Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Paano Ka Gumagawa ng Personal na mga Desisyon?

Paano Ka Gumagawa ng Personal na mga Desisyon?

“Patuloy ninyong unawain kung ano ang kalooban ni Jehova.”​—EFE. 5:17.

AWIT: 69, 57

1. Ano ang ilang batas na nasa Bibliya, at paano tayo nakikinabang sa pagsunod sa mga ito?

SA Bibliya, mababasa natin ang maraming espesipikong utos na ibinigay ni Jehova. Halimbawa, ipinagbabawal niya ang seksuwal na imoralidad, idolatriya, pagnanakaw, at paglalasing. (1 Cor. 6:9, 10) Karagdagan pa, ang Anak ng Diyos, si Jesu-Kristo, ay nagbigay ng isang mahirap pero kapana-panabik na utos sa kaniyang mga tagasunod: “Humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na espiritu, na itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At, narito! ako ay sumasainyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng sistema ng mga bagay.” (Mat. 28:19, 20) Proteksiyon nga ang mga batas at utos ni Jehova! Ang pagsunod sa mga ito ay nakadaragdag sa ating paggalang sa sarili, kaligayahan sa pamilya, at nakabubuti sa ating kalusugan. Higit sa lahat, ang ating tapat na pagsunod sa mga utos ni Jehova, pati na sa utos na mangaral, ay nagdudulot ng pagsang-ayon at pagpapala niya.

2, 3. (a) Bakit hindi nagbibigay ang Bibliya ng mga alituntunin para sa bawat sitwasyon sa buhay? (b) Anong mga tanong ang sasagutin sa artikulong ito? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

Pero sa maraming sitwasyon, hindi nagbibigay ng espesipikong  utos ang Bibliya. Halimbawa, walang detalyadong alituntunin tungkol sa uri ng pananamit na angkop sa mga Kristiyano. Makikita rito ang karunungan ni Jehova. Paano? Magkakaiba ang istilo ng pananamit at kaugalian sa iba’t ibang bahagi ng daigdig at sa iba’t ibang panahon. Kung nagbigay ang Bibliya ng listahan ng katanggap-tanggap na istilo ng pananamit at pag-aayos, malamang na lipas na iyon sa panahong ito. Iyan din ang dahilan kung bakit hindi nagbibigay ang Salita ng Diyos ng maraming alituntunin sa mga Kristiyano tungkol sa pagpili ng trabaho, pangangalaga sa kalusugan, at paglilibang. Kaya ang mga indibiduwal at mga ulo ng pamilya ay malayang gumawa ng desisyon sa mga bagay na ito.

3 Ibig bang sabihin, hindi na mahalaga kay Jehova kung ano ang pipiliin natin kapag gumagawa tayo ng mabibigat na desisyon na makaaapekto sa buhay natin? Sasang-ayunan ba ng ating makalangit na Ama ang anumang desisyon natin basta wala tayong nilalabag na batas sa Bibliya? Kapag walang espesipikong batas, paano natin malalaman kung ano ang makalulugod kay Jehova?

MAHALAGA BA ANG PERSONAL NA MGA DESISYON NATIN?

4, 5. Paano maaaring makaapekto sa atin at sa iba ang mga desisyon natin?

4 Iniisip ng ilan na hindi mahalaga ang personal na mga desisyon. Pero para makagawa ng matatalinong desisyon na nakalulugod kay Jehova, dapat nating isaalang-alang ang mga batas at simulain na makikita sa kaniyang nasusulat na Salita at sundin ang mga ito. Halimbawa, para sang-ayunan tayo ng Diyos, dapat nating sundin ang kaniyang batas may kinalaman sa dugo. (Gen. 9:4; Gawa 15:28, 29) Makatutulong ang pananalangin para makapagdesisyon tayo ayon sa mga simulain at batas sa Kasulatan.

5 Ang mabibigat na desisyon ay may malaking epekto sa ating espirituwalidad. Ang bawat pasiya ay makaaapekto sa kaugnayan natin kay Jehova​—sa ikabubuti man o ikasasamâ. Kapag tama ang desisyon natin, titibay ang kaugnayan natin sa Diyos; kapag mali naman, baka masira ito. Isa pa, ang maling desisyon ay maaaring ikabalisa ng iba, o ikatisod pa nga, at maaaring makasira sa pagkakaisa ng kongregasyon. Oo, talagang mahalaga ang personal na mga desisyon natin.​—Basahin ang Roma 14:19; Galacia 6:7.

