ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Hunyo 2018

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Agosto 6 hanggang Setyembre 2, 2018.

“Ang Kaharian Ko ay Hindi Bahagi ng Sanlibutang Ito”

Paano dapat makaapekto sa ating pananaw ang paninindigan ni Jesus tungkol sa mga isyu sa politika at lipunan noong kapanahunan niya?

Lahat Nawa Tayo ay Maging Isa Kung Paanong si Jehova at si Jesus ay Iisa

Ano ang magagawa mo para lalong magkaisa ang bayan ng Diyos?

Nakamit Niya Sana ang Pagsang-ayon ng Diyos

Tutulungan tayo ng halimbawa ni Rehoboam, hari ng Juda, na malaman kung ano ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin.

Hayaan Mong Sanayin ng Kautusan at Simulain ng Diyos ang Iyong Budhi

Binigyan tayo ng Diyos ng budhi bilang kompas, pero dapat nating tiyakin na naka-set ito nang tama.

“Pasikatin Ninyo ang Inyong Liwanag” Para Luwalhatiin si Jehova

Bukod sa pangangaral ng mabuting balita, may iba pang paraan para pasikatin ang liwanag.

TALAMBUHAY

Inaliw sa Lahat ng Aking Kabalisahan

Hinarap ni Edward Bazely ang problema sa pamilya, pagsalansang sa relihiyon, pagkabigo, at depresyon.

Ang Nagagawa ng Pagbati

Malaki ang nagagawa ng kahit maikling pagbati.

Natatandaan Mo Ba?

Masasagot mo ba ang mga tanong na ito batay sa nakaraang mga isyu ng Bantayan?