Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Tulong Mula sa ‘Diyos ng Kaaliwan’

Tulong Mula sa ‘Diyos ng Kaaliwan’

SI Haring David ay dumaan sa matinding dalamhati at nagkaroon ng “nakababalisang kaisipan.” Pero hindi siya nag-alinlangan na lubusan tayong nauunawaan ng Maylalang. “O Jehova, siniyasat mo ako, at kilala mo ako,” ang isinulat niya. “Nalalaman mo rin ang aking pag-upo at ang aking pagtayo. Isinaalang-alang mo ang aking kaisipan mula sa malayo. Sapagkat wala pa mang salita sa aking dila, ngunit, narito! O Jehova, alam mo nang lahat iyon.”​—Awit 139:1, 2, 4, 23.

Makatitiyak din tayo na nauunawaan tayo ng ating Maylalang at ang nakapanghihinang epekto ng depresyon sa ating di-sakdal na isip at katawan. Alam niya ang mga sanhi ng depresyon at kung paano natin ito makakayanan sa panahon ngayon. Bukod diyan, ipinaalam niya kung paano niya gagamutin ang depresyon magpakailanman. Wala nang makahihigit pa sa tulong na maibibigay ng ating maawaing “Diyos, na umaaliw doon sa mga inilugmok.”​—2 Corinto 7:6.

Pero baka iniisip ng mga dumaranas ng depresyon kung paano kaya sila matutulungan ng Diyos kapag nanlulumo sila.

Malapit ba ang Diyos sa mga dumaranas ng depresyon?

Napakalapit ng Diyos sa mga lingkod niya na dumaranas ng depresyon anupat para bang kasama niya ang mga “nasisiil at may mapagpakumbabang espiritu, upang ipanumbalik ang espiritu ng mga maralita at upang ipanumbalik ang puso ng mga sinisiil.” (Isaias 57:15) Nakaaaliw ngang malaman na “si Jehova ay malapit sa mga wasak ang puso; at yaong mga may espiritung nasisiil ay inililigtas niya”!​—Awit 34:18.

Paano makakakuha ng kaaliwan mula sa Diyos ang mga dumaranas ng depresyon?

Anumang oras, ang mga mananamba ng Diyos ay maaaring lumapit sa “Dumirinig ng panalangin,” na siyang makakatulong sa atin na makayanan ang nakababalisang mga damdamin at sitwasyon. (Awit 65:2) Pinasisigla tayo ng Bibliya na ibuhos sa kaniya ang nilalaman ng ating puso: “Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos; at ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga kakayahang pangkaisipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus.”​—Filipos 4:6, 7.

Paano kung pakiramdam natin ay wala tayong halaga kaya naiisip natin na hindi pakikinggan ang ating panalangin?

Dahil sa depresyon, baka maisip natin na hindi sapat ang mga pagsisikap natin na palugdan ang Diyos. Pero nauunawaan ng ating makalangit na Ama kung gaano karupok ang ating emosyon, “na inaalaalang tayo ay alabok.” (Awit 103:14) Kahit na “hinahatulan [tayo] ng ating mga puso,” “mabibigyang-katiyakan natin ang ating mga puso” na “ang Diyos ay mas dakila kaysa sa ating mga puso at nakaaalam ng lahat ng mga bagay.” (1 Juan 3:19, 20) Kaya kapag nananalangin ka, maaari mong gamitin ang mga pananalita na nabasa mo sa mga teksto sa Bibliya gaya ng Awit 9:9, 10; 10:12, 14, 17; at 25:17.

Paano kung hindi natin masabi ang ating nadarama dahil gulung-gulo ang ating isip?

Kung hindi mo na alam ang sasabihin mo dahil sa bigat ng nadarama mo, huwag kang susuko! Laging lumapit sa “Ama ng magiliw na kaawaan at . . . Diyos ng buong kaaliwan,” at tandaan na nauunawaan niya ang iyong nadarama at mga pangangailangan. (2 Corinto 1:3) Si Maria, na nabanggit sa seryeng ito, ay nagsabi: “Kung minsan, kapag naguguluhan ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa panalangin. Pero alam kong naiintindihan at tinutulungan ako ng Diyos.”

Paano sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin?

Hindi sinasabi ng Bibliya na inaalis ng Diyos ang lahat ng ating problema sa ngayon. Pero nagbibigay ang Diyos ng lakas para makayanan natin ang “lahat ng bagay”​—pati na ang depresyon. (Filipos 4:13) “Noong una,” ang pag-amin ni Martina, “ipinanalangin ko kay Jehova na gamutin niya kaagad ang depresyon ko dahil parang hindi ko ito kakayanin. Ngayon, kontento na akong manalangin na sana’y bigyan niya ako ng lakas sa bawat araw.”

Ang Kasulatan ang pangunahing pinagmumulan ng espirituwal na lakas na makakatulong sa mga dumaranas ng depresyon. Personal na naranasan ni Sarah, na nakikipagpunyagi sa depresyon sa loob ng 35 taon, ang kahalagahan ng araw-araw na pagbabasa ng Bibliya. Sinabi niya: “Pinahahalagahan ko ang medikal na tulong na tinanggap ko. Pero higit sa lahat, nakita ko ang kahalagahan ng pagbabasa ng Salita ng Diyos sa aking espirituwalidad at araw-araw na buhay. Regular ko na itong binabasa.”

Wala Nang Depresyon​—Kahit Kailan!

Noong nasa lupa si Jesu-Kristo, ipinakita niya ang kaniyang bigay-Diyos na kapangyarihang magpagaling ng mga sakit. Gustung-gusto ni Jesus na pagalingin ang mga taong dumaranas ng nakapipighating mga karamdaman. Bukod diyan, alam niya ang hirap na dinaranas ng mga may depresyon. Noong gabi bago siya dumanas ng masakit na kamatayan, “naghandog si Kristo ng mga pagsusumamo at ng mga pakiusap din sa Isa na may kakayahang magligtas sa kaniya mula sa kamatayan, na may malalakas na paghiyaw at mga luha.” (Hebreo 5:7) Palibhasa’y dumaan si Jesus sa napakatinding pagdurusa, nakikinabang tayo ngayon dahil alam niya ang nadarama natin at “magagawa niyang saklolohan yaong mga nalalagay sa pagsubok.”​—Hebreo 2:18; 1 Juan 2:1, 2.

Ipinakikita ng Bibliya na layunin ng Diyos na alisin ang lahat ng nakababalisang mga kalagayan na nagiging sanhi ng depresyon. Ipinapangako niya: “Lumalalang ako ng mga bagong langit at ng isang bagong lupa; at ang mga dating bagay ay hindi aalalahanin, ni mapapasapuso man ang mga iyon. Ngunit magbunyi kayo at magalak magpakailanman sa aking nilalalang.” (Isaias 65:17, 18) Sa pamamagitan ng “mga bagong langit,” na kumakatawan sa Kaharian ng Diyos, ang “bagong lupa,” ang lipunan ng matuwid na mga tao sa lupa, ay isasauli sa kasakdalan​—pisikal, emosyonal, at espirituwal. Hindi na magkakaroon ng sakit kahit kailan.

“Tinawag ko ang iyong pangalan, O Jehova, mula sa isang hukay na napakalalim. Ang aking tinig ay dinggin mo. Huwag mong ikubli ang iyong pandinig sa aking ikagiginhawa, sa paghingi ko ng tulong. Lumapit ka nang araw na patuloy akong tumawag sa iyo. Sinabi mo: ‘Huwag kang matakot.’”​—Panaghoy 3:55-57