Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Ang Pantubos—Isang “Sakdal na Regalo” Mula sa Ating Ama

Ang Pantubos—Isang “Sakdal na Regalo” Mula sa Ating Ama

“Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na regalo ay mula . . . sa Ama.”—SANT. 1:17.

AWIT: 148, 109

1. Anong mga pagpapala ang nagiging posible dahil sa pantubos?

MARAMING pagpapala ang dulot ng haing pantubos ni Jesu-Kristo. Dahil sa pantubos, nabuksan ang daan para ang lahat ng anak ni Adan na umiibig sa katuwiran ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Dahil din sa pantubos ni Kristo, puwede tayong mabuhay nang maligaya magpakailanman. Pero higit pa riyan ang nagagawa nito. Dahil kusang-loob na namatay si Jesus, na itinataguyod ang katuwiran ni Jehova, nasagot ang mahahalagang usapin sa uniberso.—Heb. 1:8, 9.

2. (a) Anong mahahalagang usapin sa uniberso ang nasa panalangin ni Jesus? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) (b) Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito?

2 Mga dalawang taon bago mamatay si Jesus para ilaan ang haing pantubos, tinuruan niya ang mga alagad niya na manalangin: “Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayundin sa lupa.” (Mat. 6:9, 10) Para mas mapahalagahan natin ang pantubos, talakayin  natin kung paano ito nauugnay sa pagpapabanal sa pangalan ng Diyos, sa pamamahala ng kaniyang Kaharian, at sa katuparan ng layunin niya.

“PAKABANALIN NAWA ANG IYONG PANGALAN”

3. Ano ang saklaw ng pangalan ni Jehova, at paano ito siniraang-puri ni Satanas?

3 Unang binanggit ni Jesus sa kaniyang modelong panalangin ang pagpapabanal sa pangalan ng Diyos. Saklaw ng pangalan ni Jehova ang Kaniyang buong karingalan, kadakilaan, at kabanalan. Sa isa pang panalangin ni Jesus, tinukoy niya si Jehova bilang “Amang Banal.” (Juan 17:11) Dahil banal si Jehova, ang lahat ng simulain at utos niya ay banal. Pero sa hardin ng Eden, may-katusuhang kinuwestiyon ni Satanas ang karapatan ng Diyos na magtakda ng mga pamantayan para sa mga tao. Sa pagsisinungaling niya tungkol kay Jehova, siniraang-puri ni Satanas ang sagradong pangalan ng Diyos.—Gen. 3:1-5.

4. Paano pinabanal ni Jesus ang pangalan ng Diyos?

4 Sa kabaligtaran, mahal na mahal ni Jesus ang pangalan ni Jehova. (Juan 17:25, 26) Pinabanal niya ang pangalan ng Diyos. (Basahin ang Awit 40:8-10.) Sa kaniyang sakdal na landasin ng pamumuhay sa lupa, pinatunayan ni Jesus na makatuwiran at makatarungan na magtakda si Jehova ng mga pamantayan para sa Kaniyang matatalinong nilalang. Kahit pinaranas ni Satanas si Jesus ng napakasakit na kamatayan, nanatili siyang matapat sa kaniyang Ama sa langit. Dahil dito, pinatunayan ni Jesus na ang isang sakdal na tao ay makapagpapakita ng perpektong pagsunod sa matuwid na mga pamantayan ng Diyos.

5. Paano natin mapababanal ang pangalan ng Diyos?

5 Paano natin maipakikitang mahal natin ang pangalan ni Jehova? Sa pamamagitan ng ating paggawi. Gusto ni Jehova na magpakabanal tayo. (Basahin ang 1 Pedro 1:15, 16.) Ibig sabihin, si Jehova lang ang sasambahin natin at susundin nang buong puso. Kahit pag-usigin tayo, sisikapin nating mamuhay ayon sa kaniyang matuwid na mga simulain at utos. Sa pamamagitan ng ating matuwid na mga gawa, pinasisikat natin ang ating liwanag, at nakapagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jehova. (Mat. 5:14-16) Bilang mga taong banal, pinatutunayan ng ating pamumuhay na mabuti ang mga utos ni Jehova at hindi totoo ang mga akusasyon ni Satanas. Kapag nakagawa tayo ng pagkakamali, nagsisisi tayo nang tunay at tinatalikuran ang mga gawaing lumalapastangan kay Jehova.—Awit 79:9.

