Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Patuloy Bang Binabago ng Bibliya ang Iyong Buhay?

Patuloy Bang Binabago ng Bibliya ang Iyong Buhay?

“Magbagong-anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip.”​—ROMA 12:2.

AWIT: 61, 52

1-3. (a) Anong mga pagbabago ang baka mahirap gawin pagkatapos ng ating bautismo? (b) Kapag mas mahirap gumawa ng mga pagbabago kaysa sa inaakala natin, ano ang mga puwede nating itanong? (Tingnan ang mga larawan sa simula ng artikulo.)

NANG malaman niya ang katotohanan, gustong-gusto ni Kevin [1] na maging malapít kay Jehova. Pero maraming taon siyang nalulong sa pagsusugal, paninigarilyo, pag-inom ng alak, at pag-abuso sa droga. Kaya para sang-ayunan ng Diyos, kailangang ihinto ni Kevin ang masasamang bisyo na ito. Nagawa niya ito sa tulong ni Jehova at ng kapangyarihan ng Kaniyang nasusulat na Salita.​—Heb. 4:12.

2 Pagkatapos mabautismuhan, huminto na ba si Kevin sa paggawa ng mga pagbabago? Hindi, dahil kailangan pa niyang linangin at pahusayin ang kaniyang mga katangiang Kristiyano. (Efe. 4:31, 32) Halimbawa, nagulat siya na mahirap palang labanan ang pagiging magagalitin. Inamin niya, “Mas mahirap palang kontrolin ang aking galit kaysa sa ihinto ang mga dating bisyo ko!” Pero nagawa ni Kevin ang mga pagbabagong ito sa tulong ng puspusang  pananalangin at pag-aaral ng Bibliya.

3 Gaya ni Kevin, marami sa atin ang gumawa ng malalaking pagbabago bago magpabautismo para maiayon ang ating buhay sa saligang mga kahilingan ng Bibliya. Pagkatapos mabautismuhan, nakita natin na kailangan pa nating gumawa ng maliliit na pagbabago para lalo nating matularan ang Diyos at si Kristo. (Efe. 5:1, 2; 1 Ped. 2:21) Halimbawa, baka mapansin natin na tayo ay mapamuna, natatakot sa tao, mahilig sa tsismis, o may iba pang kahinaan. Mas nahihirapan ba tayong gumawa ng pagbabago sa mga bagay na ito kaysa sa inaakala natin? Kung oo, baka maitanong mo: ‘Ngayong nakagawa na ako ng malalaking pagbabago, bakit nahihirapan akong gumawa ng mas maliliit na pagbabago? Ano pa ang puwede kong gawin para patuloy na baguhin ng Bibliya ang aking buhay?’

MAGING MAKATOTOHANAN

4. Bakit hindi natin kayang palugdan si Jehova sa lahat ng ginagawa natin?

4 Nakilala na natin si Jehova at mahal natin siya, kaya naman gusto nating gawin ang nakalulugod sa kaniya. Pero sa kabila niyan, dahil sa ating di-kasakdalan, hindi natin kayang palugdan ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Katulad tayo ni apostol Pablo, na nagsabi: “Ang kakayahang magnais ay narito sa akin, ngunit ang kakayahang magsagawa niyaong mainam ay wala.”​—Roma 7:18; Sant. 3:2.

5. Anong mga pagbabago ang ginawa natin bago magpabautismo, pero anong mga kahinaan ang maaaring pinaglalabanan pa rin natin?

5 Inihinto na natin ang makasalanang mga gawain na hindi nararapat para sa mga miyembro ng kongregasyong Kristiyano. (1 Cor. 6:9, 10) Pero hindi pa rin tayo sakdal. (Col. 3:9, 10) Kaya naman hindi makatotohanang isipin na hindi na tayo magkakamali o magkakaroon ng maling motibo at hilig pagkatapos ng ating bautismo, o ng maraming taon sa katotohanan. Sa katunayan, may ilang kahinaan na kailangang paglabanan nang maraming taon.