6. Saan dapat nakasalig ang ating mga desisyon?

6 Ano ang dapat nating gawin kapag walang direktang utos ang Bibliya? Sa gayong mga sitwasyon, responsibilidad nating suriin ang mga detalye at gumawa ng pagpapasiya na salig, hindi lang sa personal na mga kagustuhan, kundi sa kung ano ang sasang-ayunan at pagpapalain ni Jehova.​—Basahin ang Awit 37:5.

UNAWAIN KUNG ANO ANG KALOOBAN NI JEHOVA

7. Kapag walang batas ang Bibliya, paano natin malalaman kung ano ang gusto ni Jehova na gawin natin?

7 Baka isipin mo, ‘Paano natin malalaman kung ano ang sinasang-ayunan ni Jehova kung walang espesipikong utos sa kaniyang Salita?’ Sinasabi sa Efeso 5:17: “Patuloy ninyong unawain kung ano ang kalooban ni Jehova.” Kapag walang direktang batas sa Bibliya, paano natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananalangin sa kaniya at pagtanggap sa patnubay ng banal na espiritu.

8. Paano naunawaan ni Jesus kung ano ang gusto ni Jehova na gawin niya? Magbigay ng halimbawa.

8 Tingnan natin kung paano naunawaan ni Jesus kung ano ang gusto ng kaniyang Ama na gawin niya. Sa dalawang pagkakataon, nanalangin muna si Jesus at pagkatapos ay makahimalang naglaan ng pagkain sa malalaking pulutong. (Mat. 14:17-20; 15:34-37)  Pero noong magutom siya at tuksuhin ng Diyablo sa ilang, tumanggi siyang gawing tinapay ang bato. (Basahin ang Mateo 4:2-4.) Dahil pamilyar siya sa paraan ng pag-iisip ng kaniyang Ama, alam ni Jesus na hindi niya dapat gawing tinapay ang bato. Oo, nakita ni Jesus na hindi kalooban ng Diyos na gamitin niya ang kaniyang kapangyarihan sa pansariling kapakinabangan. Dahil dito, ipinakita niyang umaasa siya sa patnubay at paglalaan ni Jehova.

9, 10. Paano tayo makagagawa ng matatalinong desisyon? Ilarawan.

9 Para makagawa ng matatalinong desisyon tulad ni Jesus, dapat tayong umasa sa patnubay ni Jehova. Kailangan tayong kumilos ayon sa mga salitang ito: “Magtiwala ka kay Jehova nang iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pagkaunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay isaalang-alang mo siya, at siya mismo ang magtutuwid ng iyong mga landas. Huwag kang magpakarunong sa iyong sariling paningin. Matakot ka kay Jehova at lumayo ka sa kasamaan.” (Kaw. 3:5-7) Kapag nalaman natin ang kaisipan ni Jehova sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya, mauunawaan natin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin sa isang partikular na sitwasyon. Habang nagiging pamilyar tayo sa pag-iisip ni Jehova, magiging mas sensitibo ang ating puso sa kaniyang patnubay.​—Ezek. 11:19.

10 Bilang paglalarawan: Isang babae ang nagsa-shopping. May nagustuhan siyang isang pares ng sapatos, pero napakamahal nito. Nag-isip siya, ‘Ano kaya ang sasabihin ng asawa ko kung gagastos ako ng ganito kalaking halaga?’ Malamang na alam na niya ang sagot kahit hindi niya kasama ang asawa niya. Bakit? Sa tagal ng kanilang pagsasama, pamilyar na siya sa pag-iisip ng kaniyang asawa tungkol sa kanilang limitadong badyet. Kaya naman, nauunawaan niya kung ano ang iisipin nito sa pagbili niya ng sapatos. Sa katulad na paraan, habang unti-unti tayong nagiging pamilyar sa kaisipan at daan ni Jehova, mas nauunawaan natin kung ano ang gusto ng ating makalangit na Ama na gawin natin sa iba’t ibang kalagayan.

PAANO NATIN MALALAMAN ANG KAISIPAN NI JEHOVA?

11. Anong mga tanong ang puwede nating pag-isipan kapag nagbabasa o nag-aaral ng Bibliya? (Tingnan ang kahong “ Kapag Nag-aaral ng Salita ng Diyos, Tanungin ang Sarili.”)

