Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Ang Tamang Dahilan Upang Maniwala

Ang Tamang Dahilan Upang Maniwala

Ang Tamang Dahilan Upang Maniwala

SINASABI ng Koreanong aklat na 31 Reasons Why Young People Leave the Church na marami ang hindi na nagsisimba sapagkat hindi nila masumpungan ang kasiya-siyang mga sagot sa kanilang mga tanong. Bilang halimbawa, nagtatanong sila, ‘Bakit nagdurusa ang mga taong naniniwala sa Diyos?’ at ‘Bakit kailangan nating tanggapin ang lahat ng itinuturo ng simbahan gayong marami sa mga turo ang nakalilito at nagkakasalungatan?’

Palibhasa’y hindi nasisiyahan sa mga kasagutan na ibinibigay ng kanilang klero, marami ang naghinuha na walang kasagutan sa Bibliya. Kapag nagpapaliwanag ang isang klerigo batay lamang sa kaniyang personal na opinyon, ang resulta ay kadalasang maling pagkaunawa, pagtatakwil pa nga, sa Diyos at sa Bibliya.

Iyan ang naranasan ni Abel, na pinalaki bilang isang Luterano sa Timog Aprika. Naaalaala niya: “Itinuturo ng simbahan na ang lahat ng namamatay ay ‘kinukuha’ ng Diyos. Ngunit hindi ko maunawaan kung bakit ‘kinukuha’ ng isang Diyos ng pag-ibig ang mga magulang sa kanilang mga anak. Sa kabukiran ng Aprika kung saan ako lumaki, hindi namin pinapatay ang isang inahing manok hangga’t hindi pa lumaki ang mga sisiw. Kung masumpungan naming buntis ang isang baka, inaantala namin ang pagkatay rito hanggang sa maisilang at maawat ang guya. Hindi ko maunawaan kung bakit hindi nagpapakita ng gayunding konsiderasyon sa mga tao ang isang maibiging Diyos.”

Gayundin ang mga pag-aalinlangan ni Aram, isang taga-Canada. “Nang ako’y 13 taóng gulang, namatay ang tatay ko,” ang sabi niya. “Sa ritwal sa libing, ipinaliwanag ng isang kilalang klerigo na ninais ng Diyos na mamatay ang aking tatay upang mapalapít siya sa Diyos sa langit. ‘Kinukuha ng Diyos ang mabubuting tao,’ aniya, ‘sapagkat iniibig ng Diyos ang mga matuwid.’ Hindi ko maunawaan kung bakit lubhang makasarili ang Diyos.”

Nang maglaon, kapuwa sina Abel at Aram ay nakausap ng mga Saksi ni Jehova, nakipag-aral ng Bibliya sa kanila at, sa wakas, nakasumpong ng mga kasagutan sa kanilang mga katanungan. Nagkaroon sila ng pag-ibig sa Diyos at matibay na pananampalataya sa kaniya. Nang dakong huli, inialay nila ang kanilang buhay kay Jehova at naging matapat na mga lingkod niya.

Tumpak na Kaalaman​—Isang Susi sa Paniniwala sa Diyos

Ano ang matututuhan natin mula sa mga karanasang ito? Sinasabi nito sa atin na pagdating sa paniniwala sa Diyos, mahalaga ang tumpak na kaalaman sa Bibliya. Sinabi ni apostol Pablo sa mga Kristiyano sa sinaunang lunsod ng Filipos: “Ito ang patuloy kong ipinapanalangin, na ang inyong pag-ibig ay managana nawa nang higit at higit pa na may tumpak na kaalaman at lubos na kaunawaan.” (Filipos 1:9) Iniuugnay rito ni Pablo ang pag-ibig sa Diyos at sa mga kapananampalataya sa tumpak na kaalaman sa Diyos at sa kaunawaan sa kaniyang kalooban.

