Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARALING ARTIKULO 2

Mga Aral Mula sa “Alagad na Minamahal ni Jesus”

Mga Aral Mula sa “Alagad na Minamahal ni Jesus”

“Patuloy nating ibigin ang isa’t isa, dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos.”​—1 JUAN 4:7.

AWIT 105 Si Jehova ay Pag-ibig

NILALAMAN *

1. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ano ang nadarama mo?

“ANG Diyos ay pag-ibig,” ang isinulat ni apostol Juan. (1 Juan 4:8) Ipinapaalala ng simpleng pananalitang iyan ang isang mahalagang katotohanan: Ang Diyos, na Bukal ng buhay, ay siya ring Bukal ng pag-ibig. Mahal tayo ni Jehova! Dahil sa pag-ibig niya, nakadarama tayo ng kapanatagan, kaligayahan, at pagkakontento.

2. Ayon sa Mateo 22:37-40, ano ang dalawang pinakamahalagang utos, at bakit nahihirapan tayo kung minsan na sundin ang ikalawang utos?

2 Para sa mga Kristiyano, hindi opsiyonal ang pagpapakita ng pag-ibig. Utos ito. (Basahin ang Mateo 22:37-40.) Dahil nakilala na nating mabuti si Jehova, baka madali na para sa atin na sundin ang unang utos. Perpekto kasi si Jehova; mabait siya at nagmamalasakit sa atin. Pero baka nahihirapan tayong sundin ang ikalawang utos. Bakit? Kasi ang mga kapatid—ang pinakamalalapít nating kapuwa—ay di-perpekto. Kung minsan, may nasasabi sila o nagagawa na nakakasakit sa atin. Alam ni Jehova na mangyayari ito, kaya ginabayan niya ang ilang manunulat ng Bibliya na magsulat ng espesipikong mga payo kung bakit at kung paano tayo dapat magpakita ng pag-ibig sa isa’t isa. Si Juan ang isa sa kanila.​—1 Juan 3:11, 12.

3. Ano ang idiniin ni Juan?

3 Sa mga isinulat ni Juan, idiniin niya na dapat magpakita ng pag-ibig ang mga Kristiyano. Ang totoo, sa ulat niya tungkol sa buhay ni Jesus, mas madalas gumamit si Juan ng salitang “mahal” at “pag-ibig” kaysa sa pinagsama-samang paggamit ng tatlong iba pang manunulat ng Ebanghelyo. Mga 100 taóng gulang na si Juan nang isulat niya ang kaniyang  Ebanghelyo at tatlong liham. Ipinapakita ng mga isinulat niyang iyon na pag-ibig ang dapat na dahilan ng lahat ng ginagawa ng isang Kristiyano. (1 Juan 4:10, 11) Pero hindi agad ito natutuhan ni Juan.

4. Lagi bang naipapakita ni Juan ang pag-ibig sa iba?

4 Noong kabataan pa si Juan, hindi niya laging naipapakita ang pag-ibig. Halimbawa, minsan, naglakbay si Jesus at ang mga alagad niya papuntang Jerusalem at dumaan sila sa Samaria. Pero hindi sila tinanggap sa isang nayon ng mga Samaritano. Ano ang ginawa ni Juan? Tinanong niya si Jesus kung gusto nitong magpababa sila ng apoy para mamatay ang lahat ng nakatira sa nayong iyon! (Luc. 9:52-56) Minsan naman, hindi rin naipakita ni Juan ang pag-ibig sa kaniyang kapuwa mga apostol. Lumilitaw na pinakiusapan niya at ng kapatid niyang si Santiago ang nanay nila na hilingin kay Jesus na bigyan sila ng prominenteng posisyon sa Kaharian. Nang malaman ito ng ibang mga apostol, galit na galit sila! (Mat. 20:20, 21, 24) Pero kahit may mga kahinaan si Juan, mahal pa rin siya ni Jesus.​—Juan 21:7.

5. Ano ang susuriin natin sa artikulong ito?

5 Sa artikulong ito, susuriin natin ang halimbawa ni Juan at ang ilang isinulat niya tungkol sa pag-ibig. Kasabay nito, aalamin natin kung paano tayo makakapagpakita ng pag-ibig sa ating mga kapatid. Aalamin din natin ang isang mahalagang paraan kung paano mapapatunayan ng ulo ng pamilya na mahal niya ang kaniyang pamilya.

