Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARALING ARTIKULO 23

“Maging Mapagbantay Kayo Para Walang Bumihag sa Inyo”!

“Maging Mapagbantay Kayo Para Walang Bumihag sa Inyo”!

“Maging mapagbantay kayo para walang bumihag sa inyo sa pamamagitan ng pilosopiya at mapanlinlang at walang-saysay na mga ideya na ayon sa mga tradisyon ng tao.”​—COL. 2:8.

AWIT 96 Ang Aklat ng Diyos​—Isang Kayamanan

NILALAMAN *

1. Ayon sa Colosas 2:4, 8, ano ang ginagawa ni Satanas para mabihag ang pag-iisip natin?

GUSTO ni Satanas na iwan natin si Jehova. Para mangyari iyan, sinisikap niyang impluwensiyahan ang pag-iisip natin. Sa ibang salita, binibihag niya ito para gawin natin ang gusto niya. Dinadaya niya tayo at hinihikayat na sumunod sa kaniya sa pamamagitan ng paggamit sa mga bagay na kaakit-akit sa atin.​—Basahin ang Colosas 2:4, 8.

2-3. (a) Bakit dapat tayong magbigay-pansin sa babala ng Colosas 2:8? (b) Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito?

2 Posible ba talagang madaya tayo ni Satanas? Oo naman! Tandaan, ang babala sa Colosas 2:8 ay hindi isinulat ni Pablo para sa mga di-Kristiyano, kundi para sa mga Kristiyanong pinahiran ng banal na espiritu. (Col. 1:2, 5) Kung posibleng madaya ang mga Kristiyano noon, mas lalo na ngayon. (1 Cor. 10:12) Bakit? Inihagis na kasi sa lupa si Satanas, at ginagawa niya ang lahat para madaya ang tapat na mga lingkod ng Diyos. (Apoc. 12:9, 12, 17) Bukod diyan, sa panahon natin sa ngayon, ang masasamang tao at mga impostor ay ‘lalo pang sumásamâ.’​—2 Tim. 3:1, 13.

3 Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano ginagamit ni Satanas ang “mapanlinlang at walang-saysay na mga ideya”  para maimpluwensiyahan ang ating pag-iisip. Aalamin natin ang tatlo sa kaniyang “tusong mga pakana.” (Efe. 6:11) Sa susunod namang artikulo, tatalakayin natin kung paano malalabanan ang masasamang epekto nito sa ating isip. Pero bago iyan, pag-usapan muna natin kung ano ang matututuhan natin sa paraang ginamit ni Satanas para madaya ang mga Israelita nang makapasok sila sa Lupang Pangako.

TINUKSONG SUMAMBA SA IDOLO

4-6. Ayon sa Deuteronomio 11:10-15, anong bagong paraan ng pagsasaka ang kinailangang matutuhan ng mga Israelita nang makapasok sila sa Lupang Pangako?

4 Tuso talaga si Satanas dahil natukso niya ang mga Israelita na sumamba sa idolo. Paano? Alam niya kasing kailangan nila ng pagkain, kaya sinamantala niya iyon. Noong makapasok ang mga Israelita sa Lupang Pangako, kinailangan nilang baguhin ang paraan nila ng pagsasaka. Sa Ehipto noon, ginagamit nila ang tubig mula sa Ilog Nilo para sa irigasyon. Pero walang malaking ilog sa Lupang Pangako, kaya ang tubig ay nanggagaling lang sa ulan, kung panahon ng tag-ulan, at gayundin sa hamog. (Basahin ang Deuteronomio 11:10-15; Isa. 18:4, 5) Kaya kinailangang matuto ang mga Israelita ng bagong paraan ng pagsasaka. Hindi iyon madali dahil ang karamihan sa marunong magsaka ay namatay na sa ilang.

Paano nabago ni Satanas ang pag-iisip ng mga magsasakang Israelita? (Tingnan ang parapo 4-6) *

5 Ipinaliwanag ni Jehova sa bayan niya na nagbago na ang kalagayan nila. Pagkatapos, nagbigay siya ng babala, na parang wala namang kinalaman sa agrikultura: “Bantayan ninyo ang inyong sarili para hindi matuksong lumihis ang puso ninyo at sa gayon ay sumamba kayo at yumukod sa ibang mga diyos.” (Deut. 11:16, 17) Bakit nagbabala si Jehova tungkol sa pagsamba sa diyos-diyusan samantalang ang sinasabi niya ay  tungkol sa pag-aaral ng bagong paraan ng pagsasaka?