Makatuwiran ito, yamang ang unang kahilingan sa pagkakaroon ng tiwala at kumpiyansa sa isa ay ang makilala ang taong iyon​—habang mas lubusan at tumpak ang pagkakilala mo, mas mabuti. Sa katulad na paraan, kailangan ang tumpak na kaalaman upang ikaw ay mapakilos na maniwala sa Diyos. “Ang pananampalataya ay ang mapananaligang paghihintay sa mga bagay na inaasahan, ang malinaw na pagtatanghal ng mga katunayan bagaman hindi nakikita,” ang sabi ni Pablo. (Hebreo 11:1) Ang paniniwala sa Diyos nang walang tumpak na kaalaman sa Bibliya ay parang isang bahay na baraha. Ang kaunting ihip lamang ay sapat na upang pabagsakin ito.

Makatutulong sa iyo ang pag-aaral ng Bibliya upang masumpungan mo ang mga sagot sa mga tanong na gaya niyaong malaon nang nakalilito kina Abel at Aram, Bakit namamatay ang mga tao? Ipinaliliwanag ng Bibliya na “sa pamamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala.” (Roma 5:12) Ang mga tao ay tumatanda at namamatay, hindi dahil sa kinukuha sila ng Diyos upang makasama niya, kundi dahil sa nagkasala si Adan. (Genesis 2:16, 17; 3:6, 17-19) Karagdagan pa, isinisiwalat ng Bibliya ang tunay na pag-asa na iniaalok ng Diyos na Jehova. Nagbibigay siya ng pag-asa ng pagkabuhay-muli para sa makasalanang sangkatauhan sa pamamagitan ng kaniyang Anak, si Jesu-Kristo.​—Juan 5:28, 29; Gawa 24:15.

Upang maunawaan natin ang katotohanan hinggil sa pagkabuhay-muli, ang ulat ng Bibliya ay naglalaman ng ilang halimbawa ng mga indibiduwal na binuhay-muli ni Jesus. (Lucas 7:11-​17; 8:40-​56; Juan 11:17-​45) Habang binabasa mo ang mga ulat na ito ng Bibliya, pansinin ang kagalakan at labis na katuwaang naranasan ng mga kaibigan at pamilya ng mga binuhay-muli. Pansinin din na naudyukan silang purihin ang Diyos at manampalataya kay Jesus.

Maaaring magkaroon ng gayunding epekto sa mga tao ngayon ang tumpak na kaalaman hinggil sa Diyos at sa kaniyang mga layunin. Marami noon na hindi nakasumpong ng kasiya-siyang sagot sa mahahalagang tanong ang nalito, nahirapan, at natisod pa nga. Subalit habang pinag-aaralan nila ang Bibliya, nasumpungan nila ang mga kasagutan, at lubusang binago niyan ang kanilang buhay.

Pag-ibig sa Diyos​—Pangunahing Dahilan ng Paglilingkod sa Kaniya

Bagaman mahalaga ang tumpak na kaalaman sa pananampalataya sa Diyos, higit pa ang kailangan upang mapakilos ang isa na sumunod at maglingkod sa kaniya. Nang tanungin kung ano ang pinakadakilang utos mula sa Diyos, sinabi ni Jesus: “Iibigin mo si Jehova na iyong Diyos nang iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa at nang iyong buong pag-iisip at nang iyong buong lakas.” (Marcos 12:30) Kung iniibig ng isang tao ang Diyos sa paraang ayon sa sinabi ni Jesus, talagang kusa siyang susunod at maglilingkod sa Kaniya. Totoo ba iyan sa iyo?

Ganito ang dahilan ni Rachel, na naglilingkod bilang isang misyonera sa Korea sa loob ng ilang dekada, kung bakit siya nanampalataya: “Iniisip ko ang pagkabukas-palad ni Jehova sa kaniyang mga nilalang, ang pagpapatawad niya kapag nakikitungo sa kaniyang bayan, at ang kaniyang pagnanais na makinabang tayo sa pamamagitan ng pagpapabatid sa atin ng kung ano ang gusto niya sa atin. Ang lahat ng bagay na iyon ang nagpapalaki ng pag-ibig ko sa Diyos. At ang pag-ibig na iyon ang nag-uudyok sa akin na paglingkuran siya.”

Si Martha, isang biyuda mula sa Alemanya, ay nakapaglingkod na kay Jehova sa loob ng 48 taon. Ang sabi niya: “Bakit ako naglilingkod kay Jehova? Sapagkat iniibig ko siya. Gabi-gabi, nakikipag-usap ako kay Jehova sa panalangin at sinasabi ko sa kaniya na lubus-lubusan akong nagpapasalamat sa lahat ng kaniyang mga pagpapala, lalo na sa haing pantubos.”