6, 7. (a) Bakit maaari tayong maging kaibigan ni Jehova kahit hindi tayo sakdal? (b) Bakit hindi tayo dapat mag-atubiling humingi ng kapatawaran kay Jehova?

6 Hindi dapat makahadlang sa ating pakikipagkaibigan o paglilingkod kay Jehova ang ating minanang di-kasakdalan. Pag-isipan ito: Nang ilapit tayo ni Jehova sa kaniyang sarili, alam niyang makagagawa pa rin tayo ng mga pagkakamali. (Juan 6:44) Dahil alam ng Diyos ang ating ugali at ang laman ng ating puso, tiyak na alam din niya kung anong mga kahinaan ang partikular na magiging pagsubok sa atin. At alam niya na paminsan-minsan ay magkakasala tayo. Pero gusto pa rin niya tayong maging kaibigan.

7 Dahil sa pag-ibig, binigyan tayo ng Diyos ng isang mahalagang regalo​—ang haing pantubos ng kaniyang minamahal na Anak. (Juan 3:16) Kung magsisisi tayo at hihingi ng tawad kay Jehova salig sa napakahalagang paglalaang ito, makatitiyak tayo na mananatili tayong kaibigan niya. (Roma 7:24, 25; 1 Juan 2:1, 2) Dapat ba nating tanggihan ang mga pakinabang ng pantubos dahil nadarama nating marumi tayo o makasalanan? Siyempre hindi! Kung gagawin natin iyon, para nating tinatanggihan ang tubig na panghugas sa ating maruruming kamay. Tandaan na ang pantubos ay inilaan para sa mga nagsisising makasalanan. Dahil sa pantubos, maaari tayong maging kaibigan ni Jehova kahit hindi tayo sakdal.​—Basahin ang 1 Timoteo 1:15.

8. Bakit hindi tayo dapat magbulag-bulagan sa ating mga kahinaan?

8 Siyempre pa, hindi tayo nagbubulag-bulagan na lang sa ating mga kahinaan. Para manatiling kaibigan ni Jehova, kailangan tayong magsikap na lalo pang tularan ang  Diyos at si Kristo at taglayin ang uri ng pagkatao na nais nila. (Awit 15:1-5) Kasama rin dito ang pagsisikap na kontrolin ang ating mga kahinaan, o alisin pa nga ang mga ito kung maaari. Bagong bautisado man tayo o matagal na sa katotohanan, kailangan tayong “patuloy [na] maibalik sa ayos.”​—2 Cor. 13:11.

9. Bakit natin masasabi na patuloy tayong makapagbibihis ng bagong personalidad?

9 Kailangan ang patuloy na pagsisikap para tayo ay “maibalik sa ayos” at makapagpakita ng “bagong personalidad.” Pinaalalahanan ni Pablo ang kaniyang mga kapananampalataya: “Alisin ninyo ang lumang personalidad na naaayon sa inyong dating landasin ng paggawi at na pinasasamâ ayon sa kaniyang mapanlinlang na mga pagnanasa; ngunit magbago kayo sa puwersa na nagpapakilos sa inyong pag-iisip, at magbihis ng bagong personalidad na nilalang ayon sa kalooban ng Diyos sa tunay na katuwiran at pagkamatapat.” (Efe. 4:22-24) Ibig sabihin, ang pagbibihis ng bagong personalidad ay isang patuluyang proseso. Nakapagpapatibay ito, dahil tinitiyak nito sa atin na gaano man tayo katagal nang naglilingkod kay Jehova, maaari pa rin tayong sumulong sa paglinang at pagpapahusay ng mga katangiang Kristiyano na bahagi ng bagong personalidad. Oo, maaaring patuloy na baguhin ng Bibliya ang ating buhay.

BAKIT NAPAKAHIRAP NITO?

10. Ano ang kailangan nating gawin para patuloy tayong makagawa ng mga pagbabago sa tulong ng Bibliya, at ano ang maaari nating itanong?

