilangguan.” (Gawa 8:3) Ayon sa iskolar na si Albert Barnes, ang salitang Griego na isinaling ‘makitungo nang may kalupitan’ ay isang matinding pananalita, na “nagpapahiwatig ng sigasig at pagngangalit na ipinakita [ni Saul] sa pang-uusig.” Kaya ayon kay Barnes, “sinalanta ni Saul ang simbahan na parang isang mabangis na hayop.” Bilang debotong Judio, inakala ni Saul na inatasan siya ng Diyos na pawiin ang Kristiyanismo. Kaya may-kabagsikan niyang tinugis ang mga Kristiyano, anupat “sumisilakbo pa ng pagbabanta at pagpaslang laban sa . . . mga lalaki at mga babae,” para puksain sila.—Gawa 9:1, 2; 22:4. *

5. Ipaliwanag kung bakit huminto si Saul sa pag-usig sa mga alagad at nagsimulang mangaral tungkol kay Kristo.

5 Papunta si Saul sa Damasco para dakpin ang mga alagad ni Jesus mula sa kanilang mga tahanan, at kaladkarin sila patungong Jerusalem para matikman ang poot ng Sanedrin. Pero nabigo siya dahil pinigilan siya ng Ulo ng kongregasyong Kristiyano. (Efe. 5:23) Habang patungo sa Damasco, nagpakita sa kaniya si Jesus, at nabulag siya dahil sa isang makahimalang liwanag. Pagkatapos, pinapunta ni Jesus si Saul sa Damasco para maghintay ng karagdagang tagubilin. Alam na natin ang sumunod na nangyari.—Gawa 9:3-22.

6, 7. Ano ang nagpapakita na alam ni Pablo kung gaano kabigat ang mga nagawa niya?

6 Agad na nagbago ang saloobin ni Pablo nang maging Kristiyano siya. Kung dati ay isa siyang malupit na kaaway ng Kristiyanismo, isa na siyang masigasig na tagapagtaguyod nito. Pero isinulat niya nang maglaon: “Sabihin pa, narinig ninyo ang tungkol sa aking paggawi noong una sa Judaismo, na hanggang sa punto ng pagmamalabis ay patuloy kong pinag-uusig ang kongregasyon ng Diyos at winawasak iyon.” (Gal. 1:13) Muli niyang binanggit ang tungkol sa nakaraan niya nang sumulat siya sa mga taga-Corinto, mga taga-Filipos, at kay Timoteo. (Basahin ang 1 Corinto 15:9; Fil. 3:6; 1 Tim. 1:13) Ikinahihiya ni Pablo ang mga bagay na ginawa niya, pero hindi rin siya nagkunwari na parang walang nangyari. Alam niyang nakagawa siya ng mabibigat na pagkakamali.—Gawa 26:9-11.

7 Binanggit ng iskolar ng Bibliya na si Frederic W. Farrar ang papel na ginampanan ni Saul sa “kahindik-hindik na pag-uusig.” Idinagdag pa ni Farrar na kung susuriin natin ang kahila-hilakbot na resulta ng malungkot na bahaging ito ng buhay ni Pablo, “mararamdaman natin ang bigat ng pagsisisi na nadama niya, at ang panlalait na dinanas niya sa malulupit na kaaway.” Marahil kapag dumadalaw si Pablo sa iba’t ibang kongregasyon, sinasabi sa kaniya ng mga kapatid: ‘Ikaw pala si Pablo—ang nang-usig sa amin!’—Gawa 9:21.

8. Ano ang nadama ni Pablo hinggil sa awa at pag-ibig na ipinakita sa kaniya ni Jehova at ni Jesus? Ano ang matututuhan natin dito?

8 Naunawaan ni Pablo na hindi niya magagawa ang kaniyang ministeryo kung hindi dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos. Sa kaniyang 14 na liham, mga 90 ulit  niyang binanggit ang maawaing katangiang iyan ng Diyos—higit kaysa sa sinumang manunulat ng Bibliya. (Basahin ang 1 Corinto 15:10.) Lubhang pinahalagahan ni Pablo ang awa na ipinakita sa kaniya, at ayaw niyang mawalan ng kabuluhan ang di-sana-nararapat na kabaitan sa kaniya ng Diyos. Kaya “nagpagal [siya] nang labis” kaysa sa lahat ng iba pang apostol. Ipinakikita ng halimbawa ni Pablo na kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, gaanuman kabigat ang mga ito, at hihinto sa paggawa ng masama, patatawarin tayo ni Jehova salig sa haing pantubos ni Jesus. Kaya naman, kung iniisip mong hindi kayang takpan ng haing pantubos ni Kristo ang kasalanan mo, alalahanin mo ang halimbawa ni Pablo. (Basahin ang 1 Timoteo 1:15, 16.) Bagaman dati siyang marahas na mang-uusig ni Kristo, naisulat niya: ‘Ang Anak ng Diyos ay umibig sa akin at nagbigay ng kaniyang sarili para sa akin.’ (Gal. 2:20; Gawa 9:5) Natutuhan ni Pablo na anuman ang kaniyang nakaraan, kailangan niyang maglingkod sa Diyos nang buong kaluluwa, para wala na siyang pagsisihan uli. Pinagsisikapan mo bang gawin iyan?