Oo, ang pag-ibig sa Diyos ang mag-uudyok sa atin na paglingkuran siya mula sa puso. Ngunit paano ba nagkakaroon ng gayong pag-ibig ang isa? Ang pinakamalakas na pangganyak upang malinang ang pag-ibig sa Diyos ay ang matinding pagpapahalaga sa pag-ibig na ipinakita niya sa atin. Pansinin ang nakaaantig-damdamin na paalaalang ito mula sa Bibliya: “Siya na hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa ganito nahayag ang pag-ibig ng Diyos may kaugnayan sa atin, sapagkat isinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na Anak sa sanlibutan upang magkamit tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang pag-ibig ay nasa bagay na ito, hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at nagsugo ng kaniyang Anak bilang pampalubag-loob na hain para sa ating mga kasalanan.”​—1 Juan 4:8-10.

Nauunawaan mo ba kung gaano kadakila ang pag-ibig na ito? Gunigunihin na ikaw ay nalulunod sa isang humuhugos na ilog at isinapanganib ng isang tao ang kaniyang buhay upang iligtas ka. Kalilimutan mo ba siya, o hindi ba’t labis kang magpapasalamat sa kaniya? Hindi ba’t handa mong gawin ang lahat ng bagay para sa kaniya? Makapupong higit na dakila ang pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa paglalaan ng kaniyang Anak, si Jesu-Kristo, bilang haing pantubos. (Juan 3:16; Roma 8:38, 39) Kapag ang puso mo ay naantig ng pag-ibig ng Diyos, pakikilusin ka nito na ibigin at paglingkuran siya nang buong puso.

Mga Pagpapala Ngayon at sa Hinaharap

Bagaman ang ating pag-ibig sa Diyos ang dapat maging pangunahing dahilan sa paggawa ng kaniyang kalooban, nakapagpapasiglang malaman na ginagantimpalaan ng Diyos ang mga naglilingkod sa kaniya. Ganito ang sinabi ni apostol Pablo: “Kung walang pananampalataya ay imposibleng palugdan siya nang lubos, sapagkat siya na lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya nga ay umiiral at na siya ang nagiging tagapagbigay-gantimpala doon sa mga may-pananabik na humahanap sa kaniya.”​—Hebreo 11:6.

Ang mga umiibig at sumusunod sa Diyos ay tunay na pinagpapala niya. Marami ang nagtatamasa ng mas mabuting kalusugan bilang resulta ng pagsunod sa mga simulain ng Bibliya. (Kawikaan 23:20, 21; 2 Corinto 7:1) Yaong mga nagkakapit ng mga simulain ng Bibliya hinggil sa pagkamatapat at kasipagan ay karaniwan nang pinagkakatiwalaan ng kanilang mga amo at sa gayo’y nagtatamasa ng higit na seguridad sa kabuhayan. (Colosas 3:23) Sa pamamagitan ng paglalagak ng kanilang tiwala kay Jehova, ang mga lingkod ng Diyos ay nagtatamasa ng kapayapaan ng isip kahit sa ilalim ng mahihirap na kalagayan. (Kawikaan 28:25; Filipos 4:6, 7) Higit sa lahat, may pagtitiwala silang umaasa sa pagpapalang buhay na walang hanggan sa dumarating na makalupang Paraiso.​—Awit 37:11, 29.

Ano ang nadarama tungkol kay Jehova niyaong mga nagtatamasa ng gayong mga pagpapala mula sa kaniya? Ganito ipinahahayag ni Jacquelin, isang Kristiyano sa Canada, ang kaniyang pagpapahalaga sa Diyos: “Lagi niya tayong binibigyan ng gayong kamangha-manghang mga kaloob, at inilalaan niya ang tiyak na pag-asang buhay na walang hanggan.” Ganito inilalarawan ni Abel, na ang mga kapahayagan ay nabanggit kanina, ang kaniyang damdamin: “Ang pag-asang mabuhay magpakailanman sa isang paraisong lupa ay isang bagay na bago sa akin, at inaasam-asam ko ito. Subalit, kahit na walang Paraiso, isang kaluguran pa rin sa akin na ipakita ang aking pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kaniya.”

