Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARALING ARTIKULO 2

Mapapatibay Mo ang Iba

Mapapatibay Mo ang Iba

“Sila . . . ang mga kamanggagawa ko para sa Kaharian ng Diyos, at talagang napapatibay nila ako.”​—COL. 4:11, tlb.

AWIT 90 Patibayin ang Isa’t Isa

NILALAMAN *

1. Anong mahihirap na sitwasyon ang pinagdadaanan ng maraming tapat na lingkod ni Jehova?

SA BUONG mundo, maraming lingkod ni Jehova ang may pinagdadaanang mahirap na sitwasyon. Ganiyan din ba sa kongregasyon ninyo? Ang ilang Kristiyano ay may malubhang sakit o namatayan ng isang minamahal. Ang ilan naman ay nahihirapan dahil iniwan ng isang kapamilya o malapít na kaibigan ang katotohanan. Nagdurusa naman ang iba dahil sa likas na mga sakuna. Lahat sila ay nangangailangan ng pampatibay. Paano natin sila matutulungan?

2. Bakit kailangan din ni apostol Pablo ng pampatibay kung minsan?

2 Maraming beses na nanganib ang buhay ni apostol Pablo. (2 Cor. 11:23-28) Kailangan din niyang tiisin ang “isang tinik sa laman”—malamang na isang problema sa kalusugan. (2 Cor. 12:7) At nalungkot din siya nang iwan siya ni Demas, isang kapatid na minsang nakasama niya sa paglilingkod, dahil “inibig [ni Demas] ang sistemang ito.” (2 Tim. 4:10) Si Pablo ay isang pinahirang Kristiyano na malakas a ng loob, at palagi niyang tinutulungan ang iba. Pero pinanghihinaan din siya ng loob kung minsan.​—Roma 9:1, 2.

3. Kanino tumanggap ng pampatibay at suporta si Pablo?

3 Tumanggap si Pablo ng pampatibay at suporta. Paano? Ginamit ni Jehova ang Kaniyang banal na espiritu para palakasin siya. (2 Cor. 4:7; Fil. 4:13) Pinatibay rin siya ni Jehova sa pamamagitan ng ibang Kristiyano. Sinabi ni Pablo na “talagang napapatibay” siya ng mga kamanggagawa niya. (Col. 4:11, tlb.) Ang ilan sa mga nabanggit niya ay sina Aristarco, Tiquico, at Marcos. Napatibay nila si Pablo kaya nakapagtiis  siya. Bakit sila naging nakakapagpatibay? Anong mga katangian nila ang matutularan natin kapag pinapatibay ang isa’t isa?

TAPAT NA KAIBIGAN SI ARISTARCO

Gaya ni Aristarco, magiging tapat tayong kaibigan kung hindi natin iiwan ang mga kapatid natin “kapag may problema” sila (Tingnan ang parapo 4-5) *

4. Paano naging tapat na kaibigan ni Pablo si Aristarco?

4 Tapat na kaibigan ni Pablo si Aristarco, isang Kristiyano mula sa Tesalonica sa Macedonia. Una nating nabasa ang tungkol kay Aristarco nang dumalaw si Pablo sa Efeso sa ikatlong paglalakbay-misyonero nito. Sinasamahan niya si Pablo sa paglalakbay nang hulihin siya ng mga mang-uumog. (Gawa 19:29) Nang palayain siya, hindi niya iniwan si Pablo para lang makaiwas sa panganib. Pagkalipas ng ilang buwan, sa Gresya, kasama pa rin ni Pablo si Aristarco kahit na may mga nagtatangka sa buhay ni Pablo. (Gawa 20:2-4) Noong mga 58 C.E. nang ipadala si Pablo sa Roma para ibilanggo, sinamahan siya ni Aristarco sa mahabang paglalakbay, at magkasama sila nang mawasak ang barkong sinasakyan nila. (Gawa 27:1, 2, 41) Noong nasa Roma na sila, lumilitaw na nakulong din si Aristarco kasama ni Pablo. (Col. 4:10) Hindi nga nakakapagtaka na napatibay at napalakas si Pablo ng kaniyang tapat na kaibigan!

