Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Paano Mo Sasagutin?

Paano Mo Sasagutin?

Paano Mo Sasagutin?

ANO ANG MALI SA LARAWANG ITO?

Sabihin ang tatlong bagay na hindi kaayon ng ulat sa Bibliya sa Genesis 3:1-5.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

Para sa Talakayan: Bakit sinabi ni Jehova kina Adan at Eva na huwag kumain mula sa punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama? Sa palagay mo, bakit mahalagang sumunod sa mga utos ni Jehova?

KAILAN ITO NANGYARI?

Gumuhit ng linya na magdurugtong sa mga naganap noong paglalang at sa “araw” kung kailan ito nagsimula.

Araw 1 Araw 2 Araw 3 Araw 4 Araw 5 Araw 6 Araw 7

4. Genesis 1:14-16

5. Genesis 1:24

6. Genesis 1:20, 21

SINO AKO?

7. Ako ang naiulat bilang kauna-unahang tao na nagtayo ng lunsod.

SINO AKO?

8. Ako ang unang babae na binanggit ang pangalan sa Bibliya pagkatapos ni Eva.

MULA SA ISYUNG ITO

Sagutin ang mga tanong na ito, at isulat ang nawawalang (mga) talata sa Bibliya.

Pahina 5 Anong kinapal ang kilala noong panahon ng Bibliya dahil sa kakayahan nitong umakyat? (Kawikaan 30:____)

Pahina 9 Bakit karapat-dapat purihin si Jehova? (Apocalipsis 4:____)

Pahina 20 Katibayan ng ano ang modernong kaalaman na mababasa sa Genesis? (2 Timoteo 3:____)

Pahina 25 Ginawang ano ang lahat ng bagay “sa kapanahunan nito”? (Eclesiastes 3:____)

Mga Bata, Hanapin ang Larawan

Mahahanap mo ba ang mga larawang ito sa ibang pahina ng isyung ito? Sa sarili mong salita, sabihin ang nangyayari sa bawat larawan.

(Nasa pahina 12 ang mga sagot)

MGA SAGOT SA PAHINA 31

1. Nakipag-usap ang serpiyente kay Eva, hindi kay Adan.​—Genesis 3:1.

2. Nagkaanak lamang sina Adan at Eva matapos silang palayasin sa hardin ng Eden.​—Genesis 4:1.

3. Hubad sina Adan at Eva noong nasa hardin pa sila.​—Genesis 2:25.

4. “Araw” 4.​—Genesis 1:14-16, 19.

5. “Araw” 6.​—Genesis 1:24, 31.

6. “Araw” 5.​—Genesis 1:20, 21, 23.

7. Cain.​—Genesis 4:17.

8. Ada.​—Genesis 4:19.

[Picture Credit Lines sa pahina 31]

First circle: Breck P. Kent; second circle: © Pat Canova/Index Stock Imagery