Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARALING ARTIKULO 18

Pag-ibig at Katarungan sa Kongregasyong Kristiyano

Pag-ibig at Katarungan sa Kongregasyong Kristiyano

“Patuloy ninyong dalhin ang mga pasanin ng isa’t isa, at sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang kautusan ng Kristo.”—GAL. 6:2.

AWIT 12 Dakilang Diyos, Jehova

NILALAMAN *

1. Anong dalawang bagay ang sigurado tayo?

MAHAL ng Diyos na Jehova ang mga mananamba niya, at hindi iyan magbabago. Napakahalaga rin sa kaniya ng katarungan. (Awit 33:5) Kaya sigurado tayo sa dalawang bagay: (1) Nasasaktan si Jehova kapag tinatrato nang hindi patas ang mga lingkod niya. (2) Titiyakin niyang mailapat ang katarungan. Sa unang artikulo ng seryeng ito, * natutuhan nating nakasalig sa pag-ibig ang Kautusang ibinigay ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Tinuruan nito ang bayan na maging makatarungan sa lahat, pati na sa mahihina. (Deut. 10:18) Makikita sa Kautusang iyon na talagang nagmamalasakit si Jehova sa mga mananamba niya.

2. Anong mga tanong ang sasagutin natin?

2 Nagwakas ang Kautusang Mosaiko noong 33 C.E. nang itatag ang kongregasyong Kristiyano. Ibig bang sabihin, wala nang kautusang nakasalig sa pag-ibig at nagtataguyod ng katarungan na poprotekta sa mga Kristiyano ngayon? Hindi! May bagong kautusan para sa mga Kristiyano. Sa artikulong ito, tatalakayin muna natin kung ano ang kautusang ito. Pagkatapos, sasagutin natin ang mga tanong na ito: Bakit natin masasabing pag-ibig ang pundasyon ng kautusang ito? Bakit masasabing nagtataguyod ito ng katarungan? Sa ilalim ng kautusang ito, paano dapat pakitunguhan ng mga may awtoridad ang iba?

ANO ANG “KAUTUSAN NG KRISTO”?

3. Ano ang kasama sa “kautusan ng Kristo” na binabanggit sa Galacia 6:2?

3 Basahin ang Galacia 6:2. Ang mga Kristiyano ay nasa ilalim  ng “kautusan ng Kristo.” Hindi nagbigay si Jesus ng kodigo ng batas sa mga alagad niya, pero binigyan niya sila ng mga tagubilin, utos, at simulain na papatnubay sa kanila. Kasama sa “kautusan ng Kristo” ang lahat ng itinuro ni Jesus. Sa susunod na mga parapo, marami pa tayong matututuhan tungkol sa kautusang ito.

4-5. Paano nagturo si Jesus, at kailan?

4 Paano nagturo si Jesus? Una, nagturo siya sa pamamagitan ng mga sinabi niya. Mapuwersa ang mga sinabi niya dahil itinuro niya ang katotohanan tungkol sa Diyos, ang tunay na layunin ng buhay, at na ang Kaharian ng Diyos ang solusyon sa pagdurusa ng tao. (Luc. 24:19) Nagturo din si Jesus sa pamamagitan ng halimbawa. Ipinakita niya sa paraan ng kaniyang pamumuhay kung paano dapat mamuhay ang mga alagad niya.—Juan 13:15.

5 Kailan nagturo si Jesus? Nagturo siya noong panahon ng ministeryo niya sa lupa. (Mat. 4:23) Tinuruan din niya ang mga tagasunod niya matapos siyang buhaying muli. Halimbawa, nagpakita siya sa isang grupo ng mga alagad—malamang na mahigit 500—at inutusan niya silang “gumawa ng mga alagad.” (Mat. 28:19, 20; 1 Cor. 15:6) Bilang ulo ng kongregasyon, patuloy na nagbigay si Jesus ng tagubilin sa mga alagad niya matapos siyang bumalik sa langit. Halimbawa, noong mga 96 C.E., ginamit ni Kristo si apostol Juan para magbigay ng pampatibay at payo sa mga pinahirang Kristiyano.—Col. 1:18; Apoc. 1:1.

