Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARALING ARTIKULO 14

Lubusan Mo Bang Ginagampanan ang Iyong Ministeryo?

Lubusan Mo Bang Ginagampanan ang Iyong Ministeryo?

“Gawin mo ang gawain ng isang ebanghelisador, lubusan mong ganapin ang iyong ministeryo.”—2 TIM. 4:5.

AWIT 57 Mangaral sa Lahat ng Uri ng Tao

NILALAMAN *

Matapos buhaying muli si Jesus, nagpakita siya sa kaniyang mga alagad at inutusan silang “humayo . . . at gumawa ng mga alagad” (Tingnan ang parapo 1)

1. Ano ang gustong gawin ng lahat ng lingkod ng Diyos, at bakit? (Tingnan ang larawan sa pabalat.)

INUTUSAN ni Kristo Jesus ang mga tagasunod niya na “humayo . . . at gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa.” (Mat. 28:19) Gusto ng lahat ng tapat na lingkod ng Diyos na matutuhan kung paano ‘lubusang gaganapin’ ang ministeryong ipinagagawa sa kanila. (2 Tim. 4:5) Ito kasi ang pinakamahalaga, pinakamakabuluhan, at pinakaapurahang gawain. Pero baka nahihirapan tayong maglaan ng malaking panahon sa ministeryo gustuhin man natin.

2. Anong mahihirap na sitwasyon ang posibleng makahadlang sa pagganap natin ng ating ministeryo?

2 Ginagamit din natin ang ating panahon at lakas sa ibang mahahalagang bagay. Baka kailangan nating magtrabaho nang maraming oras sa isang araw para sa mga pangangailangan natin at ng ating pamilya. Baka may iba pa tayong pananagutan sa pamilya, baka may sakit tayo o depresyon, o baka marami na tayong idinadaing dahil sa pagtanda. Paano natin lubusang magagampanan ang ating ministeryo sa ganoong mahihirap na sitwasyon?

3. Ano ang matututuhan natin sa sinabi ni Jesus sa Mateo 13:23?

3 Kung kaunti lang ang panahon natin sa paglilingkod kay Jehova dahil sa ating sitwasyon, huwag tayong malungkot. Alam ni Jesus na hindi pare-pareho ang dami ng ating magiging bunga. (Basahin ang Mateo 13:23.) Pinapahalagahan ni Jehova ang lahat ng ginagawa nating paglilingkod sa kaniya basta ibinibigay natin ang ating buong makakaya. (Heb. 6:10-12) Sa kabilang banda, baka naiisip nating higit pa ang magagawa natin dahil sa ating kalagayan. Sa artikulong ito, tingnan natin kung  paano natin gagawing priyoridad ang ministeryo, pananatilihing simple ang ating buhay, at pahuhusayin ang ating kakayahang mangaral at magturo. Pero talakayin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng lubusang pagganap sa ministeryo.

4. Ano ang ibig sabihin ng lubusang pagganap sa ministeryo?

4 Para lubusan nating magampanan ang ating ministeryo, dapat na lubusan tayong nakikibahagi sa pangangaral at pagtuturo hangga’t maaari. Pero hindi lang dami ng oras ang tinutukoy rito. Mahalaga kay Jehova ang motibo natin. Dahil mahal natin si Jehova at ang ating kapuwa, buong kaluluwa nating ginagampanan ang ating ministeryong Kristiyano. * (Mar. 12:30, 31; Col. 3:23) Masasabing buong kaluluwa ang paglilingkod natin sa Diyos kung ginagamit natin ang ating lakas sa paglilingkod sa kaniya sa abot ng ating makakaya. Kapag pinapahalagahan natin ang ating pribilehiyong mangaral, sisikapin nating masabi ang mabuting balita sa pinakamaraming tao hangga’t maaari.

5-6. Ilarawan kung paano magagawang priyoridad ng isang tao ang pangangaral kahit kaunti lang ang panahon niya para dito.

5 Isipin ang isang kabataang lalaki na mahilig maggitara. Nag-e-enjoy siyang tumugtog basta may panahon. Pagkatapos, nakuha siyang gitarista sa isang restawran para tumugtog tuwing weekend. Pero hindi sapat ang kinikita niya. Kaya namasukan siya bilang cashier sa isang grocery store mula Lunes hanggang Biyernes. Kahit mas marami siyang panahon sa grocery store, musika pa rin ang nasa puso niya. Gusto niyang maging mas mahusay sa pagtugtog at maging full-time na musician. Pero pansamantala, ine-enjoy muna niya ang bawat pagkakataong tumugtog kahit sandali lang.