11 Napakahalaga ng personal na pag-aaral para maging pamilyar tayo sa kaisipan ni Jehova. Kapag nagbabasa o nag-aaral ng Salita ng Diyos, tanungin ang sarili, ‘Ano ang isinisiwalat nito tungkol kay Jehova, sa kaniyang matuwid na mga daan, at sa kaniyang kaisipan?’ Kailangan nating taglayin ang saloobin na katulad ng sa salmistang si David, na umawit: “Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Jehova; ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Palakarin mo ako sa iyong katotohanan at turuan mo ako, sapagkat ikaw ang aking Diyos ng kaligtasan. Sa iyo ako umaasa buong araw.” (Awit 25:4, 5) Habang binubulay-bulay mo ang isang teksto sa Bibliya, puwede mong pag-isipan ang ganitong mga tanong: ‘Paano ko maikakapit ang impormasyong ito sa aking pamilya? Saan ko ito maikakapit? Sa loob ng tahanan? Sa trabaho? Sa paaralan? Sa ministeryo?’ Kapag nalaman na natin kung saan ito puwedeng ikapit, magiging mas madaling maunawaan kung paano natin ito maikakapit.

12. Paano makatutulong ang ating mga publikasyon at pulong para malaman natin ang kaisipan ni Jehova sa iba’t ibang bagay?

12 Ang isa pang paraan para maging mas pamilyar sa paraan ng pag-iisip ni Jehova ay sa pamamagitan ng pagbibigay-pansin sa salig-Bibliyang patnubay mula sa  kaniyang organisasyon. Halimbawa, inilalaan ang Watch Tower Publications Index at Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova para tulungan tayong malaman ang kaisipan ni Jehova sa maraming sitwasyon na kailangan tayong gumawa ng personal na mga desisyon. Makikinabang din tayo nang husto kung makikinig tayong mabuti at makikibahagi sa mga pulong. Kung bubulay-bulayin natin ang mga itinuturo doon, mas mauunawaan natin at matutularan ang kaisipan ni Jehova. Kung tatangkilikin natin ang mga paglalaan ni Jehova para sa espirituwal na pagpapakain, unti-unti tayong magiging pamilyar sa kaniyang mga daan. Dahil dito, makagagawa tayo ng personal na mga desisyon na pagpapalain ng ating maibiging Diyos.

GUMAWA NG MGA DESISYON SALIG SA KAISIPAN NI JEHOVA

13. Magbigay ng halimbawa na nagpapakitang makagagawa tayo ng matalinong desisyon kung isasaalang-alang natin ang kaisipan ni Jehova.

13 Pag-isipan ang isang halimbawa na nagpapakitang makagagawa tayo ng matatalinong desisyon kung alam natin ang kaisipan ni Jehova. Baka gusto nating mag-regular pioneer. Para magawa ito, pasisimplehin natin ang ating buhay. Pero baka mag-alala tayo kung talaga nga bang magiging maligaya tayo kapag nabawasan ang materyal na mga bagay na taglay natin. Siyempre pa, wala namang utos sa Bibliya na magpayunir tayo; puwede naman tayong maglingkod kay Jehova bilang tapat na mamamahayag. Pero tinitiyak sa atin ni Jesus na ang mga nagsasakripisyo para sa Kaharian ay tatanggap ng saganang pagpapala. (Basahin ang Lucas 18:29, 30.) Ipinakikita rin ng Kasulatan na nalulugod si Jehova kapag nagbibigay tayo ng “mga kusang-loob na handog” ng papuri sa kaniya at masaya nating ginagawa ang ating makakaya para sa ikasusulong ng tunay na pagsamba. (Awit 119:108; 2 Cor. 9:7) Salig sa mga puntong ito mula sa Kasulatan, lakip na ang pananalangin para sa patnubay, mauunawaan natin ang kaisipan ni Jehova. Ang pagbubulay-bulay sa mga ito ay tutulong sa atin na makagawa ng praktikal na desisyong pagpapalain ng ating makalangit na Ama.

14. Paano mo malalaman kung ang isang istilo ng pananamit ay nakalulugod kay Jehova?

14 Pag-isipan ang isa pang halimbawa: Ipagpalagay na may nagugustuhan kang istilo ng pananamit na posibleng ikabahala ng ilan sa kongregasyon. Pero wala ka namang alam na espesipikong batas sa Bibliya na nagbabawal dito. Ano ang kaisipan ni Jehova hinggil dito? Ganito ang kinasihang payo ni apostol Pablo: “Gayakan ng mga babae ang kanilang sarili ng maayos na pananamit, na may kahinhinan at katinuan ng pag-iisip,  hindi ng mga istilo ng pagtitirintas ng buhok at ginto o mga perlas o napakamamahaling kagayakan, kundi sa paraan na angkop sa mga babae na nag-aangking nagpipitagan sa Diyos, samakatuwid nga, sa pamamagitan ng mabubuting gawa.” (1 Tim. 2:9, 10) Kapit din ang simulain ng payong ito sa mga Kristiyanong lalaki. Bilang tapat na mga lingkod ni Jehova, iniisip natin, hindi lang ang personal na kagustuhan natin, kundi pati ang maaaring maging epekto sa iba ng ating pananamit at pag-aayos. Inuudyukan tayo ng kahinhinan at pag-ibig na isaalang-alang ang opinyon ng mga kapananampalataya natin para hindi natin sila masaktan o matisod. (1 Cor. 10:23, 24; Fil. 3:17) Kapag isinasaalang-alang natin ang sinasabi ng Kasulatan, mauunawaan natin ang kaisipan ni Jehova sa bagay na ito at matutulungan tayong gumawa ng desisyong nakalulugod sa kaniya.

