Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Patuloy na Makipagpunyagi Para sa Pagpapala ni Jehova

Patuloy na Makipagpunyagi Para sa Pagpapala ni Jehova

“Nakipagpunyagi ka sa Diyos at sa mga tao anupat sa wakas ay nanaig ka.”—GEN. 32:28.

AWIT: 60, 38

1, 2. Ano-anong hamon ang dapat harapin ng mga lingkod ni Jehova?

MULA kay Abel hanggang sa panahon natin, ang tapat na mga mananamba ay nakikipagpunyagi. Isinulat ni apostol Pablo sa mga Kristiyanong Hebreo na sila ay “nagbata ng matinding pakikipagpunyagi sa ilalim ng mga pagdurusa” para makamit ang pagsang-ayon at pagpapala ni Jehova. (Heb. 10:32-34) Inihalintulad ni Pablo ang pakikipagpunyagi ng mga Kristiyano sa mga atletang kalahok sa mga paligsahang Griego, gaya ng takbuhan, pakikipagbuno, at boksing. (Heb. 12:1, 4) Sa ngayon, tayo ay nasa takbuhan ukol sa buhay at gusto ng mga kalaban natin na mailihis tayo, mapatid, manghina, at mawalan ng kagalakan at gantimpala sa hinaharap.

2 Ang pinakamatinding pakikipagbuno o pakikipagpunyagi natin ay laban kay Satanas at sa kaniyang masamang sanlibutan. (Efe. 6:12) Napakahalagang labanan natin ang impluwensiya ng makasanlibutang “mga bagay na matibay ang pagkakatatag.” Kasama rito ang mga doktrina, pilosopiya, at nakapipinsalang mga gawain, gaya ng imoralidad, paninigarilyo, at pag-abuso sa alak at droga. Dapat din nating patuloy na labanan ang ating mga kahinaan at ang pagkasira ng loob.—2 Cor. 10:3-6; Col. 3:5-9.

3. Paano tayo sinasanay ng Diyos na labanan ang ating mga kaaway?

 3 Madaraig nga ba natin ang malalakas na kalabang iyon? Oo, pero kailangan ang pakikipagpunyagi. Inihalintulad ni Pablo ang kaniyang sarili sa isang boksingero nang sabihin niya: “Ang paraan ng aking pagsuntok ay hindi upang sumuntok sa hangin.” (1 Cor. 9:26) Kung paanong nilalabanan ng isang boksingero ang kaniyang katunggali, dapat din nating labanan ang ating mga kaaway. Sinasanay at tinutulungan tayo ni Jehova sa ating laban. Naglalaan siya ng nagliligtas-buhay na tagubilin sa kaniyang Salita. Tinutulungan din niya tayo sa pamamagitan ng ating Kristiyanong mga publikasyon, pagpupulong, asamblea, at mga kombensiyon. Ikinakapit mo ba ang mga natututuhan mo? Kung hindi, para kang ‘sumusuntok sa hangin’ at hindi mo talaga nilalabanan ang iyong kaaway.

4. Paano natin maiiwasang madaig ng masama?

4 Posibleng umatake ang ating mga kaaway sa panahong hindi natin inaasahan o kapag mahina tayo, kaya dapat na lagi tayong alisto. Binabalaan tayo ng Bibliya: “Huwag kang padaig sa masama, kundi patuloy na daigin ng mabuti ang masama.” (Roma 12:21) Ipinakikita ng pananalitang ‘huwag magpadaig sa masama’ na kaya nating talunin ang masama. Magagawa natin iyan kung patuloy natin itong lalabanan. Pero kung hihinto tayo sa pagbabantay at paglaban, madaraig tayo ni Satanas, ng kaniyang masamang sanlibutan, at ng ating di-sakdal na laman. Huwag na huwag kang magpapadala sa pananakot ni Satanas at hayaang lumaylay ang iyong mga kamay!—1 Ped. 5:9.

5. (a) Ano ang makatutulong sa atin na patuloy na makipagpunyagi para makamit ang pagpapala ng Diyos? (b) Sinong mga tauhan sa Bibliya ang tatalakayin natin?

