Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Totoo ba ang Ebolusyon?

Totoo ba ang Ebolusyon?

Totoo ba ang Ebolusyon?

“TOTOO ang ebolusyon kung paanong totoong mainit ang araw,” ang iginiit ni Propesor Richard Dawkins, isang prominenteng siyentipiko na naniniwala sa ebolusyon. Mangyari pa, pinatutunayan ng mga eksperimento at tuwirang obserbasyon na talaga ngang mainit ang araw. Ngunit matibay rin bang pinatutunayan ng mga ito ang turo ng ebolusyon?

Bago natin sagutin ang tanong na ito, may isang bagay na kailangan munang linawin. Napansin ng maraming siyentipiko na sa paglipas ng panahon, ang mga supling ng nabubuhay na bagay ay posibleng magkaroon ng bahagyang pagbabago. Ang tawag ni Charles Darwin sa prosesong ito ay “descent with subsequent modification” (supling na may pagbabago). Ang gayong pagbabago ay tuwirang inobserbahan, inirekord sa mga eksperimento, at malikhaing ginamit ng mga nagpapalahi ng halaman at hayop. * Masasabing totoo ang mga pagbabagong ito. Gayunman, ang bahagyang mga pagbabagong ito ay tinatawag ng mga siyentipiko na microevolution. Maging ang bansag na ito ay nagpapahiwatig kung ano ang iginigiit ng maraming siyentipiko​—na ang maliliit na pagbabagong ito ay katibayan na naganap ang isang penomeno na ibang-iba kaysa rito, isa na hindi pa naobserbahan ninuman, ang tinatawag nilang macroevolution.

Lumampas pa si Darwin sa nakikitang mga pagbabagong ito. Isinulat niya sa kaniyang popular na aklat na The Origin of Species: “Para sa akin, lahat ng organismo ay hindi pantanging mga nilalang kundi tuwirang nagmula sa linya ng iilang kinapal.” Sinabi ni Darwin na sa paglipas ng mahahabang yugto ng panahon, ang orihinal na “iilang kinapal,” o diumano’y mga simpleng anyo ng buhay, ay unti-unting naging milyun-milyong iba’t ibang anyo ng buhay sa lupa sa pamamagitan ng “bahagyang-bahagyang mga pagbabago.” Itinuturo ng mga ebolusyonista na ang maliliit na pagbabagong ito ay naipon at nagdulot ng malalaking pagbabago na kailangan upang ang mga isda ay maging ampibyan at ang mga bakulaw naman ay maging tao. Ang diumano’y malalaking pagbabagong ito ay tinatawag na macroevolution. Para sa marami, waring makatuwiran ang pangalawang pag-aangking ito. Iniisip nila, ‘Kung nagaganap ang maliliit na pagbabago sa isang kaurian, bakit hindi makabubuo ang ebolusyon ng malalaking pagbabago sa paglipas ng mahahabang yugto ng panahon?’ *

Ang turo ng macroevolution ay nakasalig sa tatlong pangunahing pag-aangkin:

1. Dahil sa mutasyon, nagkakaroon ng likas na materyales na kailangan upang makalikha ng panibagong kaurian. *

2. Dahil sa pagpili ng kalikasan (natural selection), nagkakaroon ng panibagong kaurian.

3. Suportado ng mga fosil ang mga pagbabagong macroevolution sa mga halaman at hayop.

Ganoon na nga ba katibay ang ebidensiya ng macroevolution anupat dapat na itong ituring na totoo?

Makagagawa ba ng Panibagong Kaurian ang Mutasyon?

Nakadepende ang maraming detalye ng isang halaman o hayop sa mga instruksiyong nasa genetic code nito, ang mga blueprint na nasa nukleo ng bawat selula. * Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga mutasyon​—o mga pagbabagong nagkataon lamang​—sa genetic code ay nakapagpapabago sa mga supling ng mga halaman at hayop. Noong 1946, si Hermann J. Muller, nagwagi ng Nobel Prize at tagapagtatag ng pag-aaral ng henetika ng mutasyon, ay nagsabi: “Ang maraming pambihira at maliliit na pagbabagong ito na naipon ay hindi lamang siyang pangunahing artipisyal na paraan para magkaroon ng mas magagandang hayop at halaman, kundi mas mahalaga, ito rin ang paraan kung paano nangyari ang ebolusyon sa ilalim ng pagpili ng kalikasan.”

