Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARALING ARTIKULO 51

Gaano Mo Kakilala si Jehova?

Gaano Mo Kakilala si Jehova?

“Ang mga nakaaalam sa pangalan mo ay magtitiwala sa iyo; hindi mo kailanman iiwan ang mga humahanap sa iyo, O Jehova.”​—AWIT 9:10.

AWIT 56 Manindigan Ka sa Katotohanan

NILALAMAN *

1-2. Ayon sa karanasan ni Angelito, ano ang dapat nating gawin?

ANG magulang mo ba ay Saksi ni Jehova? Kung oo, tandaan na hindi dahil kaibigan sila ni Jehova ay magiging kaibigan ka na rin niya. Lingkod man ng Diyos o hindi ang mga magulang natin, ang bawat isa sa atin ay dapat magsikap na maging kaibigan ni Jehova.

2 Tingnan ang karanasan ni Angelito. Lumaki siya sa pamilyang Saksi. Pero noong bata pa siya, hindi siya masyadong malapít sa Diyos. Inamin niya, “Naglilingkod lang ako kay Jehova kasi iyon ang ginagawa ng pamilya ko.” Buti na lang, sinimulan niyang basahin ang Bibliya at bulay-bulayin ito. Madalas na rin siyang nananalangin kay Jehova. Ang resulta? Sinabi ni Angelito, “Nalaman ko na para maging malapít kay Jehova, dapat na makilala ko siya.” Sa karanasan ni Angelito, maiisip natin ang mahahalagang tanong na ito: Ano ba ang pagkakaiba ng basta makilala si Jehova at ng pagiging kaibigan niya? At paano nga ba natin lubusang makikilala si Jehova?

3. Ano ang pagkakaiba ng basta makilala si Jehova at ng makilala siya nang lubos?

3 Baka isipin natin na kilala na natin si Jehova kung alam natin ang pangalan niya at ang ilang sinabi o ginawa niya. Pero higit pa ang kailangan para lubusan siyang makilala.  Kailangan nating maglaan ng panahon para matuto tungkol kay Jehova at sa magaganda niyang katangian. Sa ganitong paraan lang natin maiintindihan kung bakit niya sinabi o ginawa ang isang bagay. Makakatulong ito sa atin para malaman kung sang-ayon siya sa ating mga opinyon, desisyon, o pagkilos. Kapag naunawaan na natin kung ano ang gusto ni Jehova na gawin natin, iyon ang dapat nating gawin.

4. Paano tayo matutulungan ng pagtalakay sa mga halimbawa sa Bibliya?

4 Baka pagtawanan tayo ng iba dahil gusto nating maglingkod kay Jehova, at baka hadlangan pa nga nila tayong dumalo sa mga pulong. Pero kung magtitiwala tayo kay Jehova, hinding-hindi niya tayo iiwan. Mapapatibay natin ang pakikipagkaibigan natin sa Diyos, at posible itong tumagal habambuhay. Puwede ba talagang maging ganoon katibay ang pakikipagkaibigan natin kay Jehova? Puwede! Mapapatunayan natin iyan sa halimbawa ng mga di-perpektong tao na sina Moises at Haring David. Habang tinatalakay natin ang mga ginawa nila, sasagutin natin ang dalawang tanong: Paano nila nakilala si Jehova? Anong aral ang matututuhan natin sa kanila?

NAKITA NI MOISES ANG “ISA NA DI-NAKIKITA”

5. Ano ang mas piniling gawin ni Moises?

5 Pinili ni Moises na maglingkod sa Diyos. Noong mga 40 taóng gulang na si Moises, mas pinili niyang sumama sa bayan ng Diyos, ang mga Israelita, kaysa makilala bilang “anak ng prinsesa ng Ehipto.” (Heb. 11:24) Iniwan ni Moises ang isang prominenteng posisyon. Nang pumanig siya sa mga Israelita, na alipin sa Ehipto, alam niyang magagalit ang Paraon, isang makapangyarihang tagapamahala na itinuturing na diyos. Talagang napakatibay ng pananampalataya ni Moises! Nagtiwala siya kay Jehova. Ang pagtitiwalang iyan ang dahilan kung bakit naging malapít siya kay Jehova.​—Kaw. 3:5.

