Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Makatutulong Ka Para Tumibay ang Kristiyanong Pagkakaisa—Paano?

Makatutulong Ka Para Tumibay ang Kristiyanong Pagkakaisa—Paano?

“Mula sa kaniya ang buong katawan [ay] magkakasuwatong pinagbubuklod at pinapangyaring magkatulungan.”—EFE. 4:16.

AWIT: 53, 107

1. Mula pa sa pasimula, ano ang kapansin-pansin sa mga gawa ng Diyos?

MULA pa sa pasimula ng paglalang, nagtutulungan na si Jehova at si Jesus. Bilang personipikasyon ng karunungan, sinabi ng kauna-unahang nilalang ng Diyos: “Noon ay nasa piling niya [ni Jehova] ako bilang isang dalubhasang manggagawa, at ako ang siyang lubhang kinagigiliwan niya araw-araw.” (Kaw. 8:30) Dahil sa pagtutulungang ito ng Ama at ng Anak, umiral ang sari-saring buhay na nakikita natin sa ngayon. Makikita rin ang pagtutulungan sa iba pang mga gawa ng Diyos. Halimbawa, sa pagtatayo ng arka noong panahon ni Noe; sa pagtatayo, pagkakalas, at paglilipat ng tabernakulo noong naglalakbay sa ilang ang bayan ng Diyos; at maging sa pagtugtog at sama-samang pag-awit ng papuri kay Jehova sa templo. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng pagtutulungan.—Gen. 6:14-16, 22; Bil. 4:4-32; 1 Cro. 25:1-8.

2. (a) Ano ang kitang-kita sa kongregasyong Kristiyano noong unang siglo? (b) Anong mga tanong ang sasagutin natin?

2 Noong unang siglo, kitang-kita rin ang pagtutulungan sa kongregasyong Kristiyano na nasa ilalim ng ulo nito na si Jesu-Kristo. Ipinaliwanag ni apostol Pablo na kahit may “sari-saring  kaloob” ang bawat pinahirang Kristiyano at mayroon silang “sari-saring ministeryo” at “sari-saring gawain,” silang lahat ay bahagi ng “iisang katawan.” (Basahin ang 1 Corinto 12:4-6, 12.) Paano naman sa ngayon? Paano tayo mananatiling magkakasuwatong nabubuklod sa pangangaral ng mabuting balita? At paano tayo makikipagtulungan sa kongregasyon at sa ating pamilya?

MAKIPAGTULUNGAN SA PANGANGARAL

3. Anong pangitain ang nakita ni apostol Juan?

3 Sa pagtatapos ng unang siglo C.E., nakita ni apostol Juan sa pangitain ang pitong anghel, na bawat isa ay humihip sa kaniyang trumpeta. Nang hipan ng ikalimang anghel ang kaniyang trumpeta, nakita ni Juan ang “isang bituin” na nahulog sa lupa mula sa langit. Ang “bituin” ay may hawak na susi na ipinambukas niya sa hukay ng kalaliman. Pumailanlang ang makapal na usok, at mula roon ay lumabas ang salot na mga balang. Pero sa halip na manira ng pananim, pinipinsala ng makasagisag na mga balang ang “mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo.” (Apoc. 9:1-4) Tiyak na alam ni Juan kung gaano kalaking pinsala ang dulot ng isang kulupon ng mga balang dahil kasama ito sa mga salot na naranasan sa Ehipto noong panahon ni Moises. (Ex. 10:12-15) Ang makasagisag na mga balang na nakita ni Juan ay lumalarawan sa mga pinahirang Kristiyano na naghahayag ng matitinding mensahe ng kahatulan ni Jehova. Kasama nila ngayon ang milyon-milyong may makalupang pag-asa. Dahil sa ating nagkakaisang pangangaral, humihina ang impluwensiya ng pandaigdig na imperyo ng huwad na relihiyon na kontrolado ni Satanas!

4. Anong gawain ang iniatas sa bayan ng Diyos, at ano ang tanging paraan para magawa nila ito?

4 Ang bayan ni Jehova ay inatasan ng malaking gawain—ipangaral ang mabuting balita sa buong daigdig bago dumating ang wakas ng sistemang ito. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Kasama rito ang pag-aanyaya sa “sinumang nauuhaw” na uminom ng “tubig ng buhay nang walang bayad.” (Apoc. 22:17) Bilang miyembro ng kongregasyong Kristiyano, paano natin ito magagawa? Tanging sa pamamagitan ng pagiging ‘magkakasuwatong nabubuklod at pagtutulungan.’—Efe. 4:16.