5. Ayon sa Kawikaan 17:17, paano tayo magiging tapat na kaibigan?

5 Gaya ni Aristarco, puwede tayong maging tapat na kaibigan sa ating mga kapatid hindi lang sa masasayang panahon kundi “kapag may problema” rin. (Basahin ang Kawikaan 17:17.) Kahit tapos na ang problema ng kapatid natin, baka kailangan pa rin niya ng pampatibay. Sa loob lang ng tatlong buwan, parehong namatay sa kanser ang mga magulang ng sister na si Frances. * Sinabi niya: “Sa tingin ko, matagal ang epekto sa atin ng matitinding problema. Nagpapasalamat ako dahil may mga tapat akong kaibigan na nakakaalalang nasasaktan pa rin ako kahit matagal nang namatay ang mga magulang ko.”

6. Ano ang gagawin natin kung tapat tayong kaibigan?

 6 Nagsasakripisyo ang tapat na mga kaibigan para suportahan ang kanilang mga kapatid. Halimbawa, nalaman ng brother na si Peter na may nakakamatay siyang sakit. Sinabi ng asawa niyang si Kathryn: “Isang mag-asawa sa kongregasyon namin ang naghatid sa amin sa doktor, at doon namin nalaman ang sakit ni Peter. Sinabi nila agad na hindi nila kami iiwan sa napakahirap na panahong iyon, at talagang lagi silang nandiyan kapag kailangan namin sila.” Nakakapagpatibay talagang magkaroon ng tunay na mga kaibigan na tumutulong sa ating makapagtiis.

MAAASAHAN SI TIQUICO

Gaya ni Tiquico, magiging maaasahan tayong kaibigan kung tutulungan natin ang iba kapag may pinagdadaanan sila (Tingnan ang parapo 7-9) *

7-8. Ayon sa Colosas 4:7-9, paano naging maaasahan si Tiquico?

7 Talagang maaasahan ni Pablo si Tiquico, isang Kristiyano sa Romanong distrito ng Asia. (Gawa 20:4) Noong mga 55 C.E., nagsaayos si Pablo ng pagkolekta sa mga kontribusyon para sa mga Kristiyano sa Judea, at posibleng pinatulong niya si Tiquico sa atas na ito. (2 Cor. 8:18-20) Nang mabilanggo naman si Pablo sa Roma sa unang pagkakataon, naging personal na mensahero niya si Tiquico. Siya ang nagdala ng mga sulat at pampatibay ni Pablo sa mga kongregasyon sa Asia.​—Col. 4:7-9.

8 Nanatiling maaasahan si Tiquico. (Tito 3:12) Hindi lahat ng Kristiyano noon ay maaasahang gaya niya. Noong mga 65 C.E., sa ikalawang pagkakabilanggo ni Pablo, sinabi ni Pablo na maraming Kristiyano sa lalawigan ng Asia ang umiiwas sa kaniya, posibleng dahil natatakot sila sa pag-uusig. (2 Tim. 1:15) Pero napagkatiwalaan ni Pablo si Tiquico ng isa pang atas. (2 Tim. 4:12) Siguradong napahalagahan ni Pablo ang isang mabuting kaibigang gaya ni Tiquico.

9. Paano natin matutularan si Tiquico?

9 Natutularan natin si Tiquico kung maaasahan din tayo. Halimbawa, hindi lang tayo basta nangangakong tumulong sa mga kapatid na nangangailangan—talagang tinutulungan natin sila. (Mat. 5:37; Luc. 16:10) Kapag alam ng mga kapatid na maaasahan  nila tayo, napapatibay sila. Ipinaliwanag ng isang sister kung bakit. Sinabi niya, “Panatag ka kasi alam mo na talagang darating ang taong nangako ng tulong sa iyo.”

10. Gaya ng sinasabi sa Kawikaan 18:24, sino ang maaasahan ng mga may pinagdadaanan?

10 Malaking tulong sa mga may pinagdadaanan ang isang kaibigang mapagsasabihan nila ng problema. (Basahin ang Kawikaan 18:24.) Napakalungkot ni Bijay nang matiwalag ang anak niya. Sinabi niya, “Kailangan kong masabi ang niloloob ko sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan.” Naiwala naman ni Carlos ang pribilehiyo niya sa kongregasyon dahil sa isang pagkakamali. Sinabi niya, “Kailangan ko ng mga kaibigang makikinig sa akin nang hindi ako hinuhusgahan.” Naging mapagkakatiwalaang kaibigan ang mga elder kay Carlos, at tinulungan nila siyang makayanan ang problema. Panatag din siya dahil alam niyang hindi ipagkakalat ng mga elder ang mga sinabi niya sa kanila.