6. Bakit tayo maituturing ni Jehova na matuwid kahit hindi tayo sakdal?

6 Salig sa hain ni Kristo, pinapatawad ni Jehova ang mga kasalanan ng mga may pananampalataya. Tinatanggap niya bilang mga mananamba niya ang mga nag-alay sa kaniya. Ipinahahayag ni Jehova na matuwid ang mga pinahirang Kristiyano bilang mga anak niya at ang “ibang mga tupa” bilang mga kaibigan niya. (Juan 10:16; Roma 5:1, 2; Sant. 2:21-25) Kaya dahil sa pantubos, ngayon pa lang ay nagkakaroon na tayo ng matuwid na katayuan sa ating Ama at napababanal natin ang kaniyang pangalan.

“DUMATING NAWA ANG IYONG KAHARIAN”

7. Anong mga pagpapala ng Kaharian ang nagiging posible dahil sa pantubos?

7 Sa kaniyang modelong panalangin, sumunod na hiniling ni Jesus sa Diyos: “Dumating nawa ang iyong kaharian.” Paano nauugnay ang pantubos sa Kaharian ng Diyos? Dahil sa pantubos, maaaring tipunin ang 144,000 na maglilingkod bilang mga hari at saserdote kasama ni Kristo sa  langit. (Apoc. 5:9, 10; 14:1) Si Jesus at ang mga kasama niyang tagapamahala, na bubuo sa Kaharian ng Diyos, ang magkakapit ng mga pakinabang ng pantubos sa masunuring mga tao sa loob ng sanlibong taon. Magiging paraiso ang lupa, at magiging sakdal ang lahat ng tapat na tao, kung kaya lubusan nang magkakaisa ang pamilya ng Diyos sa langit at sa lupa. (Apoc. 5:13; 20:6) Dudurugin ni Jesus ang ulo ng serpiyente at papawiin niya sa uniberso ang lahat ng bakas ng paghihimagsik ni Satanas.—Gen. 3:15.

8. (a) Paano tinulungan ni Jesus ang mga alagad niya na makita ang kahalagahan ng Kaharian ng Diyos? (b) Paano natin sinusuportahan ang Kaharian?

8 Noong nasa lupa si Jesus, tinulungan niya ang mga alagad niya na makita ang kahalagahan ng Kaharian ng Diyos. Agad-agad pagkatapos ng kaniyang bautismo, inihayag ni Jesus “ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos” sa iba’t ibang lugar. (Luc. 4:43) Sa huling mga pananalita ni Jesus sa kaniyang mga alagad bago siya bumalik sa langit, inutusan niya sila na maging kaniyang mga saksi “hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa.” (Gawa 1:6-8) Sa pamamagitan ng pangangaral ng Kaharian, ang mga tao sa buong mundo ay may pagkakataong matuto tungkol sa pantubos at maging mga sakop ng Kaharian ng Diyos. Sa ngayon, sinusuportahan natin ang Kaharian kapag nakikipagtulungan tayo sa mga kapatid ni Kristo dito sa lupa sa pangangaral ng mabuting balita ng Kaharian sa buong mundo.—Mat. 24:14; 25:40.

“MANGYARI NAWA ANG IYONG KALOOBAN”

9. Bakit tayo makapagtitiwalang matutupad ang layunin ni Jehova para sa mga tao?

9 Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang banggitin naman niya na “Mangyari nawa ang iyong kalooban”? Si Jehova ang Maylikha. Kapag sinabi niya na mangyayari ang isang bagay, parang nangyari na rin iyon. (Isa. 55:11) Hindi niya hahayaang mahadlangan ng paghihimagsik ni Satanas ang Kaniyang layunin para sa mga tao. Sa simula pa lang, kalooban na ni Jehova na mapunô ang lupa ng sakdal na mga anak nina Adan at Eva. (Gen. 1:28) Kung namatay sina Adan at Eva nang walang anak, hindi iyon matutupad. Kaya kahit nagkasala ang unang mag-asawa, hinayaan sila ni Jehova na magkaanak. Sa pamamagitan ng pantubos, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na maging sakdal at mabuhay magpakailanman ang lahat ng may pananampalataya. Mahal ni Jehova ang mga tao, at kalooban niya na ang mga masunurin sa kaniya ay mamuhay ayon sa kaniyang layunin.