5, 6. Paano tayo nagkakaisa sa pangangaral ng mabuting balita?

5 Para maibahagi ang mabuting balita ng Kaharian sa pinakamaraming tao, kailangan nating mangaral sa organisadong paraan. Kaya naman nakatatanggap tayo ng mga tagubilin mula sa kongregasyon. Inihahanda tayo ng mga tagubiling ito para makapangaral nang may pagkakaisa sa buong daigdig. Pagkatapos ng pagtitipon para sa paglilingkod sa larangan, humahayo tayo para ihayag sa mga tao ang mensahe ng Kaharian. Ginagawa rin natin ito sa tulong ng milyon-milyong publikasyong salig sa Bibliya. Sinusunod mo ba ang tagubiling makibahagi sa espesyal na mga kampanya sa pangangaral? Kung oo, nakikiisa ka sa milyon-milyong naghahayag ng mensahe ng “anghel na lumilipad sa kalagitnaan ng langit,” na binabanggit sa Apocalipsis 14:6.

6 Kapana-panabik ngang mabasa sa Taunang Aklat ang pinagsama-samang ulat ng ating gawain! Pag-isipan din ang nagkakaisang pamamahagi natin ng mga imbitasyon para sa panrehiyon, espesyal, at internasyonal na mga kombensiyon. Sa mga pagtitipong ito, pare-parehong impormasyon ang napapakinggan natin, tulad ng mga pahayag, drama, at pagtatanghal. Pinasisigla tayo ng mga ito na paglingkuran ang Diyos nang buong kaluluwa. Nagkakaisa rin tayo dahil sa pag-alaala natin sa kamatayan ni Jesus. Udyok ng pagpapahalaga sa di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos at bilang  pagsunod sa tagubilin ni Jesus, nagtitipon tayo para rito taon-taon, pagkalubog ng araw tuwing Nisan 14. (1 Cor. 11:23-26) At hindi lang para sa mga bautisadong Saksi ang mahalagang pagtitipong ito. Ilang linggo bago ang Memoryal, sinisikap nating mapaabutan ng imbitasyon ang pinakamaraming tao sa teritoryo ng ating kongregasyon.

7. Kapag nagtutulungan tayo, ano ang naisasagawa natin?

7 Walang gaanong magagawa ang balang kung nag-iisa ito. Sa katulad na paraan, parang walang gaanong halaga ang nagagawa natin bilang indibiduwal. Pero dahil sa pagtutulungan, naaakay natin ang milyon-milyon tungo kay Jehova—ang isa na karapat-dapat purihin at parangalan! Pero hindi lang ito ang paraan para makatulong tayo sa pagkakaisa ng bayan ng Diyos.

MAKIPAGTULUNGAN SA KONGREGASYON

8, 9. (a) Anong halimbawa ang ginamit ni Pablo para turuan ang mga Kristiyano na manatiling nagkakaisa? (b) Paano tayo makikipagtulungan sa kongregasyon?

8 Sa kaniyang liham sa mga taga-Efeso, ipinaliwanag ni Pablo kung paano inorganisa ang kongregasyon pati na ang pangangailangang ‘lumaki sa lahat ng bagay.’ (Basahin ang Efeso 4:15, 16.) Paano natin magagawa iyan? Ginamit ni Pablo na halimbawa ang katawan ng tao at nagpokus siya sa pagkakaisa sa ilalim ng ulo ng kongregasyon na si Jesu-Kristo. Binanggit ng apostol ang pagtutulungan “sa pamamagitan ng bawat kasukasuan na nagbibigay ng kinakailangan.” Bata man tayo o matanda, malakas o mahina, paano tayo makatutulong para sa pagkakaisa at espirituwalidad ng kongregasyon?