6 Alam ni Jehova na matutukso ang mga Israelita na pag-aralan ang paraan ng pagsasaka ng mga paganong nakapalibot sa kanila. Siyempre, mas makaranasan ang mga paganong iyon kaysa sa mga Israelita, at talagang may matututuhan ang bayan ng Diyos sa kanila, pero may panganib. Ang paraan ng pagsasaka ng mga Canaanita ay nahaluan ng paniniwala nila kay Baal. Para sa kanila, si Baal ang may-ari ng langit at tagapagbigay ng ulan. Ayaw ni Jehova na madaya ang bayan niya ng ganitong mga maling paniniwala. Pero paulit-ulit na sumamba ang mga Israelita kay Baal. (Bil. 25:3, 5; Huk. 2:13; 1 Hari 18:18) Tingnan natin ngayon kung paano nabihag ni Satanas ang mga Israelita.

TATLONG TAKTIKA NI SATANAS PARA MABIHAG ANG MGA ISRAELITA

7. Paano nasubok ang pananampalataya ng mga Israelita nang makapasok sila sa Lupang Pangako?

7 Una, sinamantala ni Satanas ang normal na gusto ng tao. Normal lang na gustuhin ng mga Israelita na umulan sa lupain. Pero bihirang umulan sa Lupang Pangako mula sa pagtatapos ng Abril hanggang Setyembre. Para mabuhay sila at magkaroon ng saganang pananim, kailangan ang ulan, na kadalasang nagsisimula ng mga Oktubre. Napaniwala ni Satanas ang mga Israelita na para maging sagana, kailangan din nilang gawin ang ginagawa ng mga paganong nakapalibot sa kanila. Naniniwala ang mga paganong iyon na dapat silang gumawa ng ilang ritwal para kumilos ang diyos nila at magpaulan. Dahil sa kakulangan ng pananampalataya kay Jehova, may mga naniwalang ito lang ang paraan para hindi tumagal ang tagtuyot, kaya ginawa nila ang mga ritwal na iyon para sambahin si Baal.

8. Ano ang ikalawang taktika ni Satanas? Ipaliwanag.

8 Ikalawa, sinamantala niya ang imoral na pagnanasa ng tao. Sinasamba ng paganong mga bansa ang mga diyos nila sa pamamagitan ng paggawa ng nakapandidiring kahalayan. Mayroon pa nga silang mga babae’t lalaking bayaran sa templo. Ang homoseksuwalidad at iba pang uri ng seksuwal na imoralidad ay hindi lang nila basta kinukunsinti, naging normal na ito sa kanila! (Deut. 23:17, 18; 1 Hari 14:24) Naniniwala ang mga pagano na dahil sa mga ritwal na ito, gagawing mabunga ng mga diyos nila ang lupa. Maraming Israelita ang naakit sa imoral na ritwal ng mga pagano, at dahil diyan, sumamba na rin sila sa mga diyos-diyusan. Kaya bihag na sila ni Satanas.

9. Ayon sa Oseas 2:16, 17, paano pinalabo ni Satanas ang pagkakakilanlan ni Jehova?

9 Ikatlo, unti-unti niyang pinalabo ang pagkakakilanlan ni Jehova. Noong panahon ni propeta Jeremias, sinabi ni Jehova na ipinalimot ng mga huwad na propeta sa mga Israelita ang pangalan Niya “dahil kay Baal.” (Jer. 23:27) Lumilitaw na hindi na ginagamit ng bayan ng Diyos ang pangalang Jehova at pinalitan na nila ito ng Baal, na ang ibig sabihin ay “May-ari” o “Panginoon.” Dahil diyan, hindi na magiging malinaw sa isip ng mga Israelita ang pagkakaiba ni Jehova at ni Baal, at madali na nilang mapaghahalo ang pagsamba kay Jehova at ang mga ritwal ng pagsamba kay Baal.​—Basahin ang Oseas 2:16, 17 at ang talababa.