Ikaw Man ay Maaaring Magkaroon ng Tunay na Pananampalataya

“Si Jehova ng mga hukbo ay humahatol taglay ang katuwiran; sinusuri niya ang mga bato at ang puso,” ang sabi ng Bibliya. (Jeremias 11:20) Oo, sinusuri ni Jehova kung ano ang kaibuturan ng ating pagkatao. Dapat suriin ng bawat isa ang kaniyang sariling motibo sa paniniwala sa Diyos. Ang maling mga paniniwala at ideya tungkol sa Diyos ay maaaring umakay noon sa maling mga pagkilos. Subalit ang tumpak na kaalaman sa Bibliya ay maaaring umakay sa tamang kaugnayan sa Maylalang, ang Diyos na Jehova.​—1 Timoteo 2:3, 4.

Sa pamamagitan ng kanilang kaayusan ng libreng pantahanang pag-aaral sa Bibliya, tinutulungan ng mga Saksi ni Jehova ang mga tao na magtamo ng tumpak na kaalaman sa Diyos. (Mateo 28:20) Ang marami na tumanggap ng gayong tulong ay umibig sa Diyos at nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa kaniya. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa Bibliya, natamo nila ang “praktikal na karunungan at ang kakayahang mag-isip,” na tumulong sa kanila na ‘lumakad sa katiwasayan’ sa mapanganib na mga panahong ito. (Kawikaan 3:21-23) Ang pinakamahalaga, ngayon ay mayroon silang pag-asa sa hinaharap na “kapuwa tiyak at matatag.” (Hebreo 6:19) Ikaw man ay maaaring magkaroon ng tunay na pananampalataya at magtamasa ng mga pagpapalang ito.

[Kahon sa pahina 6]

Nakababagabag na mga Tanong na Nangangailangan ng mga Sagot

“Samantalang sinasanay sa ospital bilang isang estudyante sa medisina, nakita ko ang mabubuting tao na dumaraing sa kirot dahil sa mga karamdaman at mga sakuna. Kung may Diyos, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Ang relihiyon ba ay isa lamang paraan upang magkaroon ng kapayapaan ng isipan?”​—Isang dating Presbiteryano sa Korea.

“Madalas akong magtanong kung ang aking tatay, na isang alkoholiko, ay napunta sa impiyerno o sa langit. Takot na takot ako sa patay at sa ideya ng apoy ng impiyerno. Hindi ko maunawaan kung paano maipadadala ng isang maibiging Diyos ang isa upang maghirap nang walang hanggan sa impiyerno.”​—Isang dating Katoliko sa Brazil.

“Ano ba ang kinabukasan ng lupa at ng sangkatauhan? Paano maaaring mabuhay magpakailanman ang sangkatauhan? Paano matatamo ng sangkatauhan ang tunay na kapayapaan?”​—Isang dating Katoliko sa Alemanya.

“Hindi makatuwiran para sa akin ang turo ng reinkarnasyon. Ang mga hayop ay hindi sumasamba, kaya kung sa ilang kadahilanan ay inilipat ang iyong kaluluwa sa hayop upang pagbayaran ang iyong mga kasalanan, paano mo itutuwid ang mga bagay-bagay at magagawang sumulong mula sa kalagayang iyon?”​—Isang dating Hindu sa Timog Aprika.

“Lumaki ako sa isang pamilyang Confuciano, at dati akong nakikibahagi sa seremonya para sa katahimikan ng aming mga ninuno. Habang nakikibahagi ako sa pag-aayos ng mesa para sa sakripisyo at pagyuko, nag-iisip ako kung dumarating nga kaya ang namatay na mga ninuno upang kainin ang pagkain at tingnan ang pagyuko namin sa kanila.”​—Isang dating Confucianista sa Korea.

Nasumpungan ng lahat ng mga indibiduwal na ito ang mga sagot sa kanilang mga tanong nang makipag-aral sila ng Bibliya sa mga Saksi ni Jehova.