6 Gayundin, baka kaunti lang ang oras na kaya mong ibigay sa pangangaral. Pero iyan ang gustong-gusto mong gawin. Sinisikap mong pahusayin pa ang kakayahan mo para tumagos sa puso ng mga tao ang mabuting balita. Dahil marami kang dapat asikasuhin,  baka naiisip mo kung paano mo magagawang priyoridad ang pangangaral.

GAWING PRIYORIDAD ANG MINISTERYO

7-8. Paano natin matutularan ang saloobin ni Jesus sa ministeryo?

7 Napakaganda ng saloobin ni Jesus sa ministeryo. Pinakaimportante sa kaniya na masabi sa iba ang tungkol sa Kaharian ng Diyos. (Juan 4:34, 35) Daan-daang milya ang nilalakad niya para makapangaral sa pinakamaraming tao hangga’t posible. Sinasamantala niya ang bawat pagkakataong makausap ang mga tao sa pampublikong lugar at sa bahay nila. Ang buong buhay ni Jesus ay umiikot sa kaniyang ministeryo.

8 Matutularan natin si Kristo kung gagawa tayo ng mga pagkakataong masabi sa iba ang mabuting balita kailanman at saanman puwede. Nangangaral pa rin tayo kahit kung minsan ay mahirap para sa atin. (Mar. 6:31-34; 1 Ped. 2:21) Ang ilan sa kongregasyon ay naglilingkod bilang mga special, regular, o auxiliary pioneer. Ang iba naman ay nag-aaral ng ibang wika o lumilipat sa lugar na nangangailangan ng mas maraming mángangarál. Pero mas marami pa rin ang nagagawa ng pinagsama-samang pagsisikap ng regular na mga mamamahayag ng Kaharian, na ginagawa ang kanilang buong makakaya. Marami man o kaunti ang nagagawa natin, hindi tayo hinihilingan ni Jehova ng higit sa kaya natin. Gusto niyang maging masaya tayong lahat sa paglilingkod sa kaniya habang inihahayag natin ang “maluwalhating mabuting balita ng maligayang Diyos.”—1 Tim. 1:11; Deut. 30:11.

9. (a) Paano inuna ni Pablo ang pangangaral kahit kinailangan niyang magtrabaho? (b) Ano ang ipinapakita ng Gawa 28:16, 30, 31 tungkol sa saloobin ni Pablo sa ministeryo?

9 Napakahalaga kay apostol Pablo ang kaniyang ministeryo. Paano niya ito ipinakita? Noong nasa Corinto siya, habang nasa ikalawang paglalakbay bilang misyonero, kapos siya sa badyet at kinailangan niyang magtrabaho bilang manggagawa ng tolda. Pero hindi iyon ang pinakaimportante kay Pablo. Nagtrabaho siya para masuportahan ang kaniyang ministeryo at maipahayag ang mabuting balita sa mga taga-Corinto nang hindi sila napapabigatan. (2 Cor. 11:7) Kahit kailangang magtrabaho ni Pablo, lagi pa rin niyang inuuna ang ministeryo, at nangangaral siya bawat Sabbath. Nang bumuti ang kalagayan niya, mas nakapagpokus siya sa pangangaral. Si Pablo ay naging “lubhang abala sa salita, na nagpapatotoo sa mga Judio upang patunayan na si Jesus ang Kristo.” (Gawa 18:3-5; 2 Cor. 11:9) Nang maglaon, noong nakabilanggo siya sa bahay niya sa Roma sa loob ng dalawang taon, nagpapatotoo siya sa mga bumibisita sa kaniya. Gumagawa rin siya ng mga liham. (Basahin ang Gawa 28:16, 30, 31.) Hindi hinayaan ni Pablo na may anumang bagay na makahadlang sa kaniyang ministeryo. Isinulat niya: “Yamang taglay namin ang ministeryong ito . . . , hindi kami nanghihimagod.” (2 Cor. 4:1) Gaya ni Pablo, kahit kailangan nating magtrabaho, magagawa pa rin nating pinakaimportante sa buhay natin ang gawaing pang-Kaharian.

Maraming paraan para lubusan nating magampanan ang ating ministeryo (Tingnan ang parapo 10-11)

10-11. Paano natin lubusang magagampanan ang ating ministeryo kahit mahina na ang kalusugan natin?