9 Ang isang paraan ay ang pagpapasakop at paggalang sa mga elder—mga inatasan ni Jesus na magbigay ng tagubilin sa kongregasyon. (Heb. 13:7, 17) Baka hindi laging madaling gawin ito. Pero makahihingi tayo ng patnubay ng Diyos. Matutulungan tayo ng kaniyang aktibong puwersa na buong-pusong suportahan ang mga kaayusan ng kongregasyon. Kapag nahihirapan tayong sumunod sa tagubilin, isipin natin na ang ating kapakumbabaan at pakikipagtulungan ay nakadaragdag sa pagkakaisa ng kongregasyon. Tutulong din ito para lumago ang pag-ibig natin sa isa’t isa.

10. Paano nakatutulong ang mga ministeryal na lingkod para magkaisa ang kongregasyon? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

10 Malaki ang naitutulong ng mga ministeryal na lingkod para magkaisa ang kongregasyon. Anuman ang kanilang edad, ang mga brother na ito ay mapagsakripisyong naglilingkod sa mga kapatid. Halimbawa, tinutulungan nila ang mga elder na matiyak na may sapat na suplay ng publikasyon para sa ministeryo. Kadalasan, sila rin ang nag-aasikaso sa regular na paglilinis at pagmamantini ng Kingdom Hall, at malugod nilang tinatanggap ang mga bisita sa pagpupulong. Kapag nakikipagtulungan tayo sa kanila, nagiging maayos ang gawain sa loob ng kongregasyon.—Ihambing ang Gawa 6:3-6.

11. Paano makatutulong ang mga nakababatang kapatid para magkaisa ang kongregasyon?

11 Maraming may-gulang na brother ang maraming taon nang bumabalikat ng pananagutan sa kongregasyon. Pero dahil nagkakaedad na, limitado na ang kanilang nagagawa, kaya naman kailangan ng mga pagbabago. Malaki ang maitutulong ng mga nakababatang brother. Kung sasanayin sila, mas marami silang magagampanang pananagutan sa kongregasyon. Napakainam nga kung magsisikap ang mga ministeryal na lingkod na maging kuwalipikado bilang mga elder! (1 Tim. 3:1, 10) May mga nakababatang elder pa nga na sumulong at naging  kuwalipikado para sa gawaing pansirkito, na naglilingkod sa mga kapatid sa maraming kongregasyon. Hindi ba’t pinahahalagahan natin ang tulong ng mga nakababatang kapatid na ito?—Basahin ang Awit 110:3; Eclesiastes 12:1.

MAKIPAGTULUNGAN SA PAMILYA

12, 13. Paano magkakatulungan ang bawat miyembro ng pamilya?

12 Paano naman tayo makikipagtulungan sa loob ng pamilya? Napatunayan ng marami na ang lingguhang Pampamilyang Pagsamba ay tumutulong para lumalim ang pag-ibig ng magkakapamilya sa isa’t isa. Sa masasayang panahong ito, nakapokus tayo sa espirituwal na mga bagay, at nakatutulong ito para lalong magkaisa ang pamilya. Ang pagpapraktis ng mga presentasyon sa ministeryo ay tutulong para maging epektibo sa pangangaral ang pamilya. At kapag naririnig nila ang komento ng isa’t isa tungkol sa Salita ng Diyos at nakikita nilang lahat ng miyembro ay nagmamahal kay Jehova at gusto siyang palugdan, lalo silang nagiging malapít sa isa’t isa.

Tumutulong ang pampamilyang pagsamba para lumalim ang pag-ibig sa isa’t isa (Tingnan ang parapo 12, 15)

13 Paano naman magtutulungan ang mag-asawa para sa kapurihan ni Jehova? Kapag ang mag-asawa ay parehong tapat na lingkod ni Jehova, magiging maligaya sila at nagkakaisa. Ipinakita nina Abraham at Sara, Isaac at Rebeka, Elkana at Hana ang pagmamahal nila sa kani-kanilang kabiyak. Dapat natin silang tularan. (Gen. 26:8; 1 Sam. 1:5, 8; 1 Ped. 3:5, 6) Kung gagawin ito ng mag-asawa, magkakaisa sila at lalong mapapalapít sa ating makalangit na Ama.—Basahin ang Eclesiastes 4:12.