5 Para magtagumpay, tandaan natin kung bakit tayo lumalaban. Ito ay dahil gusto nating makamit ang pagsang-ayon at pagpapala ng Diyos. Tinitiyak sa atin ng Hebreo 11:6: “Siya na lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya nga ay umiiral at na siya ang nagiging tagapagbigay-gantimpala doon sa mga may-pananabik na humahanap sa kaniya.” Ang pandiwang Griego na isinaling “may-pananabik na humahanap” ay nagpapahiwatig ng matindi at puspusang pagsisikap. (Gawa 15:17) Sa Bibliya, may magagandang halimbawa ng mga lalaki at babae na puspusang nagsikap para makamit ang pagpapala ni Jehova. Sina Jacob, Raquel, Jose, at Pablo ay napaharap sa mga sitwasyong nakasasaid ng emosyon at lakas, pero pinagpala sila dahil nagmatiyaga sila. Paano natin matutularan ang apat na mahuhusay na halimbawang ito?

ANG PAGMAMATIYAGA AY UMAAKAY SA PAGPAPALA

6. Ano ang nakatulong kay Jacob na magmatiyaga, at paano siya ginantimpalaan? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

6 Ang patriyarkang si Jacob ay nakipagpunyagi at nagmatiyaga dahil mahal niya si Jehova, may pagpapahalaga siya sa espirituwal na mga bagay, at lubos na nananampalataya sa pangako ni Jehova na pagpapalain ang kaniyang binhi. (Gen. 28:3, 4) Kaya kahit halos 100 taóng gulang na si Jacob, ginawa niya ang lahat para makamit ang pagpapala ng Diyos; nakipagbuno pa nga siya sa isang anghel na nagkatawang-tao. (Basahin ang Genesis 32:24-28.) Talaga bang kaya ni Jacob na makipagbuno sa isang makapangyarihang anghel? Siyempre, hindi! Pero napakadeterminado niya at hindi siya umatras sa hamon! Dahil dito, ginantimpalaan ang kaniyang pagmamatiyaga. Ibinigay sa kaniya ang pangalang Israel, (nangangahulugang “Isa na Nakikipagpunyagi [Isa na Nagmamatiyaga] sa Diyos” o  “Nakikipagpunyagi ang Diyos”). Nakamit ni Jacob ang gantimpalang inaasam din natin—ang pagsang-ayon at pagpapala ni Jehova.

7. (a) Ano ang masaklap na kalagayan ni Raquel? (b) Paano siya patuloy na nakipagpunyagi at pinagpala?

7 Gustong-gusto rin ni Raquel, asawa ni Jacob, na makita kung paano tutuparin ni Jehova ang pangako Niya kay Jacob. Pero may malaking problema. Walang anak si Raquel. Noong panahon niya, napakasaklap ng ganitong kalagayan. Paano nagkaroon si Raquel ng lakas na mapaglabanan ang mga sitwasyong nakasisira ng loob at hindi niya kontrolado? Hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa halip, patuloy siyang nakipagpunyagi sa pamamagitan ng pananalangin nang mas masidhi. Dininig ni Jehova ang taimtim na pagsusumamo ni Raquel at pinagpala siya ng mga anak. Minsan, nasabi ni Raquel: “Sa pamamagitan ng puspusang mga pakikipagbuno ay nakipagbuno ako . . . Ako rin naman ay nagwagi!”—Gen. 30:8, 20-24.

8. Anong mahihirap na kalagayan ang naranasan ni Jose, at paano makatutulong sa atin ang halimbawa niya?

8 Malaki ang naging epekto ng halimbawa nina Jacob at Raquel sa kanilang anak na si Jose. Nakatulong ito sa kaniya na maharap ang mga pagsubok sa kaniyang pananampalataya. Sa edad na 17, biglang nagbago ang buhay ni Jose. Dahil sa inggit, ipinagbili siya ng kaniyang mga kapatid para maging alipin. Nabilanggo rin siya nang maraming taon sa Ehipto dahil sa krimeng hindi niya ginawa. (Gen. 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) Pero hindi nasiraan ng loob si Jose, ni nagtanim man ng galit o naghiganti. Sa halip, nagpokus siya sa kaugnayan niya kay Jehova. (Lev. 19:18; Roma 12:17-21) Makatutulong sa atin ang halimbawa ni Jose. Kahit hindi naging maganda ang buhay natin noong bata tayo o parang wala nang pag-asa ang sitwasyon natin ngayon, kailangan tayong patuloy na lumaban at makipagpunyagi. Kung gagawin natin iyan, makapagtitiwala tayong pagpapalain tayo ni Jehova.—Basahin ang Genesis 39:21-23.