6-7. (a) Saan nakaulat ang mga turo ni Jesus? (b) Paano natin nasusunod ang kautusan ng Kristo?

6 Saan nakaulat ang mga turo ni Jesus? Mababasa sa apat na Ebanghelyo ang marami sa mga sinabi at ginawa ni Jesus sa lupa. Ang iba pang bahagi ng Kristiyanong Griegong Kasulatan—na isinulat ng mga lalaking pinatnubayan ng banal na espiritu at may “pag-iisip ni Kristo”—ay makakatulong din sa atin para maintindihan ang kaisipan ni Jesus.—1 Cor. 2:16.

7 Aral: Saklaw ng mga turo ni Jesus ang buong buhay natin. Kaya magiging gabay sa atin ang kautusan ng Kristo kung paano tayo kikilos kapag nasa bahay, sa trabaho o paaralan, at sa kongregasyon. Natututuhan natin ang kautusang ito sa pagbabasa at pagbubulay-bulay ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Nagpapagabay tayo sa kautusang ito kapag sinusunod  natin ang mga tagubilin, utos, at simulain sa mga aklat na iyon ng Bibliya. Kapag sinusunod natin ang kautusan ng Kristo, sinusunod natin ang ating mapagmahal na Diyos, si Jehova, ang pinagmulan ng lahat ng itinuro ni Jesus.—Juan 8:28.

KAUTUSANG NAKASALIG SA PAG-IBIG

8. Ano ang pundasyon ng kautusan ng Kristo?

8 Ang mga nakatira sa isang bahay na may matibay na pundasyon ay panatag at hindi nag-aalala. Ganiyan din ang nadarama ng mga sumusunod sa kautusang may matibay na pundasyon. Ang kautusan ng Kristo ay nakasalig sa pinakamatatag na pundasyon—pag-ibig. Bakit natin masasabi iyan?

Kapag nakikitungo tayo sa iba sa maibiging paraan, nasusunod natin ang “kautusan ng Kristo” (Tingnan ang parapo 9-14) *

9-10. Ano ang mga ginawa ni Jesus na udyok ng pag-ibig, at paano natin siya matutularan?

9 Una, pag-ibig ang nag-udyok kay Jesus para gawin ang lahat ng ginawa niya. Ang awa, o habag, ay pagpapakita ng pag-ibig. Nahabag si Jesus kaya nagturo siya sa mga tao, nagpagaling ng mga maysakit, nagpakain ng mga nagugutom, at bumuhay ng patay. (Mat. 14:14; 15:32-38; Mar. 6:34; Luc. 7:11-15) Ibinuhos ni Jesus ang kaniyang panahon at lakas para unahin ang kapakanan ng iba. Higit sa lahat, ipinakita niya kung gaano niya talaga kamahal ang mga tao nang ibigay niya ang kaniyang buhay para sa kanila.—Juan 15:13.

10 Aral: Tinutularan natin si Jesus kapag inuuna natin ang kapakanan ng iba. Tinutularan din natin siya kapag nagsisikap tayong magpakita ng habag sa mga tao sa ating teritoryo. Kapag pinapakilos tayo ng ganoong habag para ipangaral at ituro ang mabuting balita, sinusunod natin ang kautusan ng Kristo.

11-12. (a) Ano ang nagpapakitang talagang nagmamalasakit sa atin si Jehova? (b) Paano natin matutularan ang pag-ibig ni Jehova?

11 Ikalawa, ipinakita ni Jesus ang pag-ibig ng kaniyang Ama. Noong panahon ng kaniyang ministeryo, ipinakita ni Jesus na talagang nagmamalasakit si Jehova sa mga mananamba niya. Itinuro ni Jesus ang mga ito: Bawat isa sa atin ay pinapahalagahan at minamahal ng ating Ama sa langit. (Mat. 10:31) Tinatanggap ni Jehova ang isang nawalang tupa na nagsisisi at nanunumbalik sa kongregasyon. (Luc. 15:7, 10) Pinatunayan ni Jehova ang pag-ibig niya sa atin nang ibigay Niya ang kaniyang Anak bilang pantubos.—Juan 3:16.