6. Ano ang matututuhan natin kay Moises?

6 Ano ang aral? Gaya ni Moises, lahat tayo ay dapat magdesisyon: Maglilingkod ba tayo sa Diyos at sasama sa bayan niya? Baka mangailangan iyan ng pagsasakripisyo, at baka hadlangan tayo ng mga hindi nakakakilala kay Jehova. Pero kung magtitiwala tayo sa ating Ama sa langit, siguradong tutulungan niya tayo!

7-8. Ano ang patuloy na natutuhan ni Moises?

7 Patuloy na natutuhan ni Moises ang mga katangian ni Jehova, at patuloy niyang ginawa ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, nang atasan si Moises na pangunahan ang mga Israelita palabas sa Ehipto, wala siyang kumpiyansa sa sarili at paulit-ulit niyang sinabi kay Jehova na hindi siya karapat-dapat dito. Nagpakita ng awa si Jehova at tinulungan siya. (Ex. 4:10-16) Bilang resulta, nasabi ni Moises sa Paraon ang mensahe ni Jehova. Nakita rin ni Moises nang gamitin ni Jehova ang kapangyarihan Niya para iligtas ang mga Israelita at puksain ang Paraon at ang hukbo nito sa Dagat na Pula.​—Ex. 14:26-31; Awit 136:15.

8 Matapos pangunahan ni Moises ang mga Israelita palabas sa Ehipto, nagreklamo nang nagreklamo ang mga ito. Pero napakamatiisin ni Jehova sa pakikitungo niya sa mga taong pinalaya niya sa pagkaalipin, at napansin ito ni Moises. (Awit 78:40-43) Nakita rin ni Moises na talagang  mapagpakumbaba si Jehova nang hindi Niya puksain ang mga Israelita dahil sa pakiusap ni Moises.​—Ex. 32:9-14.

9. Ayon sa Hebreo 11:27, gaano kalapít ang kaugnayan ni Moises kay Jehova?

9 Pagkalabas sa Ehipto, lalong napalapít si Moises kay Jehova; parang nakikita niya ang kaniyang Ama sa langit. (Basahin ang Hebreo 11:27.) Para ipakita kung gaano kalapít ang ugnayan nila, sinabi ng Bibliya: “Kinakausap ni Jehova si Moises nang mukhaan, kung paanong nakikipag-usap ang isang tao sa isa pang tao.”​—Ex. 33:11.

10. Ano ang dapat nating gawin para lubusang makilala si Jehova?

10 Ano ang aral? Para lubusang makilala si Jehova, hindi lang natin dapat matutuhan ang mga katangian niya, dapat din nating gawin ang kalooban niya. Gusto ni Jehova na “maligtas ang lahat ng uri ng tao at magkaroon sila ng tumpak na kaalaman sa katotohanan.” (1 Tim. 2:3, 4) Ang isang paraan para magawa ang kalooban ni Jehova ay ang pagtuturo sa iba ng tungkol sa kaniya.

11. Paano natin lalong nakikilala si Jehova kapag itinuturo natin sa iba ang tungkol sa kaniya?

11 Lalo nating nakikilala si Jehova kapag itinuturo natin sa iba ang tungkol sa kaniya. Halimbawa, nakikita natin ang awa ni Jehova kapag inaakay niya tayo sa mga taong gusto siyang maging kaibigan. (Juan 6:44; Gawa 13:48) Nakikita natin ang kapangyarihan ng Bibliya kapag itinitigil ng mga Bible study natin ang mga bisyo nila at nagbibihis ng bagong personalidad. (Col. 3:9, 10) Nakikita rin natin ang pagkamatiisin ng Diyos dahil binibigyan niya ng maraming pagkakataon ang mga tao sa ating teritoryo na makilala siya at maligtas.​—Roma 10:13-15.

12. Ayon sa Exodo 33:13, ano ang hiniling ni Moises, at bakit?

12 Pinahalagahan ni Moises ang pakikipagkaibigan niya kay Jehova. Kahit marami na siyang nagawang himala sa tulong ng Diyos, hiniling pa rin ni Moises na higit pang makilala si Jehova. (Basahin ang Exodo 33:13.) Mahigit 80 anyos na si Moises noon, pero alam niyang marami pa siyang dapat matutuhan tungkol sa mapagmahal niyang Ama sa langit.