9. Bilang pagtulad kina Jacob, Raquel, at Jose, ano ang dapat nating gawin para makamit ang pagpapala ni Jehova?

9 Anong pagsubok ang pinagdaraanan mo ngayon? Baka biktima ka ng kawalang-katarungan, diskriminasyon, o pangungutya. O baka dahil sa inggit ay pinagbibintangan ka ng isang bagay na hindi totoo. Sa halip na sumuko, tandaan kung ano ang nakatulong kina Jacob, Raquel, at Jose na patuloy na maglingkod kay Jehova nang may kagalakan. Pinalakas sila at pinagpala ng Diyos dahil patuloy silang nagpakita ng pagpapahalaga sa espirituwal na mga bagay. Patuloy silang nakipagpunyagi at kumilos ayon sa kanilang taimtim na mga panalangin. Napakalapit na natin sa wakas ng kasalukuyang masamang sistema ng mga bagay, kaya may matibay tayong dahilan na manghawakan sa pag-asa natin sa hinaharap! Handa ka bang makipagpunyagi o “makipagbuno” para makamit ang pagsang-ayon ni Jehova?

MAGING HANDANG MAKIPAGBUNO PARA SA PAGPAPALA

10, 11. (a) Sa anong mga kalagayan tayo kailangang makipagbuno para sa pagpapala ng Diyos? (b) Ano ang tutulong sa atin na makagawa ng tamang desisyon para hindi masiraan ng loob at mailihis?

10 Sa anong mga kalagayan tayo kailangang makipagbuno para makamit ang pagpapala ng Diyos? Marami ang nakikipagbuno para madaig ang isang kahinaan. Ang iba naman ay nagsisikap na manatiling positibo sa ministeryo. O baka nagbabata ka dahil sa mahinang kalusugan, o kalungkutan. Huwag din nating kalimutan ang pakikipagpunyagi ng ilan na patawarin ang nakasakit o nagkasala sa kanila. Baguhan man tayo o  matagal nang naglilingkod kay Jehova, dapat nating labanan ang anumang posibleng hadlang sa paglilingkod natin sa Diyos, na nagbibigay-gantimpala sa mga tapat.

Nakikipagbuno ka ba para sa pagpapala ng Diyos? (Tingnan ang parapo 10, 11)

11 Hindi madaling gumawa ng tamang desisyon at mamuhay bilang Kristiyano lalo na kung hinihila tayo ng ating mapandayang puso sa maling direksiyon. (Jer. 17:9) Kung mapansin mong nangyayari iyan sa iyo, manalangin ka para sa banal na espiritu. Palalakasin ka ng panalangin at ng banal na espiritu para patuloy kang makalakad sa tamang landas at pagpalain ni Jehova. Kumilos ayon sa iyong mga panalangin. Sikaping makapagbasa ng Bibliya araw-araw, at maglaan ng panahon para sa personal na pag-aaral at regular na Pampamilyang Pagsamba.—Basahin ang Awit 119:32.

12, 13. Paano natulungan ang dalawang Kristiyano na makontrol ang maling mga pagnanasa?

12 Maraming Kristiyano ang natulungan ng Salita ng Diyos, ng banal na espiritu, at ng ating mga publikasyon na madaig ang maling mga pagnanasa. Halimbawa, nabasa ng isang tin-edyer ang artikulong “Paano Mo Mapaglalabanan ang Maling mga Pagnanasa?” sa Gumising! ng Disyembre 8, 2003. Ano ang naging reaksiyon niya? “Pinaglalabanan ko ang mga maling kaisipan. Nang mabasa ko sa artikulo na ‘para sa marami, ang pakikipagpunyagi upang madaig ang maling mga pagnanasa ay napakatindi,’ naramdaman kong bahagi ako ng kapatiran. Hindi pala ako nag-iisa.” Nakatulong din sa kabataang ito ang artikulong “Mga Alternatibong Istilo ng Pamumuhay —Sinasang-ayunan ba Ito ng Diyos?” na lumabas sa isyu ng Oktubre 8, 2003. Nabasa niya na ang ilan ay nakikipaglaban sa “isang tinik sa laman.” (2 Cor. 12:7) Hangga’t patuloy silang nakikipagpunyagi para mapanatili ang matuwid na paggawi, makaaasa sila ng magandang kinabukasan. “Dahil dito,” ang sabi niya, “sa tingin ko, sa bawat araw na lilipas, kakayanin kong manatiling tapat. Nagpapasalamat talaga ako kay Jehova dahil ginagamit niya ang kaniyang organisasyon para tulungan tayong maharap ang bawat araw sa masamang sistemang ito.”