Oo, ang turo ng macroevolution ay nakasalig sa pag-aangkin na nakabubuo ang mutasyon hindi lamang ng panibagong kaurian kundi ng ganap na panibagong pamilya ng halaman at hayop. Mapatutunayan kaya ang pangahas na pag-aangking ito? Buweno, tingnan ang isinisiwalat ng mga 100 taóng pag-aaral sa larangan ng pagsasaliksik sa henetika.

Noong huling mga taon ng dekada ng 1930, buong-siglang tinanggap ng mga siyentipiko ang ideya na kung ang proseso ng pagpili ng kalikasan ay makagagawa ng panibagong kaurian ng halaman sa pamamagitan ng mga mutasyong nagkataon lamang, tiyak na mas mahusay ang magagawa ng mutasyong artipisyal, o gawang-tao. “Tuwang-tuwa ang karamihan sa mga biyologo at lalo na ang mga dalubhasa sa henetika at ang mga nagpapalahi,” ang sabi ni Wolf-Ekkehard Lönnig, isang siyentipiko mula sa Max Planck Institute for Plant Breeding Research sa Alemanya, na kinapanayam ng Gumising! Bakit sila tuwang-tuwa? Ganito ang sabi ni Lönnig na mga 28 taóng nag-aral tungkol sa mutasyon sa henetika ng mga halaman: “Inakala ng mga mananaliksik na ito na dumating na ang panahon para baguhin ang tradisyonal na paraan ng pagpapalahi ng mga halaman at hayop. Inakala nila na sa pamamagitan ng pagsisimula at pagpili ng kapaki-pakinabang na mutasyon, makagagawa sila ng panibago at mas magagandang halaman at hayop.” *

Ang mga siyentipiko sa Estados Unidos, Asia, at Europa ay naglunsad ng mga programa sa pagsasaliksik na may malaking pondo at gumagamit ng mga pamamaraang inaasahang magpapabilis sa ebolusyon. Matapos ang mahigit 40 taon ng puspusang pagsasaliksik, ano ang naging resulta? “Sa kabila ng napakalaking nagastos,” ang sabi ng mananaliksik na si Peter von Sengbusch, “ang pagtatangkang magkaroon ng mas maiinam na uri sa pamamagitan ng iradyasyon, ay nabigo.” Ang sabi ni Lönnig: “Pagsapit ng dekada ng 1980, naglaho ang pag-asa at pagsasaya ng mga siyentipiko sa buong daigdig. Ang pagpapalahi sa pamamagitan ng mutasyon bilang hiwalay na sangay ng pagsasaliksik ay kinalimutan na ng mga Kanluraning bansa. Ang nakita sa halos lahat ng mutant [iniluwal ng mutasyon] ay ‘mapagpipiliang katangian na di-kanais-nais,’ samakatuwid nga, ang mga ito ay namatay lamang o mas mahinang klase kaysa sa mga uring nasa kalikasan.” *

Magkagayunman, dahil sa datos na naipon mula sa mga 100 taon ng pagsasaliksik tungkol sa mutasyon sa pangkalahatan at 70 taon ng pagpapalahi sa pamamagitan ng mutasyon sa partikular, nakagawa ng konklusyon ang mga siyentipiko tungkol sa diumano’y kakayahan ng mutasyon na makalikha ng panibagong kaurian. Matapos suriin ang katibayan, ito ang konklusyon ni Lönnig: “Walang kakayahan ang mutasyon na gumawa ng ganap na panibagong kaurian mula sa orihinal na kaurian [ng halaman o hayop]. Ang konklusyong ito ay kaayon ng lahat ng naging karanasan at resulta ng pagsasaliksik sa mutasyon noong ika-20 siglo at ng mga batas ng probabilidad. Kung gayon, ang batas ng recurrent variation ay nagpapahiwatig na ang mga kauriang naiiba ang henetiko sa ibang kaurian ay may mga limitasyong hindi puwedeng alisin o laktawan ng mga aksidenteng mutasyon.”