IPINAPAKITA SA GAWA ANG PAG-IBIG

Pinatunayan ni Jehova na mahal niya tayo nang isugo niya sa lupa ang kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin (Tingnan ang parapo 6-7)

6. Paano ipinakita ni Jehova ang pag-ibig niya sa atin?

6 Madalas, iniisip natin na ang pag-ibig ay ang pagsasabi ng nararamdaman nating pagmamahal. Pero ang tunay na pag-ibig ay dapat na may kasamang gawa. (Ihambing ang Santiago 2:17, 26.) Halimbawa, mahal tayo ni Jehova. (1 Juan 4:19) At sinasabi niyang mahal niya tayo sa pamamagitan ng magagandang salitang nakaulat sa Bibliya. (Awit 25:10; Roma 8:38, 39) Pero kumbinsido tayo na mahal tayo ng Diyos hindi lang dahil sa sinasabi niya, kundi dahil din sa ginagawa niya. Isinulat ni Juan: “Sa ganito nahayag ang pag-ibig ng Diyos may kaugnayan sa atin: Isinugo ng Diyos sa sangkatauhan ang kaniyang kaisa-isang Anak para magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya.” (1 Juan 4:9) Pinahintulutan ni Jehova na magdusa at mamatay para sa atin ang kaniyang minamahal na Anak. (Juan 3:16) Magdududa pa ba tayo na mahal na mahal tayo ni Jehova?

7. Ano ang ginawa ni Jesus para patunayang mahal niya tayo?

 7 Tiniyak ni Jesus sa kaniyang mga alagad na mahal niya sila. (Juan 13:1; 15:15) Pinatunayan niya kung gaano niya sila kamahal pati na rin tayo hindi lang sa salita kundi maging sa gawa. Sinabi ni Jesus: “Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isa na nagbibigay ng sarili niyang buhay para sa mga kaibigan niya.” (Juan 15:13) Kapag iniisip natin ang ginawa ni Jehova at ni Jesus para sa atin, ano ang dapat na maging epekto nito sa atin?

8. Ayon sa 1 Juan 3:18, ano ang dapat nating gawin?

8 Mapapatunayan nating mahal natin si Jehova at si Jesus kung susundin natin sila. (Juan 14:15; 1 Juan 5:3) At inutusan tayo ni Jesus na ibigin ang isa’t isa. (Juan 13:34, 35) Dapat nating ipakita na mahal natin ang ating mga kapatid hindi lang sa salita kundi pati sa gawa. (Basahin ang 1 Juan 3:18.) Ano ang puwede nating gawin para patunayang mahal natin sila?

MAHALIN ANG MGA KAPATID

9. Ano ang mga ginawa ni Juan dahil sa pag-ibig?

9 Puwede sanang nanatili si Juan kasama ng kaniyang ama sa kanilang negosyong pangingisda para kumita ng pera. Pero ginamit niya ang buhay niya para tulungan ang iba na malaman ang katotohanan tungkol kay Jehova at kay Jesus. Hindi madali ang buhay na pinili ni Juan. Pinag-usig siya, at nang magtatapos na ang unang siglo, noong matanda na siya, ipinatapon siya. (Gawa 3:1; 4:1-3; 5:18; Apoc. 1:9) Kahit nakabilanggo na dahil sa pangangaral tungkol kay Jesus, kapakanan pa rin ng iba ang iniisip niya. Halimbawa, habang nasa isla ng Patmos, isinulat niya ang pagsisiwalat na natanggap niya at ipinadala ito sa mga kongregasyon para malaman nila kung ano ang “malapit nang mangyari.” (Apoc. 1:1) Pagkatapos, malamang na noong makalaya siya sa Patmos, isinulat ni Juan ang kaniyang Ebanghelyo tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus. Sumulat din siya ng tatlong liham para pasiglahin at patibayin ang kaniyang mga kapatid. Paano mo matutularan ang pagsasakripisyo ni Juan?

10. Paano mo mapapatunayang mahal mo ang mga tao?

10 Mapapatunayan mong mahal mo ang mga tao depende sa pipiliin mong gawin sa buhay mo. Gusto ng sanlibutan ni Satanas na gamitin mo ang lahat ng panahon mo at lakas para sa iyong sarili, para kumita ng pera o maging sikat. Pero iba ang mapagsakripisyong mga mamamahayag ng Kaharian sa buong mundo. Hangga’t maaari, mas maraming panahon ang ginagamit nila sa pangangaral ng mabuting balita at pagtulong sa mga tao na mapalapít kay Jehova. May ilan pa ngang nangangaral at nagtuturo nang buong panahon.

