Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Ang Bibliya—Aklat ng Mapananaligang mga Hula—Bahagi 8

“Dumating Nawa ang Iyong Kaharian”

Ang Bibliya—Aklat ng Mapananaligang mga Hula—Bahagi 8

Ito ang huli sa serye ng walong artikulo ng “Gumising!” na tumatalakay sa isang kahanga-hangang katangian ng Bibliya​—ang mga hula nito, o prediksiyon. Sinasagot sa mga artikulo ang sumusunod na mga tanong: Ang mga hula ba ng Bibliya ay inimbento lang ng matatalinong tao? O ang mga ito ay nagmula sa Diyos? Inaanyayahan ka naming suriin ang katibayan.

SA LOOB ng mga 2,000 taon, idinadalangin ng mga nag-aangking Kristiyano ang pagdating ng Kaharian ng Diyos. Kaayon ito ng sinabi mismo ni Jesus. Tinuruan niya ang kaniyang mga alagad na manalangin: “Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayundin sa lupa.”​—Mateo 6:10.

Ano ang Kaharian na idinadalangin ng marami? Ito ang makalangit na gobyerno ng Diyos, na siyang hahalili sa lahat ng iba pang gobyerno. Bilang ang piniling Hari ng Kahariang ito, tutuparin ni Jesu-Kristo ang kalooban ng Diyos sa langit at sa lupa. (Daniel 2:44; 7:​13, 14) Sa takdang panahon, sasagutin ng Diyos ang modelong panalanging ito kapag winakasan na niya ang kasamaan at pagdurusa at iniligtas ang di-mabilang na “malaking pulutong” ng tapat na mga mananamba. (Apocalipsis 7:​9, 10, 13-17) Pagkatapos, “ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa, at tatahan sila roon magpakailanman.”​—Awit 37:29.

Puwede ba nating malaman kung anong mga kalagayan ang maaasahan natin sa ilalim ng pamamahala ni Kristo? Oo! Noong narito si Jesus sa lupa, ipinakita niya na gusto niyang lunasan ang mga problema ng tao at na may kakayahan siyang gawin iyon. Suriin natin ang apat na hula ng Bibliya at tingnan kung paano patiunang ipinakita ni Jesus ang mga gagawin niya sa lupa bilang Hari sa makalangit na Kaharian ng Diyos.

 Hula 1:

“Pinatitigil [ni Jehova] ang mga digmaan hanggang sa dulo ng lupa. Ang busog ay binabali niya at pinagpuputul-putol ang sibat; ang mga karwahe ay sinusunog niya sa apoy.”​—Awit 46:​8, 9.

Katuparan: Bilang ang “Prinsipe ng Kapayapaan,” paiiralin ni Jesu-Kristo ang permanenteng kapayapaan sa ating planeta. Sa pamamagitan ng isang programa ng edukasyon at ng pag-aalis sa lahat ng sandata sa lupa, pagkakaisahin ng Kaharian ng Diyos ang lahat ng tao sa isang tunay na internasyonal na kapatiran.​—Isaias 2:​2-4; 9:​6, 7; 11:9.

Ang ipinakikita ng kasaysayan:

Itinuro ni Jesus sa kaniyang mga tagasunod na huwag humawak ng sandata kundi magkaroon ng mapayapang kaugnayan sa kanilang kapuwa. Nang gumamit ng tabak ang isa sa mga alagad ni Jesus para ipagtanggol siya, sinabi niya rito: “Ibalik mo ang iyong tabak sa kinalalagyan nito, sapagkat ang lahat niyaong humahawak ng tabak ay malilipol sa pamamagitan ng tabak.” (Mateo 26:​51, 52) Sinabi rin ni Jesus na makikilala ang mga tunay na Kristiyano sa kanilang pag-ibig sa isa’t isa.​—Juan 13:34, 35.

Hula 2:

“Magkakaroon ng saganang butil sa lupa; sa taluktok ng mga bundok ay mag-uumapaw.”​—Awit 72:16.

