Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 TAMPOK NA PAKSA

Talaga Bang Nabuhay si Jesus?

Talaga Bang Nabuhay si Jesus?

HINDI siya mayaman ni maimpluwensiya man. Wala nga siyang bahay na masasabi niyang kaniya. Pero ang kaniyang mga turo ay nakaapekto sa milyon-milyong tao. Talaga bang nabuhay si Jesu-Kristo? Ano ba ang sinasabi ng kilalang mga tao noon at ngayon?

 • Si Michael Grant, isang istoryador at eksperto sa sinaunang sibilisasyon, ay nagsabi: “Kung gagamitin natin sa Bagong Tipan ang batayang ginagamit sa sinaunang mga akda tungkol sa kasaysayan—na siyang nararapat gawin—hindi natin matututulan ang pag-iral ni Jesus kung paanong hindi rin natin matututulan ang pag-iral ng maraming taong pagano, na itinuturing na bahagi ng kasaysayan.”

 • Si Rudolf Bultmann, isang propesor sa pag-aaral sa Bagong Tipan, ay nagsabi: “Ang pag-aalinlangan kung talaga bang nabuhay si Jesus ay walang basehan at hindi na kailangang pagtalunan. Walang matinong tao ang mag-aalinlangang si Jesus ang nagtatag ng makasaysayang organisasyon na malinaw na nagsimula sa pinakamatandang komunidad [ng mga Kristiyano] sa Palestina.”

 • Si Will Durant, isang istoryador, manunulat, at pilosopo, ay sumulat: “Na ang ilang ordinaryong lalaki mula sa iisang henerasyon [mga manunulat ng mga Ebanghelyo] ay makalikha ng isang karakter na maimpluwensiya at may kahanga-hangang personalidad, napakataas ng moral, at nagsisilbing inspirasyon ng pagkakapatiran, ay isang himalang mas mahirap paniwalaan kaysa sa alinmang nakaulat sa mga Ebanghelyo.”

 • Si Albert Einstein, isang Judiong pisiko na ipinanganak sa Germany, ay nagsabi: “Judio ako, pero manghang-mangha ako sa pambihirang pagkatao ng Nazareno.” Nang tanungin kung talaga bang si Jesus ay nabuhay, sumagot siya: “Walang kaduda-duda! Walang sinumang magbabasa ng mga Ebanghelyo ang hindi makadaramang talagang nabuhay si Jesus. Kitang-kita sa bawat salita ang kaniyang pagkatao. Walang alamat ang may ganitong buháy na buháy na kuwento.”

  “Walang sinumang magbabasa ng mga Ebanghelyo ang hindi makadaramang talagang nabuhay si Jesus.”​—Albert Einstein

 ANO ANG ISINISIWALAT NG KASAYSAYAN?

Ang pinakadetalyadong ulat tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus ay mababasa sa mga ulat ng Bibliya na tinatawag na mga Ebanghelyo, na ipinangalan sa mga manunulat nito na sina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. May binanggit din ang ilang di-Kristiyanong manunulat tungkol sa kaniya.

 • TACITUS

  (mga 56-120 C.E., o Karaniwang Panahon) Isa si Tacitus sa itinuturing na pinakadakilang istoryador na Romano. Ang paksa ng kaniyang Annals ay tungkol sa Imperyo ng Roma mula noong 14 C.E. hanggang 68 C.E. (Namatay si Jesus noong 33 C.E.) Isinulat ni Tacitus na nang magkaroon ng malaking sunog sa Roma noong 64 C.E., sinasabing si Emperador Nero ang may kagagawan nito. Pero isinulat ni Tacitus na “upang patigilin ang usap-usapan,” inakusahan ni Nero ang mga Kristiyano. Pagkatapos, sinabi ni Tacitus: “Si Kristo, na nagtatag ng pangalan [na Kristiyano], ay hinatulan ng kamatayan sa ilalim ng pamamahala ni Tiberio, salig sa hatol ng prokurador na si Poncio Pilato.”—Annals, XV, 44.