12 Aral: Paano natin matutularan ang pag-ibig ni Jehova? (Efe. 5:1, 2) Pahalagahan at mahalin ang ating mga kapatid, at masayang tanggapin ang “nawawalang tupa” na nanunumbalik kay Jehova. (Awit 119:176) Pinatutunayan nating mahal natin ang ating mga kapatid kapag ginagamit natin ang ating panahon at lakas para tulungan sila, lalo na sa panahong may problema sila. (1 Juan 3:17) Kapag mapagmahal tayo, nasusunod natin ang kautusan ng Kristo.

13-14. (a) Gaya ng nakaulat sa Juan 13:34, 35, ano ang iniutos ni Jesus sa mga tagasunod niya, at bakit bagong utos ito? (b) Paano natin masusunod ang bagong utos?

13 Ikatlo, inutusan ni Jesus ang mga tagasunod niya na magpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig. (Basahin ang Juan 13:34, 35.) Bagong utos ito dahil hindi kahilingan sa Kautusang ibinigay ng Diyos sa Israel ang ganitong uri ng pag-ibig: Mahalin ang kapananampalataya gaya ng pagmamahal ni Jesus sa iyo. At kailangan diyan ang mapagsakripisyong pag-ibig. * Dapat na mas mahal natin ang ating mga kapatid kaysa sa ating sarili. At dapat na handa nating ibigay ang ating buhay para sa kanila, gaya ng ginawa ni Jesus.

14 Aral: Paano natin masusunod ang bagong utos na ito, ang kautusan ng Kristo? Sa simpleng  salita, magsakripisyo para sa ating mga kapatid. Handa tayong gawin ang pinakamalaking sakripisyo—ang ibigay ang ating buhay para sa kanila. Pero gumagawa rin tayo ng maliliit na sakripisyo. Halimbawa, sinusundo natin ang isang may-edad para makadalo sa pulong, o pinagbibigyan ang gusto ng mahal natin sa buhay para mapasaya siya, o nagli-leave tayo sa trabaho para tumulong sa mga biktima ng kalamidad. Tumutulong din tayo para madama ng bawat isa na ligtas siya sa kongregasyon.

KAUTUSANG NAGTATAGUYOD NG KATARUNGAN

15-17. (a) Paano ipinakita ni Jesus na mahalaga sa kaniya ang katarungan? (b) Paano natin matutularan si Jesus?

15 Ang “katarungan,” gaya ng pagkakagamit sa Bibliya, ay nangangahulugan ng paggawa ng kung ano ang tama sa paningin ng Diyos nang walang pagtatangi. Bakit natin masasabing itinataguyod ng kautusan ng Kristo ang katarungan?

Nagpakita si Jesus ng kabaitan at paggalang sa kababaihan, pati na sa mga babaeng hinahamak ng iba (Tingnan ang parapo 16) *

16 Una, tingnan kung paano ipinakita ni Jesus sa gawa na mahalaga sa kaniya ang katarungan. Noong panahon niya, ang mga Judiong lider ng relihiyon ay galít sa mga di-Judio, mapanghamak sa ordinaryong mga Judio, at walang galang sa kababaihan. Pero si Jesus ay nakitungo nang patas sa lahat at hindi nagtangi. Tinanggap niya ang mga di-Judio na nanampalataya sa kaniya. (Mat. 8:5-10, 13) Nangaral siya sa lahat, sa mayayaman at mahihirap. (Mat. 11:5; Luc. 19:2, 9) Hindi siya naging malupit o mapang-abuso sa kababaihan, kundi nirespeto niya sila at naging mabait siya sa kanila, pati na sa mga babaeng hinahamak ng iba.—Luc. 7:37-39, 44-50.

17 Aral: Matutularan natin si Jesus kung hindi tayo magtatangi at mangangaral tayo sa lahat ng handang makinig—anuman ang kanilang relihiyon o katayuan sa buhay. Tinutularan ng mga brother si Jesus kapag nirerespeto nila ang kababaihan. Kapag ginagawa natin ang mga ito, nasusunod natin ang kautusan ng Kristo.

18-19. Ano ang itinuro ni Jesus tungkol sa katarungan, at ano ang matututuhan natin dito?