10 Kung hindi na tayo gaanong nakakapagbahay-bahay dahil sa pagtanda o pagkakasakit, makakapangaral pa rin tayo sa ibang paraan. Nangangaral ang mga ebanghelisador noong unang siglo saanman may tao. Sinasamantala nila ang bawat pagkakataon na makapagpatotoo—sa bahay-bahay, sa publiko, at sa di-pormal na paraan. (Gawa 17:17; 20:20) Kung hindi tayo masyadong makapaglakad, puwede tayong umupo sa pampublikong lugar para makapangaral sa mga dumaraan. Puwede  rin tayong magpatotoo nang di-pormal, mag-letter writing, o mag-telephone witnessing. Maraming mamamahayag, na hindi na halos makapagbahay-bahay, ang masayang nakakapangaral sa ganitong mga paraan.

11 Kahit mahina na ang kalusugan mo, puwede mo pa ring lubusang magampanan ang iyong ministeryo. May matututuhan pa tayo kay apostol Pablo. Sinabi niya: “Sa lahat ng bagay ay may lakas ako dahil sa kaniya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin.” (Fil. 4:13) Kinailangan ni Pablo ang ganoong lakas nang magkasakit siya sa isang paglalakbay bilang misyonero. Sinabi niya sa mga taga-Galacia: “Dahil sa pagkakasakit ko sa laman ay naipahayag ko sa inyo ang mabuting balita noong unang pagkakataon.” (Gal. 4:13) Kaya kung may sakit ka, magagamit mo ang pagkakataong iyon para masabi ang mabuting balita sa iba, gaya ng mga doktor, nars, at iba pang nag-aalaga sa iyo. Marami sa kanila ang nasa trabaho kapag nagbabahay-bahay tayo sa lugar nila.

PANATILIHING SIMPLE ANG BUHAY

12. Ano ang ibig sabihin ng panatilihing “simple” ang mata?

12 Sinabi ni Jesus: “Ang lampara ng katawan ay ang mata. Kaya nga, kung ang iyong mata ay simple, ang buong katawan mo ay magiging maliwanag.” (Mat. 6:22) Ano ang ibig niyang sabihin? Ibig sabihin, kailangan nating panatilihing simple ang buhay natin o nakapokus sa iisang tunguhin, o layunin, at huwag tayong magpaabala sa ibang bagay. Magandang halimbawa si Jesus dahil nagpokus siya sa ministeryo, at tinuruan niya ang kaniyang mga alagad na manatiling nakapokus sa paglilingkod kay Jehova at sa Kaniyang Kaharian. Matutularan  natin si Jesus kung gagawin nating pangunahin sa ating buhay ang ministeryong Kristiyano, ‘na hinahanap muna ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos.’—Mat. 6:33.

13. Ano ang makakatulong para makapagpokus tayo sa ministeryong Kristiyano?

13 Ang pagpapasimple sa ating buhay ay isang paraan para makapagpokus tayo sa ministeryo. Kung gagawin natin ito, magkakaroon tayo ng mas maraming panahon sa pagtulong sa iba na makilala at mahalin si Jehova. * Halimbawa, puwede ba nating bawasan ang oras natin sa trabaho para madagdagan ang panahon natin sa ministeryo? Puwede ba nating bawasan ang paglilibang na umuubos ng ating panahon?

14. Ano ang ginawa ng isang mag-asawa para magkaroon sila ng mas maraming panahon sa ministeryo?

14 Ganito ang ginawa ng elder na si Elias at ng asawa niya. Sinabi niya: “Hindi kami makapagpayunir agad, pero puwede naming dagdagan ang panahon namin sa ministeryo. Kaya unti-unti kaming nag-adjust. Halimbawa, nagbawas kami ng gastusin, binawasan din namin ang sobrang paglilibang, at humiling kami sa boss namin ng mas flexible na schedule. Dahil do’n, nakakasama na kami sa evening witnessing, mas marami na kaming Bible study, at nakakalabas pa nga kami sa larangan sa gitnang sanlinggo dalawang beses sa isang buwan. Ang saya-saya namin!”