10. Paano makikinabang sa pantubos ang mga patay?

10 Paano naman ang bilyon-bilyong tao na namatay nang hindi kailanman nakilala si Jehova at naglingkod sa kaniya? Dahil sa pantubos, nagiging posible ang pagkabuhay-muli ng mga patay. Bubuhayin silang muli ng ating maibiging Ama at bibigyan ng pagkakataon na matutuhan ang kaniyang layunin at mabuhay nang walang hanggan. (Gawa 24:15) Gusto ni Jehova na mabuhay ang mga tao, hindi mamatay. Bilang Bukal ng buhay, siya ang magiging Ama ng lahat ng bubuhaying muli. (Awit 36:9) Kaya angkop nga na tinuruan tayo ni Jesus na manalangin: “Ama namin na nasa langit.” (Mat. 6:9) Binigyan ni Jehova si Jesus ng mahalagang papel sa pagbuhay-muli sa mga patay. (Juan 6:40, 44) Sa Paraiso, gagampanan ni Jesus ang kaniyang papel bilang “ang pagkabuhay-muli at ang buhay.”—Juan 11:25.

11. Ano ang kalooban ng Diyos para sa “malaking pulutong”?

11 Hindi lang para sa iilan ang pagkabukas-palad ni Jehova, dahil sinabi ni Jesus: “Ang sinumang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang isang ito ang aking kapatid na lalaki at  kapatid na babae at ina.” (Mar. 3:35) Kalooban ng Diyos na maging mga mananamba niya ang di-mabilang na “malaking pulutong” mula sa lahat ng mga bansa at mga tribo at mga wika. Ang mga nananampalataya sa pantubos ni Kristo at gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mapapabilang sa mga sisigaw: “Ang kaligtasan ay utang namin sa ating Diyos, na nakaupo sa trono, at sa Kordero.”—Apoc. 7:9, 10.

12. Paano masasalamin sa modelong panalangin ang layunin ni Jehova para sa masunuring mga tao?

12 Masasalamin sa modelong panalangin ni Jesus ang layunin ng Diyos para sa masunuring mga tao. Kaya naman gusto nating gawin ang ating buong makakaya para mapabanal ang pangalan ni Jehova. (Isa. 8:13) Ang mismong pangalan ni Jesus ay nangangahulugang “Si Jehova ay Kaligtasan,” at ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pantubos ay nagpaparangal at lumuluwalhati sa pangalan ni Jehova. Gagamitin ni Jehova ang kaniyang Kaharian para ikapit sa masunuring mga tao ang mga pakinabang ng pantubos. Kaya tinitiyak sa atin ng modelong panalangin na walang makapipigil sa katuparan ng layunin ng Diyos.—Awit 135:6; Isa. 46:9, 10.

IPAKITA ANG IYONG PAGPAPAHALAGA SA PANTUBOS

13. Ano ang ipinakikita natin kapag tayo ay nagpabautismo?

13 Ang isang paraan para maipakitang pinahahalagahan natin ang pantubos ay ang pag-aalay ng ating sarili kay Jehova salig sa pananampalataya natin sa pantubos at ang pagpapabautismo. Ipinakikita ng ating bautismo na “tayo ay kay Jehova.” (Roma 14:8) Nangangahulugan ito ng paghiling natin sa Diyos ng isang mabuting budhi. (1 Ped. 3:21) Tumutugon si Jehova sa pamamagitan ng pagkakapit sa atin ng bisa ng  naglilinis na dugo ni Kristo. Makapagtitiwala tayong tutuparin niya ang lahat ng ipinangako niya.—Roma 8:32.