18 Ikalawa, tingnan kung ano ang itinuro ni Jesus tungkol sa katarungan. Nagturo siya ng mga simulaing makakatulong sa mga tagasunod niya na maging patas sa iba. Isang halimbawa ang Gintong Tuntunin. (Mat. 7:12) Gusto nating lahat na pakitunguhan tayo nang patas. Kaya dapat na ganoon din tayo makitungo. Kung patas tayo, baka maging patas din sila sa atin. Pero paano kung biktima tayo ng kawalang-katarungan? Tinuruan din ni Jesus ang mga tagasunod niya na magtiwalang si Jehova ay ‘magbibigay ng katarungan sa mga dumaraing sa kaniya araw at gabi.’ (Luc. 18:6, 7) Ang pananalitang iyan ay isang pangako: Alam ng ating makatarungang Diyos ang mga pinagdaraanan natin sa mga huling araw na ito, at maglalapat siya ng katarungan sa takdang panahon.—2 Tes. 1:6.

19 Aral: Nasusunod natin ang mga simulaing itinuro ni Jesus kapag pinakikitunguhan natin nang patas ang iba. At kung biktima tayo ng kawalang-katarungan sa sanlibutan ni Satanas, makakaasa tayong bibigyan tayo ni Jehova ng katarungan.

PAANO DAPAT MAKITUNGO ANG MGA MAY AWTORIDAD?

20-21. (a) Paano dapat makitungo ang mga may awtoridad? (b) Paano makapagpapakita ng mapagsakripisyong pag-ibig ang asawang lalaki, at paano dapat pakitunguhan ng isang ama ang kaniyang mga anak?

20 Sa ilalim ng kautusan ng Kristo, paano dapat makitungo ang mga may awtoridad? Dahil pag-ibig ang pundasyon ng kautusang iyon, dapat pakitunguhan ng mga may awtoridad ang  nasa pangangalaga nila nang may dignidad at pagmamahal. Dapat nilang tandaan na gusto ni Kristo na ang mga Kristiyano ay palaging magpakita ng pag-ibig.

21 Sa pamilya. Dapat mahalin ng asawang lalaki ang kaniyang asawa “kung paanong inibig ng Kristo ang kongregasyon.” (Efe. 5:25, 28, 29) Dapat niyang tularan ang mapagsakripisyong pag-ibig ni Kristo at unahin ang pangangailangan at kapakanan ng asawa niya. Baka nahihirapan ang ilang asawang lalaki na makapagpakita ng gayong pag-ibig dahil malamang na hindi nila kinalakhan ang pagpapakita ng pag-ibig at pagtrato nang patas. Baka hiráp silang baguhin ang di-magandang kinaugalian nila, pero kailangan nila itong gawin para masunod ang kautusan ng Kristo. Kapag nagpapakita ng mapagsakripisyong pag-ibig ang asawang lalaki, igagalang siya ng kaniyang asawa. Ang isang mapagmahal na tatay ay hindi mapang-abuso sa kaniyang mga anak, sa salita man o sa gawa. (Efe. 4:31) Kapag ipinadarama niya sa mga anak niya na mahal niya sila at ipinagmamalaki, magiging masaya at panatag ang mga ito. Nakukuha ng gayong ama ang pagmamahal at pagtitiwala ng kaniyang mga anak.

22. Gaya ng sinasabi sa 1 Pedro 5:1-3, sino ang nagmamay-ari sa “mga tupa,” at paano sila dapat pakitunguhan?

22 Sa kongregasyon. Dapat tandaan ng mga elder na hindi sila ang may-ari ng “mga tupa.” (Juan 10:16; basahin ang 1 Pedro 5:1-3.) Ang mga pananalitang “sa harap ng Diyos,” “kawan ng Diyos,” at “mga mana ng Diyos” ay nagpapaalaala sa mga elder na si Jehova ang may-ari ng mga tupa. Gusto niyang pakitunguhan ang kaniyang mga tupa sa mapagmahal at mabait na paraan. (1 Tes. 2:7, 8) Kapag nagpapakita ng pag-ibig ang mga elder bilang pastol, napapasaya nila ang puso ni Jehova. Ang gayong mga elder ay napapamahal sa mga kapatid at iginagalang.