Katuparan: Aalisin ng Kaharian ng Diyos ang malnutrisyon, kakapusan sa pagkain, at gutom. Magkakaroon ng saganang pagkain para sa lahat.

Ang ipinakikita ng kasaysayan:

Kitang-kita ang habag ni Jesus sa mga taong nagugutom, at kahanga-hanga ang kakayahan niyang maghimala para pakainin ang napakaraming tao. Ayon sa isang nakasaksi: “Inutusan [ni Jesus] ang mga pulutong na humilig sa damuhan at kinuha ang limang tinapay at dalawang isda, at, pagtingala sa langit, bumigkas siya ng pagpapala at, pagkatapos na pagputul-putulin ang mga tinapay, ipinamahagi niya ang mga iyon sa mga alagad, ang mga alagad naman sa mga pulutong. Kaya ang lahat ay kumain at nabusog, at tinipon nila ang labis na mga pira-piraso, labindalawang basket na punô. Ngunit yaong mga kumain ay mga limang libong lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata.”​—Mateo 14:​14, 19-21.

Hula 3:

“Walang sinumang tumatahan ang magsasabi: ‘Ako ay may sakit.’ ” (Isaias 33:24) “Madidilat ang mga mata ng mga bulag, at ang mga tainga ng mga bingi ay mabubuksan. Sa panahong iyon ay aakyat ang pilay na gaya ng lalaking usa, at ang dila ng pipi ay hihiyaw sa katuwaan.”​—Isaias 35:5, 6.

Katuparan: Aalisin ng Kaharian ng Diyos ang lahat ng uri ng sakit at kapansanan. Ang bulag ay makakakita, at ang bingi ay makakarinig at  makakapagsalita. Hindi na kailangan ang mga gamot, ospital, o doktor.

Ang ipinakikita ng kasaysayan:

Nang turuan ni Jesus ang mga tao tungkol sa Kaharian ng Diyos, bukal sa loob niyang pinagaling ang lahat ng kanilang sakit at kapansanan. Sa maliit na antas, ipinakita ni Jesus kung ano ang gagawin niya sa buong mundo bilang Hari ng makalangit na Kaharian ng Diyos.​—Lucas 7:22; 9:11.

Hula 4:

“Lalamunin [ng Diyos] ang kamatayan magpakailanman.”​—Isaias 25:8.

Katuparan: Sa panahon ng pamamahala ni Kristo bilang Hari ng Kaharian ng Diyos, “ang lahat ng nasa mga alaalang libingan” ay bubuhaying muli sa isang paraisong lupa. (Juan 5:​28, 29) Lulupigin ni Jesus ang kamatayan, ang ating pinakamalupit na kaaway, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.​—Awit 37:29.

Ang ipinakikita ng kasaysayan:

Sa di-kukulangin sa tatlong pagkakataon, ipinakita ni Jesus ang kapangyarihan niyang bumuhay ng patay. (Lucas 7:​11-15; 8:​41-55; Juan 11:​38-44) Nang si Jesus mismo ay mamatay, mga 500 katao ang nakasaksi na binuhay siyang muli.​—1 Corinto 15:3-8.

Sa seryeng ito ng mga artikulo, tinalakay ang maraming hula ng Bibliya na natupad. Ipinakikita ng mga hulang iyon, at ng maraming iba pang hula, na ang Bibliya ay hindi imbento lang ng matatalinong tao. Sa halip, may malinaw na ebidensiya na ito ay mula sa Diyos. Walang alinlangan na “ang lahat ng nasa Kasulatan ay Salita ng Diyos.”​—2 Timoteo 3:​16, Contemporary English Version.

Dahil ang Bibliya ay aklat ng mapananaligang mga hula, makapagtitiwala ka na “kaunting panahon na lamang, at ang balakyot ay mawawala na; at pagtutuunan mo nga ng pansin ang kaniyang dako, at siya ay mawawala na. Ngunit ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa, at makasusumpong nga sila ng masidhing kaluguran sa kasaganaan ng kapayapaan.”​—Awit 37:10, 11.