MGA TAKTIKA NI SATANAS NGAYON

10. Ano-anong taktika ang ginagamit ni Satanas sa ngayon?

10 Sa ngayon, ginagamit pa rin ni Satanas ang ganoong mga taktika. Para makabihag, sinasamantala niya ang normal na gusto ng tao, itinataguyod ang seksuwal na imoralidad, at  pinapalabo ang pagkakakilanlan ni Jehova. Talakayin muna natin ang huling taktika.

11. Paano pinapalabo ni Satanas ang pagkakakilanlan ni Jehova?

11 Pinapalabo ni Satanas ang pagkakakilanlan ni Jehova. Pagkamatay ng mga apostol ni Jesus, ang ilang nag-aangking Kristiyano ay nagsimulang magkalat ng maling mga turo. (Gawa 20:29, 30; 2 Tes. 2:3) Pinalabo ng mga apostatang ito ang pagkakakilanlan ng tanging tunay na Diyos. Halimbawa, inalis nila ang pangalan ng Diyos sa mga Bibliya at pinalitan ito ng “Panginoon” o iba pang titulo. Dahil diyan, hindi na magiging malinaw sa mga mambabasa ng Bibliya ang pagkakaiba ni Jehova at ng iba pang “panginoon” na nasa Kasulatan. (1 Cor. 8:5) Pareho nilang ginagamit ang salitang “Panginoon” para kay Jehova at kay Jesus, kaya mahirap nang maintindihan na magkaibang indibidwal si Jehova at ang Anak niya. (Juan 17:3) Nagkaroon tuloy ng Trinidad​—isang doktrinang hindi itinuturo ng Salita ng Diyos. Bilang resulta, marami ang naniniwala na ang Diyos ay misteryoso at imposibleng makilala. Napakalaking kasinungalingan!​—Gawa 17:27.

Paano ginagamit ni Satanas ang huwad na relihiyon para magmukhang katanggap-tanggap ang imoral na pagnanasa? (Tingnan ang parapo 12) *

12. Ano ang itinataguyod ng huwad na relihiyon, at ano ang resulta nito, gaya ng ipinaliwanag sa Roma 1:28-31?

12 Sinasamantala ni Satanas ang imoral na pagnanasa ng tao. Sa Israel noon, ginamit ni Satanas ang huwad na relihiyon para itaguyod ang imoralidad. Ganiyan din ang ginagawa niya ngayon. Kinukunsinti ng huwad na relihiyon ang imoral na mga gawain at pinagmumukha pa nga itong katanggap-tanggap. Kaya naman maraming nag-aangking relihiyoso ang hindi na sumusunod sa malinaw na mga pamantayan ng Diyos sa moral. Sa sulat ni apostol Pablo sa mga taga-Roma, ipinaliwanag niya ang resulta nito. (Basahin ang Roma 1:28-31.) Kasama sa “mga bagay na hindi nararapat” ang lahat ng uri ng seksuwal na imoralidad, pati na ang homoseksuwalidad. (Roma 1:24-27, 32; Apoc. 2:20) Napakahalaga ngang sumunod sa malinaw na mga turo ng Bibliya!

13. Ano ang isa pang taktika na ginagamit ni Satanas?

13 Sinasamantala ni Satanas ang normal na gusto ng tao. Normal lang na gusto nating matuto ng mga kasanayan para matustusan ang ating sarili at ang ating pamilya. (1 Tim. 5:8) Para matuto ng mga kasanayang ito,  kadalasan nang kailangan nating pumasok sa eskuwela at magpursigi sa pag-aaral. Pero dapat tayong mag-ingat. Ang mga paaralan sa maraming bansa ay nagtuturo hindi lang ng mga kasanayan, kundi ng pilosopiya rin ng tao. Tinuturuan nito ang mga estudyante na kuwestiyunin ang pag-iral ng Diyos at bale-walain ang Bibliya. Sinasabi nito na matatalino raw ang naniniwala sa ebolusyon. (Roma 1:21-23) Ang gayong mga turo ay salungat sa “karunungan ng Diyos.”​—1 Cor. 1:19-21; 3:18-20.

