Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ANG PANGMALAS NG BIBLIYA

Ang Mesiyas

Ang Mesiyas

Inihula ng Bibliya na darating ang Mesiyas at ililigtas niya ang mga tao sa sakit, hirap, at kamatayan. Si Jesu-Kristo ba iyon?

Paano makikilala ng mga tao ang Mesiyas?

Ayon sa hula ng Bibliya, ang Mesiyas, o Kristo, ay gaganap ng dalawang magkaibang papel sa dalawang magkaibang yugto ng panahon. * Sa kaniyang unang papel, siya ay magiging tao. Para makilala siya, maraming inihula ang mga manunulat ng Bibliya tungkol sa kaniyang magiging buhay at ministeryo. Sa katunayan, ang “pagpapatotoo tungkol kay Jesus” ang pangunahing layunin ng mga hula sa Bibliya.—Apocalipsis 19:10.

Bilang tao, nagpakita si Jesus ng ilang halimbawa kung ano ang gagawin niya sa buong daigdig bilang isang makapangyarihang espiritung nilalang

ANG SABI NG BIBLIYA Ang Mesiyas ay . . .

 

Natupad kay Jesus ang lahat ng hulang iyon at marami pang iba. Nagpagaling din siya ng mga maysakit at bumuhay ng mga patay. Kaya hindi lang niya pinatunayan na siya ang Mesiyas, kundi naglaan din siya ng matibay na basehan para manampalataya tayo sa mga pangako ng Bibliya na matutupad sa buong daigdig sa pamamagitan ni Jesus. (Lucas 7:21-23; Apocalipsis 21:3, 4) Matapos buhaying muli, si Jesus ay umupo sa “kanan” ng Diyos at naghintay hanggang sa dumating ang panahon para tapusin niya ang kaniyang atas.—Awit 110:1-6.

“Kapag dumating ang Kristo, hindi siya gagawa ng higit pang mga tanda kaysa sa ginawa ng taong ito, hindi ba?”Juan 7:31.

 Paano tatapusin ng Mesiyas ang kaniyang atas?

Noong panahon ni Jesus, inasahan ng mga Judio na palalayain sila ng Mesiyas mula sa pamamahala ng Roma at na maghahari siya sa isinauling kaharian ng Israel. (Gawa 1:6) Nang bandang huli na lang naunawaan ng mga Judiong tagasunod ni Jesus na sa langit niya tatapusin ang kaniyang papel bilang makapangyarihang espiritung nilalang na pinagkalooban ng napakalaking awtoridad.—Mateo 28:18.

ANG SABI NG BIBLIYA Sa pagganap ng Mesiyas sa kaniyang ikalawang papel . . .

 

Tinupad ni Jesus ang kaniyang unang papel bilang Mesiyas. Tutuparin din niya ang kaniyang ikalawang papel bilang pagtatapos. Kaya pinag-aaralang mabuti ng marurunong ang tungkol sa Mesiyas, dahil sinabi ni Jesus: “Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay.”—Juan 14:6.

“Sa kaniyang mga araw ay sisibol ang matuwid, at ang kasaganaan ng kapayapaan hanggang sa mawala na ang buwan. At magkakaroon siya ng mga sakop . . . hanggang sa mga dulo ng lupa.”Awit 72:7, 8.

^ par. 5 Ang salitang “Mesiyas” ay galing sa wikang Hebreo. “Kristo” ang katumbas nito sa wikang Griego.—Juan 1:41.

^ par. 7 Ang unang binanggit na teksto ay tumutukoy sa hula; ang ikalawa, sa katuparan nito.