Pinapatunayan natin sa gawa na mahal natin ang ating mga kapatid at kapamilya (Tingnan ang parapo 11, 17) *

11. Paano pinapatunayan ng maraming tapat na mamamahayag na mahal nila si Jehova at ang mga kapatid?

11 Maraming tapat na Kristiyano ang kailangang magtrabaho nang full-time para masuportahan ang kanilang sarili at ang pamilya nila. Pero sinusuportahan din nila ang organisasyon ng Diyos sa abot ng makakaya nila. Halimbawa, may ilan na tumutulong sa disaster relief, ang iba ay nagboboluntaryo sa proyekto ng pagtatayo, at may pagkakataon ang lahat na mag-donate para sa pambuong-daigdig na gawain. Ginagawa nila ito dahil mahal nila ang Diyos at ang kanilang kapuwa. Linggo-linggo, dumadalo tayo sa mga pulong at nagkokomento para patunayang mahal natin ang mga kapatid. Kahit pagód, dumadalo pa rin tayo. Kahit kinakabahan,  nagkokomento pa rin tayo. At kahit may kani-kaniya tayong problema, pinapatibay natin ang iba bago o pagkatapos ng pulong. (Heb. 10:24, 25) Talagang ipinagpapasalamat natin ang ginagawa ng ating mga kapatid!

12. Paano pa pinatunayan ni Juan na mahal niya ang mga kapatid?

12 Pinatunayan ni Juan na mahal niya ang mga kapatid hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng komendasyon kundi sa pagbibigay din ng payo. Halimbawa, sa mga liham niya, kinomendahan ni Juan ang kaniyang mga kapatid dahil sa kanilang pananampalataya at mabubuting gawa, pero pinayuhan niya rin sila tungkol sa kasalanan. (1 Juan 1:8–2:1, 13, 14) Dapat din nating komendahan ang mga kapatid sa mabubuting bagay na ginagawa nila. Pero kung hindi na maganda ang ugali o ginagawa ng isa, maipapakita nating mahal natin siya kung maingat nating sasabihin ang kailangan niyang marinig. Kailangan diyan ang lakas ng loob. Pero sinasabi ng Bibliya na pinapatalas o itinutuwid ng tunay na magkakaibigan ang isa’t isa.​—Kaw. 27:17.

13. Ano ang hindi natin dapat gawin?

13 Kung minsan, may mga bagay tayong hindi dapat gawin para mapatunayang mahal natin ang ating mga kapatid. Halimbawa, hindi natin dapat masamain agad ang sinasabi nila. Isipin ang nangyari noong malapit nang mamatay si Jesus. Sinabi niya sa mga alagad niya na magkakaroon sila ng buhay kung kakainin nila ang kaniyang katawan at iinumin ang kaniyang dugo. (Juan 6:53-57) Maraming alagad ang nagulat sa sinabi niya at iniwan siya—pero hindi ganiyan ang ginawa ng kaniyang tunay na mga kaibigan, kasama na si Juan. Hindi nila naintindihan ang sinabi ni Jesus at malamang na nagulat din sila. Pero hindi inisip ng tapat na mga kaibigan ni Jesus na mali ang sinabi niya at hindi nila ito minasama. Sa halip, nagtiwala silang totoo ang sinasabi niya. (Juan 6:60, 66-69) Napakahalaga ngang huwag masamain agad ang sinasabi ng ating mga kaibigan! Sa halip, bigyan sila ng pagkakataong ipaliwanag ang ibig nilang sabihin.​—Kaw. 18:13; Ecles. 7:9.

14. Bakit hindi tayo dapat mapoot sa ating mga kapatid?

14 Sinabi rin ni Juan na huwag tayong mapoot sa ating mga kapatid. Kung hindi natin susundin iyan, binibigyan natin ng pagkakataon si Satanas na kontrolin tayo. (1 Juan 2: 11; 3:15) Ganiyan ang nangyari sa ilan sa pagtatapos ng unang siglo C.E. Ginawa ni Satanas ang lahat para mapoot sa isa’t isa at magkawatak-watak ang bayan ng Diyos. Nang isulat ni Juan ang mga liham niya, nakapasok na sa kongregasyon ang ilang taong tumutulad kay Satanas. Halimbawa, gumagawa si Diotrepes ng paraan para magkawatak-watak ang kongregasyon. (3 Juan 9, 10) Hindi niya iginagalang ang naglalakbay na mga kinatawan ng lupong tagapamahala. Sinubukan pa nga niyang palayasin sa kongregasyon ang mga nagpapatulóy sa mga taong kinaiinisan niya. Napakayabang! Ginagawa pa rin ni Satanas ang lahat para magkawatak-watak ang bayan ng Diyos ngayon. Huwag sana tayong mapoot sa ating mga kapatid.

