Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 Ang Pangmalas ng Bibliya

Ano ang Araw ng Paghuhukom?

Ano ang Araw ng Paghuhukom?

Sinasabi ng Bibliya na ang Diyos ay “nagtakda . . . ng isang araw kung kailan nilalayon niyang hatulan ang tinatahanang lupa.” (Gawa 17:31) Maraming tao ang natatakot kapag naririnig nila ang salitang “paghuhukom” o paghatol. Ganiyan din ba ang nadarama mo?

KUNG oo, mawawala ang takot mo kapag nalaman mong ang Araw ng Paghuhukom ay isa palang maibiging kaayusan na magdudulot ng napakaraming biyaya o pagpapala sa sangkatauhan​—pati na sa mga namatay. (Mateo 20:28; Juan 3:16) Bakit kailangan ang Araw ng Paghuhukom? Ano talaga ang mangyayari sa “araw” na iyon?

Bakit Kailangan ang Araw ng Paghuhukom?

Nang ilagay ng Diyos sa lupa ang mga tao, hindi niya nilayong maging lugar ito para subukin kung puwede silang mabuhay sa ibang dako. Nilalang niya ang mga tao para mabuhay magpakailanman sa lupa. Bagaman sakdal ang unang mag-asawa, nagrebelde sila sa Diyos. Dahil dito, naiwala nila ang pag-asang mabuhay magpakailanman at naipamana nila ang kasalanan at kamatayan sa lahat ng kanilang inapo.​—Genesis 2:15-17; Roma 5:12.

Ang Araw ng Paghuhukom ay tatagal nang isang libong taon. Sa panahong iyon, may pagkakataon ang mga tao na matamasa ang naiwala nina Adan at Eva. * Pansinin na sinasabi ng Gawa 17:31, sinipi sa itaas, na ang Araw ng Paghuhukom ay makakaapekto sa mga nabubuhay sa “tinatahanang lupa.” Ang mga tatanggap ng paborableng hatol ay mabubuhay magpakailanman sa lupa sa ilalim ng pinakamagandang kalagayan. (Apocalipsis 21:3, 4) Kaya ang Araw ng Paghuhukom ay isang paraan upang matupad ang orihinal na layunin ng Diyos para sa mga tao at sa lupa.

Si Kristo Jesus ang inatasan ng Diyos na maging Hukom. Sinasabi ng Bibliya na si Jesus ay ‘hahatol sa mga buháy at sa mga patay.’ (2 Timoteo 4:1) Sino ang “mga buháy” na hahatulan? Paano mabubuhay-muli ang mga patay sa “tinatahanang lupa”?

Hahatulan ni Jesus ang “mga Buháy”

Malapit na ang inihulang katapusan ng kasalukuyang sistema ng mga bagay, kung kailan aalisin  ng Diyos ang masasama at ang lahat ng bahagi ng tiwaling lipunan ng tao. Ang mga makakaligtas sa katapusan ng sistemang ito ang “mga buháy” na hahatulan.​—Apocalipsis 7:9-14; 19:11-16.

Sa panahong iyon ng paghuhukom, na tatagal nang 1,000 taon, si Kristo Jesus kasama ang 144,000 lalaki at babae na bubuhaying muli sa langit ay mamamahala sa buong lupa. Sila ay magiging mga hari at saserdote. Ilalaan nila ang mga kapakinabangan ng haing pantubos ni Jesus at unti-unting ibabalik sa kasakdalan ang mga tao.​—Apocalipsis 5:10; 14:1-4; 20:4-6.

Sa Araw ng Paghuhukom, si Satanas at ang mga demonyo ay pipigilan para hindi makaimpluwensiya sa mga tao. (Apocalipsis 20:1-3) Pero pagkatapos ng Araw ng Paghuhukom, papayagan si Satanas na subukin ang katapatan ng bawat tao. Ang mga mananatiling tapat sa Diyos ang makakapasa sa pagsubok​—isang bagay na hindi nagawa nina Adan at Eva. Hahatulan silang karapat-dapat mabuhay magpakailanman sa isinauling Paraisong lupa. Ang mga magrerebelde naman sa Diyos ay lilipulin, pati na si Satanas at ang mga demonyo.​—Apocalipsis 20:7-9.

Paghatol sa “mga Patay”

Sinasabi ng Bibliya na sa Araw ng Paghuhukom, ang mga patay ay “babangon.” (Mateo 12:41) Sinabi ni Jesus na “ang oras ay dumarating na ang lahat ng nasa mga alaalang libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at lalabas, yaong mga gumawa ng mabubuting bagay tungo sa pagkabuhay-muli sa buhay, yaong mga gumawa ng buktot na mga bagay tungo sa pagkabuhay-muli sa paghatol.” (Juan 5:28, 29) Hindi ito tumutukoy sa kaluluwang humihiwalay sa katawan ng mga namatay. Ang patay ay walang anumang nalalaman at wala itong kaluluwang nananatiling buháy pagkamatay nito. (Eclesiastes 9:5; Juan 11:11-14, 23, 24) Bubuhaying muli ni Jesus sa lupa ang mga namatay.

Hahatulan ba ang mga bubuhaying muli batay sa mga ginawa nila bago sila namatay? Hindi. Itinuturo ng Bibliya na “siya na namatay ay napawalang-sala na mula sa kaniyang kasalanan.” (Roma 6:7) Kaya gaya ng mga makakaligtas sa katapusan ng sistemang ito, ang mga bubuhaying muli sa lupa ay hahatulan “ayon sa kanilang mga gawa” sa Araw ng Paghuhukom. (Apocalipsis 20:12, 13) Nakadepende sa gagawin nila sa panahong iyon kung mabubuhay sila magpakailanman o malilipol. Marami sa mga bubuhaying muli ang sa unang pagkakataon ay makakarinig tungkol sa Diyos na Jehova at sa kaniyang mga kahilingan. May pagkakataon silang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at tumanggap ng buhay na walang hanggan sa lupa.

Hindi Dapat Katakutan

Sa Araw ng Paghuhukom, ang mga tao ay hindi lang tuturuan ng Diyos. Magkakaroon din sila ng pagkakataong gawin ang natututuhan nila at masiyahan sa mga pagpapalang dulot nito. Isip-isipin ang iyong kagalakan kapag kasama mo nang muli ang mga namatay mong mahal sa buhay at unti-unti kayong nagiging sakdal!

Isip-isipin ang iyong kagalakan kapag kasama mo nang muli ang mga namatay mong mahal sa buhay

Pahihintulutan ng Diyos si Satanas na subukin ang katapatan ng mga nilalang na tao pagkatapos ng Araw ng Paghuhukom. Pero walang dapat ikabahala o ikatakot. Pagkatapos ng Araw ng Paghuhukom, ang lahat ng tao ay sakdal na at handa nang humarap sa huling pagsubok na ito. Samakatuwid, ang Araw ng Paghuhukom ay magiging bahagi ng katuparan ng layunin ng Diyos na alisin ang lahat ng epekto ng pagrerebelde sa Diyos sa hardin ng Eden.

^ par. 7 Sa Bibliya, ang salitang “araw” ay maaaring tumukoy sa mga yugto ng panahon na iba-iba ang haba. Halimbawa, tingnan ang Genesis 2:4.