11. Paano tayo magiging isang mapagkakatiwalaang kaibigan?

11 Para maging isang mapagkakatiwalaang kaibigan, kailangan nating maging matiyaga. Nang iwan si Zhanna ng asawa niya, nakatulong sa kaniya ang pagsasabi ng niloloob sa matatalik niyang kaibigan. “Matiyaga silang nakinig sa akin,” ang sabi niya, “kahit na paulit-ulit na siguro ang mga sinasabi ko.” Puwede ka ring maging mabuting kaibigan kung matiyaga kang makikinig sa iba.

HANDANG MAGLINGKOD SA IBA SI MARCOS

Nakatulong si Marcos para makapagtiis si Pablo; puwede rin nating tulungan ang mga kapatid sa panahon ng trahedya (Tingnan ang parapo 12-14) *

12. Sino si Marcos, at paano niya ipinakitang handa siyang maglingkod sa iba?

12 Si Marcos ay isang Kristiyanong Judio mula sa Jerusalem. Ang pinsan niyang si Bernabe ay kilaláng misyonero. (Col. 4:10) Lumilitaw na mayaman ang pamilya ni Marcos, pero hindi niya priyoridad ang materyal na mga bagay. Sa buong buhay niya, ipinakita niyang handa siyang maglingkod sa iba. Masaya siya sa paggawa nito. Halimbawa, ilang beses siyang nakasama ni apostol Pablo at ni apostol Pedro habang ginagampanan nila ang mga pananagutan nila, at posibleng si Marcos ang nag-aasikaso ng mga pangangailangan nila. (Gawa 13:2-5; 1 Ped. 5:13) Sinabi ni Pablo na isa si Marcos sa “mga kamanggagawa [niya] para sa Kaharian ng Diyos,” at “talagang napapatibay” siya nito.​—Col. 4:10, 11, tlb.

13. Paano ipinapakita ng 2 Timoteo 4:11 na napahalagahan ni Pablo ang mga ginawa ni Marcos?

13 Naging matalik na kaibigan ni Pablo si Marcos. Halimbawa, habang nakakulong si Pablo sa Roma sa huling pagkakataon noong mga 65 C.E., isinulat niya ang ikalawa niyang liham kay Timoteo. Sa liham na iyon, pinapunta ni Pablo si Timoteo sa Roma kasama si Marcos. (2 Tim. 4:11) Siguradong napahalagahan ni Pablo ang mga ginawa ni Marcos dati, kaya hiniling niyang pumunta roon si Marcos sa mahalagang panahong iyon. Natulungan ni Marcos si Pablo sa praktikal na mga paraan—malamang na siya ang nagdala ng pagkain at ng mga gagamitin ni Pablo sa pagsulat ng mga liham. Ang suporta at pampatibay na natanggap ni Pablo ay malamang na nakatulong sa kaniya na makapagtiis sa natitirang mga araw bago siya patayin.

14-15. Ano ang itinuturo sa atin ng Mateo 7:12 tungkol sa pagbibigay ng praktikal na tulong?

14 Basahin ang Mateo 7:12. Kapag may pinagdadaanan tayo, talagang pinahahalagahan natin ang mga kaibigang nagbibigay ng praktikal na tulong. “Napakaraming  kailangang asikasuhin sa araw-araw na parang imposibleng maharap kapag may matindi kang problema,” ang sabi ni Ryan, na namatay ang tatay sa isang aksidente. “Malaki ang magagawa ng praktikal na tulong, gaano man ito kasimple.”

15 Kung mapagmasid tayo, malamang na makita natin kung paano natin matutulungan ang iba. Halimbawa, sina Peter at Kathryn, na binanggit kanina, ay tinulungan ng isang sister na makapunta sa mga appointment nila sa doktor. Hindi na makapagmaneho sina Peter at Kathryn, kaya gumawa ng iskedyul ang sister para maihatid sila ng iba’t ibang kapatid. Nakatulong ba iyon? Sinabi ni Kathryn, “Malaking ginhawa iyon sa amin.” Huwag maliitin ang mga simpleng bagay na magagawa mo para matulungan ang iba.