10 Kailangan nating magpunyagi para patuloy tayong baguhin ng Salita ng Diyos. Pero bakit kailangan natin ang puspusang pagsisikap? Kung pinagpapala naman ni Jehova ang ating pagsisikap, hindi ba dapat ay mas madali ang pagsulong natin sa espirituwal? Hindi ba puwedeng tanggalin na lang ni Jehova ang ating maling hilig para hindi na tayo mahirapang magpakita ng makadiyos na mga katangian?

11-13. Bakit inaasahan ni Jehova na sisikapin nating daigin ang ating mga kahinaan?

11 Kapag pinag-iisipan natin ang uniberso, nakikita natin ang dakilang kapangyarihan ni Jehova. Kuning halimbawa ang araw. Bawat segundo, limang milyong tonelada ng materya nito ay nagiging enerhiya. Kaunti lang sa enerhiyang ito ang tumatagos sa atmospera ng ating globo pero sapat na ang init at liwanag na inilalaan nito para magpatuloy ang buhay sa lupa. (Awit 74:16; Isa. 40:26) Nalulugod si Jehova na magkaloob ng sapat na kapangyarihan o lakas sa kaniyang mga lingkod kung kinakailangan. (Isa. 40:29) Oo, mabibigyan pa nga tayo ng Diyos ng lakas para madaig ang bawat kahinaan nang hindi na tayo kailangang magpunyagi o matuto pa sa ating mga pagkakamali. Pero bakit hindi niya ginagawa iyon?

12 Binigyan tayo ni Jehova ng kalayaang magpasiya. Kung pipiliin nating gawin ang kalooban ng Diyos at magsisikap tayong gawin ito, naipakikita nating mahal natin si Jehova at nais natin siyang mapalugdan. Naipakikita rin natin na sinusuportahan natin ang kaniyang soberanya, na kinuwestiyon ni Satanas. Kaya kapag kusang-loob at puspusan nating sinisikap na itaguyod ito, natutuwa ang ating maibigin at mapagpahalagang Ama sa langit. (Job 2:3-5; Kaw. 27:11) Pero kung gagawing madali ni Jehova para sa atin na daigin ang ating mga kahinaan nang hindi na natin kailangan pang magpunyagi, hindi natin mapatutunayan ang ating pagkamatapat at suporta sa kaniyang soberanya.

13 Kaya sinasabi ni Jehova na kailangan natin ang “marubdob na pagsisikap” para malinang ang makadiyos na mga katangian. (Basahin ang 2 Pedro 1:5-7; Col. 3:12) Inaasahan niyang magsisikap tayong kontrolin ang ating pag-iisip at damdamin. (Roma 8:5;  12:9) Sa paggawa nito, nakadarama tayo ng kasiyahan dahil nakikita nating patuloy na binabago ng Bibliya ang ating buhay.

HAYAANG PATULOY KANG BAGUHIN NG SALITA NG DIYOS

14, 15. Ano ang maaari nating gawin para malinang ang mga katangiang gusto ni Jehova? (Tingnan ang kahong “ Binago ng Bibliya at ng Panalangin ang Kanilang Buhay.”)

14 Paano natin malilinang ang makadiyos na mga katangian at mapalulugdan si Jehova? Hindi sapat ang sariling pagsisikap para sumulong tayo. Dapat tayong patuloy na magpunyagi at sumunod sa mga tagubilin ng Diyos. Sinasabi sa Roma 12:2: “Huwag na kayong magpahubog ayon sa sistemang ito ng mga bagay, kundi magbagong-anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo sa inyong sarili ang mabuti at kaayaaya at sakdal na kalooban ng Diyos.” Sa pamamagitan ng kaniyang Salita at banal na espiritu, tinutulungan tayo ni Jehova na maunawaan at magawa ang kalooban niya, at makagawa ng kinakailangang pagbabago para masunod ang kaniyang mga kahilingan. Kasama sa mga kailangan nating gawin ay ang araw-araw na pagbabasa ng Bibliya, pagbubulay-bulay rito, at pananalangin para sa banal na espiritu. (Luc. 11:13; Gal. 5:22, 23) Kapag nagpapaakay tayo sa banal na espiritu ng Diyos at iniaayon natin ang ating kaisipan sa pananaw ni Jehova na isinisiwalat sa kaniyang Salita, magiging mas makadiyos ang paraan ng ating pag-iisip, pagsasalita, at pagkilos. Pero kailangan pa rin tayong mag-ingat na huwag madaig ng ating mga kahinaan.​—Kaw. 4:23.