 • SUETONIUS

  (mga 69–pagkatapos ng 122 C.E.) Sa kaniyang akda na Lives of the Caesars, iniulat ng Romanong istoryador na ito ang mga pangyayari noong namamahala ang unang 11 Romanong emperador. Sa seksiyon tungkol kay Claudio, binanggit ang tungkol sa kaguluhan sa pagitan ng mga Judio sa Roma na malamang na nag-ugat sa pagtatalo tungkol kay Jesus. (Gawa 18:2) Isinulat ni Suetonius: “Palibhasa ang mga Judio ay palagiang nanliligalig dala ng panunulsol ni Chrestus [Kristo], sila ay pinalayas niya [ni Claudio] mula sa Roma.” (The Deified Claudius, XXV, 4) Bagaman pinagbintangan ni Suetonius na si Jesus ang dahilan ng mga kaguluhan, hindi siya nagduda na nabuhay si Jesus.

 • PLINY NA NAKABABATA

  (mga 61-113 C.E.) Ang Romanong awtor na ito at administrador sa Bitinia (ngayo’y Turkey) ay sumulat sa Romanong emperador na si Trajan kung ano ang gagawin sa mga Kristiyano sa probinsiyang iyon. Sinabi ni Pliny na tinangka niyang puwersahin ang mga Kristiyano na talikuran ang kanilang paniniwala, at ipinapatay niya ang mga ayaw sumunod. Ipinaliwanag niya: “Ang mga . . . umulit sa pagbigkas ng aking dasal sa mga [paganong] diyos, at sumamba, na may kasamang alak at olibano, sa harap ng larawan mo . . . at isinumpa ang Kristo . . . , para sa akin ay nararapat palayain.”—Pliny—Letters, Book X, XCVI.

 •  FLAVIUS JOSEPHUS

  (mga 37-100 C.E.) Ang Judiong saserdote at istoryador na ito ay nagsabi na si Anas, isang Judio at mataas na saserdoteng patuloy na gumamit ng politikal na impluwensiya, ay “nagtipon ng mga hukom ng Sanedrin [ang mataas na hukumang Judio] at nagharap sa mga ito ng isang lalaking nagngangalang Santiago, na kapatid ni Jesus na tinatawag na Kristo.”—Jewish Antiquities, XX, 200.

 • TALMUD

  Ipinakikita ng koleksiyong ito ng mga akdang rabiniko ng mga Judio, na may petsang mula ikatlo hanggang ikaanim na siglo C.E., na kahit ang mga kaaway ni Jesus ay nagpapatunay na nabuhay talaga siya. Sinabi sa isang bahagi nito na noong “Paskuwa, ibinitin si Yeshu [Jesus] na Nazareno,” at kaayon ito ng mga akda sa kasaysayan. (Babylonian Talmud, Sanhedrin 43a, Munich Codex; tingnan ang Juan 19:14-16.) Mababasa pa sa isang bahagi ang ganito: “Huwag sana tayong magkaroon ng anak o mag-aarál na hihiyain ang sarili sa harap ng publiko na gaya ng Nazareno”—titulong madalas gamitin kay Jesus.—Babylonian Talmud, Berakoth 17b, footnote, Munich Codex; tingnan ang Lucas 18:37.

EBIDENSIYA MULA SA BIBLIYA

Mababasa natin sa mga Ebanghelyo ang detalyadong ulat tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus, pati na ang espesipikong detalye tungkol sa mga tao, lugar, at panahon—mga palatandaan ng tunay na kasaysayan. Ang isang halimbawa ay mababasa sa Lucas 3:1, 2. Tutulong ito sa atin na matukoy ang eksaktong petsa kung kailan pinasimulan ng tagapagpauna ni Jesus na si Juan Bautista ang kaniyang gawain.

“Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos.”—2 Timoteo 3:16

Isinulat ni Lucas: “Nang ikalabinlimang taon ng paghahari ni Tiberio Cesar, nang si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea, at si Herodes ang tagapamahala ng distrito ng Galilea, ngunit si Felipe na kaniyang kapatid ang tagapamahala ng distrito ng lupain ng Iturea at Traconite, at si Lisanias ang tagapamahala ng distrito ng Abilinia, noong mga araw ng punong saserdote na si Anas at ni Caifas, ang kapahayagan ng Diyos ay dumating kay Juan na anak  ni Zacarias sa ilang.” Ayon sa detalyadong ulat na ito, masasabi natin na “ang kapahayagan ng Diyos ay dumating kay Juan” sa taóng 29 C.E.

