Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ANG PANGMALAS NG BIBLIYA

Satanas

Satanas

Totoo bang persona si Satanas?

“Ang orihinal na serpiyente, ang tinatawag na Diyablo at Satanas, [ang] siyang nagliligaw sa buong tinatahanang lupa.”Apocalipsis 12:9.

ANG SINASABI NG MGA TAO

Naniniwala ang ilan na si Satanas na Diyablo ay hindi isang persona kundi ang kasamaang nasa puso ng bawat tao.

ANG SABI NG BIBLIYA

Totoong persona si Satanas. Siya ay isang rebeldeng anghel, isang espiritung persona na lumalaban sa Diyos. Ayon sa Bibliya, si Satanas “ang tagapamahala ng sanlibutang ito.” (Juan 12:31) Gumagamit siya ng “kasinungalingang mga tanda” at “panlilinlang” para magawa ang mga plano niya.—2 Tesalonica 2:9, 10.

Mababasa sa Bibliya ang pag-uusap ni Satanas at ng Diyos sa langit. Kung ang Diyos ay nakipag-usap kay Satanas, si Satanas ay hindi basta simbolo ng kasamaan dahil wala namang kasamaan sa puso ng Diyos. (Deuteronomio 32:4; Job 2:1-6) Maliwanag, si Satanas ay totoong persona at hindi basta kasamaan lang.

BAKIT DAPAT MO ITONG ISAALANG-ALANG?

Gaya ng isang magnanakaw na itinatago ang kaniyang pagkatao para patuloy na makagawa ng masama, gusto rin ni Satanas na isipin mong hindi siya umiiral. Para maprotektahan ang iyong sarili, kailangan mo munang tanggapin na umiiral si Satanas.

 Saan nakatira si Satanas?

“Sa aba ng lupa . . . sapagkat ang Diyablo ay bumaba na sa inyo.”Apocalipsis 12:12.

ANG SINASABI NG MGA TAO

Marami ang naniniwala na si Satanas ay nakatira sa maapoy na impiyerno sa ilalim ng lupa. Iniisip naman ng ilan na siya ay nasa puso ng masasamang tao.

ANG SABI NG BIBLIYA

Si Satanas ay isang espiritung persona, kaya nakatira siya sa isang di-nakikitang dako. Dati, pinahihintulutan si Satanas na makapagparoo’t parito sa kinaroroonan ng Diyos at ng tapat na mga anghel. (Job 1:6) Pero ngayon, pinalayas na siya mula sa presensiya ng Diyos. Kaya siya at ang iba pang masasamang anghel ay narito na lang sa lupa.—Apocalipsis 12:12.

Ibig bang sabihin may partikular na lugar dito sa lupa kung saan nananatili si Satanas? Halimbawa, baka nabasa mo na ang sinaunang lunsod ng Pergamo ay sinasabing ang lugar “kung saan tumatahan si Satanas.” (Apocalipsis 2:13) Ang pananalitang iyan ay nagpapakitang laganap doon ang pagsamba kay Satanas. Walang espesipikong tirahan si Satanas sa lupa. Sa halip, sinasabi ng Bibliya na pag-aari niya “ang lahat ng mga kaharian ng tinatahanang lupa.”—Lucas 4:5, 6.

Kaya bang saktan o kontrolin ni Satanas ang mga tao?

“Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na balakyot.”—1 Juan 5:19.

ANG SABI NG BIBLIYA

Karamihan ng tao ay nagpaimpluwensiya kay Satanas kung kaya kontrolado niya sila. (2 Corinto 11:14) Isang dahilan ito kung bakit hindi kayang ayusin ng tao ang mga kalagayan sa daigdig.

Mababasa rin sa Bibliya ang mas malalalang kaso kung saan kinontrol ni Satanas at ng iba pang rebeldeng anghel ang mga tao at sinaktan sila.—Mateo 12:22; 17:15-18; Marcos 5:2-5.

ANG PUWEDE MONG GAWIN

Hindi mo kailangang matakot sa kapangyarihan ni Satanas. Para hindi ka maimpluwensiyahan o makontrol ni Satanas, dapat mong malaman kung paano niya minamanipula ang mga tao, para hindi ka maging “walang-alam sa kaniyang mga pakana.” (2 Corinto 2:11) Sa pagbabasa ng Bibliya, makakakuha ka ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga pakana ni Satanas, sa gayo’y maiiwasan mong mabiktima ng mga ito.

Itapon ang anumang bagay na may kaugnayan sa mga demonyo. (Gawa 19:19) Kasali riyan ang mga anting-anting, babasahín, video, musika, at mga computer program na nagtatampok ng espiritismo o panghuhula.

“Salansangin ninyo ang Diyablo,” ang sabi ng Bibliya, “at tatakas siya mula sa inyo.” (Santiago 4:7) Kung susundin mo ang matatalinong payo ng Bibliya, maiingatan mo ang iyong sarili laban sa mga pakana ni Satanas.—Efeso 6:11-18.