Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ANG DAAN NG KALIGAYAHAN

Kalusugan at Pagiging Matatag

Kalusugan at Pagiging Matatag

ANG SAKIT AT KAPANSANAN AY MAY MALAKING EPEKTO SA BUHAY NG ISANG TAO. Matapos maparalisa si Ulf, dating aktibo at may magandang kalusugan, sinabi niya: “Sobra akong nadepres. Nawalan ako ng lakas ng loob at nanghina . . . Parang wala na akong halaga.”

Ipinaaalaala ng nangyari kay Ulf na hindi natin lubusang kontrolado ang kalusugan natin. Kahit ganoon, may magagawa pa rin tayo para hindi maging sakitin. Pero paano kung unti-unting nanghihina ang kalusugan natin? Magiging miserable na ba ang buhay natin dahil dito? Hindi, gaya ng makikita natin. Pero tingnan muna natin ang mga puwedeng gawin para magkaroon ng magandang kalusugan.

MAGING “KATAMTAMAN ANG MGA PAG-UUGALI.” (1 Timoteo 3:2, 11) Ang nakaugaliang sobrang pagkain at pag-inom ay masama sa kalusugan—at magastos pa! “Huwag kang sumama sa mga labis uminom ng alak, sa matatakaw kumain ng karne. Sapagkat ang lasenggo at ang matakaw ay sasapit sa karalitaan.”—Kawikaan 23:20, 21.

MAGING MALINIS SA PANGANGATAWAN. “Linisin natin ang ating sarili mula sa bawat karungisan ng laman at espiritu.” (2 Corinto 7:1) Dinurumhan ng mga tao ang kanilang sarili kapag ngumunguya o naninigarilyo sila ng tabako, o umaabuso ng alkohol o droga. Halimbawa, ang paninigarilyo ay “nagiging dahilan ng mga sakit at kapansanan, at sumisira sa halos lahat ng bahagi ng katawan,” ang sabi ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

PAHALAGAHAN ANG IYONG KATAWAN AT BUHAY. “Sa pamamagitan [ng Diyos], tayo ay may buhay at kumikilos at umiiral.” (Gawa 17:28) Kapag iniisip nating regalo ang ating buhay, iiwasan nating isapanganib ito, sa trabaho man, pagmamaneho, o paglilibang. Hindi sulit na isapanganib ang buhay mo dahil lang sa panandaliang kasiyahan!

KONTROLIN ANG NEGATIBONG MGA EMOSYON. May epekto ang iniisip mo sa katawan mo. Kaya iwasan ang di-kinakailangang stress, di-makontrol na galit, inggit, at iba pang emosyon na katulad nito. “Iwasan mo ang galit at iwanan mo ang pagngangalit,”  ang sabi ng Awit 37:8. Mababasa rin natin: “Huwag kayong mabalisa tungkol sa susunod na araw, sapagkat ang susunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga kabalisahan.”—Mateo 6:34.

MAGING POSITIBO. “Ang pusong mahinahon ay buhay ng katawan,” ang sabi ng Kawikaan 14:30. Sinasabi rin ng Bibliya: “Ang masayang puso ay nakabubuti bilang pampagaling.” (Kawikaan 17:22) Kaayon iyan ng sinasabi ng siyensiya. “Kung masayahin ka,” sabi ng isang doktor sa Scotland, “malamang na mas maliit ang tsansa mong magkasakit sa hinaharap kaysa sa malulungkutin.”

MAGING MATATAG. Gaya ni Ulf, na binanggit kanina, baka ang magagawa lang natin ay tiisin ang mga problemang walang solusyon. Pero puwede tayong humanap ng mga paraan para makapagtiis. Ang ilan ay nadaraig ng kanilang problema, kaya lalong lumalala ang sitwasyon. “Nanghihina ba ang iyong loob sa araw ng kabagabagan? Ang iyong kalakasan ay magiging kaunti,” ang sabi ng Kawikaan 24:10.

Ang iba naman, baka sa simula ay makadama ng kawalan ng pag-asa, pero nakakabawi at nakakapag-adjust sila. Naghahanap sila ng mga paraan para makayanan ang mga problema. Ganiyan ang ginawa ni Ulf. Sinabi niya na pagkatapos ng maraming panalangin at pagbubulay-bulay sa magandang mensahe ng Bibliya, mas nakita na niya “ang mga oportunidad sa halip na mga hadlang.” Higit pa riyan, gaya ng maraming dumanas ng matitinding problema, natutuhan niyang maging mahabagin at magkaroon ng empatiya, kaya ibinabahagi niya sa iba ang magandang mensahe ng Bibliya.

Si Steve ay dumanas din ng sobrang pagdurusa. Noong 15-anyos siya, naaksidente siya at naparalisa mula leeg pababa. Noong 18-anyos siya, naigagalaw na niya uli ang mga braso niya. Nag-aral siya sa isang unibersidad. Doon siya natutong gumamit ng droga, uminom ng alkohol, at naging imoral. Nawalan siya ng pag-asa, pero nagbago iyan nang mag-aral siya ng Bibliya. Nabago ang pananaw niya sa buhay at naitigil niya ang masasamang bisyo. “Dati, pakiramdam ko wala akong halaga, pero hindi na ngayon,” ang sabi niya. “Panatag, masaya, at kontento na ako.”

Ipinaaalaala ng mga sinabi nina Steve at Ulf ang sinabi sa Awit 19:7, 8: “Ang kautusan ni Jehova ay sakdal, na nagpapanauli ng kaluluwa. . . . Ang mga pag-uutos mula kay Jehova ay matuwid, na nagpapasaya ng puso; ang utos ni Jehova ay malinis, na nagpapaningning ng mga mata.”