Sa anong mga paraan natin maipakikita ang pagpapahalaga sa pantubos? (Tingnan ang parapo 13, 14)

14. Bakit tayo inuutusang ibigin ang ating kapuwa?

14 Ano ang isa pang paraan para maipakita ang pagpapahalaga natin sa pantubos? Dahil ang lahat ng ginagawa ni Jehova ay udyok ng pag-ibig, kalooban din niya na ang lahat ng kaniyang mananamba ay magpakita ng pag-ibig bilang pangunahing katangian nila. (1 Juan 4:8-11) Pinatutunayan natin na gusto nating maging “mga anak ng [ating] Ama na nasa langit” kung iibigin natin ang ating kapuwa. (Mat. 5:43-48) Ang utos na ibigin ang ating kapuwa ay pangalawa sa utos na ibigin si Jehova. (Mat. 22:37-40) Ang isang paraan para maipakita ang gayong pag-ibig sa kapuwa ay ang pagsunod sa utos na ipangaral ang mabuting balita ng Kaharian ng Diyos. Kapag iniibig natin ang ating kapuwa, naluluwalhati natin ang Diyos. Sa katunayan, kapag sinusunod natin ang utos na ibigin ang iba, lalo na ang mga kapatid natin, ang pag-ibig sa Diyos ay “pinasasakdal sa atin.”—1 Juan 4:12, 20.

“MGA KAPANAHUNAN NG PAGPAPAGINHAWA” MULA KAY JEHOVA DAHIL SA PANTUBOS

15. (a) Anong mga pagpapala mula kay Jehova ang natatanggap na natin ngayon? (b) Anong mga pagpapala ang tatanggapin natin sa hinaharap?

15 Kung mananampalataya tayo sa pantubos, maaari tayong lubusang mapatawad. Nangangako ang Salita ng Diyos na maaaring “mapawi” ang ating mga kasalanan. (Basahin ang Gawa 3:19-21.) Gaya ng natalakay na natin, salig sa pantubos, inaampon ni Jehova bilang mga anak ang kaniyang mga pinahirang lingkod. (Roma 8:15-17) Kung tungkol naman sa “ibang mga tupa,” para bang si Jehova ay gumawa ng sertipiko ng pag-aampon na may pangalan natin. Kapag naging sakdal na tayo at nakapasa sa huling pagsubok, pipirmahan na ni Jehova, wika nga, ang sertipiko, at aampunin tayo bilang kaniyang mga anak dito sa lupa. (Roma 8:20, 21; Apoc. 20:7-9) Walang-hanggan ang pag-ibig ni Jehova sa kaniyang mga anak. Ang mga pakinabang ng pantubos ay mananatili magpakailanman. (Heb. 9:12) Hindi kukupas ang halaga ng regalong ito. Walang tao o kapangyarihan ang makakakuha nito sa atin.

16. Paano tayo lubusang pinalalaya ng pantubos?

16 Hindi mahahadlangan ng Diyablo na maging bahagi ng pamilya ni Jehova ang mga tunay na nagsisisi. Pumarito si Jesus sa lupa at namatay “nang minsanan.” Kaya naman, bayád na ang pantubos. (Heb. 9:24-26) Kinakansela na nito ang hatol na minana natin kay Adan. Salamat sa hain ni Kristo, malaya na tayo sa pagkaalipin sa sanlibutang ito na kontrolado ni Satanas, at hindi na tayo takót sa kamatayan.—Heb. 2:14, 15.

17. Para sa iyo, ano ang kahulugan ng pag-ibig ni Jehova?

17 Talagang mapagkakatiwalaan ang mga pangako ng Diyos. Gaya ng kaniyang mga batas sa paglalang na hindi nabibigo, hindi rin tayo bibiguin ni Jehova. Hindi siya nagbabago. (Mal. 3:6) Hindi lang regalong buhay ang ibinibigay sa atin ni Jehova. Ipinadarama rin niya sa atin ang pag-ibig niya. “Nakilala [natin] at pinaniwalaan ang pag-ibig na taglay ng Diyos may kaugnayan sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4:16) Magiging paraiso ang buong lupa, at tutularan ng lahat ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Makiisa tayo sa tapat na mga nilalang ng Diyos sa langit sa pagsasabing: “Ang pagpapala at ang kaluwalhatian at ang karunungan at ang pasasalamat at ang karangalan at ang kapangyarihan at ang lakas ay sumaating Diyos magpakailan-kailanman. Amen.”—Apoc. 7:12.