PAHUSAYIN ANG KAKAYAHAN SA PANGANGARAL AT PAGTUTURO

Kapag ginagawa natin ang mga natututuhan natin sa pulong sa gitnang sanlinggo, patuloy nating mapapahusay ang kakayahan natin sa ministeryo (Tingnan ang parapo 15-16) *

15-16. Bilang pagsunod sa simulain ng 1 Timoteo 4:13, 15, paano natin patuloy na mapapahusay ang kakayahan natin bilang mga ebanghelisador? (Tingnan din ang kahong “ Mga Tunguhing Makakatulong Para Lubusan Kong Magampanan ang Aking Ministeryo.”)

15 Para lubusan nating magampanan ang ating ministeryo, kailangan din nating pahusayin  ang ating kakayahan sa pangangaral at pagtuturo. May mga tao sa ilang propesyon na kailangan ng patuloy na pagsasanay para madagdagan ang kaalaman nila at mas humusay pa. Ganiyan din sa mga mángangarál ng Kaharian. Mahalaga na patuloy tayong magsanay para maging mas mahusay tayo sa ministeryo.—Kaw. 1:5; basahin ang 1 Timoteo 4:13, 15.

16 Pero paano natin gagawin iyan? Makinig tayong mabuti sa mga itinuturo sa atin sa Pulong Para sa Buhay at Ministeryo. Sa pulong na iyan, sinasanay tayong mabuti para mapahusay pa natin ang kakayahan natin sa paglilingkod sa larangan. Halimbawa, kapag nagpapayo ang chairman sa mga estudyanteng may bahagi, may matututuhan tayo para maging mas epektibo tayo sa ministeryo. Puwede nating gawin iyon agad sa susunod na mangaral tayo ng mabuting balita. Puwede tayong magpatulong sa tagapangasiwa ng ating grupo, o puwede nating hilinging makapartner siya o ang iba pang makaranasang mamamahayag, isang payunir, o ang tagapangasiwa ng sirkito. Habang mas humuhusay tayo sa paggamit ng bawat tool sa Toolbox sa Pagtuturo, mas mae-enjoy natin ang pangangaral at pagtuturo.

17. Ano ang resulta kapag lubusan mong ginagampanan ang iyong ministeryo?

17 Napakalaking pribilehiyo ang maging “mga kamanggagawa ng Diyos”! (1 Cor. 3:9) Kapag ‘tinitiyak mo ang mga bagay na higit na mahalaga’ at nagpopokus ka sa ministeryong Kristiyano, ‘makapaglilingkod ka kay Jehova nang may pagsasaya.’ (Fil. 1:10; Awit 100:2) Bilang ministro ng Diyos, makakapagtiwala kang ibibigay niya ang lakas na kailangan mo para magampanan ang iyong ministeryo gaanuman kahirap ang sitwasyon mo. (2 Cor. 4:1, 7; 6:4) Maliit man o malaki ang panahon mong makapagpatotoo, “magkakaroon [ka] ng dahilan na magbunyi” kapag ginagawa mo ito nang buong kaluluwa. (Gal. 6:4) Kapag lubusan mong ginagampanan ang iyong ministeryo, ipinapakita mong mahal mo si Jehova at ang iyong kapuwa. “Sa paggawa nito ay ililigtas mo kapuwa ang iyong sarili at yaong mga nakikinig sa iyo.”—1 Tim. 4:16.

AWIT 58 Hanapin ang mga Kaibigan ng Kapayapaan

^ par. 5 Inatasan tayong mangaral ng mabuting balita ng Kaharian at gumawa ng alagad. Tatalakayin sa artikulong ito kung paano natin lubusang magagampanan ang ating ministeryo kahit mahirap ang ating sitwasyon. Tatalakayin din natin kung paano tayo magiging mas mahusay at mas masaya sa pangangaral.

^ par. 4 KARAGDAGANG PALIWANAG: Kasama sa ministeryong Kristiyano ang iba’t ibang aspekto ng pangangaral at pagtuturo, pagtatayo at pagmamantini ng mga lugar sa pagsamba, at pagtulong sa mga biktima ng sakuna.—2 Cor. 5:18, 19; 8:4.

^ par. 13 Tingnan ang pitong paraan sa kahong “Kung Paano Pasisimplehin ang Iyong Buhay” sa Ang Bantayan ng Hulyo 2016, p. 10.

^ par. 62 LARAWAN: Nagtanghal ang isang sister ng pagdalaw-muli. Pagkatapos, isinulat niya sa kaniyang brosyur na Pagtuturo ang mga ipinayo ng chairman. Pagdating ng weekend, ginamit niya sa ministeryo ang natutuhan niya sa pulong.