Pag-isipan ang kahulugan ng nabanggit na katotohanan. Kung walang kakayahan ang dalubhasang mga siyentipiko na makagawa ng panibagong kaurian sa tulong ng artipisyal na pagsisimula at pagpili ng kapaki-pakinabang na mutasyon, magagawa kaya ito lalo na ng walang-isip na proseso ng mutasyon? Kung ipinakikita ng pagsasaliksik na walang kakayahan ang mutasyon na gumawa ng ganap na panibagong kaurian mula sa orihinal na kaurian, kung gayon, paano diumano naganap ang macroevolution?

Nakalilikha ba ng Panibagong Kaurian ang Pagpili ng Kalikasan?

Naniniwala si Darwin na ang tinatawag niyang pagpili ng kalikasan ay pabor sa mga anyo ng buhay na magaling umangkop sa kapaligiran, samantalang namamatay naman sa kalaunan ang mga walang gaanong kakayahang umangkop. Itinuturo naman ng mga modernong ebolusyonista na habang kumakalat at napapahiwalay ang isang kaurian, pinipili ng kalikasan ang mga kauriang madaling nakaaangkop sa kanilang bagong kapaligiran sa pamamagitan ng mutasyon ng kanilang gene. Bunga nito, ipinalalagay ng mga ebolusyonista na ang napahiwalay na mga grupong ito sa kalaunan ay nagiging ganap na panibagong kaurian.

Gaya ng binanggit kanina, maliwanag na ipinahihiwatig ng katibayan mula sa pagsasaliksik na walang kakayahan ang mutasyon na makalikha ng ganap na panibagong uri ng halaman o hayop. Gayunman, ano ang katibayan ng mga ebolusyonista na susuporta sa kanilang pag-aangkin na pinipili ng kalikasan ang kapaki-pakinabang na mutasyon upang makalikha ng panibagong kaurian? Ganito ang sabi ng brosyur na inilathala noong 1999 ng National Academy of Sciences (NAS) sa Estados Unidos: “Ang isang napakapuwersang halimbawa ng speciation [ebolusyon ng panibagong kaurian] ay nagsasangkot sa 13 kaurian ng mga finch [maliit na ibong may matibay na tuka] na pinag-aralan ni Darwin sa Galápagos Islands, kilala ngayon bilang Darwin’s finches.”

Noong dekada ng 1970, pinag-aralan ng isang grupo ng mananaliksik na pinangunahan nina Peter at Rosemary Grant ang mga finch na ito at natuklasan nila na pagkatapos ng isang taóng tagtuyot, mas madaling makaligtas ang mga finch na may mas malalaking tuka kaysa sa mga may mas maliliit na tuka. Yamang ang sukat at hugis ng tuka ang isa sa pangunahing pagkakakilanlan ng 13 kaurian ng mga finch, inakalang mahalaga ang natuklasang ito. “Tinantiya ng mag-asawang Grant na kung magkakaroon ng tagtuyot sa mga isla minsan sa bawat 10 taon, isang panibagong kaurian ng finch ang posibleng lumitaw sa loob lamang ng mga 200 taon,” patuloy ng brosyur.

Gayunman, nakaligtaang banggitin ng NAS brosyur ang ilang mahalaga ngunit nakahihiyang katotohanan. Noong mga taon pagkatapos ng tagtuyot, mas dumami ang finch na may mas maliliit na tuka. Kaya naman noong 1987, isinulat ni Peter Grant at ng nagtapos na estudyanteng si Lisle Gibbs sa babasahin sa siyensiya na Nature, na nakita nila ang “pagbaligtad ng direksiyon ng pagpili [ng kalikasan].” Noong 1991, isinulat ni Grant na “ang populasyon, na sumailalim sa pagpili ng kalikasan, ay nagpapabalik-balik” tuwing magbabago ang klima. Napansin din ng mga mananaliksik na may ilang ibang “kaurian” ng finch na naglalahian at nagluluwal ng mga supling na mas matagal ang buhay kaysa sa mga magulang nila. Naging konklusyon nina Peter at Rosemary Grant na kung magpapatuloy ang paglalahian, magsasanib ang dalawang “kaurian” at magiging isa na lamang ito sa loob ng 200 taon.