MAHALIN ANG PAMILYA

Ipinagkatiwala ni Jesus kay Juan ang pag-aasikaso sa materyal at espirituwal na pangangailangan ng kaniyang ina. Dapat ding ilaan ng mga ulo ng pamilya sa ngayon ang pangangailangan ng kanilang pamilya (Tingnan ang parapo 15-16)

15. Ano ang dapat tandaan ng ulo ng pamilya?

15 Mapapatunayan ng ulo ng pamilya na mahal niya ang kaniyang pamilya kung ilalaan niya ang materyal na pangangailangan nila. (1 Tim. 5:8) Pero dapat niyang tandaan na hindi maibibigay ng materyal na mga bagay ang espirituwal na pangangailangan ng kaniyang pamilya. (Mat. 5:3) Pansinin ang halimbawang ipinakita ni Jesus para sa mga ulo ng pamilya. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, kahit nasa pahirapang tulos na si Jesus, iniisip pa rin niya ang kaniyang pamilya. Nakatayo noon si Juan katabi ang ina ni Jesus na si Maria. Kahit hirap na hirap na si Jesus, nagawa pa rin niyang ihabilin si Maria kay Juan. (Juan 19:26, 27) May mga kapatid naman si Jesus na puwedeng maglaan ng materyal na pangangailangan ni Maria, pero lumilitaw na wala pang nagiging alagad sa kanila. Kaya gustong makatiyak ni Jesus na mailalaan ang materyal at espirituwal na pangangailangan ni Maria.

16. Ano ang mga responsibilidad ni Juan?

16 Maraming responsibilidad si Juan. Bilang isa sa mga apostol, nanguna siya sa gawaing pangangaral. Posible ring may asawa siya, kaya kailangan niyang balansehin ang materyal at espirituwal na pangangailangan ng kaniyang pamilya. (1 Cor. 9:5) Ano ang matututuhan dito ng mga ulo ng pamilya sa ngayon?

17. Bakit mahalagang ilaan ng ulo ng pamilya ang espirituwal na pangangailangan ng pamilya niya?

17 Baka maraming mabibigat na responsibilidad ang isang ulo ng pamilya. Halimbawa,  dapat siyang maging masipag sa sekular na trabaho para magbigay ito ng papuri kay Jehova. (Efe. 6:5, 6; Tito 2:9, 10) At baka may responsibilidad din siya sa kongregasyon, gaya ng pagpapastol at pangunguna sa gawaing pangangaral. Kasabay nito, mahalaga ring regular niyang pag-aralan ang Bibliya kasama ang kaniyang asawa at mga anak. Tiyak na pasasalamatan nila ang lahat ng ginagawa niya para manatili silang malusog, masaya, at naglilingkod kay Jehova.​—Efe. 5:28, 29; 6:4.

‘MANATILI KAYO SA PAG-IBIG KO’

18. Sa anong bagay nakakasiguro si Juan?

18 Mahaba at naging makulay ang buhay ni Juan. Iba’t ibang hamon ang naranasan niya na puwede sanang nagpahina ng pananampalataya niya. Pero lagi niyang ginagawa ang lahat para masunod ang mga utos ni Jesus, kasama na ang utos na ibigin ang mga kapatid. Kaya sigurado si Juan na mahal siya ni Jehova at ni Jesus at bibigyan nila siya ng lakas para makayanan ang anumang pagsubok. (Juan 14:15-17; 15:10; 1 Juan 4:16) Hindi napigilan ni Satanas at ng kaniyang sanlibutan si Juan na ibigin ang kaniyang mga kapatid at ipakita iyon sa salita at gawa.

19. Pinapasigla tayo ng 1 Juan 4:7 na gawin ang ano, at bakit?

19 Gaya ni Juan, nabubuhay rin tayo sa isang mundo na kontrolado ni Satanas na punong-puno ng galit. (1 Juan 3:1, 10) Gusto niya tayong pigilan na mahalin ang ating mga kapatid, pero hindi mangyayari iyon maliban na lang kung papayag tayo sa gusto niya. Maging determinado sana tayong mahalin ang ating mga kapatid at patunayan ito sa salita at sa gawa. Sa paggawa nito, magiging masaya tayo dahil bahagi tayo ng pamilya ni Jehova.​—Basahin ang 1 Juan 4:7.

AWIT 88 Ipaalam Mo sa Akin ang Iyong mga Daan

^ par. 5 Malamang na si apostol Juan ang “alagad na minamahal ni Jesus.” (Juan 21:7) Kaya kahit kabataan pa lang, tiyak na marami na siyang magagandang katangian. Nang maglaon, maraming ipinasulat sa kaniya si Jehova tungkol sa pag-ibig. Sa artikulong ito, rerepasuhin natin ang ilang isinulat ni Juan at tatalakayin kung ano ang matututuhan natin sa kaniya.

^ par. 59 LARAWAN: Isang ulo ng pamilya na tumutulong sa disaster relief work, nagdo-donate para sa pambuong-daigdig na gawain, at nag-aanyaya sa iba na sumama sa kanila sa pampamilyang pagsamba.