16. Anong mahalagang aral tungkol sa pagpapatibay ang matututuhan natin kay Marcos?

16 Siguradong abala rin ang unang-siglong Kristiyano na si Marcos. May mabibigat siyang atas, gaya ng pagsulat ng Ebanghelyo na nakapangalan sa kaniya. Pero nagbigay si Marcos ng panahon para patibayin si Pablo, at hindi nag-alangan si Pablo na humingi ng tulong kay Marcos. Si Angela ay nagdadalamhati noon dahil pinatay ang isang kapamilya niya. Talagang napahalagahan niya ang mga kaibigang nagpatibay sa kaniya. “Kapag gusto talagang tumulong ng isang kaibigan, madali siyang lapitan,” ang sabi niya. “Hindi siya parang napipilitan o nag-aalangan.” Kaya pag-isipan ito: ‘Kilalá ba ako sa pagiging handang tumulong sa mga kapatid sa praktikal na paraan?’

DETERMINADONG PATIBAYIN ANG IBA

17. Paano makakatulong sa atin ang 2 Corinto 1:3, 4 para mapatibay ang iba?

17 Maraming kapatid ang nangangailangan ng pampatibay. Puwede nating sabihin sa kanila ang pampatibay na natanggap natin. Si Nino, isang sister na namatayan ng lola, ay nagsabi: “Puwede tayong gamitin ni Jehova para patibayin ang iba kung magpapagamit tayo sa kaniya.” (Basahin ang 2 Corinto  1:3, 4.) Sinabi naman ni Frances, na binanggit kanina: “Totoo talaga ang sinasabi sa 2 Corinto 1:4. Magagamit natin ang pampatibay na natanggap natin para patibayin din ang iba.”

18. (a) Bakit nag-aalangan ang iba na magbigay ng pampatibay? (b) Paano natin mapapatibay ang iba? Magbigay ng halimbawa.

18 Kailangan nating maghanap ng paraan para matulungan ang iba kahit nag-aalangan tayo. Halimbawa, baka hindi natin alam ang sasabihin o gagawin para sa isang may pinagdadaanan. Natatandaan ni Paul, isang elder, kung paano sinikap ng iba na patibayin siya nang mamatay ang tatay niya. “Alam kong hindi madali para sa kanila na lapitan ako,” ang sabi niya. “Hindi nila alam ang sasabihin. Pero nakita ko na gusto talaga nila akong mapatibay at matulungan.” Sinabi naman ni Tajon, isang brother na nakaranas ng malakas na lindol: “Sa totoo lang, hindi ko na matandaan ang lahat ng mensaheng natanggap ko pagkatapos ng lindol. Basta ang naaalala ko, nagmamalasakit sila at kinukumusta nila ako.” Mapapatibay natin ang iba kung ipapakita nating nagmamalasakit tayo sa kanila.

19. Bakit determinado kang patibayin ang iba?

19 Habang papalapit ang katapusan ng sistemang ito, lalala pa ang mga kalagayan sa mundo at magiging mas mahirap ang buhay. (2 Tim. 3:13) At dahil hindi tayo perpekto at nagkakamali tayo, lalo pa nating kakailanganin ang pampatibay. Nakapanatiling tapat si apostol Pablo sa buong buhay niya, at siguradong nakatulong sa kaniya ang pampatibay na natanggap niya mula sa ibang Kristiyano. Maging tapat na kaibigan sana tayo gaya ni Aristarco, maaasahan gaya ni Tiquico, at handang maglingkod sa iba gaya ni Marcos. Sa gayon, matutulungan natin ang ating mga kapatid na makapanatiling tapat kay Jehova.​—1 Tes. 3:2, 3.

^ par. 5 Maraming pinagdaanang pagsubok si apostol Pablo. Pero napatibay siya ng mga kamanggagawa niya. Alamin natin ang tatlong katangian na nakatulong para maging nakakapagpatibay sila. Tatalakayin din natin kung paano natin sila matutularan.

^ par. 5 Binago ang ilang pangalan sa artikulong ito.

AWIT 111 Mga Dahilan ng Ating Kagalakan

^ par. 56 LARAWAN: Magkasama sina Aristarco at Pablo nang mawasak ang barkong sinasakyan nila.

^ par. 58 LARAWAN: Si Tiquico ang pinagkatiwalaan ni Pablo na magdala ng mga sulat niya sa mga kongregasyon.

^ par. 60 LARAWAN: Tinulungan ni Marcos si Pablo sa praktikal na mga paraan.