15, 16. (a) Ano ang nadarama ni Jehova kung patuloy nating iniisip ang imoral na mga bagay? (b) Kapag pumipili ng libangan, paano natin malalaman kung ano ang makalulugod kay Jehova? (c) Paano tayo makagagawa ng mabibigat na desisyon?

15 Sinasabi ng Bibliya na nalulungkot si Jehova kapag ang mga tao ay gumagawa ng masama at ang ‘hilig ng mga kaisipan ng kanilang puso ay masama na lamang sa lahat ng panahon.’ (Basahin ang Genesis 6:5, 6.) Batay rito, mauunawaan natin na mali ang seksuwal na pagpapantasya dahil maaari itong mauwi sa malubhang kasalanan na ipinagbabawal ng Kasulatan at salungat sa kaisipan ni Jehova. Isinulat ng alagad na si Santiago: “Ang karunungan mula sa itaas una sa lahat ay malinis, pagkatapos ay mapayapa, makatuwiran, handang sumunod, punô ng awa at mabubuting bunga, hindi gumagawa ng pagtatangi-tangi, hindi mapagpaimbabaw.” (Sant. 3:17) Dahil alam natin ito, tatanggihan natin ang mga libangang pumupukaw ng maruruming kaisipan at hilig. Hindi na kailangang itanong pa ng isang Kristiyanong may unawa kung katanggap-tanggap ba ang isang aklat, pelikula, o game na nagtatampok ng mga bagay na ayaw ni Jehova. Malinaw sa Kaniyang Salita ang kaisipan Niya sa mga bagay na ito.

16 Kapag nagdedesisyon, kadalasan nang marami tayong mapagpipilian na kalugod-lugod pa rin kay Jehova. Pero pagdating sa mabibigat na desisyon, katalinuhang humingi ng payo mula sa mga elder o sa makaranasang mga Kristiyano. (Tito 2:3-5; Sant. 5:13-15) Siyempre pa, hindi tamang hilingan ang iba na magdesisyon para sa atin. Dapat sanayin at gamitin ng mga Kristiyano ang kanilang mga kakayahan sa pang-unawa. (Heb. 5:14) Dapat tayong kumilos ayon sa kinasihang mga salita ni Pablo: “Ang bawat isa ay magdadala ng kaniyang sariling pasan.”​—Gal. 6:5.

17. Paano tayo nakikinabang kapag ang ating mga desisyon ay nakalulugod kay Jehova?

17 Kapag ang ating mga desisyon ay salig sa kaisipan ni Jehova, nagiging mas malapít tayo sa kaniya. (Sant. 4:8) Matatamo natin ang kaniyang pagsang-ayon at pagpapala. Ito naman ang magpapatibay ng ating pananampalataya sa ating makalangit na Ama. Kaya magpagabay tayo sa mga batas at simulain sa Bibliya dahil isinisiwalat ng mga ito ang kaisipan ng Diyos sa mga bagay-bagay. Totoo, marami pa tayong puwedeng matutuhan tungkol kay Jehova. (Job 26:14) Pero kapag nagsisikap tayo, ngayon pa lang ay nagkakaroon na tayo ng karunungan, kaalaman, at kaunawaang kailangan para makagawa ng matatalinong desisyon. (Kaw. 2:1-5) Ang mga ideya at plano ng di-sakdal na mga tao ay lumilipas, pero ipinaaalaala sa atin ng salmista: “Hanggang sa panahong walang takda ay tatayo ang layon ni Jehova; ang mga kaisipan ng kaniyang puso ay sa sali’t salinlahi.” (Awit 33:11) Oo, makagagawa tayo ng pinakamahuhusay na personal na desisyon kapag ang ating kaisipan at pagkilos ay kaayon ng kaisipan ng ating napakarunong na Diyos, si Jehova.