Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Ginamit ba ng Diyos ang Ebolusyon Para Lumikha ng Buhay?

Ginamit ba ng Diyos ang Ebolusyon Para Lumikha ng Buhay?

Ginamit ba ng Diyos ang Ebolusyon Para Lumikha ng Buhay?

“Ikaw ang karapat-dapat, Jehova, na Diyos nga namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng karangalan at ng kapangyarihan, sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay, at dahil sa iyong kalooban ay umiral sila at nalalang.”​—APOCALIPSIS 4:11.

DI-NAGTAGAL matapos pasikatin ni Charles Darwin ang teoriya ng ebolusyon, humanap ng paraan ang maraming tinaguriang denominasyong Kristiyano upang mapagtugma ang kanilang paniniwala sa Diyos at ang teoriya ng ebolusyon.

Sa ngayon, waring tinatanggap na ng pinakaprominenteng mga relihiyosong grupong “Kristiyano” na sa paanuman ay gumamit ang Diyos ng ebolusyon upang lumikha ng buhay. Itinuturo ng ilan na ginawa raw ng Diyos ang uniberso sa paraang sisibol ang mga bagay na may buhay mula sa mga sangkap na walang buhay hanggang sa mabuo ang mga tao. Hindi sinasabi ng mga naniniwala sa turong ito, tinatawag na teistikong ebolusyon, na namagitan ang Diyos sa proseso nang magsimula na ito. Iniisip naman ng iba na sa pangkalahatan, hinayaan ng Diyos na umiral ang karamihan sa mga uri ng halaman at hayop sa pamamagitan ng ebolusyon ngunit paminsan-minsan ay nakikialam Siya upang magtuluy-tuloy ang proseso.

Pagtutugma ng mga Turo​—Posible Ba?

Puwede ba talagang pagsamahin ang mga turo ng Bibliya at ang teoriya ng ebolusyon? Kung totoo nga ang ebolusyon, ang ulat ng Bibliya tungkol sa paglalang sa unang lalaking si Adan ay para lamang pala magturo ng magandang aral at hindi para unawain sa literal na paraan. (Genesis 1:26, 27; 2:18-24) Ganiyan ba ang pagkaunawa ni Jesus sa ulat na ito ng Bibliya? “Hindi ba ninyo nabasa,” ang sabi ni Jesus, “na siya na lumalang sa kanila mula sa pasimula ay ginawa silang lalaki at babae at nagsabi, ‘Sa dahilang ito ay iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang ina at pipisan sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman’? Kung kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Kaya nga, ang pinagtuwang ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinumang tao.”​—Mateo 19:4-6.

Sinipi ni Jesus dito ang ulat ng paglalang na nasa Genesis kabanata 2. Kung naniniwala si Jesus na alamat lamang ang unang pag-aasawa, babanggitin pa ba niya ito bilang pagsuporta sa kaniyang turo tungkol sa kabanalan ng pag-aasawa? Hindi. Binanggit ni Jesus ang ulat sa Genesis dahil alam niyang totoong nangyari ito.​—Juan 17:17.

Pinaniwalaan din ng mga alagad ni Jesus ang ulat ng Genesis tungkol sa paglalang. Halimbawa, tinalunton sa ulat ng Ebanghelyo ni Lucas ang talaangkanan ni Jesus pabalik hanggang kay Adan. (Lucas 3:23-38) Kung alamat lamang si Adan, kailan nagbago ang talaangkanang ito mula sa pagiging totoo tungo sa pagiging alamat? Kung alamat lamang ang mga ninuno ng pamilyang ito, gaano katibay ang sinabi ni Jesus na siya ang Mesiyas, na isinilang sa linya ni David? (Mateo 1:1) Sinabi ng manunulat ng Ebanghelyo na si Lucas na “tinalunton [niya] ang lahat ng bagay mula sa pasimula nang may katumpakan.” Maliwanag na naniwala siya sa ulat ng Genesis tungkol sa paglalang.​—Lucas 1:3.

Ang pananampalataya ni apostol Pablo kay Jesus ay kaugnay ng pagtitiwala ni Pablo sa ulat ng Genesis. Sumulat siya: “Yamang ang kamatayan ay sa pamamagitan ng isang tao, ang pagkabuhay-muli ng mga patay ay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayundin naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin.” (1 Corinto 15:21, 22) Kung si Adan ay hindi literal na ninuno ng lahat ng tao, ang isa na sa pamamagitan niya “ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan,” bakit kinailangan pang mamatay si Jesus upang alisin ang mga epekto ng minanang kasalanan?​—Roma 5:12; 6:23.