13 Pag-isipan naman ang karanasan ng isang sister sa United States. Isinulat niya: “Gusto ko kayong pasalamatan dahil lagi ninyo kaming pinaglalaanan ng pagkaing kailangan namin sa tamang panahon. Madalas, parang isinulat ang mga artikulong ito para sa akin. Maraming taon ko nang pinaglalabanan ang matinding pagnanasa sa isang bagay na kinapopootan ni Jehova. Minsan, gusto ko nang sumuko at huwag nang lumaban pa. Alam kong maawain at mapagpatawad si Jehova, pero dahil sa maling pagnanasa kong ito, na ang totoo ay hindi ko kinapopootan, pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat tumanggap ng tulong niya. Ang patuloy na pakikipaglaban kong ito ay nakaapekto sa buong buhay ko. . . . Nang mabasa ko ang artikulong ‘Mayroon Ka Bang “Isang Puso Upang Makilala” si Jehova?’ sa Bantayan, Marso 15, 2013, nakumbinsi ako na gusto talaga akong tulungan ni Jehova.”

14. (a) Ano ang nadama ni Pablo sa kaniyang pakikipagpunyagi? (b) Paano tayo magtatagumpay laban sa ating mga kahinaan?

14 Basahin ang Roma 7:21-25. Personal na naranasan ni Pablo kung gaano kahirap makipagpunyagi laban sa mga pagnanasa at kahinaan ng di-sakdal na laman. Pero buo ang tiwala niya na mananalo siya sa panloob na labanang ito sa pamamagitan ng pananalangin kay Jehova para sa tulong at pananampalataya sa haing pantubos ni Jesus. Kumusta naman tayo? Hangga’t pinaglalabanan natin ang ating mga kahinaan, magtatagumpay tayo. Paano? Tularan natin si Pablo, umasa tayo kay Jehova at hindi sa ating sariling lakas, at manampalataya sa pantubos.

15. Paano makatutulong ang panalangin para makapanatili tayong tapat at mabata ang mga pagsubok?

15 Kung minsan, hinahayaan ng Diyos na ipakita natin kung gaano katindi ang pagkabahala natin sa isang bagay. Halimbawa, paano kung tayo (o isang kapamilya) ay magkasakit nang malubha o makaranas ng kawalang-katarungan? Maipakikita natin ang ating tiwala kay Jehova kung magsusumamo tayo na bigyan niya tayo ng lakas para makapanatiling tapat at huwag mawalan ng kagalakan kundi manatiling balanse sa espirituwal. (Fil. 4:13) Pinatutunayan ng maraming karanasan, kapuwa noong panahon ni Pablo at sa ngayon, na makatutulong ang panalangin para mapanumbalik ang ating lakas at patuloy tayong makapagbata.

PATULOY NA MAKIPAGPUNYAGI PARA SA PAGPAPALA NI JEHOVA

16, 17. Ano ang iyong determinasyon?

16 Gustong-gusto ng Diyablo na makitang sumuko ka at lumaylay ang iyong mga kamay. Maging determinado na ‘manghawakang mahigpit sa kung ano ang mainam.’ (1 Tes. 5:21) Magtatagumpay ka laban kay Satanas, sa kaniyang masamang sanlibutan, at sa anumang maling pagnanasa. Magagawa mo iyan kung magtitiwala ka na talagang kaya kang palakasin ng Diyos.—2 Cor. 4:7-9; Gal. 6:9.

17 Huwag kang sumuko. Patuloy kang lumaban. Patuloy na makipagpunyagi. Lubos na magtiwala na “ibubuhos sa [iyo ni Jehova] ang isang pagpapala hanggang sa wala nang kakulangan.”—Mal. 3:10.