Noong 1966, sumulat ang ebolusyonaryong biyologo na si George Christopher Williams: “Nakalulungkot isipin na unang nakilala ang teoriya ng pagpili ng kalikasan bilang paliwanag sa pagbabagong dulot ng ebolusyon. Mas mahalaga sana ito bilang paliwanag sa patuloy na pag-angkop sa kapaligiran.” Noong 1999, isinulat ng ebolusyonaryong teorista na si Jeffrey Schwartz na kung tama nga ang konklusyon ni Williams, ang pagpili ng kalikasan ay maaari ngang tumutulong sa mga kaurian upang umangkop sa nagbabagong kalagayan ng pag-iral, pero “hindi ito lumilikha ng panibagong bagay.”

Oo, hindi nagiging “panibagong bagay” ang Darwin’s finches. Mga finch pa rin ang mga ito. At dahil naglalahian ang mga ito, nakapag-aalinlangan ang mga pamamaraang ginagamit ng ilang ebolusyonista sa pagklasipika ng isang kaurian. Bukod diyan, ibinubunyag ng mga ito ang katotohanan na maging ang mga kilalang akademya sa siyensiya ay may kinikilingan sa kanilang pag-uulat ng katibayan.

Pinatutunayan ba ng mga Fosil ang mga Pagbabagong Macroevolution?

Ang NAS brosyur na nabanggit kanina ay nag-iiwan ng impresyon sa mga mambabasa na may sapat na mga fosil na natuklasan ang mga siyentipiko para patunayan ang macroevolution. Ang sabi nito: “Napakaraming natuklasang mga anyo ng buhay sa pagitan ng isda at ampibyan, ampibyan at reptilya, reptilya at mamalya, at sa linya ng angkan ng mga primate anupat madalas na mahirap tiyakin kung kailan nagaganap ang pagbabago sa isang kaurian at nagiging ibang partikular na kaurian.”

Nakagugulat ang kapangahasan ng pangungusap na ito. Bakit? Noong 2004, inihalintulad ng National Geographic ang mga fosil sa “isang film ng ebolusyon kung saan 999 sa bawat 1,000 kuhang-larawan ang nawawala habang pinuputol ang mga ito.” Kaya bang patunayan ng natitirang isa-sa-isang-libong “kuhang-larawan” ang proseso ng macroevolution? Ano ba talaga ang ipinakikita ng mga fosil? Si Niles Eldredge, isang masugid na ebolusyonista, ay umamin na ipinakikita ng rekord na sa loob ng mahahabang yugto ng panahon, “halos wala o talagang walang nagaganap na ebolusyonaryong pagbabago sa karamihan ng kaurian.”

Sa kasalukuyan, ang mga siyentipiko sa buong daigdig ay nakahukay at nakapagkatalogo na ng mga 200 milyong malalaking fosil at bilyun-bilyong maliliit na fosil. Sumasang-ayon ang maraming mananaliksik na ipinakikita ng napakarami at detalyadong rekord na ito na lahat ng pangunahing grupo ng mga hayop ay biglang lumitaw at hindi halos nagbago, at ang maraming kaurian naman na biglang lumitaw ay bigla ring naglaho. Matapos pag-aralan ang ebidensiya mula sa mga fosil, sumulat ang biyologong si Jonathan Wells: “Sa antas ng mga kaharian, phylum, at klase, ang descent with modification mula sa iisang ninuno ay maliwanag na hindi isang katotohanang naobserbahan ng siyensiya. Kung titingnan ang mga fosil at molekula, mahina ang ebidensiya para patunayan ang teoriya.”