14. Ano ang itinataguyod ng pilosopiya ng tao?

14 Binabale-wala o kinokontra ng pilosopiya ng tao ang matuwid na pamantayan ni Jehova. Itinataguyod nito ang “mga gawa ng laman” sa halip na bunga ng espiritu ng Diyos. (Gal. 5:19-23) Tinuturuan nito ang mga tao na maging mayabang, kaya ‘nagiging makasarili’ sila. (2 Tim. 3:2-4) Salungat iyan sa pagiging maamo at mapagpakumbaba​—mga katangiang gusto ng Diyos para sa mga lingkod niya. (2 Sam. 22:28) Dahil sa pag-aaral sa unibersidad, ang kaisipan ng ilang Kristiyano ay nahubog ng kaisipan ng tao, hindi ng kaisipan ng Diyos. Tingnan natin ang isang halimbawa na puwedeng mangyari.

Paano puwedeng mapilipit ng pilosopiya ng tao ang pag-iisip natin? (Tingnan ang parapo 14-16) *

15-16. Ano ang natutuhan mo sa karanasan ng isang sister?

15 Sinabi ng isang sister, na mahigit 15 taon na sa buong-panahong paglilingkod: “Noong bautisado na ako, nakakabasa ako at nakakarinig ng mga babala tungkol sa mga panganib ng pag-aaral sa unibersidad, pero binale-wala ko ’yon. Akala ko, hindi ako magkakaproblema.” Pero ano ang nangyari? Inamin niya:  “Inubos ng pag-aaral ang panahon at lakas ko. Saglit na lang ako manalangin. Sa pagod, hindi ko na magawang makipag-usap tungkol sa Bibliya o maghandang mabuti para sa pulong. Mabuti na lang, natauhan ako. Masyado na pala akong subsob sa pag-aaral at nasisira na ang kaugnayan ko kay Jehova. Kaya huminto ako sa pag-aaral.”

16 Paano naapektuhan ng mataas na edukasyon ang pag-iisip ng sister na ito? Sinabi niya: “Nakakahiya mang aminin, naging mapamuna ako, lalo na sa mga kapatid, naging mapaghanap ako, at nilayuan ko sila. Matagal bago ko naalis ang mga ugaling iyon. Dahil sa karanasang ito, nakita ko kung gaano kapanganib na bale-walain ang mga babalang ibinibigay ng ating Ama sa langit sa pamamagitan ng kaniyang organisasyon. Hindi ko pala ganoon kakilala ang sarili ko. Mas kilala ako ni Jehova. Kung nakinig lang sana ako!”

17. (a) Ano ang dapat na maging determinasyon natin? (b) Ano ang tatalakayin sa susunod na artikulo?

17 Maging determinadong huwag magpabihag sa “pilosopiya at mapanlinlang at walang-saysay na mga ideya” ng sanlibutan ni Satanas. Huwag magpadaya sa mga taktika ni Satanas. (1 Cor. 3:18; 2 Cor. 2:11) Huwag hayaang maging malabo sa iyo ang pagkakakilanlan ni Jehova. Sundin ang mataas na pamantayan ni Jehova sa moral. At huwag bale-walain ang payo ni Jehova. Pero paano kung nakita mong naiimpluwensiyahan ka na ng kaisipan ng sanlibutan? Ipapakita sa susunod na artikulo kung paano makakatulong ang Salita ng Diyos para “pabagsakin” kahit ang mga kaisipan at ugaling “matibay ang pagkakatatag.”​—2 Cor. 10:4, 5.

AWIT 49 Pinasasaya ang Puso ni Jehova

^ par. 5 Si Satanas ay eksperto sa pandaraya. Napapaniwala niya ang maraming tao na malaya sila, pero ang totoo, bihag niya sila. Susuriin sa artikulong ito ang ilan sa mga taktikang ginagamit ni Satanas para dayain ang mga tao.

^ par. 48 LARAWAN: Ang mga Israelitang nakikisama sa mga Canaanita ay tinutuksong sumamba kay Baal at gumawa ng imoralidad.

^ par. 51 LARAWAN: Advertisement ng isang relihiyon na kumukunsinti sa homoseksuwalidad.

^ par. 53 LARAWAN: Isang kabataang sister ang nasa klase sa unibersidad. Siya at ang mga kaklase niya ay napapaniwala ng propesor na kayang solusyunan ng siyensiya at teknolohiya ang lahat ng problema ng tao. Kaya sa Kingdom Hall, mapamuna siya at walang ganang makinig.