ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Hunyo 2019

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Agosto 5–Setyembre 1, 2019

“Maging Mapagbantay Kayo Para Walang Bumihag sa Inyo”!

Si Satanas ay eksperto sa pandaraya. Paano niya tayo iniimpluwensiyahan at inilalayo kay Jehova?

Ibagsak ang mga Pangangatuwirang Salungat sa Kaalaman ng Diyos!

Apektado ng ating kultura, edukasyon, at mga karanasan ang pag-iisip natin. Paano maaalis sa ating isip ang mga bagay na “matibay ang pagkakatatag”?

Umasa kay Jehova Kapag Nai-stress

Ang sobra at nagtatagal na stress ay nakakasamâ sa kalusugan at emosyon. Marami tayong matututuhan sa kung paano tinulungan ni Jehova ang mga lingkod niya noon para makayanan ang stress.

Tulungan ang Iba na Makayanan ang Stress

Sina Lot, Job, at Noemi ay naglingkod nang tapat kay Jehova, pero may mabibigat din silang pinagdaanan. Ano ang matututuhan natin sa karanasan nila?

Protektahan ang Sarili sa mga Bitag ni Satanas

Maraming tao ang nahuhulog sa pornograpya. Paano ka makakaiwas sa bitag na ito?

Isang Sinaunang Balumbon ang “Nabuksan”

Noong 1970, nakahukay ang mga arkeologo ng sunóg na balumbon sa Israel. Gamit ang 3-D scanner, “nabuksan” ang balumbong ito. Ano ang nilalaman nito?