Ebolusyon​—Totoo o Alamat Lamang?

Bakit kaya iginigiit ng maraming prominenteng ebolusyonista na totoo ang macroevolution? Matapos batikusin ang ilan sa pangangatuwiran ni Richard Dawkins, isinulat ng maimpluwensiyang ebolusyonista na si Richard Lewontin na handang tanggapin ng maraming siyentipiko ang mga pag-aangkin sa siyensiya na hindi kasuwato ng sentido komun “dahil may pinaniniwalaan na tayo, naniniwala tayo sa materyalismo.” * Hindi man lamang naiisip ng maraming siyentipiko ang posibilidad na may isang matalinong Disenyador dahil, gaya ng isinulat ni Lewontin, “hindi namin matatanggap na may Diyos.”

Hinggil dito, sinipi ng Scientific American ang sosyologong si Rodney Stark na sinasabi: “Sa loob ng 200 taon, pinalaganap ang ideya na kung gusto mong maging makasiyensiyang tao dapat na maging malaya ang iyong isip sa tanikala ng relihiyon.” Sinabi pa niya na sa mga unibersidad ng pananaliksik, “tikom ang bibig ng mga relihiyosong tao,” samantalang “may pagtatangi naman laban sa mga relihiyoso ang mga walang relihiyon.” Ayon kay Stark, “ginagantimpalaan ang mga taong walang relihiyon sa gitna ng mga may mataas na posisyon [na mga siyentipiko].”

Kung maniniwala kang totoo ang turo na macroevolution, dapat mo ring paniwalaan na hindi pahihintulutan ng mga agnostiko o ateistikong mga siyentipiko na maimpluwensiyahan ng kanilang personal na mga paniniwala ang kanilang interpretasyon sa mga natutuklasan ng siyensiya. Dapat kang maniwala na ang mutasyon at ang pagpili ng kalikasan ang nagluwal ng lahat ng masalimuot na anyo ng buhay, sa kabila ng katotohanan na ang isang siglong pagsasaliksik at pag-aaral sa bilyun-bilyong mutasyon, ay nagpapakitang hindi nakagawa ang mga ito ng kahit isang ganap na panibagong kaurian mula sa isang partikular na kaurian. Dapat kang maniwala na lahat ng nilalang ay unti-unting nabuo mula sa iisang ninuno, sa kabila ng katotohanang maliwanag na ipinahihiwatig ng mga fosil na biglang lumitaw ang mga pangunahing uri ng halaman at hayop at hindi unti-unting naging ibang uri, kahit lumipas pa ang di-mabilang na panahon. Masasabi bang ang ganiyang paniniwala ay salig sa katotohanan o salig sa alamat?

[Mga talababa]

^ par. 3 Ang mga nagpapalahi ng aso ay maaaring pumili ng ibang lahi ng aso upang ang iaanak ng mga ito ay magkaroon ng mas maiikling binti o mas mahahabang balahibo kaysa sa kanilang mga ninuno. Gayunman, nakagagawa ng mga pagbabago ang mga nagpapalahi ng aso dahil sa hindi paggana ng ilang gene. Halimbawa, nagiging maliliit ang mga asong dachshund dahil hindi nahusto ang paglaki ng murang buto nito, kung kaya nabansot ang mga ito.

^ par. 4 Bagaman madalas na ginamit sa artikulong ito ang salitang “kaurian,” dapat pansinin na ang terminong ito ay wala sa aklat ng Bibliya na Genesis, na gumamit ng mas pangkalahatang termino na “uri.” Kadalasan, ang tinatawag ng mga siyentipiko na ebolusyon ng isang bagong kaurian ay pagbabago lamang sa loob ng isang “uri,” gaya ng ginamit na salita sa ulat ng Genesis.

^ par. 6 Tingnan ang kahong “Kung Paano Inuuri ang mga Organismo.”

^ par. 11 Ipinakikita ng pagsasaliksik na ang cytoplasm ng selula, mga lamad nito, at iba pang bahagi ay may ginagampanang papel sa paghubog sa isang organismo.