23-24. (a) Anong papel ang ginagampanan ng mga elder sa pag-aasikaso ng malulubhang pagkakasala? (b) Kapag inaasikaso ng mga elder ang gayong kaso, ano ang dapat nilang isipin?

 23 Anong papel ang ginagampanan ng mga elder sa pag-aasikaso ng malulubhang pagkakasala? Iba ang papel nila sa mga hukom at matatandang lalaki noon sa ilalim ng Kautusang ibinigay ng Diyos sa Israel. Sa Kautusang iyon, hindi lang tungkol sa pagsamba kay Jehova ang inaasikaso ng hinirang na mga lalaki. Humahawak din sila ng mga kasong sibil at kriminal. Pero sa ilalim ng kautusan ng Kristo, ang papel ng mga elder kapag may malubhang pagkakasala ay ang panatilihing malinis ang pagsamba kay Jehova. Kinikilala nila na ang sekular na mga awtoridad ang binigyan ng Diyos ng responsibilidad na humawak ng kasong sibil at kriminal. Kasama diyan ang pagpapatupad ng batas gaya ng pagpapataw ng multa o pagbibilanggo.—Roma 13:1-4.

24 Ano ang ginagawa ng mga elder kapag may nakagawa ng malubhang pagkakasala? Ginagamit nila ang Kasulatan para suriin ang mga bagay-bagay at makapagdesisyon. Tinatandaan nila na pag-ibig ang pundasyon ng kautusan ng Kristo. Dahil sa pag-ibig, iniisip ng mga elder: Ano ang kailangang gawin para matulungan ang sinuman sa kongregasyon na naging biktima ng malubhang pagkakasala? Kung tungkol sa nagkasala, pag-ibig ang mag-uudyok sa mga elder na isipin: Nagsisisi ba siya? Matutulungan ba namin siyang maibalik ang espirituwalidad niya?

25. Ano ang tatalakayin sa susunod na artikulo?

25 Nagpapasalamat tayo na nasa ilalim tayo ng kautusan ng Kristo! Kapag sinisikap nating sundin ito, nakakatulong tayo para madama ng bawat isa na ang kongregasyon ay isang ligtas na lugar na may pagmamahalan. Pero nabubuhay tayo sa isang mundo na ‘ang masasamang tao ay lalo pang sumásamâ.’ (2 Tim. 3:13) Kaya maging mapagbantay! Paano maipapakita ng kongregasyong Kristiyano ang katarungan ng Diyos may kinalaman sa seksuwal na pang-aabuso sa bata? Sasagutin iyan sa susunod na artikulo.

AWIT 15 Purihin ang Panganay ni Jehova!

^ par. 5 Tatalakayin ng artikulong ito at ng dalawa pang susunod na artikulo kung bakit tayo makapagtitiwala na si Jehova ay isang Diyos ng pag-ibig at katarungan. Gusto niyang tumanggap ng katarungan ang kaniyang bayan, at pinapatibay niya ang mga napagkaitan nito sa masamang sanlibutang ito.

^ par. 1 Tingnan ang artikulong “Pag-ibig at Katarungan sa Sinaunang Israel” sa Pebrero 2019 na isyu ng Bantayan.

^ par. 13 KARAGDAGANG PALIWANAG: Ang mapagsakripisyong pag-ibig ang magpapakilos sa atin na unahin ang pangangailangan at kapakanan ng iba. Handa tayong magparaya o pagkaitan pa nga ang ating sarili para makatulong sa iba.

^ par. 61 LARAWAN: Nakatingin si Jesus sa isang biyudang namatayan ng kaisa-isang anak. Nahabag si Jesus sa kaniya, kaya binuhay niyang muli ang anak nito.

^ par. 63 LARAWAN: Inimbitahan si Jesus sa bahay ng Pariseong si Simon para kumain. Isang babae na malamang ay babaeng bayaran ang nasa paanan ni Jesus. Katatapos lang hugasan ng babae ng sariling luha ang mga paa ni Jesus; pinunasan niya ang mga ito ng buhok niya at binuhusan ng langis. Nagalit si Simon sa ginawa ng babae, pero ipinagtanggol ito ni Jesus.