Ang pitong bantog na lalaki na binanggit ni Lucas ay kilalang-kilala ng mga istoryador. Pero may panahong kinuwestiyon ng ilang kritiko kung talagang nabuhay sina Poncio Pilato at Lisanias. Nagkamali sila. Lumitaw ang pangalan ng dalawang opisyal na ito sa natuklasang mga sinaunang inskripsiyon, na nagpapatunay na tumpak ang isinulat ni Lucas. *

BAKIT DAPAT ITONG PAG-ISIPAN?

Itinuro ni Jesus ang tungkol sa Kaharian ng Diyos, isang pandaigdig na gobyerno

Mahalagang malaman kung talagang nabuhay si Jesus dahil mahalaga ang kaniyang mga turo. Halimbawa, itinuro ni Jesus kung paano mamuhay nang masaya at maligaya. * Nangako rin siyang darating ang panahon na mabubuhay ang lahat ng tao nang payapa, panatag, at nagkakaisa sa ilalim ng pamamahala ng isang pandaigdig na gobyernong tinatawag na “kaharian ng Diyos.”—Lucas 4:43.

Angkop ang pangalang “kaharian ng Diyos” dahil ang gobyernong ito ang gagamitin ng Diyos para mamahala sa buong daigdig. (Apocalipsis 11:15) Nilinaw iyan ni Jesus nang sabihin niya sa kaniyang modelong panalangin: “Ama namin na nasa langit, . . . dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban . . . sa lupa.” (Mateo 6:9, 10) Ano ang gagawin ng Kahariang ito para sa sangkatauhan? Tingnan ang sumusunod:

 • Matitigil na ang digmaan at alitan.Awit 46:8-11.

 • Ang kasamaan, pati na ang kasakiman at katiwalian, ay mawawala na, kasama ang mga taong di-makadiyos.Awit 37:10, 11.

 • Ang magiging mga sakop ng Kaharian ay masisiyahan sa makabuluhan at masayang gawain.Isaias 65:21, 22.

 • Babalik ang lupa sa dati nitong magandang kalagayan at magluluwal ng saganang pananim.Awit 72:16; Isaias 11:9.

Baka iniisip ng ilan na pangarap lang ang mga ito. Pero hindi ba’t ang pagtitiwala sa kakayahan ng tao ang pangangarap lang nang gising? Pag-isipan ito: Sa kabila ng pagsulong sa edukasyon, siyensiya, at teknolohiya, milyon-milyon pa rin ang hindi panatag at nababahala sa kanilang kinabukasan. At araw-araw nating nakikita ang kawalang-katarungan sa politika, ekonomiya, at relihiyon, pati na ang kasakiman at katiwalian. Maliwanag na bigo ang pamamahala ng tao!—Eclesiastes 8:9.

Oo, dapat nating pag-isipan kung talagang nabuhay si Jesus. * Sinasabi sa 2 Corinto 1:19, 20: “Gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, ang mga iyon ay naging Oo sa pamamagitan [ni Kristo].”

^ par. 23 May natagpuang inskripsiyon na bumabanggit sa pangalan ng isang tetrarka, o “tagapamahala ng distrito,” na si Lisanias. (Lucas 3:1) Namamahala siya sa Abilinia sa mismong panahong binanggit ni Lucas.

^ par. 25 Ang isang magandang halimbawa ng mga turo ni Jesus ay mababasa sa Mateo kabanata 5 hanggang 7, na tinatawag na Sermon sa Bundok.

^ par. 32 Para sa higit pang impormasyon tungkol kay Jesus at sa kaniyang mga turo, magpunta sa www.jw.org/tl, at tingnan sa TURO NG BIBLIYA > SAGOT SA MGA TANONG SA BIBLIYA.