14. Kung hindi naglilingkod kay Jehova ang asawa mo, ano ang magagawa mo para mapatibay ang inyong pagsasama?

14 Ang mga Kristiyano ay hindi dapat makipamatok nang kabilan sa mga di-sumasampalataya. (2 Cor. 6:14) Kumusta naman ang ating mga kapatid na nasa sambahayang nababahagi dahil sa relihiyon? Ang ilan sa kanila ay kasal na nang malaman nila ang katotohanan, at hindi Saksi ang kanilang asawa. Makatutulong ang pagsunod sa mga simulain ng Bibliya para magkaisa pa rin sila. Hangga’t maaari, sinisikap nilang makipagtulungan sa asawang di-Saksi nang hindi nakikipagkompromiso. Bagaman isang hamon ito, may kalakip naman itong pagpapala. Nagiging hamon din ang pagsunod sa mga simulain ng Bibliya kapag ang asawa ay lumayo sa kongregasyon. Ganiyan ang nangyari sa sister na si Mary. Siya at ang asawa niyang si David ay magkasamang naglilingkod kay Jehova. Pero mga 25 taon ang nakararaan, huminto si David sa pagdalo sa mga pulong. Nagpatuloy si Mary sa pagdalo sa mga pulong at kombensiyon at ikinapit ang mga simulain ng Bibliya sa kanilang tahanan. Tinuruan din niya ang kanilang anim na anak. Nang lumaki na ang mga ito at bumukod, nalungkot nang husto si Mary. Sinimulan namang basahin ni David ang mga magasing iniiwan ni Mary para sa kaniya. Nang maglaon, dumalo uli siya sa Kingdom Hall, at ipinagrereserba siya ng upuan ng kaniyang anim-na-taóng gulang na apo. Kapag hindi siya nakakadalo, sinasabi ng bata, “Lolo, bakit wala po kayo sa pulong kanina?” Sa ngayon, maligaya nang naglilingkod si David kay Jehova, at tuwang-tuwa si Mary na makasama siyang muli sa paglilingkod.

15. Paano matutulungan ng mga may-edad nang mag-asawa ang mga nakababatang mag-asawa?

15 Dahil sinasalakay ni Satanas ang mga pamilya sa ngayon, mahalagang panatilihin ng mga may-asawang lingkod ng Diyos ang pagtutulungan sa kanilang pagsasama. Kahit matagal na kayong kasal, pag-isipan kung ano ang puwede mong sabihin at gawin  para mapatibay ang inyong pagsasama. Puwede ring maging halimbawa ang mga may-edad nang mag-asawa sa mga nakababatang mag-asawa. Maaari ninyong imbitahan sa inyong tahanan ang nakababatang mag-asawa para sa pampamilyang pagsamba. Habang kasama ninyo sila, maoobserbahan nila na mahalaga ang pagpapakita ng pagmamahal at pagkakaisa kahit matagal nang nagsasama ang mag-asawa.—Tito 2:3-7.

“UMAHON TAYO SA BUNDOK NI JEHOVA”

16, 17. Ano ang inaasam ng nagkakaisang mga lingkod ng Diyos?

16 Ilarawan sa isip ang mga Israelita noong panahon ng Bibliya. Kapag panahon ng mga kapistahan sa templo sa Jerusalem, pinaghahandaan nila ito. Habang naglalakbay, inaasikaso nila ang pangangailangan ng bawat isa, at pagkatapos ay nagkakaisa silang sumasamba sa templo. Kailangan dito ang pagtutulungan. (Luc. 2:41-44) Habang naglalakbay tayo patungo sa bagong sanlibutan, kailangan din nating pagsikapan na magkakasuwato tayong mabuklod at makipagtulungan. Mayroon ka pa bang puwedeng pasulungin hinggil dito?

17 Isip-isipin ang mga pagpapalang makakamtan natin! Iniwan na natin ang pagkakawatak-watak at kaguluhan ng kasalukuyang sistema ng mga bagay. Nakikita na nating natutupad ang inihula nina Isaias at Mikas—na nagkakaisang umaakyat ang bayan ng Diyos sa “bundok ni Jehova.” (Isa. 2:2-4; basahin ang Mikas 4:2-4.) Talagang napakataas ng uri ng ating pagsamba “sa huling bahagi ng mga araw.” At anong saya nga natin kapag nabubuhay na tayo sa panahong ang buong sangkatauhan ay magkakasuwatong nabubuklod at nagtutulungan!