13. Paano natin maipapakita na mahalaga sa atin ang pakikipagkaibigan sa Diyos?

13 Ano ang aral? Kahit matagal na tayong naglilingkod kay Jehova, dapat na mahalaga pa rin sa atin ang pakikipagkaibigan sa kaniya. Ang isang paraan para maipakita iyan ay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kaniya sa panalangin.

14. Bakit napakahalaga ng panalangin para mas mapalapít tayo sa Diyos?

14 Kung gusto mong maging malapít na kaibigan ng isang tao, lagi kang makikipag-usap sa kaniya. Kaya kung gusto mong mapalapít sa Diyos, lagi kang manalangin sa kaniya at huwag matakot na sabihin ang iniisip mo at nararamdaman. (Efe. 6:18) Sinabi ni Krista na taga-Turkey: “Sa tuwing sinasabi ko kay Jehova ang mga iniisip ko at nakikita kong tinutulungan niya ako, lalo ko siyang minamahal at pinagtitiwalaan. Mas napapalapít ako sa kaniya kapag sinasagot niya ang mga panalangin ko. Para sa akin, si Jehova ay isang Ama at Kaibigan.”

ISANG LALAKING KALUGOD-LUGOD SA PUSO NI JEHOVA

15. Ano ang sinabi ni Jehova tungkol kay Haring David?

15 Si Haring David ay ipinanganak sa isang bansang nakaalay sa Diyos na Jehova.  Pero hindi lang basta sumunod si David sa paniniwala ng pamilya niya. Sinikap niyang mapalapít sa Diyos, at mahal na mahal siya ni Jehova. Sinabi mismo ni Jehova na si David ay “isang lalaking kalugod-lugod sa puso [Niya].” (Gawa 13:22) Paano naging ganoon kalapít si David kay Jehova?

16. Ano ang natutuhan ni David tungkol kay Jehova nang pagmasdan niya ang mga nilalang?

16 Natuto si David mula sa mga nilalang ni Jehova. Noong bata pa si David, madalas siyang nasa labas at nag-aalaga ng mga tupa ng kaniyang ama. Posibleng noon siya nagsimulang magbulay-bulay sa mga nilalang ni Jehova. Halimbawa, kapag tumitingin si David sa langit sa gabi at nakikita niya ang libo-libong bituin, malamang na naiisip niya ang mga katangian ng Diyos na lumalang sa mga ito. Napakilos si David na isulat: “Ang langit ay naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos; inihahayag ng kalawakan ang gawa ng mga kamay niya.” (Awit 19:1, 2) Nang pag-isipan ni David ang pagkalalang sa mga tao, nakita niya ang walang-kapantay na karunungan ni Jehova. (Awit 139:14) Nang bulay-bulayin ni David ang mga nilalang ni Jehova, nanliit siya.​—Awit 139:6.

17. Ano ang matututuhan natin kung magbubulay-bulay tayo tungkol sa mga nilalang ni Jehova?

17 Ano ang aral? Maging interesado sa mga nilalang ni Jehova. Pagmasdan ang napakagandang mundong ito, at mamangha rito! Bulay-bulayin kung ano ang matututuhan mo tungkol kay Jehova sa mga nilalang na nakikita mo araw-araw—mga halaman, hayop, at mga tao. At sa paglipas ng bawat araw, mas makikilala mo ang iyong mapagmahal na Ama. (Roma 1:20) At habang mas nakikilala mo siya, lalo mo siyang mamahalin.

18. Gaya ng makikita sa Awit 18, ano ang kinilala ni David?

18 Kinilala ni David na tinutulungan siya ni Jehova. Halimbawa, noong ipagtanggol ni David ang mga tupa ng kaniyang ama mula sa leon at oso, alam niyang tinulungan siya ni Jehova na mapatay ang mababangis na hayop na iyon. Nang matalo niya ang higanteng mandirigma na si Goliat, alam ni David na pinatnubayan siya ni Jehova. (1 Sam. 17:37) At nang makatakas siya kay Haring Saul na naiinggit sa kaniya, kinilala ni David na si Jehova ang nagligtas sa kaniya. (Awit 18, superskripsiyon) Kung mayabang si David, iisipin niyang nagawa niya ang mga iyon dahil sa sarili niyang kakayahan. Pero mapagpakumbaba siya, kaya nakita niyang tinutulungan siya ni Jehova.​—Awit 138:6.