Natutuhan ni Pablo kung paano maglingkod nang walang pinagsisisihan

MAY PINAGSISISIHAN KA BA?

9, 10. (a) Ano ang pinagsisisihan o pinanghihinayangan ng ilang lingkod ni Jehova? (b) Bakit masama ang patuloy na pag-iisip sa mga pagkakamali mo noon?

9 May mga nagawa ka ba na pinagsisisihan mo ngayon? Sinayang mo ba ang panahon at lakas mo sa di-makabuluhang mga bagay? May naagrabyado ka ba? O marahil ay may iba kang pinanghihinayangan. Kung gayon, ano ang puwede mong gawin?

10 May mga tao na laging nag-aalala! Patuloy nilang sinisisi at pinahihirapan ang kanilang sarili. Pero may nagagawa bang mabuti ang pag-aalala? Wala. Ipagpalagay mong nakaupo ka sa isang tumba-tumba. May mararating ka ba kahit ilang oras mong ubusin ang lakas mo sa pagpapauguy-ugoy roon? Sa halip na mag-alala, gawin ang makakaya mo para lutasin ang problema. Humingi ng tawad sa pinagkasalahan mo at makipagpayapaan  ka sa kaniya. Isipin kung bakit ka nagkamali para hindi mo na ito maulit. Pero kung minsan, kailangan mo talagang tiisin ang mga bunga ng pagkakamali mo. Walang mabuting idudulot ang patuloy na pag-iisip sa mga pagkakamali mo noon. Hahadlang pa nga ito sa iyong pagsisikap na maglingkod sa Diyos nang buong kaluluwa!

11. (a) Paano natin matatanggap ang awa at maibiging-kabaitan ni Jehova? (b) Ano ang sinasabi ng Bibliya na dapat nating gawin para magkaroon ng kapayapaan ng isip?

11 Ang ilan ay nagpapadaig sa nakaraang mga pagkakamali anupat iniisip na hindi sila karapat-dapat sa awa ng Diyos. Marahil nadarama nila ito dahil napakabigat o napakarami na nilang kasalanan. Pero ang totoo, anuman ang nagawa nila noon, maaari silang magsisi, magbago, at humingi ng kapatawaran. (Gawa 3:19) Maaari silang pagpakitaan ni Jehova ng awa at maibiging-kabaitan, gaya ng ginawa niya sa maraming iba pa. Patatawarin ni Jehova ang sinumang mapagpakumbaba, tapat, at taimtim na nagsisisi. Ginawa niya iyan kay Job, na nagsabi: “Ako ay nagsisisi sa alabok at abo.” (Job 42:6) Para magkaroon ng kapayapaan ng isip, sundin natin ang sinasabi ng Bibliya: “Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalansang ay hindi magtatagumpay, ngunit siyang nagtatapat at nag-iiwan ng mga iyon ay pagpapakitaan ng awa.” (Kaw. 28:13; Sant. 5:14-16) Kailangan nating ipagtapat sa Diyos ang ating kasalanan, hingin ang kaniyang kapatawaran, at ituwid ang ating pagkakamali. (2 Cor. 7:10, 11) Sa gayon, matatanggap natin ang awa ni Jehova, na ‘nagpapatawad nang sagana.’—Isa. 55:7.

12. (a) Kung nababagabag ang ating budhi, paano natin matutularan ang ginawa ni David? (b) Sa anong diwa ‘nalungkot’ si Jehova? Bakit nakaaaliw malaman iyan? (Tingnan ang kahon.)

12 Ang panalangin ay isang mabisang paraan ng pagtulong sa atin ng Diyos. Sa isang magandang awit, ipinahayag ni David na nananampalataya siyang dininig ni Jehova ang kaniyang mga panalangin. (Basahin ang Awit 32:1-5.) Inamin ni David na nanghina siya dahil sa panunumbat ng kaniyang budhi. Nabalisa siya, nagkasakit, at nanlumo. Paano siya nakadama ng ginhawa? Ipinagtapat niya sa Diyos ang kaniyang kasalanan at pinatawad siya. Dininig ni Jehova ang panalangin ni David, pinatibay siya, at tinulungang patuloy na gawin ang tama. Sa katulad na paraan, kung binabagabag ka ng mga pagkakamaling nagawa mo noon, taimtim na hingin sa panalangin ang kapatawaran ni Jehova at gawin ang iyong makakaya para ituwid ang mga ito. Makatitiyak kang diringgin ni Jehova ang iyong panalangin at patatawarin ka niya.—Awit 86:5.

