Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 INTERBYU | RACQUEL HALL

Kung Bakit Binago ng Isang Babaing Judio ang Paniniwala Niya

Kung Bakit Binago ng Isang Babaing Judio ang Paniniwala Niya

Ang ina ni Racquel Hall ay isang Judiong Israeli at ang kaniyang ama naman ay isang Austriano na nakumberte sa Judaismo. Ang mga magulang ng kaniyang ina ay mga Zionista na lumipat sa Israel noong 1948, nang maging malayang Estado ang Israel. Tinanong ng Gumising! si Racquel kung bakit niya binago ang kaniyang pananampalatayang Judio.

Kuwentuhan mo kami ng ilang bagay tungkol sa iyo.

Isinilang ako noong 1979 sa Estados Unidos. Tatlong taon ako nang magdiborsiyo ang mga magulang ko. Pinalaki ako ni Inay sa relihiyong Judio at pinag-aral ako sa mga yeshiva, o mga paaralang Judio. Noong pitong taon ako, lumipat kami sa Israel at nanirahan doon nang isang taon, at nag-aral ako sa isang komunidad na tinatawag na kibbutz. Pagkatapos, lumipat kami ni Inay sa Mexico.

Walang mga sinagoga sa lugar namin, pero ginagawa ko pa rin ang mga kaugalian namin bilang Judio. Nagsisindi ako ng kandila kung Sabbath, nagbabasa ng Torah, at nagdadasal gamit ang isang siddur, o aklat ng mga dasal. Sa iskul, madalas kong sinasabi sa mga kaklase ko na ang relihiyon ko ang kauna-unahang relihiyon. Hindi ko pa nababasa ang tinatawag na Bagong Tipan, na naglalahad ng ministeryo at mga turo ni Jesu-Kristo. Sa katunayan, sinabihan ako ng nanay ko na huwag babasahin iyon dahil baka madaya ako ng mga turo doon.

Bakit mo ipinasiyang basahin ang Bagong Tipan?

Nang mag-17 anyos ako, bumalik ako sa Estados Unidos para tapusin ang pag-aaral ko. Doon, isang kakilala na ayon sa kaniya’y Kristiyano siya ang nagsabi sa akin na hindi kumpleto ang buhay ko kung wala si Jesus.

“Naliligaw ng landas ang mga taong naniniwala kay Jesus,” ang sabi ko sa kaniya.

“Nabasa mo na ba ang Bagong Tipan?” ang tanong niya.

“Hindi pa,” ang sagot ko.

“Kung gayon,” ang sabi niya, “hindi ba’t para kang ignoranteng nagbibigay ng opinyon sa  isang bagay na wala ka namang alam?”

Natauhan ako sa sinabi niya, dahil para sa akin, kamangmangan ang magbigay ng opinyon nang walang basehan. Kaya iniuwi ko ang Bibliya niya at binasa ang Bagong Tipan.

Ano ang naging epekto sa iyo ng nabasa mo?

Hindi ko akalaing mga Judio pala ang sumulat ng Bagong Tipan. At sa patuloy kong pagbabasa, nalaman kong si Jesus ay isang mabait at mapagpakumbabang Judio na gustong tumulong sa mga tao sa halip na magsamantala sa kanila. Pumunta pa nga ako sa library para humiram ng mga aklat tungkol sa kaniya. Pero hindi pa rin ako nakumbinsi na siya ang Mesiyas. Para naman sa ilan, siya raw ang Diyos. Pero hindi makatuwiran iyan. Kasi kung ganoon, kanino nanalangin si Jesus? Sa sarili niya? Isa pa, namatay si Jesus. Pero ang sabi ng Bibliya tungkol sa Diyos: “Hindi ka namamatay.” *

Ano’ng ginawa mo para masagot ang mga tanong mo?

Hindi nagkakasalungatan ang katotohanan, at determinado akong malaman ito. Kaya taimtim akong nanalangin sa Diyos habang umiiyak—sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko ginamit ang aking siddur. Pagkapanalangin ko, may kumatok sa pinto—dalawang Saksi ni Jehova. Binigyan nila ako ng isang publikasyon para sa pag-aaral ng Bibliya. Ito, at ang mga sumunod pang pakikipag-usap ko sa mga Saksi, ang kumumbinsi sa akin na ang kanilang paniniwala ay salig sa Bibliya. Halimbawa, kinikilala nila si Jesus, hindi bilang bahagi ng isang Trinidad, kundi bilang “ang Anak ng Diyos” * at “ang pasimula ng paglalang ng Diyos.” *

Pagkatapos, bumalik ako ng Mexico, kung saan itinuloy ko ang pakikipag-aral sa mga Saksi tungkol sa mga hula hinggil sa Mesiyas. Namangha ako sa dami ng mga hula! Pero medyo nag-aalinlangan pa rin ako. Iniisip ko: ‘Kay Jesus lang ba natupad ang mga hula?’ at ‘Paano kung nagpapanggap lang siya na siya iyon?’

Ano ang nakakumbinsi sa iyo?

Ipinakita sa akin ng mga Saksi ang mga hula na imposibleng angkinin ng mga impostor. Halimbawa, mahigit 700 taon patiuna, sinabi ni propeta Mikas na ang Mesiyas ay isisilang sa Betlehem sa Judea. * Sino ang makapagmamaniobra kung saan siya isisilang? Isinulat ni Isaias na ang Mesiyas ay papatayin bilang isang kinasusuklamang kriminal, pero ililibing siyang kasama ng mayayaman. * Natupad ang lahat ng hulang ito kay Jesus.

Ang huling ebidensiya ay ang talaangkanan ni Jesus. Sinasabi ng Bibliya na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni Haring David. * Ang mga sinaunang Judio ay may mga rekord ng talaangkanan, kaya kung si Jesus ay hindi inapo ni David, ipangangalandakan ito ng mga kaaway ni Jesus! Pero hindi nila magawa iyon, dahil hindi matututulan ang kaugnayan ni Jesus kay David. Tinawag pa nga siya ng mga tao na “Anak ni David.” *

Noong 70 C.E.—37 taon pagkamatay ni Jesus—winasak ng mga hukbong Romano ang Jerusalem kung kaya nawala o nasira ang mga rekord ng talaangkanan. Kaya para matukoy ang pinagmulang angkan ng Mesiyas, kailangang lumitaw siya bago ang 70 C.E.

Paano nakaapekto sa iyo ang natutuhan mo?

Sa Deuteronomio 18:18, 19, inihula na magbabangon ang Diyos sa Israel ng isang propeta na tulad ni Moises. Ang sinumang “hindi makikinig sa aking mga salita na sasalitain niya sa aking pangalan, pagsusulitin ko nga siya,” ang sabi ng Diyos. Ang malalim na pag-aaral ko sa buong Bibliya ay kumumbinsi sa akin na si Jesus ng Nazaret ang propetang iyon.