^ par. 13 Ang mga komento ni Lönnig sa artikulong ito ay sarili niya, at walang kinalaman dito ang Max Planck Institute for Plant Breeding Research.

^ par. 14 Paulit-ulit na natuklasan ng mga eksperimento sa mutasyon na paunti nang paunti ang bilang ng bagong mga mutant, samantalang iisang uri lamang ng mga mutant ang patuloy na lumilitaw. Dahil dito, natuklasan ni Lönnig ang “batas ng recurrent variation” (regular na pagbabago). Bukod dito, wala pang 1 porsiyento ng mutasyon sa halaman ang napili para sa higit pang pagsasaliksik, at wala pang 1 porsiyento sa grupong ito ang nakitang magagamit sa negosyo. Ang resulta ng pagpapalahi sa mga hayop sa pamamagitan ng mutasyon ay mas malala kaysa sa mga halaman, at hindi na ginagamit ang pamamaraang ito.

^ par. 29 Ang materyalismo, sa diwang ito, ay tumutukoy sa teoriya na ang pisikal na bagay ang tangi o saligang katotohanan, na lahat ng nasa uniberso, pati na ang lahat ng buhay, ay umiral nang walang anumang tulong mula sa sinumang nakahihigit sa tao.

[Blurb sa pahina 15]

“Walang kakayahan ang mutasyon na gumawa ng ganap na panibagong kaurian mula sa orihinal na kaurian [ng halaman o hayop]”

[Blurb sa pahina 16]

Ang maipakikita lamang ng mga Darwin’s finches ay na may kakayahang umangkop sa nagbabagong klima ang isang kaurian

[Blurb sa pahina 17]

Ayon sa mga fosil, lahat ng pangunahing grupo ng mga hayop ay biglang lumitaw at hindi halos nagbago

[Chart sa pahina 14]

(Para sa aktuwal na format, tingnan ang publikasyon)

KUNG PAANO INUURI ANG MGA ORGANISMO

Ang mga organismo ay inuuri sa palaki nang palaking grupo, mula sa partikular na mga kaurian hanggang sa mga kaharian. * Halimbawa, ihambing ang mga klasipikasyon ng tao at ng langaw (fruit fly) na nakatala sa ibaba.

TAO LANGAW

Kaurian sapien melanogaster

Genus Homo Drosophila

Pamilya Hominid Drosophilid

Angkan Primate Diptera

Klase Mamalya Insekto

Phylum Chordate Arthropod

Kaharian Hayop Hayop

[Talababa]

^ par. 49 Pansinin: Binabanggit sa Genesis 1 na ang mga halaman at hayop ay nagpaparami “ayon sa kani-kanilang uri.” (Genesis 1:12, 21, 24, 25) Gayunman, ang termino sa Bibliya na “uri” ay hindi termino sa siyensiya at hindi dapat ipagkamali sa katawagan sa siyensiya na “kaurian.”

[Credit Line]

Ang tsart ay salig sa aklat na Icons of Evolution​—Science or Myth? Why Much of What We Teach About Evolution Is Wrong, ni Jonathan Wells

[Mga larawan sa pahina 15]

Langaw na likha ng mutasyon (nasa itaas) bagaman dispormado, langaw pa rin

[Credit Line]

© Dr. Jeremy Burgess/Photo Researchers, Inc.

[Mga larawan sa pahina 15]

Paulit-ulit na natuklasan ng mga eksperimento sa mutasyon ng halaman na paunti nang paunti ang bilang ng bagong mga “mutant,” samantalang iisang uri lamang ng mga “mutant” ang patuloy na lumilitaw (Mas malalaki ang bulaklak ng ipinakikitang “mutant”)

[Picture Credit Line sa pahina 13]

Mula sa Kuha ni Mrs. J. M. Cameron/ U.S. National Archives photo

[Picture Credit Line sa pahina 16]

Finch heads: © Dr. Jeremy Burgess/ Photo Researchers, Inc.

[Picture Credit Lines sa pahina 17]

Dinosaur: © Pat Canova/Index Stock Imagery; fossils: GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images