TUMINGIN SA HINAHARAP

13, 14. (a) Saan tayo dapat magpokus ng ating pansin? (b) Anong mga tanong ang makatutulong sa atin na pag-isipan ang mga ginagawa natin sa ngayon?

13 Totoo na maaari tayong matuto mula  sa ating nakaraan, pero hindi tama na patuloy tayong mabahala rito. Magpokus tayo ng pansin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Tanungin ang sarili: ‘Mga ilang taon mula ngayon, pagsisisihan ko ba ang mga bagay na ginawa o hindi ko ginawa? Naglilingkod ba ako nang tapat sa Diyos para wala akong pagsisihan sa bandang huli?’

14 Habang papalapit ang malaking kapighatian, ayaw nating dumating sa punto na mabagabag tayo ng ganitong mga kaisipan: ‘Bakit hindi ako naging masigasig sa paglilingkod sa Diyos? Bakit hindi ako nagpayunir? Bakit hindi ko sinikap abutin ang pribilehiyong maging ministeryal na lingkod? Talaga bang nagsikap akong magbihis ng bagong personalidad? Ako ba ang uri ng tao na gusto ni Jehova na mamuhay sa kaniyang bagong sanlibutan?’ Sa halip na basta mabalisa sa mga ito, pag-isipan kung ano ang mga ginagawa mo ngayon at tiyaking ginagawa mo ang buong makakaya mo sa paglilingkod kay Jehova. Gumawa ng matatalinong pasiya para hindi ka magsisi sa kalaunan.—2 Tim. 2:15.

HUWAG PAGSISIHAN ANG IYONG SAGRADONG PAGLILINGKOD

15, 16. (a) Anong mga sakripisyo ang ginawa ng marami para unahin ang paglilingkod sa Diyos? (b) Bakit hindi natin dapat panghinayangan ang anumang sakripisyong ginawa natin para sa Kaharian?

15 Kumusta naman ang mga nagsakripisyo para makapaglingkod nang buong panahon kay Jehova? Marahil iniwan mo ang isang magandang karera o matagumpay na negosyo para pasimplehin ang iyong buhay at magkaroon ng mas maraming panahon para sa Kaharian. O baka nagpasiya kang manatiling walang asawa o walang anak para makapaglingkod sa Bethel, sa international construction work, o sa gawaing paglalakbay o pagmimisyonero. Pinagsisisihan mo ba ang mga desisyong iyon ngayong nagkakaedad ka na? Iisipin mo bang hindi naman pala kailangan o wala sa panahon ang mga pagsasakripisyong iyon? Hinding-hindi!

16 Ginawa mo ang mga pasiyang iyon dahil mahal na mahal mo si Jehova at gustung-gusto mong tulungan ang iba na maglingkod sa kaniya. Huwag mong isipin na napabuti sana ang buhay mo kung iba ang mga naging tunguhin mo. Magiging maligaya ka dahil natitiyak mong tama ang ginawa mo at naglingkod ka nang buong makakaya kay Jehova. Hindi niya kalilimutan ang iyong mga sakripisyo. Sa “tunay na buhay,” isang buhay na sakdal at walang hanggan, tatanggap ka ng mga pagpapalang higit pa sa inaasahan mo.—Awit 145:16; 1 Tim. 6:19.

KUNG PAANO MAGLILINGKOD NANG WALANG PINAGSISISIHAN

17, 18. (a) Ano ang ginawa ni Pablo para makapaglingkod sa Diyos nang walang pinagsisisihan? (b) Paano mo matutularan ang halimbawa ni Pablo?

17 Ano ang ginawa ni Pablo para makapaglingkod sa Diyos nang walang pinagsisisihan? Isinulat niya: “Nililimot [ko] ang mga bagay na nasa likuran at inaabot ang mga bagay na nasa unahan.” (Basahin ang Filipos 3:13, 14.) Hindi pinagtuunan ng pansin ni Pablo ang maling landasin niya sa Judaismo. Sa halip, ibinuhos niya ang kaniyang buong lakas para makapanatiling tapat at makamit ang gantimpalang buhay na walang hanggan.

18 Ano ang matututuhan natin sa sinabi ni Pablo? Sa halip na magmukmok dahil sa ating nakaraan, na hindi na natin mababago, magpokus tayo sa mga magagawa natin para makamit ang mga pagpapala sa hinaharap. Baka hindi na natin lubusang makakalimutan ang mga pagkakamali natin noon, pero huwag naman nating patuloy na sumbatan ang ating sarili dahil sa mga ito. Limutin natin ang nakaraan, gawin ang ating buong makakaya ngayon sa paglilingkod sa Diyos, at asamin ang ating magandang kinabukasan!

^ par. 4 Sa Bibliya, maraming ulit na binanggit na ang mga babae ay kabilang sa mga pinag-usig ni Saul. Ipinakikita nito na ang kababaihan ay may mahalagang papel sa pangangaral noong unang siglo, gaya rin ngayon.—Awit 68:11.