Makatutulong kung iipunin at rerepasuhin mo ang mga teksto at artikulong may kinalaman sa iyong mga kahinaan (Tingnan ang parapo 15)

15 Bukod sa araw-araw na pagbabasa ng Bibliya, kailangan din nating pag-aralan ang Salita ng Diyos sa tulong ng ating mga publikasyon para matularan ang magagandang katangian ni Jehova. Nakita ng ilan na magandang ipunin at paminsan-minsan ay repasuhin ang ilang teksto at mga artikulo sa Bantayan o Gumising! na makatutulong para malinang ang mga katangiang Kristiyano o madaig ang mga kahinaan natin.

16. Bakit hindi tayo dapat panghinaan ng loob kung hindi tayo agad nakagagawa ng mga pagbabago?

16 Kung parang mabagal ang pagsulong mo sa espirituwal, tandaan na nangangailangan ito ng panahon. Ang paglilinang ng espirituwal na mga katangian ay isang patuluyang proseso. Dapat tayong maging matiyaga habang hinahayaan nating baguhin ng Bibliya ang ating buhay. Sa umpisa, baka kailangan nating disiplinahin ang ating sarili para magawa ang tama ayon sa Kasulatan. Pero sa paglipas ng panahon, habang unti-unti nating naiaayon ang ating pag-iisip at pagkilos sa kaisipan ng Diyos na Jehova, nagiging madali at natural na sa atin na mag-isip at kumilos sa makadiyos na paraan.​—Awit 37:31; Kaw. 23:12; Gal. 5:16, 17.

 TUMINGIN SA HINAHARAP

17. Kung matapat tayo kay Jehova, anong magandang pag-asa sa hinaharap ang maaasahan natin?

17 Ang matapat na mga mananamba ni Jehova ay may pag-asang maging sakdal at maglingkod sa kaniya magpakailanman. Sa panahong iyon, hindi na tayo mahihirapang magpakita ng makadiyos na mga katangian kundi magiging kasiya-siya iyon. Samantala, nagpapasalamat tayo na dahil sa pantubos, maaari tayong sumamba sa Diyos kahit hindi tayo sakdal. Magagawa natin ito kung patuloy nating hahayaang baguhin tayo ng kapangyarihan ng kaniyang Salita.

18, 19. Paano natin natitiyak na may kapangyarihan ang Bibliya na patuloy na baguhin ang ating buhay?

18 Si Kevin, na binanggit sa simula, ay nagsikap na kontrolin ang kaniyang galit. Binulay-bulay niya at ikinapit ang mga simulain sa Bibliya, at tinanggap niya ang tulong at payo ng mga kapuwa Kristiyano. Sa paglipas ng mga taon, malaki ang isinulong ni Kevin. Naging kuwalipikado siyang mahirang bilang ministeryal na lingkod, at sa nakalipas na 20 taon, naglilingkod siya bilang elder sa kongregasyon. Pero alam niyang dapat pa rin siyang manatiling mapagbantay para hindi bumalik ang dati niyang kahinaan.

19 Ipinakikita ng karanasan ni Kevin na tinutulungan ng Bibliya ang bayan ng Diyos na patuloy na gumawa ng pagbabago sa kanilang buhay. Kaya huwag tayong sumuko​—hayaan nating patuloy tayong baguhin ng Salita ng Diyos at gawin tayong mas malapít kay Jehova. (Awit 25:14) Habang nakikita nating pinagpapala ni Jehova ang ating mga pagsisikap, napatutunayan nating may kapangyarihan ang Bibliya na patuloy na baguhin ang ating buhay.​—Awit 34:8.

^ [1] (parapo 1) Binago ang pangalan.