19. Ano ang matututuhan natin sa halimbawa ni David?

19 Ano ang aral? Hindi lang tayo basta hihiling ng tulong kay Jehova. Dapat din nating alamin kung kailan at paano niya tayo tinutulungan. Kung mapagpakumbaba tayo, aaminin nating may limitasyon tayo at kailangan natin ang tulong ni Jehova. At tuwing nakikita nating tinutulungan niya tayo, lalong titibay ang kaugnayan natin sa kaniya. Sinabi ni Isaac, isang brother sa Fiji na matagal nang naglilingkod kay Jehova: “Mula nang magsimula akong mag-aral ng Bibliya hanggang ngayon, kitang-kita ko ang tulong ni Jehova. Kaya naging totoong-totoo si Jehova sa akin.”

20. Ano ang matututuhan natin sa kaugnayan ni David sa Diyos?

20 Tinularan ni David ang mga katangian ni  Jehova. Nilalang tayo ni Jehova na may kakayahang tularan siya. (Gen. 1:26) Habang natututuhan natin ang mga katangian niya, mas natutularan natin siya. Kilalang-kilala ni David ang kaniyang Ama sa langit, kaya natularan niya si Jehova sa pakikitungo sa iba. Tingnan ang isang halimbawa. Nagkasala si David nang mangalunya siya kay Bat-sheba at ipapatay ang asawa nito. (2 Sam. 11:1-4, 15) Pero nagpakita ng awa si Jehova kay David, dahil nagpakita rin ito ng awa sa iba. Dahil napakatibay ng kaugnayan ni David kay Jehova, mahal na mahal siya ng mga Israelita at sa kaniya laging ikinukumpara ni Jehova ang iba pang hari ng Israel.​—1 Hari 15:11; 2 Hari 14:1-3.

21. Ano ang mangyayari kapag ‘tinularan natin ang Diyos’ gaya ng sinasabi sa Efeso 4:24 at 5:1?

21 Ano ang aral? Dapat nating “tularan . . . ang Diyos.” Bukod sa makikinabang tayo, mas makikilala pa natin siya. Kapag sinisikap nating tularan ang mga katangian niya, pinapatunayan nating tayo ay mga anak niya.​—Basahin ang Efeso 4:24; 5:1.

KILALANIN PA SI JEHOVA

22-23. Ano ang mangyayari kapag isinabuhay natin ang natututuhan natin tungkol kay Jehova?

22 Gaya ng nakita natin, ipinapakilala ni Jehova sa atin ang sarili niya sa pamamagitan ng paglalang at ng kaniyang Salita, ang Bibliya. Ang aklat na iyan ay punong-puno ng halimbawa ng tapat na mga lingkod ng Diyos na puwede nating tularan, gaya nina Moises at David. Ginawa na ni Jehova ang bahagi niya. Dapat naman nating gawin ang bahagi natin at kilalanin pa siya nang higit.

23 Hindi tayo mauubusan ng puwedeng matutuhan tungkol kay Jehova. (Ecles. 3:11) Gaano man karami ang alam natin tungkol sa kaniya, bale-wala iyon kung hindi tayo kikilos ayon sa alam natin. Kung isasabuhay natin ang natututuhan natin at sisikaping tularan ang ating mapagmahal na Ama, patuloy siyang lalapit sa atin. (Sant. 4:8) Gamit ang kaniyang Salita, tinitiyak niya sa atin na hindi niya iiwan ang mga nagsisikap na makilala siya.

AWIT 80 Tikman at Tingnan ang Kabutihan ni Jehova

^ par. 5 Marami ang naniniwalang may Diyos, pero ang totoo, hindi nila siya kilala. Paano masasabing kilala natin si Jehova, at ano ang matututuhan natin kina Moises at Haring David tungkol sa pagkakaroon ng malapít na kaugnayan sa Kaniya? Sasagutin iyan sa artikulong ito.