Ang pagsira sa paniniwala sa ulat ng Genesis tungkol sa paglalang ay pagsira sa mismong pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi magkatugma ang teoriya ng ebolusyon at ang mga turo ni Kristo. Anumang pagtatangkang pagsamahin ang dalawang paniniwalang ito ay lilikha lamang ng mahinang pananampalataya na madaling ‘siklut-siklutin ng mga alon at dalhing paroo’t parito ng bawat hangin ng turo.’​—Efeso 4:14.

Pananampalatayang Nakasalig sa Matibay na Pundasyon

Maraming siglo nang binabatikos at tinutuligsa ang Bibliya. Paulit-ulit namang napatutunayang tama ang Bibliya. Kapag may binabanggit ang Bibliya tungkol sa kasaysayan, kalusugan, at siyensiya, ang mga ulat nito ay paulit-ulit na napatutunayang mapananaligan. Ang payo nito tungkol sa pakikipagkapuwa-tao ay mapagkakatiwalaan at palaging napapanahon. Ang mga pilosopiya at teoriya ng tao, gaya ng luntiang damo, ay tumutubo at pagkaraan ay natutuyo, subalit ang Salita ng Diyos “ay mananatili hanggang sa panahong walang takda.”​—Isaias 40:8.

Ang turo ng ebolusyon ay hindi lamang isang teoriya sa larangan ng siyensiya. Pilosopiya ito ng tao na lumitaw at lumaganap sa loob ng mga dekada. Subalit nitong nakalipas na mga taon, malaki ang ipinagbago ng tradisyonal na turo ni Darwin tungkol sa ebolusyon dahil sa mga pagtatangkang ipaliwanag ang parami nang paraming katibayan ng disenyo sa daigdig ng kalikasan. Inaanyayahan ka naming suriin pa ang paksang ito. Magagawa mo ito kung rerepasuhin mo ang iba pang artikulo sa isyung ito. Bukod dito, baka gusto mo ring basahin ang mga publikasyong makikita sa pahinang ito at sa pahina 32.

Matapos saliksikin ang paksang ito, malamang na mapatibay ang iyong pagtitiwala sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa nakaraan. Ang mas mahalaga, mapalalakas ang iyong pananampalataya sa mga pangako ng Bibliya para sa hinaharap. (Hebreo 11:1) Mapakikilos ka pa ngang purihin si Jehova, “ang Maylikha ng langit at ng lupa.”​—Awit 146:6.

KARAGDAGANG MATERYAL NA MABABASA

Isang Aklat Para sa Lahat ng Tao Tinatalakay sa brosyur na ito ang mga espesipikong halimbawa ng pagiging totoo ng nilalaman ng Bibliya

Is There a Creator Who Cares About You? Suriin ang higit pang katibayan ng siyensiya at alamin kung bakit pinahihintulutan ng mapagmalasakit na Diyos ang labis na pagdurusa

Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? Sinasagot sa kabanata 3 ng aklat na ito ang tanong na Ano ang layunin ng Diyos para sa lupa?

[Blurb sa pahina 10]

Naniwala si Jesus sa ulat ng Genesis tungkol sa paglalang. Nagkamali ba siya?

[Kahon sa pahina 9]

ANO BA ANG EBOLUSYON?

Ang isa sa kahulugan ng “ebolusyon” ay: “Proseso ng pagbabago sa isang direksiyon.” Gayunman, maraming gamit ang terminong ito. Halimbawa, ginagamit ito upang ilarawan ang malalaking pagbabago sa mga bagay na walang buhay​—ang pagbuo sa uniberso. Ginagamit din ang terminong ito upang ilarawan ang maliliit na pagbabago sa mga bagay na may buhay​—ang paraan ng pag-angkop ng mga halaman at hayop sa kanilang kapaligiran. Gayunman, karaniwan nang ginagamit ang salitang ito upang ilarawan ang teoriya na lumitaw ang buhay mula sa mga sangkap na walang buhay, na naging mga selulang kusang dumarami, at unti-unting naging masasalimuot na nilalang, anupat ang pinakamatalino sa nabuo nito ay ang tao. Ang pangatlong konseptong ito ang kahulugan ng terminong “ebolusyon” na ginamit sa artikulong ito.

[Picture Credit Line sa pahina 10]

Space photo: J. Hester and P. Scowen (AZ State Univ.), NASA